ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 3 - BORBE U SLOVENIJI, jun-avgust 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica NOV i PO Slovenije i partiskih organizacijaa
1."Oslobođena slovenačka teritorija - potvrda partiske linije" - članak Borisa Kidriča7
2."Jačajmo slovenačku narodnu vojsku" - članak političkog komesara Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije12
3."Slovenski poročevalec" od 1 juna 1942 god. o borbi Druge grupe odreda kod Janča14
4.Naređenje Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 1 juna 1942 god. za odbranu oslobođene teritorije i organizaciju Prvog proleterskog udarnog bataljona17
5.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije Štabu Druge grupe odreda od 3 juna 1942 god. za pokret u Štajersku20
6.Izveštaj Komande Drage čete Prvog štajerskog partizanskog bataljona o akcijama i diverzijama od 23 maja do 4 juna 1942 godine25
7.Odlomak iz Operativnog dnevnika Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek" o akcijama Brkinske čete26
8.Izveštaj Komande Treće čete Prvog štajerskog partizanskog bataljona o aktivnosti od 25 maja do 5 juna 1942 godine28
9.Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 7 juna 1942 god. o borbama slovenačkih partizana u Ljubljanskoj pokrajini29
10.Izveštaj Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 7 juna 1942 god. o borbama u Dolenjskoj i Notranjskoj35
11.Obaveštenje Štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 7 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona Drugog odreda o borbama kod Žužemberka i Krke37
12.Izveštaj upravnika bolnice Treće grupe partizanskih odreda od 7 juna 1942 god. o sanitetskom izviđanju u vezi sa organizacijom bolnice Treće grupe odreda38
13.Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije o kvislinškim formacijama u Sloveniji40
14.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek" od 9 juna 1942 god. o stanju i radu bataljona42
15.Izveštaj Štaba Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 11 juna 1942 god. o borbama bataljona od 15 maja do 9 juna 1942 godine45
16.Naredba Štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 12 juna 1942 god. o protivavionskoj zaštiti, upotrebljavanju italijanskih bombi i materijalnom poslovanju u jedinicama46
17.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Pohorskog odreda Druge grupe o borbama od 24 maja do 11 juna 1942 godine50
18.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda o brojnom stanju ljudstva i naoružanja52
19.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 13 juna 1942 god. Štabu Treće grupe partizanskih odreda o napadu na italijanske blindirane automobile kod Rovta i zapleni oružja na Drenovom Griču56
20.Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 14 juna 1942 god. o odlikovanjima57
21.Naredba Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 15 juna 1942 god. za protivofanzivu slovenačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini posle razbijanja italijanske ofanzive protiv jedinica Druge i Treće grupe odreda58
22.Pismo politkomesara Treće grupe odreda svim komandantima, komandirima, komesarima i partizanima Treće grupe odreda60
23."Partizanski vestnik" od juna 1942 god. o borbama Drugog bataljona Notranjskog odreda62
24.Naredba Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije povodom štetnih pojava "vojvodstva" u partizanskim jedinicama63
25.Izveštaj Štaba Prvog štajerskog partizanskog bataljona Druge grupe odreda o aktivnosti od 23 aprila do 17 juna 1942 godine66
26.Naređenje Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije o merama za rešenje pitanja naoružanja i o načinu borbe protiv okupatora67
27.Izveštaj Štaba Druge grupe odreda od 19 juna 1942 god. o akcijama i borbama od 27 maja do 17 juna 1942 godine71
28.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolenjskog odreda o borbama bataljona i o napadu na Ratež79
29.Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 20 juna 1942 god. o akcijama bataljona u vremenu od 11 do 16 juna 1942 godine81
30.Brojno stanje ljudstva, naoružanje, municija i stanie blagajne Štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek"82
31.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 22 juna 1942 god. o organizaciji saniteta u partizanskim jedinicama84
32.Naredba Štaba Drugog bataljona Prve grupe odreda od 22 juna 1942 god. Komandi Prve čete za napad na Poljane u Poljanskoj Dolini86
33.Naredba Štaba Drugog bataljona Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 25 juna 1942 god. Komandi Treće čete za napad na nemačka uporišta Crni Vrh i Lučine89
34.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 juna 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o podeli teritorije i o njihovim osnovnim strategiskim i taktičkim zadacima91
35.Naredba Štaba Drugog bataljona Prve grupe partizanskih odreda Slovenije od 26 juna 1942 god. komandiru Treće čete za uništavanje svih saobraćajnih sredstava u vezi s dolaskom Druge grupe odreda u Gorenjsku97
36.Izveštaj Prve čete Četvrtog bataljona Notranjskog odreda od 27 juna 1942 god. o sukobu sa nemačkim vojnicima u Zalogu kod Polhovog Gradca98
37.Izveštaj Petog bataljona Notranjskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 27 juna 1942 god. o borbama i akcijama bataljona od 18 do 24 juna 1942 godine99
38.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Prve grupe odreda od 27 juna 1942 god. Štabu Prve grupe o rezultatu napada na Crni Vrh, Poljane i Lučine101
39.Izveštaj Druge čete Drugog bataljona Prve grupe odreda od 28 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona o aktivnosti čete za vreme napada na Crni Vrh i Lučine102
40.Uputstvo Štaba Drugog bataljona Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 28 juna 1942 god. Komandi Treće čete o nabavci i čuvanju zaliha hrane za Drugu grupu odreda104
41.Odluka Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 god. o postavljanju zastupnika Glavnog štaba u privremeno Narodnooslobodilačko veće105
42.Pravilnik o poslovanju sanitetskih stanica partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 godine106
43.Pravilnik o organizaciji saniteta u bataljonima partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 godine108
44.Pismo Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 30 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona o koncentraciji Nemaca u Poljanskoj Dolini i o akciji na most kod s. Moste blizu Žirovnice110
45.Naredba Štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 1 jula 1942 god. o formiranju jurišnih odeljenja i o njihovim zadacima112
46.Naređenje Štaba Drugog bataljona Kočevskog odreda Treće grupe od 2 jula 1942 god. za formiranje posebnog jurišnog odeljenja114
47.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona "Miloš Zidanšek" od 2 jula 1942 god. Štabu Kočevskog odreda o položajima, brojnom stanju, naoružanju i narednim zadacima bataljona116
48.Naređenje Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 6 jula 1942 god. o granicama operativnih područja pojedinih odreda118
49.Izveštaj partiskog komiteta Druge grupe odreda od 7 jula 1942 god. o razvitku partiske organizacije u Drugoj grupi odreda121
50.Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće grupe od 7 jula 1942 god. za rušenje saobraćajnih veza123
51.Izveštaj o oslobođenju interniraca 28 juna 1942 godine
52.Pravilnik privremenog civilnog komesarijata na kočevljanskoj oslobođenoj teritoriji od 8 jula 1942 godine127
53."Slovenski poročevalec" od 9 jula 1942 god. o hapšenju Slovenaca i odvođenju u koncentracione logore u Italiji128
54.Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 9 jula 1942 god. o upotrebi topa izrađenog u partizanskoj radionici i o pošiljci materijala iz Ljubljane132
55.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 10 jula 1942 god. o postavljanju Štaba Prve proleterske udarne brigade "Toneta Tomšiča"134
56.Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 jula 1942 god. o italijanskim pripremama za ofanzivu i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica135
57.Izveštaj Štaba Pete grupe odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije od 13 jula 1942 god. o napadu na italijansku kolonu138
58.Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 14 jula 1942 god. o razvitku Narodnooslobodilačke borbe u Sloveniji139
59.Izveštaj Štaba Prve grupe odreda od 14 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o situaciji u Gorenjskoj150
60.Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 14 jula 1942 god. Štabu Drugog bataljona Gorenjskog odreda o organizaciji bataljona i akciji u Bohinjskoj Dolini154
61.Naređenje Štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 14 jula 1942 god. o popuni ljudstva Prve proleterske udarne brigade157
62.Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 jula 1942 god. Štabu Prvog bataljona Gorenjskog odreda o zadacima novoformiranog bataljona158
63.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 jula 1942 god. Štabu Pete grupe odreda o načinu borbe u toku italijanske ofanzive160
64.Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku italijanske ofanzive161
65.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Krimskog odreda "Ljubo Sercer od 16 jula 1942 god. o italijanskom napadu na Išku Vas i o početku italijanske ofanzive na oslobođenu teritoriju163
66.Dnevnik partizana Prvog štajerskog bataljona Franca Pinteriča od 12 oktobra 1941 do 16 jula 1942 godine165
67.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 17 jula 1942 god. o merama protiv italijanske ofanzive i o organizovanju Kočevske operativne zone177
68.Izveštaj člana Glavnog štaba Aleša Beblera od 17 jula 1942 god. o situaciji u južnom delu Kočevske i o sastanku sa pretstavnicima Štaba Pete operativne zone Hrvatske179
69.Izveštaj Štaba Pete grupe odreda od 17 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o kretanjima italijanskih kolona187
70.Izveštaj Štaba Krimskog odreda od 17 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o koncentrisanju italijanske vojske na sektoru Odreda188
71.Izveštaj Štaba Zapadnodolenjskog odreda od 17 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbi kod Marinče Vasi189
72.Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 18 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o situaciji na sektoru Grupe odreda193
73.Naređenje Štaba Pete grupe slovenačkih partizanskih odreda od 18 jula 1942 god. povodom italijanske ofanzive194
74.Pravilnik Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 18 jula 1942 god. o civilnim logorima195
75.Izveštaj Druge čete Prvog bataljona Dolomitskog odreda od 19 jula 1942 god. o kulturno-političkom radu u četi197
76.Izveštaj intendanture Treće grupe odreda od 22 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o primitku vagonskih pošiljki materijala iz Ljubljane198
77.Pismo Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 22 jula 1942 god. povodom Treće neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju Odreda200
78.Izveštaj komandanta Kočevskog odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o italijanskoj ofanzivi na teritoriji Drugog odreda Pete hrvatske operativne zone i pripremama za napad na s. Draga202
79.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 24 jula 1942 god. o premeštaju lekara u Prvu proletersku udarnu brigadu i Zapadnodolenjski odred205
80.Izveštaj Štaba Kokrškog odreda od 24 jula 1942 god. Štabu Prve grupe odreda o sastavu štabova, stanju ljudstva i naoružanja206
81.Izveštaj Štaba Kokrškog odreda od 24 jula 1942 god. Štabu Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda o akcijama odreda u mesecu julu208
82.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 25 jula 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o načinu razbijanja neprijateljske ofanzive216
83.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 jula 1942 god. o reorganizaciji štabova partizanskih jedinica221
84.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 jula 1942 god. o imenovanju grupa i odreda223
85.Izveštaj rukovodioca Centralne tehnike CK KPS od 28 jula 1942 god. Edvardu Kardelju o radu tehnike224
86.Pismo rukovodioca Centralne tehnike KP Slovenije od 29 jula 1942 god. o pošiljci robe Dolomitskom odredu230
87.Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 29 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku treće faze italijanske ofanzive235
88.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Savinjskog odreda od 31 jula 1942 god. o borbama u julu 1942 godine236
89.Izveštaj Drugog bataljona Savinjskog odreda od 31 jula 1942 god. Štabu Druge grupe odreda o akcijama posle borbe na Gaberškoj Gori239
90.Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji240
91.Izveštaj o stanju logora Drugog bataljona Krimskog odreda posle italijanske ofanzive na sektoru Krim-Mokrec241
92.Molba Rejonskog odbora OF u Polju od 2 avgusta 1942 god. za formiranje posebnog bataljona za odbranu prelaza iz Ljubljane243
93.Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o merama Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za proširenje slovenačke Narodnooslobodilačke borbe245
94.Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o herojskom otporu Ljubljane protiv okupatora246
95.Izveštaj Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 3 avgusta 1942 god. o borbama Prve i Druge grupe odreda u mesecu julu u Gorenjskoj247
96.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbama odreda u mesecu julu253
97.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o stanju u bataljonu258
98.Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni261
99.Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica u Sloveniji (oko 5 avgusta 1942 godine)264
100.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Zapadnodolenjskog odreda od 5 avgusta 1942 god. o organizaciji bataljona i o italijanskim posadama na svome sektoru277
101.Izveštaj instruktora Glavnog štaba od 8 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o stanju u Drugom i Trećem bataljonu Prve proleterske udarne brigade "Tone Tomšič"280
102.Izveštaj rukovodioca centralne tehnike pri CK KPS od 8 avgusta " 1942 god. Edvardu Kardelju o radu tehnike282
103.Izveštaj Štaba Prve proleterske udarne brigade "Tone Tomšič" Glavnom štabu o zapažanjima izviđačkih patrola posle italijanske ofanzive u Notranjskoj286
104.Izveštaj Prvog bataljona Kočevskog odreda od 8 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o represalijama italijanskih trupa i o reorganizaciji bataljona288
105.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 10 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o spaljivanju Cvišlerja i prebacivanju divizije "Cacciatori delle Alpi"290
106.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 11 avgusta 1942 god. Štabu Prve proleterske udarne brigade "Tone Tomšič" o promeni naziva293
107.Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 avgusta 1942 god. o rezultatima italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica Slovenije294
108.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 12 avgusta 1942 god. o organizaciji obaveštajne službe u jedinicama301
109.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 13 avgusta 1942 god. Kozjanskoj četi o njenim zadacima304
110.Pismo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske o toku italijanske ofanzive i uspostavljanju dodira između slovenačkog i hrvatskog Glavnog štaba307
111.Delovodni protokol Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 30 juna 1942 god. do 14 avgusta 1942 godine311
112.Izveštaj Štaba Pete grupe odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o prodiranju Italijana prema Kočevskom Rogu329
113.Izveštaj političkog komesra Pete grupe odreda od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu o prodiranju Italijana prema Kočevskom Rogu330
114.Izveštaj Štaba Zapadnodolenjskog odreda od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu o napadu na s. Dvor331
115.Izveštaj Štaba Prvog bataliona Kočevskog odreda od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbi kod s. Cvišlerji i o početku opkoljavania Kočevskog Roga333
116.Izveštaj instruktora Glavnog štaba Mariana Dermastie od 15 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o napadu na italijansku posadu u Ratežu i na belogardistički logor kod Sv. Ane334
117.Izveštaj Štaba Krškog odreda Pete grupe od 18 avgusta 1942 god. o stanju odreda i o sukobima sa belogardističkim Štajerskim bataljonom338
118.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 19 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve udarne brigade "Tone Tomšič" za rasterećenje jedinica opkoljenih u Kočevskom Rogu340
119.Izveštaj Povereništvu CK KPS za Ljubljanu o napadu na Čatež i na logor belogardističke "Legije smrti" kod Sv. Ane342
120.Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Krimskog odreda od 21 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o formiranju Četvrtog bataljona posle ofanzive na Krimskom sektoru344
121.Izveštaj članova Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 22 avgusta 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba o aktivnosti jedinica koje su ostale van neprijateljskog obruča na Rogu345
122.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prve udarne brigade "Tone Tomšič" za izvršenje akcija u blizini Ljubljane348
123.Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve udarne brigade "Tone Tomšič" za izviđanje Kočevskog Roga349
124.Izveštaj Pokrajinskog komiteta za severnu Sloveniju Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Štajerskoj (sredina avgusta 1942 god.)350
125.Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 25 avgusta 1942 god. Štabu Treće grupe odreda o situaciji355
126.Izveštaj Štaba Krškog odreda od 25 avgusta 1942 god. Štabu Pete grupe o napadu na italijansku kolonu kod Gornje Sevnice i o akciji na Zameško356
127.Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 26 avgusta 1942 god. o formiranju manevarskih brigada u vezi sa italijanskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju Treće i Pete grupe odreda358
128.Izveštaj Štaba Prve grupe odreda od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o nemačkoj ofanzivi na pl. Blegoš i Jelovica360
129.Naredba Glavnog štaba partizanske vojske Slovenije od 27 avgusta 1942 god. o stavljanju naoružanih pripadnika bele garde van zakona365
130.Izveštaj Dušana Kraighera od 27 avgusta 1942 god. o stanju na oslobođenoj teritoriji posle italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih odreda367
131.Izveštaj instruktora Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 27 avgusta 1942 god. o položaju u Dolenjskoj373
132.Naredba Štaba Loškog odreda od 27 avgusta 1942 god. o postavljanju komandira, komandanta i politkomesara Loškog odreda375
133.Naredba Štaba Loškog odreda od 27 avgusta 1942 god. Štabu bataljona "Simona Gregorčiča" o formiranju odreda377
134.Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 31 avgusta 1942 god. o merama u vezi sa nemačkom ofanzivom protiv partizanskih jedinica u Gorenjskoj i Štajerskoj379
135.Odlomak iz dnevnika narodnog heroja Toneta Vidmara o borbama Prvog i Četvrtog bataljona Krimskog odreda (juni-avgust 1942 godine)382
II - Italijanski i nemački dokumenti
136.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 25 maja 1942 god. o događajima u Ljubljanskoj pokrajini391
137.Zapisnik sa sednice štaba nemačkih rukovodilaca kod pretsednika Štajerske vlade Dr Müller-Hacciusa od 27 jula 1942 god. povodom pitanja uprave u Donjoj Štajerskoj577
138.Naredba komandanta SS trupa i policije general-lajtnanta RÖsenera od 27 jula 1942 god. o postupku pri paljenju sela579
139.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug od 27 jula 1942 god. o čišćenju Jelovice581
140.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug na Bledu od 28 jula 1942 god. o akciji u Koruškoj582
141.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 30 jula 1942 god. o pronalasku partizanskog logora586
142.Izveštaj Komande italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" od 30 jula 1942 god. opronalasku partizanskog logora586
143.Zapisnik na sastanku italijanskih viših rukovodilaca sa Musolinijem u Gorici 31 jula 1942 godine587
144.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 1 avgusta 1942 godine593
145.Zapisnik o sastanku generala Robottia sa podređenim komandantima 2 avgusta 1942 god. u Kočevju595
146.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive od 27 jula do 2 avgusta 1942 godine601
147.Zapovest komandanta policije za održavanje reda od 3 avgusta 1942 god. za formiranje naročitih odeljenja za borbu protiv partizana605
148.Operativni izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 4 avgusta 1942 godine607
149.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 5 avgusta 1942 godine609
150.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug od 5 avgusta 1942 god. o čišćenju Blegoša611
151.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 avgusta 1942 godine612
152.Naredba Štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 7 avgusta 1942 god. za opkoljavanje i uništenje partizanskih snaga u Kočevskom Rogu614
153.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku italijanske ofanzive od 3 do 9 avgusta 1942 godine619
154.Izveštaj žandarmeriske stanice u Celju od 11 avgusta 1942 god. o napadu Prvog štajerskog partizanskog bataljona na uređaje rudnika Liboje625
155.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug od 12 avgusta 1942 god. o opkoljavanju Jelovice627
156.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 13 avgusta 1942 godine628
157.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 14 avgusta 1942 god. o opkoljavanju Kočevskog Roga631
158.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 15 avgusta 1942 godine633
159.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 10 do 16 avgusta 1942 godine635
160.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 16 avgusta 1942 godine638
161.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 17 avgusta 1942 godine640
162.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug od 17 avgusta 1942 godine643
163.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 18 avgusta 1942 godine644
164.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 19 avgusta 1942 godine646
165.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 20 avgusta 1942 godine648
166.Radiogram Operativnog otseka Nemačkog štaba Jug od 21 avgusta 1942 godine650
167.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 21 avgusta 1942 godine651
168.Radiogram Operativnog otseka nemačkog štaba Jug od 22 avgusta 1942 godine653
169.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 17 do 23 avgusta 1942 godine654
170.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 23avgusta 1942 godine658
171.Zapisnik sa sednice štaba odgovornih nemačkih rukovodioca održane 24 avgusta 1942 god. kod pretsednika štajerske Pokrajinske vlade Dr Müller-Hacciusa u vezi s pitanjima uprave u Donjoj Štajerskoj660
172.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 avgusta 1942 godine662
173.Operativni izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 27 avgusta 1942 godine664
174.Pregled borbi sa partizanima u Donjoj Štajerskoj u prvoj polovini 1942 godine666
175.Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 24 do 30 avgusta 1942 godine668
176.Uputstvo komandanta žandarmerije za Korušku od 31 avgusta 1942 god. o organizaciji alarmnih odeljenja u Koruškoj672
Prilog681
Registar689
BIBLIOTEKA