ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 2 - BORBE U SLOVENIJI, januar-maj 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Poslanica Osvobodilne fronte slovenačkom narodu povodom nove 1942 godine7
2.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 6 januara 1942 god. o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj i Selškoi Dolini drugom polovinom decembra 1941 godine11
3.Izveštaj Borisa Kidriča, sekretara Izvršnog odbora Osvobodilne fronte, Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 7 januara 1942 god. o političkoj situaciji u Sloveniji12
4."Partizanski vestnik" od 8 januara 1942 god, o liku partizana15
5.Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije od 10 januara 1942 godine16
6.Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" od 10 januara 1942 god. o imenovanju komandira i političkih delegata vodova20
7."Partizanski vestnik" od 11 januara 1942 god. o obezbeđenju partizanskih jedinica od neprijateljske špijunaže22
8.Članak druga Borisa Kidriča u "Osvobodilnoj fronti" od sredine januara 1942 god. o snazi i osnovnim zadacima Osvobodilne fronte23
9."Osvobodilna fronta" od sredine januara 1942 god. o karakteru buduće slovenačke narodne vojske25
10.Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" od 22 januara 1942 god. o imenovanju komandira, političkih komesara i političkih delegata u bataljonu26
11.Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 januara 1942 god. terenskim odborima Osvobodilne fronte, odredima Narodne zaštite i partizanskim jedinicama o merama za sprečavanje širenja belogardističke propagande29
12.Pravilnik Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 24 januara 1942 god. o organizaciji i zadacima Narodne zaštite30
13.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 24 januara 1942 god. o borbi kod Dražgoša. Bezuljaka i Otava i o akcijama u Ljubljani32
14.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 31 januara 1942 god. o borbi Cankarevog bataljona protiv nemačkih okupatora na Dražgošama34
15.O zadacima Partije, rukovodilaca partizanskih jedinica i Narodne zaštite u svestranom osposobljavanju i pripremanju Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije za pretstojeće borbe35
16.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj Dolini i Dražgošama u periodu od 25 decembra 1941 god. do 11 januara 1942 godine38
17.Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 8 februar 1942 godine41
18.Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 9 februar 1942 godine42
19.Izveštaj komandanta Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o napadu na stanicu Verd43
20.Obaveštenje "Slovenskog poročevalca" od 14 februara 1942 god. o smrti komandanta Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" i člana CK KPS Miloša Zidanšeka45
21.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 14 februara 1942 god. o akciji Narodne zaštite na stanicu finansiske kontrole u Ljubljani46
22.Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 23 februar 1942 godine47
23.Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 28 februara 1942 god. povodom italijanskog fašističkog terora protiv slovenačkog stanovništva48
24.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 2 marta 1942 god. o napadu patrole Narodne zaštite na stražu kod ulaza u zgradu italijanskog Visokog komesarijata u Ljubljani i postupku italijanske vojske prema stanovništvu50
25.Pismo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije komandantu Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 12 marta 1942 god. o pripremama za prolećnu partizansku aktivnost i širenje ustanka51
26.Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine53
27.Izveštaj štaba Drugog štajerskog parlizanskog bataljona o napadu na železničku prugu kod Žalne i na italijanske vojne automobile54
28.Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona o napadu na voz u blizini Škofljice55
29.Zapovest Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 21 marta 1942 god. o pripremama za opšti ustanak u Sloveniji56
30.Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona o napadu Druge čete na fašističku patrolu na drumu Smarje-Sap-Lipoglav59
31.Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 25 marta 1942 godine60
32.Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava61
33.Zapovest Prvog štajerskog partizanskog bataljona za 27 mart 1942 godine62
34.Pismo Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sloveniji64
35.Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona krajem marta 1942 god. o reorganizaciji bataljona u Prvu štajersku brigadu79
36.Naredba štaba Prve štajerske brigade o postavljenju štabova bataljona i četa u novoosnovanim jedinicama brigade80
37.Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" od 29 marta 1942 god. o osnivanju minerske čete i organizaciji života u logoru81
38.Naredba štaba Prve štajerske partizanske brigade od 30 marta 1942 god. o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju Prvog štajerskog partizanskog bataljona85
39.Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 30 marta 1942 god. o izvršenim diverzijama na železničke i telefonske linije u vremenu od 20 do 29 marta 1942 godine86
40.Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 3 aprila 1942 god. o razvlašćenju tuđih veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator87
41.Objašnjenje zapovesti Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 3 aprila 1942 god. za pretstojeću prolećnu partizansku ofanzivu88
42.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o reorganizaciji slovenačkih partizanskih jedinica u odrede i grupe odreda90
43.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o postavljanju štabova grupa odreda93
44.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o organizaciji i zadacima grupe97
45.Naredba štaba bataljona "Ljubo Šercer" od 6 aprila 1942 god. o logorskom redu i uputstva za borbena dejstva u različitim situacijama99
46.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u planu jačanja ustanka109
47.Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima u cilju stvaranja slobodne teritorije115
48.Naredba štaba bataljona "Ljubo Šercer" od 9 aprila 1942 god. o osnivanju Severne pogranične čete116
49.Pismo druga Edvarda Kardelja Ivi Ribaru-Loli od 11 aprila 1942 godine119
50.Uputstvo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije štabu Prve grupe odreda od 12 aprila 1942 god. za reorganizaciju odreda121
51.Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 20 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o reorganizaciji jedinica na području grupe i pripremama za prebacivanje u Štajersku123
52.Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 21 aprila 1942 god. o borbi kod Blatnog Klanca kod Trebnjeg, napadu na Zužemberk i rezultatima rada Drugog bataljona Druge grupe odreda126
53.Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 22 aprila 1942 god. o borbi kod Bojanskog Boršta129
54.Naređenje štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 22 aprila 1942 god. komandantu Južnodolenjskog bataljona za preformiranje Četvrte čete i rušenje ceste Kočevje-Brod na Kupi131
55.Naredba bataljona "Miloš Zidanšek" od 22 aprila 1942 god. o organizaciji bataljona i logorskom redu133
56.Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 23 aprila 1942 godine 134 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 23 aprila 1942 god. o tumačenju pravilnika Narodne zaštite137
57.Pismo politkomesara Prve grupe odreda štabu Drugog bataljona Prve grupe odreda od 24 aprila 1942 god. o imenovanju četnih komandi i štaba bataljona143
58.Izveštaj štaba Druge grupe odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o razlozima formiranja Prve štajerske brigade145
59.Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora148
60.Pohvala Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 25 aprila 1942 god. Drugoj grupi slovenačkih partizanskih odreda za postignute uspehe153
61.Izveštaj štaba Prvog štajerskog partizanskog bataljona Druge grupe odreda od 28 aprila 1942 god. o napadu na rudnička postrojenja u Trbovlju154
62.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 28 aprila 1942 god. o borbi na Nanosu u Slovenačkom Primorju i borbi kod Sevnice155
63.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 29 aprila 1942 god. štabu Prve grupe odreda o zadacima grupe u planu Glavnog štaba za ojačanje ustanka u Gorenjskoj156
64.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 29 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o zadacima grupe u Gorenjskoj159
65.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 29 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u odnosu na akcije Prve i Druge grupe u Gorenjskoj i o zadacima grupe u ofanzivi u Ljubljanskoj pokrajini163
66.Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 aprila 1942 god. o formiranju Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek" i Proleterske udarne čete166
67.Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o problemima u vezi sa reorganizacijom potčinjenih jedinica169
68.Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 1 maja 1912 god. o Narodnooslobodilačkoj borbi na području Slovenije od 25 decembra 1941 do 11 maja 1942 godine173
69."Revolucionarni razvoj slovenačkog narodnooslobodilačkog pokreta" - članak druga Borisa Kidriča u "Delu" od maja 1942 godine189
70.Izveštaj štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 5 maja 1942 god. Glavnom štabu o pripremama za odlazak u Štajersku193
71.Izveštaj bataljona "Ljubo Šercer" od 5 maja 1942 god. o sukobu kod Ortneka i napadu na vojne kamione kod Prezida194
72.Dnevna zapovest od 6 maja 1942 god. štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije Prvom štajerskom partizanskom bataljonu o zadacima bataljona196
73.Proglas Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 7 maja 1942 god. o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom199
74.Uputstvo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 8 maja 1942 god. štabu Druge grupe odreda za reorganizaciju jedinica200
75.Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 9 maja 1942 god. štabu Prve grupe odreda o spremnosti Druge grupe za akciju204
76.Uputstvo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 9 maja 1942 god. za oslobođenje i odbranu oslobođene teritorije206
77.Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 9 maja 1942 god. o imenovanju štabova bataljona Dolenjskog odreda211
78.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 12 maja 1942 god. o predaji vojne opreme i oružja213
79.Upozorenje štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 12 maja 1942 god. o zabrani seče i prevoženja drveta u korist okupatora214
80.Naredba štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek" od 13 maja 1942 god. povodom oslobođenja Starog Trga kod Loža215
81.Proglas štaba Trećeg bataljona Notranjskog odreda "Miloš Zidanšek" od 14 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Starog Trga o preuzimanju vlasti od strane terenskih odbora OF217
82.Izjava Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 15 maja 1942 god. o pitanju četničkog pokreta u Sloveniji218
83.Saopštenje Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 15 maja 1942 god. povodom uspostavljanja kontakta slovenačkih i hrvatskih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda219
84.Izveštaj štaba Drugog bataljona Notranjskog odreda od 15 maja 1942 god. o zauzimanju Broda na Kupi i stvaranju oslobođene teritorije kod Kupe221
85.Naredba štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 16 maja 1942 god. o pohvali Drugog bataljona Notranjskog odreda i imenovanju komande Proleterske udarne čete224
86.Pozdravno pismo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 16 maja 1942 god. prilikom uspostavljanja veze s hrvatskim narodnooslobodilačkim partizanskim odredima227
87.Odluka Izvršnog odbora OF slovenačkog naroda od 17 maja 1942 god. o postavljanju narodne vlasti na oslobođenoj slovenačkoj teritoriji228
88.Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 18 maja 1942 god. o političkoj i vojnoj situaciji u Sloveniji230
89.Naredba štaba Prvog bataljona "Ljubo Šercer" od 18 maja 1942 god. komandi Treće čete za odbranu rakitničkog sektora oslobođene teritorije235
90.Naredba štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda "Ljubo Šercer" od 18 maja 1942 god. komandi Četvrte čete za izvođenje akcija u rejonu Rakek, Laže, Logatec236
91.Izveštaj komande Druge čete Drugog bataljona Prve grupe odreda od 18 maja 1942 god. štabu Gorenjskog odreda o stanju čete i o izvršenim akcijama237
92.Izveštaj "Partizanskog vestnika" od 18 maja 1942 god. o jedno-mesečnim rezultatima rada Drugog bataljona Notranjskog odreda238
93.Pozdrav Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih'partizanskih odreda Slovenije Glavnom štabu hrvatskih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 19 maja 1942 godine240
94.Uputstvo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 19 maja 1942 god. štabu Treće grupe odreda o taktici borbe protiv neprijatelja244
95.Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 19 maja 1942 god. o diverziji na železničkoj pruzi Grosuplje-Žalna, napadu na manastir u Stični i akciji na belogardističku grupu Milana Kranjca247
96.Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 19 maja 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o izvršenim pripremama za prelaz u Štajersku248
97.Proglas štaba Prvog bataljona Notranjskog odreda "Ljubo Šercer" od 19 maja 1942 god. stanovništvu oslobođenog Iga kod Ljubljane250
98.Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije komandiru Proleterske udarne patrole za formiranje Petog bataljona Notranjskog odreda252
99.Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda štabu Dolenjskog odreda za proširenje slobodne teritorije u Dolenjskoj253
100.Odlomci iz dnevnika narodnog heroja Tona Vidmara-Luke od 17 do 22. maja 1942 godine254
101.Izveštaj Edvarda Kardelja Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 22 maja 1942 god. o prerastanju partizanskih akcija u Sloveniji, okupiranoj od Italijana, u opšti narodni ustanak, o borbama u Sloveniji i pojavljivanju belo-gardističkih oružanih grupa256
102.Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovendije od 22 maja 1942 god. o smrti organizacionog sekretara CK KPS Tona Tomšiča263
103.Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije štabu Notranjskog odreda za proširivanje oslobođene teritorije u vezi sa naglim širenjem narodnog ustanka266
104.Naredba štaba Prve grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 maja 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve grupe o zadacima bataljopa u vezi pretstojeće partizanske ofanzive u Gorenjskoj267
105.Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije o rezultatima oružane borbe slovenačkog naroda269
106.Odluka štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 25 maja 1942 god. o privremenoj mobilizaciji radne snage i oruđa na području Stične, Krke i Žužemberka271
107.Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 26 maja 1942 god. štabu Druge grupe odreda za odlazak u Štajersku i za izvođenje akcija na tršćanskoj železničkoj pruzi272
108.Izveštaj štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 26 maja 1942 god. o oslobođenju teritorije na Kupi277
109.Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 27 maja 1942 god. povodom pokušaja organizovanja i naoružavanja belogardističkih bandi za borbu protiv Narodnooslobodilačke vojske278
110.Odluka štaba Druge grupe odreda od 27 maja 1942 god. o zabrani popravljanja uređaja koje su porušili partizanski odredi279
111.Izveštaj štaba Dolenjskog odreda Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 27 maja 1942 god. o akcijama od 2 do 13 maja280
112.Izveštaj štaba Treće grupe odreda od 27 maja 1942 god. o borbama na području grupe281
113.Izveštaj kontrolnog organa štaba Dolenjskog odreda Treće grupe od 27 maja 1942 god. štabu odreda o položajima jedinica odreda282
114.Poziv štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 28 maja 1942 god. italijanskoj posadi u Stični na predaju283
115.Raport štaba Druge grupe od 28 ma;a 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o aktivnosti grupe284
116.Naredba štaba Dolenjskog odreda Treće grupe odreda od 28 maja 1942 god. o kažnjavanju belogardističkih izdajnika i njihovih pomagača286
117.Naredba štaba Druge grupe odreda od 30 maja 1942 god. svim štabovima bataljona za pripremu za odlazak u Štajersku287
118.Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 30 maja 1942 god. za organizaciju administracije u jedinicama grupe288
119.Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 30 maja 1942 god. o reorganizaciji veze291
120.Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 30 maja 1942 god. za poboljšanje konspiracije293
121.Naredba Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od kraja maja 1942 god. za osnivanje Prvog slovenačkog proleterskog udarnog bataljona "Tone Tomšič"296
122.Izveštaj štaba Prvog štajerskog partizanskog bataljona o izvršenim akcijama u periodu od 23 aprila do 3 juna 1942 godine297
123.Operaciski dnevnik Prvog bataljona Notranjskog NOP odreda "Ljubo Šercer" od 3 maja do 13 juna 1942 godine299
II - Italijanski i nemački dokumenti
124.Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 3 januara 1942 god. o streljanju trideset i šest talaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta307
125.Izveštaj komande italijanske divizije "Isonzo" od 5 januara 1942 god. o partizanskom napadu kod Kamnog Potoka309
126.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru310
127.Izveštaj žandarmeriske stanice u Radovljici od 6 januara 1942 god. komandantu angažovanih snaga Južne Koruške o napadu na vod nemačkih vojnika kod Ribna311
128.Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 7 januara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini312
129.Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 7 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima tokom decembra 1941 u Gorenjskoj314
130.Naređenje komandanta italijanske pešadiske divizije "Isonzo" od 13 januara 1942 god. za saradnju divizije u Drugoj neprijateljskoj ofanzivi protiv NOV318
131.Plan "A" komande Jedanaestog armiskog korpusa od 15 januara 1942 god. za borbu protiv narodnooslobodilačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini321
132.Uputstvo komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 januara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu upotrebe artiljerije u borbi protiv partizanskih jedinica324
133.Dekret Benita Musolinija od 19 januara 1942 god. o preuzimanju nadzora nad "javnim redom" od strane vojnih vlasti327
134.Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje od 22 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Donju Štajersku o partizanskom napadu na rudnička postrojenja u Hrastniku i o uništenju jedne grupe Prvog štajerskog partizanskog bataljona328
135.Izveštaj komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 25 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica330
136.Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 31 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima u januaru 1942 u Gorenjskoj333
137.Izveštaj karabinjerske stanice Ljubljana-okolina od 2 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" na stanicu Verd337
138.Plan "Primavera" komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive narodnooslobodilačkih partizanskih odreda339
139.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona "Ljubo Šercer" na železničku stanicu Verd348
140.Izveštaj komande karabin:era Jedanaestog armiskog korpusa od 7 februara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini351
141.Izveštaj komandanta italijanske teritorijalne odbrane u Udinama od 19 februara 1942 god. o akcijama Pivčanske čete u Slovenačkom Primorju353
142.Naredba komande italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" od 23 februara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu vršenja racija i pretraživanja u Ljubljani357
143.Izveštaj nemačkog komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 24 februara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica359
144.Okružnica komande Druge talijanske armije od 1 marta 1942 god. o načinu vođenja borbe protiv partizanskih odreda i postupanju sa stanovništvom363
145.Izveštai komande Jedanaestog armiskog korpusa od 5 marta 1942 god. komandi Druge armije o partizanskom napadu na stanicu Verd i operacijama italijanskih jedinica od 2 do 22 februara 1942 godine380
146.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 marta 1942 god. o streljanju deset talaca povodom napada na dvojicu nemačkih vojnika390
147.Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 13 marta 1942 god. komandi Druge armije o građenju žičanih prepreka oko Ljubljane, vršenju racija u Ljubljani i napadu na kolonu šefa italijanske vöjne misije pri vladi NDH391
148.Izveštaj komande italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" od 19 marta 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec392
149.Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 24 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o političkoj situaciji393
150.Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 28 marta 1942 god. o načinu vršenja pretresa i racija u Ljubljani396
151.Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 31 marta 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Begunjama397
152.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru399
153.Izveštaj komande tršćanske grupe karabinjera od 5 aprila 1942 god. o partizanskim napadima na italijanske oficire kod Ambrožiča, blizu Košane401
154.Zapovest žandarmeriskog načelstva u Kranju od 9 aprila 1942 god. povodom napada na graničnu stražu u St. Ožbaltu403
155.Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru404
156.Izveštaj žandarmeriske stanice u Begunjama od 14 aprila 1942 god. žandarmeriskom okrugu u Radovljici o manifestacijama slovenačkog stanovništva na okupatorskom gubilištu u Dragi, u Gorenjskoj406
157.Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 17 aprila 1942 god. o streljanju pedeset talaca u Begunjama407
158.Telegram komandanta grupe karabinjera u Gorici od 19 aprila 1942 god. grupi karabinjera u Ljubljani o borbi na Nanosu412
159.Izveštaj zamenika komesara javne bezbednosti Tršćanske pokrajine od 20 aprila 1942 god. tršćanskom prefektu o borbi na Nanosu u Slovenačkom Primorju415
160.Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 aprila 1942 god. o hapšenju pedeset porodica u opštinama Jesenice, Javornik i Koroška Bela417
161.Izveštaj komesara u opštini Sela pri Kamniku od 24 aprila 1942 god. Zemaljskom veću okruga Kamnik o partizanskoj akciji na auto nemačkog tonfilma i o uništenju mosta u Podhruški, u Tuhinjskoj Dolini418
162.Objava visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 24 aprila 1942 god. o streljanju talaca419
163.Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 28 aprila 1942 god. o streljanju talaca povodom partizanskog napada na vojni voz kod Radohove Vasi420
164.Saopštenje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 29 aprila 1942 god. o proglašenju vanrednog stanja u nekim predelima Ljubljanske pokrajine421
165.Saopštenje komande Jedanaestog armiskog korpusa od 3 maja 1942 god. o grupisanju partizanskih jedinica i proglašenju vanrednog stanja u nekim predelima Ljubljanske pokrajine422
166.Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu Emilija Grazioli-a od 8 maja 1942 god. italijanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova o političkoj i vojnoj situaciji u pokrajini423
167.Obaveštenje Glavne komande kraljevskih karabinjera u Rimu od 9 maja 1942 god. o pojavi zastava Narodnooslobodilačkog pokreta u Slovenačkom Primorju i o potrebi opreznosti prilikom njihovog skidanja425
168.Izveštaj žandarmeriske stanice u Zagorju od 9 maja 1942 god. o napadu Prvog štajerskog partizanskog bataljona na železničku prugu blizu Zagorja i rudničku žičanu železnicu426
169.Naređeifje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 10 maja 1942 god. o preduzimanju mera za odbranu Ljubljane428
170.Izveštaj komande italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" od 10 maja 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi na Hribu432
171.Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 11 maja 1942 god. o streljanju 10 talaca u Ljubljani433
172.Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 12 maja 1942 god. o streljanju 9 talaca u Ljubljani436
173.Objava nemačkog šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 13 maja 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Mariboru437
174.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 16 ma:a 1942 god. o gubicima u borbi na Hribu i kod Hruševa441
175.Proglas visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu i komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 16 maja 1942 god. o streljanju 6 talaca povodom napada na voz kod Mirne Peči442
176.Izveštaj komande karabinjera divizije "Isonzo" od 19 maja 1942 god. komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji u jedinacama divizije444
177.Naređenje komande Jedanaestog armiskog korpusa od 20 maja 1942 god. komandama divizija o obezbeđenju granice u vezi sa nemačkim napadom na Drugu grupu slovenačkih partizanskih odreda kod Janča445
178.Izveštaj komande karabinjera pešadiske divizije "Granatieri di Sardegna" od 20 maja 1942 god. komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji na terenu i o mobilnom stanju jedinica divizije446
179.Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa Marija Robotti-a od 20 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snagi Slovenija-Dalmacija o položaju italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji i o potrebi dovlačenja novih jedinica448
180.Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 maja 1842 god. o streljanju trideset i pet talaca u Mariboru451
181.Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 22 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o situaciji u Sloveniji i o potrebi pojačanja okupacionih snaga u Ljubljanskoj pokrajini454
182.Naređenje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 22 maja 1942 god. za preduzimanje mera radi odbrane garnizona italijanskih okupacionih snaga od partizanskih napada461
183.Izveštaj komande Trećeg diviziona Trinaestog artiljeriskog puka divizije "Granatieri di Sardegna" od 23 maja 1942 god. o artiljeriskom bombardovanju Studenec-Iga kod Ljubljane463
184.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 maja 1942 god. višoj komandi italijanskih oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda kod Janča464
185.Izveštaj nemačke opštinske uprave u Litiji od 24 maja 1942 god. o borbama nemačkih okupatora sa Drugom grupom slovenačkih partizanskih odreda kod Janča465
186.Plan komande Jedanaestog armiskog korpusa od 25 maja 1942 god. za pripremu velike italijanske ofanzive protiv slovenačkih narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda469
187.Plan komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. za pripremu Treće neprijateljske ofanzive na teritoriji Slovenije473
188.Naređenje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. komandantu divizije "Granatieri di Sardegna" o merama za odbranu Ljubljane475
Registar477
Sadržaj495
BIBLIOTEKA