ZBORNIK NOR-a. tom VI – BORBE U SLOVENIJI – knjiga 19. – 1. III – 15. V 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenta operativnih jedinica i partizanskih odreda JA u Sloveniji
* * *
Dokumenta nemačkih okupatora i kvislinga
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
BORBE U SLOVENIJI 1945. GODINE OD 1. III DO 15. V 1945.
I
DOKUMENTA OPERATIVNIH JEDINICA I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE ARMIJE U SLOVENIJI
1.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba Slovenije od 1. marta 1945. o rasporedu neprijateljevih jedinica i situaciji na teritoriji Slovenije7
2.Izveštaj Štaba 7. korpusa JA od 1. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o situaciji i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru33
3.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 1. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi 2. bataljona u rejonu Mlinša50
4.Izveštaj Štaba 31. divizije od 5. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o prodoru u Dolomite51
5.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 5. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Kolovrata55
6.Naređenje štaba 7. korpusa JA od 6. marta 1945. Štabu Notranjskog NOP odreda da formira od postojećeg ljudstva dva bataljona i o budućim zadacima odreda57
7.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. marta 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o neprijateljevoj akciji protiv jedinica odreda krajem februara60
8.Izveštaj Štaba 30. divizije od 8. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška” na području Trnovskog gozda i Vipavske doline66
9.Izveštaj štaba 30. divizije od 8. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama 19. slovenačke NOU brigade „Srečko Kosovel” na pravcu Predmeja – Mala lažna74
10.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 8. marta 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti krajem februara i početkom marta77
11.Izveštaj Štaba 9. korpusa JA od 9. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o situaciji i o stanju u jedinicama86
12.Izveštaj Štaba 30. divizije od 9. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama i stanju potčinjenih jedinica za vreme neprijateljeve akcije „Ribecal III”91
13.Zapovest Štaba 31. divizije JA od 9. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Sv. Križ97
14.Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade „Srečko Kosovel” od 9. marta 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama na području Trnovskog gozda109
15.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 9. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o neprijateljevoj akciji na području Brda112
16.Izveštaj Vojne oblasti 7. korpusa JA od 10. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije za februar116
17.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 10. marta 1945. štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Mozirja121
18.Relacija Štaba 31. divizije od 12. marta 1945. dostavljena Štabu 9. korpusa JA o napadu na neprijateljevo uporište Sv. Križ123
19.Zapovest Štaba 18. divizije JA od 13. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Žabjoj Vasi, Grmu, Daljnem Vrhu, Bršljinu, Šmihelu i Vinkovom Vrhu u cilju rasterećenja jedinica 15. divizije JA u Suhoj krajini134
20.Relacija Štaba 15. divizije JA od 14. marta 1945. dostavljena Glavnom štabu Slovenije i štabu 7. korpusa JA o borbama u Suhoj krajini138
21.Zapovest štaba 31. divizije JA od 15. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Lažni, na Kobilici i u Lokovecu152
22.Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška” od 15. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti bataljona u prvoj polovini marta157
23.Izveštaj Štaba 31. divizije od 17. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama u rejonu Čepovana160
24.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 17. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Zavodnje164
25.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade „Ljubo Šercer” od 18. marta 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbenoj aktivnosti u prvoj polovini marta166
26.Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade „Ivan Cankar” od 19. marta 1945. Štabu 15. divizije JA o situaciji i borbama krajem februara i u martu na području Suhe krajine171
27.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade „Janko Premrl Vojko” od 19. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj179
28.Naređenje Štaba 7. korpusa JA od 20. marta 1945. godine 15. i 18. diviziji za zamenu položaja i zadaci divizija na tim položajima198
29.Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade „France Prešeren" od 20. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem februara i u martu u Gorenjskoj i na području Trnovskog gozda200
30.Izveštaj štaba Jeseniško-bohinjskog NOP odreda od 21. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o minerskim akcijama na železničku prugu Jesenice – Bohinjska Bistrica217
31.Petnaestodnevni izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 21. marta 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti Odreda223
32.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 22. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica krajem februara i u martu230
33.Zapovest štaba 18. divizije JA od 24. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Kalu, Tisovecu, V. i M. Koriju i Kamnom Vrhu242
34.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti Brigade od 2. februara do 24. marta 1945. na području Trnovskog gozda246
35.Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama u rejonu Reštovo – Bubnjarci – Sela Žakanjska255
36.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander” od 27. marta 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju u Brigadi i o borbenoj aktivnosti u drugoj polovini februara i u martu259
37.Izveštaj Štaba 30. divizije od 28. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama na pravcu Col – Predmeja263
38.Mesečni izveštaj Organizacijskog odeljenja Glavnog štaba Slovenije od 31. marta 1945. Generalštabu JA o organizaciji pozadinskih jedinica i ustanova, mobilizaciji i školstvu269
39.Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška” od 31. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti na području Brkina274
40.Izveštaj Štaba 7. korpusa JA od 31. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u martu276
41.Pregled borbene aktivnosti 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 1. do 31. marta 1945. godine276
42.Pregled borbene aktivnosti 2. slovenačke NOU brigade „Ljubo Šercer” od 1. do 31. marta 1945. godine282
43.Pregled borbene aktivnosti 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 1. do 31. marta 1945. godine287
44.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 2. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o neuspelom prelazu reke Save u rejonu Litije293
45.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” od 3. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama prilikom proboja iz okruženja u rejonu Vojsko295
46.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Strugama298
47.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade „Ivan Gradnik” od 4. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda305
48.Naređenje Glavnog štaba Slovenije od 5. aprila 1945. za formiranje Novomeškog, Metliškog, Čmomeljskog i Kočevskog odbrambenog sektora312
49.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 6. aprila 1945. Štabu Štajerske grupe odreda NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti krajem marta i početkom aprila317
50.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 7. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Vinkovom Vrhu i u Dvoru323
51.Relacija Štaba 18. divizije od 8. aprila 1945. dostavljena Štabu 7. korpusa JA o napadu na neprijateljevo uporište u Strugama326
52.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za prelaz u ofanzivu radi pružanja direktne pomoći Crvenoj armiji326
53.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 10. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbi u rejonu Liveka331
54.Izveštaj štaba škofjološkog NOP odreda od 10. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o neprijateljevoj ofanzivi protiv jedinica Odreda335
55.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 11. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u martu i početkom aprila340
56.Izveštaj Štaba 30. divizije od 12. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o situaciji i borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda345
57.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič od 12. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Št. lija361
58.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 12. aprila 1945. Štabu Štajerske grupe odreda NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti na području Kozjaka364
59.Izveštaj Štaba 9. korpusa JA od 13. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama potčinjenih jedinica za vreme neprijateljeve ofanzive367
60.Naređenje Štaba 14. udarne divizije JA od 13. aprila 1945. pot-činjenim jedinicama o novim operativnim sektorima brigada i budućim zadacima378
61.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade „Ljubo Šercer” od 14. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbenoj aktivnosti na području Šoštanja382
62.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade „Janko Premrl Vojko” od 14. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda i Pivke384
63.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 15. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za protivnapad na neprijatelja na odseku Sv. Peter – Luška gorica393
64.Relacija Štaba 30. divizije od 15. aprila 1945. dostavljena Štabu 9. korpusa JA o borbama u martu na prostoru Trnovskog gozda396
65.Izveštaj Štaba 7. korpusa JA od 16. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište u Strugama, Vinkovom Vrhu i Dvoru i borbama u Suhoj krajini396
66.Izveštaj Štaba 30. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o rasporedu i stanju jedinica i borbi 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” u rejonu Čepovana397
67.Izveštaj Štaba 31. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u martu na području Gorenjske, Banjške planote i Trnovskog gozda400
68.Izveštaj Štaba 30. divizije od 17. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o napadu na neprijateljeva uporišta u Gorjanskom i Zgornjim Gorjima i o borbi u rejonu Robidnice400
69.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander” od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o brojnom stanja brigade i borbi u rejonu Motnika403
70.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander” od 18. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o rušenju mosta kod Blagovice i napadu na neprijateljevu motori-zovanu kolonu406
71.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 18. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbama na prostoru Loška dolina Čabar – Brod na Kupi408
72.Izveštaj Štaba 7. korpusa JA od 19. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama u rejonu Dolenjske Toplice – D. i G. Topla Reber411
73.Zapovest štaba 9. korpusa JA od 19. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta na prostoru Trnovskog gozda411
74.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 19. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbi 2. bataljona u rejonu Gorenji Trbilj i Sv. Lovrenc415
75.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” od 19. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i prvoj polovini aprila421
76.Operativni dnevnik Štaba 14. udarne divizije JA od 1. marta do 19. aprila 1945. godine432
77.Izveštaj Štaba Inžinjerijskog bataljona 30. divizije JA od 19. aprila 1945. Štabu divizije o aktivnosti minersko-sabotažnih vodova 3. čete u drugoj polovini marta i prvoj polovini aprila467
78.Zapovest Štaba 7. korpusa od 20. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na liniji Štalcerji – Banja Loka radi obezbeđenja desnog boka 4. armije JA477
79.Naredba Štaba 7. korpusa JA od 20. aprila 1945. za formiranje Građevinske i Saobraćajne brigade, njihova formacija i postavljenje štabova483
80.Izveštaj Štaba 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška" od 20. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i prvoj polovini aprila487
81.Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti krajem marta i u aprilu na sektoru južno od Novog Mesta i u Suhoj krajini502
82.Izveštaj Štaba 30. divizije od 21. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o napadu na neprijateljevo uporište u Zavrhu524
83.Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade „Srečko Kosovel” od 21 aprila 1945. štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i aprilu na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj530
84.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 21. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti na području Kozjaka535
85.Izveštaj Štaba 31. divizije od 22. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o napadu na neprijateljevo uporište u Podlaki540
86.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 23. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za odbranu slobodne teritorije Bele krajine542
87.Izveštaj Štaba 18. divizije od 23. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbama krajem marta i u aprilu na području Suhe krajine i južno od Novog Mesta545
88.Izveštaj Štaba 30. divizije od 23. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbi 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška” u rejonu Zagorja554
89.Izveštaj Štaba 31. divizije od 23. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o aktivnosti Inžinjerijskog bataljona557
90.Izveštaj Štaba Kočevske grupe 7. korpusa JA od 23. aprila 1945. Štabu korpusa o napadu na neprijatelja u rejonu Štalcerji – Banja Loka – Kočevska Reka562
91.Izveštaj štaba 1. građevinske brigade 7. korpusa JA od 23. aprila 1945. Štabu korpusa o formaciji brigade563
92.Izveštaj Belokranjskog NOP odreda od 23. aprila 1945. Štabu 7. korpusa JA o borbenoj aktivnosti krajem marta i u aprilu566
93.Izveštaj Štaba 31. divizije od 24. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u aprilu571
94.Izveštaj štaba inžinjerijskog bataljona 30. divizije JA od 24. aprila 1945. Štabu divizije o aktivnosti 3. čete na području Trst–Gorica572
95.Tzveštaj Štaba 30. divizije od 25. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica na Banjškoj planoti i Trnovskom gozdu576
96.Izveštaj štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 25. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Bevška Vas582
97.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 25. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o akcijama 2. minerskog sabotažnog voda na području Istočne Benečije586
98.Izveštaj Štaba 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade „Bazoviška” od 25. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u aprilu588
99.Dnevnik Štaba 11. slovenačke NO brigade „Miloš Zidanšek” za razdoblje od 28. februara do 25. aprila 1945. godine593
100.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i municije operativnih i pozadinskih jedinica i ustanova Glavnog štaba Slovenije od 26. aprila 1945. godine605
101.Izveštaj Štaba Kočevske grupe 7. korpusa JA od 26. aprila 1945. Štabu korpusa o borbama u rejonu Novi Lazi – Kočevska Reka605
102.Izveštaj Štaba 14. brigade JA od 26. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbi u rejonu Vinice605
103.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” od 26. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o napadu na Predmeju607
104.Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 26. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti potči-njenih jedinica u drugoj polovini aprila609
105.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 27. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o situaciji i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica krajem marta i u aprilu613
106.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 27. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Lemberga627
107.Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 27. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju 4 (severnog) bataljona631
108.Naređenje Štaba 30. divizije JA od 28. aprila 1945. potčinjenim jedinicama da se prebace na Kras radi napada na Trst634
109.Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 28. aprila 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o problemima veze između jedinica i zadacima bataljona641
110.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 29. aprila 1945. štabovima 15. i 18. divizije i Artiljerijskoj brigadi za prebacivanje na prostor Štalcerji – Kočevska Reka – Brod na Kupi radi obezbeđenja desnog boka jedinica 4. armije JA646
111.Zapovest Štaba 31. divizije JA od 29. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za prebacivanje u Vipavsku dolinu i na Kras radi daljeg dejstva u pravcu Trsta648
112.Izveštaj Štaba Kočevske grupe 7. korpusa JA od 29. aprila 1945. Štabu korpusa o borbi u rejonu Morave652
113.Izveštaj Štaba 1. građevinske brigade 6. korpusa JA od 29. aprila 1945. Štabu korpusa o formaciji Brigade i izvršenim radovima654
114.Naređenje Komande mesta Trst od 29. aprila 1945. potčinjenim štabovima sektora za oružani ustanak i sadejstvo sa jedinicama 4. armije Jugoslovenske armije657
115.Zapovest štaba 7. korpusa JA od 30. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na prostoru Štalcerji – Kočevska Reka – Grčarice658
116.Zapovest Štaba 30. divizije JA od 30. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Trst661
117.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 30. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi u rejonu Št. Janža663
118.Izvod iz dnevnih izveštaja Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” za vreme od 1. marta do 30. aprila 1945. godine666
119.Naređenje Glavnog štaba Slovenije od 1. maja 1945. za formiranje komandi mesta Ljubljanskog vojnog područja i komandi Tržaškog, Celovškog i Mariborskog vojnog područja669
120.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander" od 1. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijatelja u Retju672
121.Izveštaj Štaba Koruškog NOP odreda od 1. maja 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o mobilizaciji i problemu naoružanja675
122.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 2. maja 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Kočevju678
123.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 2. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o postupcima jedinica prilikom oslobođenja naseljenih mesta680
124.Izveštaj štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander” od 2. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijateljevu kolonu kod Tremerja683
125.Naređenje Glavnog štaba Slovenije od 3. maja 1945. o sastavu i zadacima komandi vojnih područja685
126.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade „Simon Gregorčič” od 3. maja 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama za oslobođenje Trsta688
127.Izveštaj Štaba saobraćajne brigade 7. korpusa JA od 3. maja 1945. Štabu korpusa o formaciji i stanju brigade691
128.Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 4. maja 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Ribnici i gonjenje neprijatelja u pravcu Velikih Lašča694
129.Naređenje Štaba 14. udarne divizije JA od 4. maja 1945. štabovima 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič”, za napad na neprijateljevo uporište u Črni, i 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič" u Žerjavu696
130.Izveštaj štaba 30. divizije od 4. maja 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama za oslobođenje Trsta698
131.Naređenje Štaba Koruškog NOP odreda od 4. maja 1945. potčinjenim jedinicama za dejstvo u pravcu Celoveca658
132.Izveštaj štaba 31. divizije od 5. maja 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama za oslobođenje Gorice, Tržiča i Nabrežine699
133.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 8. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi sa delovima 14. SS divizije u rejonu Žitare Vesi706
134.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander" od 8. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o akciji za oslobođenje Zagorja707
135.Pregled borbene aktivnosti jedinica 14. udarne divizije JA u aprilu 1945. godine711
136.Izveštaj Štaba 10. slovenačke NOU brigade „Ljubljanska” od 10. maja 1945. Štabu 18. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem aprila i u maju734
137.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade „Ljubo Šercer” od 11. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o miniranju železničkih pruga i drumovima na pravcima Dravograd–Prevalje i Dravograd–Slovenj Gradec738
138.Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 11. maja 1945. o napadu na Zerjav741
139.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade ,Ljubo Šercer” od 12. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o napadu na neprijateljevo uporište u Kotljama744
140.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade „Mirko Bračič” od 12. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbama u rejonu Borovlja747
141.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 13. maja 1945. štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Slovenačkog primorja i Trsta749
142.Zapovest Štaba 14. udarne divizije JA od 13. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posedanje mostova na levoj obali Drave radi sprečavanja povlačenja neprijatelja u pravcu severa750
143.Izveštaj Štaba 18. divizije od 13. maja 1945. Štabu 7. korpusa JA o završnim borbama za oslobođenje na pravcu Kočevje–Ljubljana754
144.Naređenje Komande Koruškog vojnog područja od 13. maja 1945. o postavljenju komandanata mesta i komandira partizanskih straža762
145.Izveštaj Štaba Jeseniško-bohinjskog NOP odreda od 13. maja 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbenoj aktivnosti u završnim operacijama za oslobođenje763
146.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o situaciji i borbama u završnim operacijama na pravcu Kočevje–Ljubljana766
147.Dnevni izveštaj štaba Lackovog NOP odreda od 15. aprila do 22. maja 1945. godine766
148.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 17. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama za oslobođenje Zapadne Benečije770
149.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade „Slavko Šlander” od 18. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o dejstvu brigade u rejonu Celja i Labota777
150.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 18. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama za oslobođenje Cedada (Cividale) i Tarčenta (Tarcento)781
151.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade „Tone Tomšič” od 19. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o borbi kod Poljane784
152.Mesečni izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade „Ivan Cankar” od 22. maja 1945. Štabu 15. divizije JA o borbenoj aktivnosti u završnim borbama za oslobođenje na pravcu Vinica–Kočevje–Ljubljana786
153.Izveštaj Štaba 1. slovenačke Prekomurske brigade od 27. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o formiranju brigade i aktivnosti njenih jedinica do kraja rata792
154.Bojna relacija Štaba 14. udarne divizije JA od 28. oktobra 1945. o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u završnim operacijama797
II
DOKUMENTA NEMAČKIH OKUPATORA I KVISLINGA
155.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 1. marta 1945. za formiranje Akcijskog štaba „Leve”807
156.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 2. marta 1945. za formiranje Združenog odreda „Leve”809
157.Zapovest Združenog odreda „Leve” od 2. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice 30. i 31. divizije JA na području Trnovskog gozda811
158.Obaveštenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 2. marta 1945. o dolasku u Istru Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa814
159.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 6. marta 1945. za obezbeđenje prostora Col – Cepovan – Gorica – Vipavska dolina816
160.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 6. marta 1945. za formiranje Radne zajednice od predstavnika jedinica stranih nacionalnosti819
161.Obaveštenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 8. marta 1945. o pristizanju četnika pukovnika Nikoliča u Istru--822
162.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 11. marta 1945. za premeštanje 1. bataljona 10 SS policijskog puka, 1. bataljona SS policijskog puka »Bocen« i dobrovoljačkog bataljona »Italija II« na područje Soška dolina – Kobarid – Tolmin824
163.Izvod iz dnevnih izveštaja 517. landesšicen-bataljona od 12. marta 1945. dostavljen potčinjenim jedinicama o aktivnosti jedinica Glavnog štaba Slovenije i savezničke avijacije na železničku prugu Kranj–Jesenice u prvoj dekadi marta827
164.Izveštaj komandira Ispostave žandarmerijske stanice Arja Vas od 14. marta 1945. o napadu jedinica Kamniško-zasavskog NOP odreda na delove Protivtenkovskog lovačkog diviziona kod Kasaza828
165.Pripremna zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 15. marta 1945. o zadacima Borbene grupe „Blank” za vreme ofanzive „Frilingsanfang”830
166.Mesečni izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Dobovec od 15. marta 1945. Sreskoj žandarmeriji u Trbovlju o situaciji na području stanice833
167.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Zagorje od 17. marta 1945. Sreskoj žandarmeriji Trbovlje o situaciji na području stanice835
168.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. Štabu SS brdske brigade Kraških lovaca za prebacivanje na područje Banjške planote837
169.Zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. Štabu SS brdske brigade Kraških lovaca o čišćenju Banjške planote839
170.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. o dodeljivanju Štabne čete četničkoj Dinarskoj diviziji za vreme operacije „Frilingsanfang”842
171.Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije u Trbovlju od 20. marta 1945. Okružnoj žandarmeriji u Celju o situaciji na području sreza844
172.Naređenje Združenog odreda „Vildgraf” od 27. marta 1945. Borbenoj grupi „Lerh” za ponovno zauzimanje Sinjeg vrha846
173.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 3. aprila 1945. za završetak operacije „Frilingsanfang” i za obezbeđenje Trnovskog gozda847
174.Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 5. aprila 1945. o aktivnosti bataljona za vreme operacije „Frilingsanfang”851
175.Izveštaj komandira Akcijske čete policijskog dobrovoljačkog brdsko-lovačkog bataljona „Taljamento” od 6. aprila 1945. o akciji čete na području Banjška planota Vojsko855
176.Uputstvo komesara za odbranu Rajha u štajerskoj od 10. aprila 1945. za onesposobljavanje rudnika865
177.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Šoštanj od 11. aprila 1945. o napadu 2. slovenačke NOU brigade „Ljubo Šercer” na Šoštanj867
178.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Vojnik od 14. aprila 1945. o borbi sa 1. slovenačkom NOU brigadom „Tone Tomšič” u rejonu Stražice869
179.Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 20. aprila 1945. za angažovanje Srpskog dobrovoljačkog korpusa u bok i pozadinu 4. armije JA na pravcu Banja Loka – Delnice – Zlobin871
180.Zapovest komandanta Borbene grupe „Tatalovič" Srpskog dobrovoljačkog korpusa od 27. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice 4. armije JA na komunikaciji Čabar – Prezid – Babno Polje873
181.Zapovest komandanta Borbene grupe „Tatalovič” Srpskog dobrovoljačkog korpusa od 30. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za posedanje položaja na liniji Runarsko – Sv. Gregor877
182.Naređenje komandanta SS i policije te komandanta u pozadini fronta Grupe armija „E” od 4. maja 1945. da se u Ljubljani proglašava pooštreno opsadno stanje879
Registar881
SADRŽAJ929
BIBLIOTEKA