ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 18 - 16.decembar 1944.-28.februar 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. decembra 1944. za formiranje 24. italijanske narodnooslobodilačke brigade "Fontanot" u sastavu NOV i PO Slovenije7
2.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Dutovlje i Kreplje11
3.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 16. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o demonstrativnom napadu na neprijateljeva uporišta Suhi Dol i Gorenja Vas13
4.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Gorenja Vas16
5.Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 17. decembra 1944. dostavljena Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve snage u Planini pri Sevnici27
6.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 18. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica30
7.Izveštaj Štaba italijanske partizanske divizije "Garibaldi Natizone" od 18. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Srednje58
8.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 18. decembra 1944. štabu 4. operativne zone Slovenije o reorganizaciji odreda62
9.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama o postupku s pomorskim osobljem i objektima pomorske industrije i saobraćaja64
10.Relacija Štaba 30. NO divizije od 20. decembra 1944. dostavljena Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta Dutovlje i Kreplje69
11.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u Vipavskoj dolini i na Colu77
12.Relacija Štaba 31. NO divizije od 21. decembra 1944. dostavljena Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište Gorenja Vas82
13.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 21. decembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti Odreda u decembru95
14.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 22. decembra 1944. o formiranju Kamniško-savinjskog vojnog područja101
15.Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" od 23. decembra 1944. štabu 31. NO divizije o borbenoj aktivnosti u decembru103
16.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 23. decembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbenoj aktivnosti u decembru109
17.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 24. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Idrije113
18.Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 24. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Žakanja116
19.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 27. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Lokve-Lokovec118
20.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Občine121
21.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 30. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u decembru128
22.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 30. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u decembru150
23.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 30. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o rušenju železničke pruge između Ponikve i Doboveca161
24.Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 31. decembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbi u rejonu Kamnog Vrha164
25.Izveštaj Štaba 16. slovenačke _NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 31. decembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbi u rejonu Lazec-Želin166
26.Izveštaj Štaba 19. slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" od od 31. decembra 1944. štabu 30. NO divizije o borbama u rejonu Ćepovana168
27.Mesečni izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. januara 1945. o pokretima, jedinicama, akcijama, saobraćaju i utvrđivanju neprijatelja u Sloveniji172
28.Izveštaj Štaba 20. italijanske NOU brigade "Triestina Garibaldi" od 1. januara 1945. Štabu 30. NO divizije o aktivnosti Brigade za vreme neprijateljeve ofanzive u drugoj polovini decembra202
29.Izveštaj Organizacijskog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji jedinica, štabova i ustanova209
30.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljeve uporište u Občinama215
31.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama u drugoj polovini decembra223
32.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 5.januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbenoj aktivnosti u decembru235
33.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 5. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u decembru241
34.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 6.januara 1945. štabu 14. NOU divizije o ekonomskoj akciji u Slovenskoj Bistrici249
35.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 6. januara 1945. štabu 4. operativne zone Slovenije o minerskim akcijama na području Slovenskih Gorica250
36.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o rasformiranju Jurišnog bataljona252
37.Relacija Štaba 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Občinama i o borbama od 1. do 8. januara 1945. godine254
38.Mesečni izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvima potčinjenih jedinica269
39.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 9. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o akciji na voz kod Dolgog Vrha na železničkoj pruzi Maribor-Celje285
40.Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 9. januara 1945. Štabu Korpusa i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sastavu grupe sa predlogom da se Mornarički odred uključi u 30. NO diviziju287
41.Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. januara 1945. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljevoj ofanzivi u drugoj polovini decembra na području Banjške planote i Trnovskog gozda289
42.Relacija Štaba 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 11. januara 1945. dostavljena štabu 15. NO divizije o napadu na neprijatelja u Gotnoj Vasi311
43.Izveštaj Štaba divizije "Garibaldi Natizone" od 13. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o prebacivanju Divizije iz Benečije na područje Cerkna313
44.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 13. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o borbi kod Krnice i demonstrativnom napadu na neprijateljevo uporište u Trnovu320
45.Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 13. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i dosadašnjem radu322
46.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15. januara 1945. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji inžinjerije327
47.Pregled jedinica i ustanova Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17. januara 1945. godine328
48.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 17. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Trnovu 332
49.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 21. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u januaru336
50.Relacija Štaba 15. NO divizije od 22. januara 1945. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Žužemberka i Dolenjskih Toplica343
51.Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" od 22. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o dejstvima Brigade na području Gorenjske i Cerkna351
52.Mesečni izveštaj Štaba Jeseniško-bohinjskog NOP odreda od 22. januara 1945. štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica365
53.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. štabovima 9. korpusa NOVJ i Prvog pomorskog obalskog sektora o preimenovanju Mornaričkog odreda u Prvi bataljon mornaričke pešadije370
54.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 23. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Zgornje Slemene - Kamna Gora371
55.Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 23. januara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u januaru375
56.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. potčinjenim jedinicama za nov raspored snaga378
57.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. januara 1945. za formiranje Štaba Artiljerije380
58.Mesečni izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 25.januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica381
59.Izveštaj Štaba škofjeloškog NOP odreda od 25. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u januaru393
60.Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 26. januara 1945. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama za uništenje neprijateljevog uporišta u Trnovu400
61.Relacija Štaba 15. NO divizije od 26. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Dolenjske Toplice - Vavta Vas424
62.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 26. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Plešiveca428
63.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 26.januara 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Moravča i Menine planine i o stanju Brigade430
64.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 26.januara 1945. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Moravča i Menine planine i o stanju Brigade433
65.Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 26. januara 1945. Štabu 15. NO divizije o borbenoj aktivnosti Brigade u januaru436
66.Izveštaj Štaba 14. slovenačke brigade NOV i PO Slovenije od 26. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Dolenjskih Toplica443
67.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 27. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Stranskoj Vasi i rušenje mostova na reci Krki445
68.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 27.januara 1945. Štabu 31. divizije o borbi u rejonu Ravnice447
69.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. januara 1945. za potčinjavanje Istarskog vojnog područja i 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade 9. korpusu NOVJ449
70.Mesečni izveštaj Štaba 30. NO divizije od 28. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica450
71.Izveštaj Operativnog štaba 6. i 11. brigade od 28. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama potčinjenih jedinica na sektoru Moravča i o stanju brigada464
72.Mesečni izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 31. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica468
73.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. februara 1945. potčinjenim jedinicama za pojačanje diverzantskih akcija u neprijateljevoj pozadini489
74.Mesečni izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji, planovima i borbenim aktivnostima potčinjenih jedinica491
75.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. februara 1945. potčinjenim jedinicama o postupku sa prebeglim i uhvaćenim neprijateljevim vojnicima501
76.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. tebruara 1945. potčinjenim jedinicama za formiranje jurišno-pionirskih vodova u bataljonima504
77.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1945. potčinjenim jedinicama za formiranje minersko-sabotažnih vodova na drumovima507
78.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Vinkovom Vrhu, Mačkovecu i Sadinjoj Vasi508
79.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Laza kod Velenja513
80.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljevu autokolonu kod Frankolova517
81.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 5. februara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u januaru519
82.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napade na neprijateljeve transporte528
83.Relacija Štaba 15. NO divizije od 6. februara 1945. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Vinkovom Vrhu530
84.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 6. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi na Paškom Kozjaku534
85.Pregled brojnog stanja jedinica i ustanova Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 7. februara 1945. godine536-537
86.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 7. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu grupe boraca na zatvor u Gorici537
87.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 8. februara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Gradenca540
88.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 9. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u januaru543
89.Relacija Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 9. februara 1945. dostavljena štabu 14. NOU divizije, o borbama krajem novembra i u decembru 1944. godine560
90.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10. februara 1945. potčinfenim jedinicama o taktičkim postupcima za što uspešnije suzbijanje neprijateljevih ispada na slobodnu teritoriju570
91.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 10. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve automobile kod Stranica, na drumu Celje - Slovenske Konjice572
92.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi576
93.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 12. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Št. Andraža584
94.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 13. februara 1945. potčinjenim jedinicama o pružanju svestrane pomoći italijanskim jedinicama iz sastava Korpusa587
95.Izveštaj Štaba 5. slovenačke,NOU brigade "Ivan Cankar" od 13. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi589
96.Operativni dnevnik Štaba Kozjanskog NOP odreda od 25. novembra 1944. do 13. februara 1945. godine591
97.Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 14. februara 1945. Štabu 15. NO divizije o napadu na neprijateljevo uporište u Stranskoj Vasi616
98.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 16. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište Hlevni Vrh i na autokolonu na drumu Ajdovščina-Gorica617
99.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 16.februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Šaleka620
100.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. februara 1945. potčinjenim jedinicama za formiranje baterije partizanskih topova u divizijama623
101.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 17.februara 1945. Štabu 31. NO divizije o borbi kod Potoća i o stanju Brigade625
102.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica na neprijateljeve komunikacije u drugoj polovini januara i prvoj polovini februara628
103.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 18. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" u Vipavskoj dolini i na Krasu635
104.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 19. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi kod Št. Vida640
105.Predlog Štaba 31. NOU divizije od 20. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ za premeštanje Divizije na područje Dolomita radi vojnih i ekonomskih akcija643
106.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 20. februara 1945. Štabu 31. NO divizije o napadu na stalne neprijateljeve zasede kod uporišta Sv. Trije Kralji646
107.Izveštaj Štaba 20. udarne brigade "Garibaldi Trieste" od 20. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u februaru650
108.Izveštaj štaba Lackovog NOP odreda od 21. februara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbenoj aktivnosti u februaru655
109.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22. februara 1945. za formiranje baze NOV i PO Slovenije u Dalmaciji i postavljenje Štaba Baze664
110.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 22. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru665
111.Izveštaj Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 23. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o neprijateljevoj akciji protiv 1. bataljona na području zapadne Benečije680
112.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 24. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o situaciji i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru683
113.Izveštaj Štaba Skofjeloškos NOP odreda od 24. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru699
114.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. februara 1945. Štabu 4. bataljona 18. slovenačke NOU brigade "Bazoviška" o zadacima bataljona706
115.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 25. februara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru708
116.Izveštaj Štaba udarne divizije "Garibaldi Natizone" od 25. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru724
117.Mesečni izveštaj Štaba udarne divizije "Garibaldi Natizone" od 25. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima Divizije733
118.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 25. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Bevče - Št. Janž737
119.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 26. februara 1945. potčinjenim jedinicama za prebacivanje u Dolomite radi nabavke hrane i radi napada na neprijateljeve patrole740
120.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27. februara 1945. o proglašenju 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanska", 12. slovenačke NO brigade i 19. slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" udarnim750
121.Izvod iz knjiga depeša 4. operativne zone Slovenije upućene Glavnom štabu NOV i PO Slovenije od 16. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine.751
122.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u februaru803
123.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. februara 1945. za formiranje Štaba Štajerske grupe odreda831
124.Izveštaj štaba Notranjskog NOP odreda od 28. februara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju Odreda834
125.Izvod iz Operativnog dnevnika Štaba 7. korpusa NOVJ o borbenim dejstvima potčinjenih jedinica od 1. januara do 28. februara 1945. godine838
126.Operativni dnevnik Štaba 14. NOU divizije od 10. do 28. februara 1945. godine879
127.Pregled borbene aktivnosti 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 11. do 28. februara 1945. godine890
128.Pregled borbene aktivnosti 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 10. do 28. februara 1945. godine895
129.Pregled borbene aktivnosti 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračić" od 10. do 28. februara 1945. godine897
130.Ratni dnevnik Toneta Vidmara od 16. decembra 1944. do 28. februara 1945. godine902
II - Nemački dokumenti
131.Izveštaj komandanta 2. bataljona 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 23. decembra 1944. komandantu Puka o akciji u rejonu Col-Predmeja911
132.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Ponikva od 30. decembra 1944. Sreskoj žandarmeriji u Celju o napadu na transportni voz između Ponikve i Doboveca914
133.Izvod iz Ratnog dnevnika 3. čete 517. landesšicen-bataljona od 16. do 31. decembra 1944. godine915
134.Zapovest komandanta borbene grupe "Nikel" od 6. januara 1945. borbenoj grupi "Flekner" za akciju čišćenja na prostoru severno i južno od druma Št. Vid - Novo Mesto917
135.Zapovest komandanta zaštitne oblasti Ljubljanske pokrajine od 8. januara 1945. potčinjenim jedinicama za akciju čišćenja na prostoru između reke Save i druma Št. Vid - Novo Mesto920
136.Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. januara 1945. o rasporedu i zadacima 10. divizije "Mas"926
137.Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 20. januara 1945. potčinjenim jedinicama za deblokiranje bataljona "Fulmine" u uporištu Trnovo928
138.Izveštaj Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva od 26. januara 1945. o akciji 1, 4. i 5. bataljona na području Suhe krajine930
139.Izveštaj komandanta 517. landesšicen-bataljona od 30. januara 1945. Komandi 184. landesšicen-puka o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na železničkoj pruzi Kranj-Jesenice935
140.Zapovest komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 2. februara 1945. Komandi 10. SS policijskog puka za akciju "Ribecal" ("Rübezahl") na području Trnovskog gozda941
141.Izveštaj Žandarmerijske stanice Vojnik od 3. februara 1945. o napadu 2. bataljona 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" na auto-kolonu 2. bataljona 14. SS policijskog puka na drumu Frankolovo-Stranice944
142.Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni Jadransko primorje od 11. februara 1945. Komandi 10. SS policijskog puka za produženje akcije "Ribecal" na području Trnovskog gozda946
143.Dnevna zapovest komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 13. februara 1945. potčinjenim jedinicama prilikom odlaska 14. SS policijskog puka947
Registar949
BIBLIOTEKA