ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 17 - 21.oktobar-15. decembar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju na operativnom području Korpusa i kod potčinjenih jedinica7
2.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NOU brigade "Miloš Zidanšek" od 21. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Kamnik-Krašnja i u Dolenjskoj13
3.Izveštaj Štaba Belokranjskog NOP odreda od 21. oktobra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište u Kočevju26
4.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 22. oktobra 1944. komandama vojnih oblasti da otklone nepravilnosti u svojim jedinicama29
5.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 22. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u septembru31
6.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Št. Vidu pri Stični47
7.Relacija štaba 7. korpusa NOVJ od 23. oktobra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvu jedinica pri rušenju Štampetovog mosta57
8.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 23. oktobra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini oktobra72
9.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 23. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Trebnje-Žužemberk81
10.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 23. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za obezbeđenje napada na neprijateljevo uporište u Št. Vidu pri Stični91
11.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za posedanje novih položaja radi uspešnijeg suprotstavljanja neprijateljevim ispadima95
12.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. oktobra 1944. o proglašenju 14. NO divizije i 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračić" udarnim97
13.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 26. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini oktobra98
14.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 26. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Št. Vida pri Stični114
15.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 26. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Brigada u oktobru117
16.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 27. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište u Št. Vidu pri Stični126
17.Relacija štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. oktobra 1944. o borbama potčinjenih jedinica na prostoru Solčava-Crnelec-Creta129
18.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" od 28. oktobra 1944. štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije i Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti na sektoru Kamnika i u Dolenjskoj138
19.Izveštaj štaba 7. slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 28. oktobra 1944. Štabu 31. No divizije o aktivnosti Brigade u drugoj polovini oktobra154
20.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 30. oktobra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini oktobra165
21.Izveštaj štaba Skofjeloškog NOP odreda od 30. oktobra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda u drugoj polovini oktobra173
22.Naređenje štaba 7. korpusa NOVJ od 31. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeve snage u rejonu Zagradec-Tolčane179
23.Izveštaj štaba 7. korpusa NOVJ od 31. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Stičnu, Št. Vid pri Stični i borbama u rejonu Mirne Peči181
24.Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 31. oktobra 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljeva uporišta u Gabrku i Poljanama189
25.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 31. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji, stanju i akcijama potčinjenih jedinica u oktobru200
26.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 31. oktobra 1944. štabu 9. kor-pusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica u drugoj polovini oktobra234
27.Izveštaj Operativnog štaba 6. i 11. brigade od 31. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ i štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama u rejonu Strmec - Rdeči Kal240
28.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 1. novembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama u rejonu Lubnik242
29.Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 1. novembra 1944. Štabu Brigade o upadu neprijatelja na područje Brkina247
30.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 2. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Orlake250
31.Izveštaj Štaba Jeseniško-bohinjskog NOP odreda od 2. novembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda u septembru i oktobru253
32.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. novembra 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini oktobra262
33.Izveštaj Vojne oblasti 9. korpusa NOVJ od 3. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji komandi vojnih područja274
34.Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 3. novembra 1944 štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije o borbi u rejonu Valična Vas - Reber - Vrtače278
35.Naređenje Operativnog štaba za Zapadno Primorsko od 5. novembra 1944. potčinjenim jedinicama o prenumerisanju bataljona280
36.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za sprovođenje sistematske obuke i unutrašnje službe u cilju otklanjanja uočenih nedostataka282
37.Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 6. novembra 1944. za napad na neprijateljeva uporišta Kresnice i Jevnicu289
38.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 7. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Zvirče-Ratje292
39.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko šlander" od 7. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o stanju i problemima Brigade295
40.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 7. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama krajem oktobra i početkom novembra300
41.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. novembra 1944. potčinjenim jedinicama o taktičkoj upotrebi inžinjerijskih bataljona305
42.Relacija Štaba 30. NO divizije od 9. novembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na području Trnovske Planote312
43.Relacija Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 9. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Jevnicu324
44.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 10. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Žvirče-Hinje-Dvor331
45.Relacija Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slender" od 10. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o napadu na neprijateljevo uporište Kresnice335
46.Relacija Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračić" od 10. novembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Trnjava-Krašnja340
47.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 11. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o novom rasporedu jedinica i merama za konsolidaciju jedinica 18. NO divizije344
48.Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 11. novembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbama u rejonu Dolenjskih Toplica346
49.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 12. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište Šmartno v Tuhinju350
50.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 12. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Šentjernej i Kostanjevicu na Krki i za otkup hrane na tom području357
51.Izveštaj štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 12. novembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbi u rejonu Vojsko362
52.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 13. novembra 1944. štabu 14. NOU divizije o rušenju mostova na odseku Polzela-Žalec364
53.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u drugoj polovini oktobra367
54.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za formiranje jurišnih bataljona u brigadama i odredima392
55.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica396
56.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 15. novembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o demonstrativnom napadu na neprijateljevo uporište Šoštanj433
57.Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 15. novembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbi u rejonu Pribišja435
58.Izveštaj štaba škofjeloškog NOP odreda od 15. novembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u prvoj polovini novembra438
59.Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 15. novembra 1944. štabu Brigade o borbama i akcijama u prvoj polovini novembra445
60.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o planovima i stanju Korpusa450
61.Izveštaj Štaba 15. divizije od 16. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Uršna Sela - Pribišje, o napadu na Št. Jernej i o prinudnom otkupu hrane455
62.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 16. novembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini novembra461
63.Izveštaj Štaba Oficirske škole od 16. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Mavrlena475
64.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Kočevju477
65.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 17. novembra 1944. štabu 31. NO divizije o napadu na neprijateljeva uporišta Pranger i Kolk u dolini reke Bače483
66.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. novembra 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o stanju i borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica486
67.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 18. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Železniki497
68.Izveštaj Štaba dopunskog bataljona NOVJ od 18. novembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Miklarji-Dobliče503
69.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju, problemima i borbama Korpusa u prvoj polovini novembra505
70.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 21. novembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u novembru516
71.Izveštaj štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 21. novembra 1944. štabu Brigade i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama prilikom neprijateljevog upada u Brkine521
72.Izveštaj Operativnog štaba za zapadno Primorsko od 22. novembra 1944. štabu Beneškog bataljona o akcijama jedinica Operativnog štaba u novembru524
73.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. novembra 1944. komandantima vojnih oblasti Korpusa i Zone o merama za efikasniju odbranu naseljenih mesta na oslobođenoj teritoriji529
74.Relacija Štaba 31. NO divizije od 23. novembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište Železniki532
75.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. novembra 1944. za formiranje 1. austrijskog bataljona u sastavu NOVJ546
76.Odluka Predsedništva Slovenačkog narodnooslobodilačkog veća od 25. novembra 1944. o opštoj mobilizaciji550
77.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama potčinjenih jedinica u prvoj polovini novembra552
78.Izveštaj štaba 18. NO divizije od 26. novembra 1944. štabu 7 korpusa NOVJ o merama za sređivanje stanja potčinjenih jedinica565
79.Zapovest Štaba 14. NOU divizije od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište PaškaVas571
80.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. novembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica575
81.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 28. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Grahovo - Stari Trg pri Ložu594
82.Relacija Štaba 18. NO divizije od 29. novembra 1944. štabu 7. korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Koprivnika600
83.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. novembra 1944. o rasporedu neprijateljevih jedinica i situaciji na teritoriji Slovenije606
84.Relacija Štaba 7. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište Kočevje634
85.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini novembra644
86.Izveštaj štaba Kokrškog NOP odreda od 30. novembra 1944. štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i problemima Odreda661
87.Relacija štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračič" od 1. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljevo uporište Paška Vas667
88.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 2. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u novembru672
89.Izveštaj štaba 15. NO divizije od 2. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u drugoj polovini novembra732
90.Naređenje Štaba 1. slovenačke divizije narodne odbrane od 3. decembra 1944. o preimenovanju jedinica Vojske državne bezbednosti743
91.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 3. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Tolsti Vrh745
92.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju potčinjenih jedinica748
93.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na Pohorju758
94.Izveštaj štaba 1. udarne divizije "Garibaldi Natizone" od 4. decembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u novembru760
95.Izveštaj Štaba 20. udarne brigade "Garibaldi Trieste" od 5. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Banjškoj Planoti768
96.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 6. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Občine772
97.Naređenje štaba 9. korpusa NOVJ od 6. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za pojačano rušenje komunikacija775
98.Zapovest Štaba 14. NOU divizije od 6. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga u cilju pojačanja dejstva na komunikacije780
99.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama za odbranu slobodne teritorije u Zgornjoj Savinjskoj dolini783
100.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 7. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljevo uporište Šentjanž i o borbi u rejonu Krmelja789
101.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. decembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište Kovor798
102.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 8. decembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o brojnom stanju i aktivnosti Odreda803
103.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 10. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Stari Trg pri Ložu - Grahovo807
104.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. decembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o uvođenju tečaja iz pionirsko-pontonirske službe u Podoficirskoj školi811
105.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 11. decembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti u prvoj polovini decembra814
106.Zapovest štaba 31. NO divizije od 11. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Lučine822
107.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 11. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Občine828
108.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 11. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama u rejonu Občine831
109.Izveštaj štaba 13. slovenačke NOU brigade "Mirko Bračić" od 11. decembra 1944. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Rimskih Toplica835
110.Izveštaj štaba Dolenjskog NOP odreda od 11. decembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Velike Stange837
111.Izveštaj Štaba 1. udarne divizije "Garibaldi Natizone" od 12. decembra 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i aktivnosti potčinjenih jedinica840
112.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 14. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini decembra845
113.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 14. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasformiranju Artiljerije Korpusa863
114.Izveštaj Operativnog štaba 6. i 11. brigade od 14. decembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ i Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama u rejonu Smavera i Krušnog Vrha865
115.Relacija Štaba 18. NO divizije od 15. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Občina869
116.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 15. decembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbenoj aktivnosti na području Suhe krajine880
117.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 15. decembra 1944. Šta-bu 4. operativne zone Slovenije o stanju i aktivnosti Odreda u prvoj polovini decembra887
118.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 15. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi u rejonu Velikih Bloka891
119.Ratni dnevnik Toneta Vidmara od 21. oktobra do 15. decembra 1944. godine894
II - Nemački dokumenti
120.Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 22. oktobra 1944. o borbama na području Suhe krajine903
121.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Gorenja Vas od 22. oktobra 1944. o napadu 31. NO divizije na Poljane i o pružanju pomoći napadnutoj posadi906
122.Ratni dnevnik Puka "Trek" od 21. do 25. oktobra 1944. o dejstvu protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije908
123.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Kranjska Gora od 26. oktobra 1944. o miniranju hotela "Erika" u Kranjskoj Gori920
124.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Guštanj od 26. oktobra 1944. Žandarmerijskom odeljenju Prevalje o situaciji na području Stanice u mesecu oktobru921
125.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Zidani Most od 30. oktobra 1944. Sreskoj žandarmeriji u Trbovlju o diverziji jedinica NOVJ na železničkom mostu kod Loke pri Zidanom Mostu924
126.Izveštaj Žandarmerijske stanice Polšnik od 31. oktobra 1944. prepadu jedinica NOVJ na carinsku patrolu kod Borovka925
127.Izveštaj Žandarmerijske stanice Zagorje od 8. novembra 1944. komandantu Policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj o rušenju mostova kod Zagorja927
128.Izveštaj komandira Žandarmerijskog odeljenja Prevalje od 11. novembra 1944. Okružnoj žandarmeriji Velikovec u Pliberku o situaciji na području Odeljenja928
129.Izveštaj Žandarmerijske stanice Bohinjska Bistrica od 13. novembra 1944. Šreskoj žandarmeriji u Radovljici o sukobu u rejonu Stare Fužine931
130.Izveštaj komandira 2. alarmne čete "Celje" od 14. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja štajerska" o napadu na uporište Buče933
131.Zapovest komandanta SS i policije Tršćanske provincije od 16. novembra 1944. za akciju protiv 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade na području Brkina934
132.Izveštaj kapetana Haga od 16. novembra 1944. komandantu 1. bataljona 14. SS policijskog puka o akciji u rejonu Pribišje-Semič938
133.Izvod iz dnevnog izveštaja Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva od 16. novembra 1944. o dejstvu 1. bataljona slovenačkih domobranaca pri upadu u Belu krajinu941
134.Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 17. novembra 1944. o dejstvu Bataljona pri upadu u Belu krajinu944
135.Izveštaj komandanta 4. bataljona slovenačkih domobranaca od 18. novembra 1944. komandantu Školske grupe o dejstvu Bataljona pri upadu u Belu krajinu947
136.Izveštaj komandanta 1. bataljona 14. SS policijskog puka od 20. novembra 1944. o dejstvu Bataljona pri upadu u Belu krajinu950
137.Izveštaj komandira 2. alarmne čete "Celje" od 24. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbenoj aktivnosti čete954
138.Izveštaj komandira Žandarmerijskog odeljenja Prevalje od 27. novembra 1944. o situaciji na području Odeljenja956
139.Izveštaj komandanta Policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 2. decembra 1944. o situaciji u pokrajini959
140.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Radeče od 7. decembra 1944. o napadu jedinica 15. NO divizije na uporište Št. Janž972
141.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Bohinjska Bistrica od 8. decembra 1944. o borbi u rejonu Stare Fužine974
142.Izveštaj komandanta Borbene grupe "Trek" od 10. decembra 1944. višem vođi SS i policije u 18. vojnom okrugu o angažovanju jedinica na području Pohorja u oktobru i novembru976
143.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Crna od 11. decembra 1944. komandiru Žandarmerijskog odeljenja Prevalje o situaciji na području Stanice u prvoj polovini decembra988
144.Izvod iz ratnog dnevnika 3. čete 517. landesšicen-bataljona od 25. oktobra do 15. decembra 1944. godine990
Registar*
BIBLIOTEKA