ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 16 - 1. septembar-20. oktobar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 1. septembra 1944. Štabu Istarskog NOP odreda za preformiranje Odreda u 4. bataljon 9. slovenačke NO brigade7
2.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 1. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da onemoguće noćni saobraćaj na prugama koje od Ljubljane vode za Trst i za Grosuplje10
3.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 1. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju, planovima i problemima potčinjenih jedinica14
4.Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 1. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju i akcijama potčinjenih jedinica22
5.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 2. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama prilikom obezbeđenja napada na Crni Vrh27
6.Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 2. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na 17. slovenačku NO brigadu "Simon Gregorčič" u rejonu planine Krna32
7.Izveštaj Kokrškog NOP odreda od 2: septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i jačini Odreda33
8.Naređenje Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 2. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o operativnim sektorima i osnovnim zadacima35
9.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944. Štabu Belokranjskog NOP odreda za novi raspored snaga u cilju što uspešnije odbrane slobodne teritorije Bele krajine i formiranje 4. bataljona39
10.Zapovest Štaba 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanska" od 3. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje železničke pruge Borovnica-Preserje44
11.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije da pojačanom aktivnošću na komunikacijama sprečava povlačenje neprijatelja preko teritorije Štajerske i da preduzme mere bezbednosti46
12.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 4. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini avgusta49
13.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 4. septembra 1944. Štabu Jeseniško-bohinjskog NOP odreda o osnovnim zadacima Odreda79
14.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. septembra 1944. za formiranje inžinjerijskih bataljona u divizijama81
15.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju potčinjenih jedinica84
16.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini avgusta93
17.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 5. septembra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti krajem avgusta i početkom septembra111
18.Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 5. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju na teritoriji i u jedinicama Odreda121
19.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 6. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga u vezi s predviđenim akcijama na području Kozjansko126
20.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 6. septembra 1944. štabovima 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanska", Notranjskom NOP odredu i Udarnom bataljonu za rušenje železničke pruge Preserje-Rakek128
21.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 6. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Dolomitima132
22.Direktiva Štaba Koruške grupe NOP odreda od 6. septembra 1944. Štabu Istočnokoruškog NOP odreda za pojačanu mobilizaciju i povećanje broja jedinica u Koruškoj severno od Drave137
23.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 6. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama u drugoj polovini avgusta139
24.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 7. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o situaciji i aktivnosti potčinjenih jedinica147
25.Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 7. septembra 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda za prodiranje u rejone industrijskih centara, energično rušenje komunikacija i povećavanje jedinica severno od Drave152
26.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 8. septembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o rušenju železničke pruge između Preserja i Goričice pod Krimom154
27.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 10. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju i borbama potčinjenih jedinica u julu i avgustu156
28.Zapovest Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Mozirje, Letuš i Braslovče182
29.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 10. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta u Horjulu i Zibršama185
30.Zapovest Štaba 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" od 10. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Kozje188
31.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti, stanju i budućim zadacima potčinjenih jedinica190
32.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 11. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Višnju Goru i za novi raspored snaga200
33.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 11. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama kod Štanjela206
34.Izveštaj načelnika Štaba 30. NO divizije od 12. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Briško-beneškog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda214
35.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za pojačanu političku i vojničku aktivnost217
36.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 13. septembra 1944. Štabu 30. NO divizije za napad na neprijateljska uporišta Hudajužnu, Koritnicu i Knežu221
37.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 14. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na drumu Gorica-Ajdovščina224
38.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. septembra 1944. za reorganizaciju Notranjskog NOP odreda226
39.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. septembra 1944. štabovima potčinjenih NOP odreda da sistematskije rade na mobilizaciji ljudstva za svoje odrede i na organizaciji veze sa Štabom Korpusa228
40.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i problemima potčinjenih jedinica i o planovima za budući rad231
41.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i o dejstvu potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra245
42.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. septembra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na uporišta Mozirje, Letuš i Šmartno ob Paki267
43.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 15. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra287
44.Relacija Štaba 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" od 15. septembra 1944. o napadu na neprijateljevo uporište Kozje294
45.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 16. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u širem rejonu Zirovskog vrha298
46.Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 16. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o situaciji i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra304
47.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporište Poganek i rušenje mosta preko Save309
48.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. septembra 1944. Štabu 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" o zadacima i operativnom području Brigade314
49.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 19. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi koju je vodila 18. slovenačka NOU brigada "Bazoviška" u rejonu Štanjela316
50.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 19. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o zadacima i problemima potčinjenih jedinica325
51.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i zadacima potčinjenih jedinica329
52.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra335
53.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljeva uporišta u Kneži, Koritnici i Hudajužni351
54.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. septembra 1944. Štabu 9. korpusa o akciji 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" u uporištu Anhovo355
55.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 20. septembra 1944. štabovima 9. korpusa NOVJ i 30. NO divizije o rasformiranju 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda i odlasku Brigade na teritoriju Beneške Slovenije i Rezije358
56.Naređenje Štaba Koruške grupe odreda od 20. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o njihovim zadacima posle formiranja Koruškog NOP odreda360
57.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini avgusta363
58.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 21. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Dolomitima384
59.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 22. septembra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" na neprijateljevo uporište u Braslovčama393
60.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji kod Litije posle rušenja mosta kod Poganeka i napada na uporište Prežganje399
61.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad i rušenje Štampetovog mosta402
62.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama 3. bataljona u prvoj polovini septembra406
63.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 25. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi Pohorskog NOP odreda u rejonu Kurje Vasi409
64.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 26. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da pojačaju aktivnost na komunikacijama411
65.Izveštaj Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 26. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na most Poganek kod Litije414
66.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 27. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da u duhu naredbe Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita maksimalno razviju inicijativu i ofanzivni polet u borbi protiv okupatora417
67.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 27. septembra 1944. Štabu 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" za napad na Notranjski i Gorenjski četnički odred419
68.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 27. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra422
69.Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. septembra 1944. o organizovanju vojnih teritorijalnih organa i o njihovim zadacima428
70.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 28. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti Brigade u drugoj polovini septembra435
71.Uputstvo Štabu Koruške grupe NOP odreda od 28. septembra 1944. Štabu Koruškog NOP odreda za budući rad439
72.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29. septembra 1944. da se radi rešavanja vojnih i političkih pitanja italijanskih partizanskih jedinica u sastavu NOV i PO Slovenije formira italijanski referat pri Glavnom štabu i politodeli pri štabovima korpusa444
73.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 29. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvu potčinjenih jedinica u Dolomitima u drugoj polovini septembra445
74.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 29. septembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o podeli ljudstva rasformirane Grupe455
75.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. septembra 1944. o organizaciji zonske i korpusnih vojnih oblasti457
76.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti potčinjenih jedinica u septembru459
77.Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 30. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra493
78.Izveštaj Štaba 12. slovenačke NO brigade od 30. septembra 1944. Štabu 15. NO divizije o aktivnosti u drugoj polovini septembra500
79.Pregled brojnog stanja ljudstva, oružja, municije i stoke u jedinicama i ustanovama NOV i PO Slovenije od 1. oktobra 1944. godine504-505
80.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u Dolomitima505
81.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. oktobra 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u septembru507
82.Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" od 1. oktobra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra562
83.Izveštaj Štaba Dolomitskog NOP odreda od 1. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda u drugoj polovini septembra567
84.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 1. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o formiranju i zadacima Odreda570
85.Relacija Štaba 15. NO divizije od 2. oktobra 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o uništenju uporišta u zamku Poganek i o rušenju železničkog mosta preko Save574
86.Izveštaj Glavnog štaba Slovenije od 3. oktobra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o velikoj oskudici u naoružanju i municiji i odrazu toga na izvođenje krupnijih operacija583
87.Zapovest Štaba 14. NO divizije od 3. oktobra 1944. štabovima 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" i 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" za rušenje pruge na odseku Slovenj Gradec - Mislinja586
88.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 4. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra588
89.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 4. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Hotedršici623
90.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. oktobra 1944. za preformiranje Artiljerijske brigade u Artiljeriju 7. korpusa NOVJ631
91.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pojačanoj aktivnosti jedinica u Dolomitima634
92.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica Korpusa u drugoj polovini septembra638
93.Uredba Glavnog štaba Slovenije od 6. oktobra 1944. o organizaciji službe veze u jedinicama NOV i PO u Sloveniji652
94.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 7. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije za uspešniji budući rad656
95.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 7. oktobra 1944. o prepotčinjavanju Kokrškog NOP odreda658
96.Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" od 7. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama Brigade krajem septembra i početkom oktobra662
97.Izveštaj Štaba Kamniško-zasavskog NOP odreda od 8. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica krajem septembra i početkom oktobra692
98.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 8. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o organizacionom stanju i operativnim područjima potčinjenih jedinica703
99.Izveštaj Štaba Lackovog NOP odreda od 8. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama i akcijama na području Kozjaka705
100.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Žužemberka715
101.Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 9. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Krašnji i Blagovici722
102.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 9. oktobra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti Odreda krajem septembra i početkom oktobra724
103.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. oktobra 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rušenju železničke pruge Šmartno ob Paki - Mislinja735
104.Zapovest Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 11. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Savu i prelazak preko Save u Dolenjsku739
105.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" od 11. oktobra 1944. Štabu 14. NO divizije o akciji u Slovenskoj Bistrici742
106.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 11. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica krajem septembra i početkom oktobra744
107.Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 11. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i akcijama potčinjenih jedinica754
108.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 12. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Žužemberka758
109.Izveštaj Štaba škofjeloškog NOP odreda od 13. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini oktobra764
110.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 13. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama Odreda na sektoru Notranjske769
111.Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsko uporište Hotedršicu773
112.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. oktobra 1944. Glavnom štabu Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini oktobra786
113.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 15. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti u prvoj polovini oktobra812
114.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Velika Loka - Trebnje819
115.Izveštaj Štaba 4. bataljona 9. slovenačke NO brigade od 16. oktobra 1944. Štabu Brigade o borbi na sektoru Brkini825
116.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. oktobra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ da odloži napad na Višnju Goru dok se ofanzivnim dejstvom ne razbiju neprijateljske kolone koje nastupaju ka oslobođenoj teritoriji828
117.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u rejonu Trebnja830
118.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini septembra833
119.Relacija Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. oktobra 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na Trnovskoj visoravni869
120.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Kozjak - Knežja Vas881
121.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 19. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Smuka-Hinje-Ambrus885
122.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 19. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Poljanama i Gabrku889
123.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 19. oktobra 1944. Štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Tolstog vrha897
124.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini oktobra900
125.Ratni dnevnik Toneta Vidmara od 1. juna do 20. oktobra 1944. godine911
II - Nemački dokumenti
126.Izveštaj Komande grupe Slovenačkih narodnih varnostnih straža U Postojni od 3. septembra 1944. o napadu jedinica 9. korpusa NOVJ na uporište Crni Vrh917
127.Izveštaj 4. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" od 3. septembra 1944. o prepadu na patrolu 3. alarmne čete kod Reštanja i o situaciji na području Kozjanskog920
128.Izveštaj komandanta 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o prepadu na grupu pripadnika NOVJ u rejonu Trnavča922
129.Izveštaj dr Egona Treka od 7. septembra 1944. o borbi sa jedinicama 14. NO divizije u rejonu Konjiške gore925
130.Naređenje komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 10. septembra 1944. za sprečavanje sabotažnih akcija926
131.Izveštaj dr Egona Treka od 11. septembra 1944. o situaciji i napadima jedinica NOVJ na uporišta u Podčetrteku i Kozju928
132.Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 12. septembra 1944. o napadima jedinica 4. operativne zone na uporišta u Letušu, Smartnom ob Paki i Mozirju929
133.Predlog komandanta 611. landesšicen-bataljona od 12. septembra 1944. o merama za regulisanje saobraćaja na pruzi Celje-Velenje930
134.Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 13. septembra 1944. o borbama u rejonu Dobrovlja i prodoru jedinica NOVJ u Smartno ob Paki i Letuš931
135.Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Hrastnik od 14. septembra 1944. komandantu Policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj o sukobu patrole s pripadnicima NOVJ kod Turja933
136.Obaveštajni prilog izveštaju Štaba puka "Trek" od 16. septembra 1944. komandantu 18. vojnog okruga o posledicama aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije u Donjoj Štajerskoj934
137.Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Gorje od 22. septembra 1944. sreskom načelniku o odmazdi nemačke vojske u Srednjoj Radovni937
138.Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 23. septembra 1944. o situaciji u rejonu Graške Gore i angažovanju jedinica borbene grupe radi što potpunije konfiskacije životnih namirnica na području Šoštanj-Velenje938
139.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Crna od 26. septembra 1944. komandantu Žandarmerijskog odeljenja u Prevalji o situaciji i stanju na području stanice u toku septembra940
140.Uputstvo opunomoćenika komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 27. septembra 1944. o merama koje treba preduzeti za uspešniju odbranu uporišta od napada jedinica 4. operativne zone Slovenije943
141.Naređenje komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 27. septembra 1944. o rasporedu i zadacima nemačkih oficira kod jedinica slovenačkog domobranstva946
142.Zapovest Štaba puka "Trek" od 28. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za akciju na području Boč - Donačka gora948
143.Naređenje komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 1. oktobra 1944. za pojačanje odgovornosti oficirskog sastava950
144.Izveštaj komandanta 2. bataljona slovenačkih domobranaca od 1. oktobra 1944. o borbama u rejonu Cerknica-Rakitna-Pokojišče952
145.Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Zidani Most od 1. oktobra ,,1944. komandantu Policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj o diverziji na železničkoj pruzi kod Šavne Peči956
146.Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Trbovlje od 2. oktobra 1944. komandantu Policije i službe bezbednosti o prepadu na Trbovlje953
147.Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Prevalje od 11. oktobra 1944. Okružnoj žandarmeriji Velikovec o situaciji na području Mežičke doline959
148.Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Skofja Loka od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" na uporište Praprotno962
149.Ratni dnevnik Puka "Trek" od 23. septembra do 20. oktobra 1944. o dejstvu Puka protiv jedinica 4. operativne zone Slovenije964
150.Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. septembra do 5. oktobra 1944. godine999
151.Izvod iz ratnog dnevnika 3. čete 517. landesšicen-bataljona od 1. septembra do 18. oktobra 1944.1007
Registar1011
BIBLIOTEKA