ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 15 - 16. juli-31. avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. jula 1944. Okružnom odboru Oslobodilne fronte za Belu krajinu o uputstvima koja je izdao Štabu 7. korpusa za rad u vezi sa proglašenjem Bele krajine vojnim područjem7
2.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 16. jula 1944. o rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica9
3.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 17. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvima potčinjenih jedinica u Štajerskoj11
4.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i aktivnosti Divizije15
5.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 17. jula 1944. Štabu 15. brigade "Belokranjska" za posedanje položaja na sektoru Hočevje - Korinj i Hinje - Prevole radi sprečavanja neprijateljevih upada na ovaj sektor20
6.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 17. jula 1944. štabovima 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" i 19. slovenačke NO brigade "Srečko Kosovel" za napad na neprijateljeva uporišta Hotavlje i Gorenju vas22
7.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica24
8.Zapovest štaba 18. NO divizije od 18. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga u cilju sprečavanja neprijateljevih ispada na oslobođenu teritoriju Suhe krajine29
9.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 18. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i aktivnosti potčinjenih jedinica33
10.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 19. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu 2. bataljona na žandarmerijsku stanicu u Pilštanju36
11.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica38
12.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 20. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o akcijama 1. bataljona u rejonu Rogaška Slatina - Šmarje pri Jelšah59
13.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 20. jula 1944. Glavnom štabu Slovenije o situaciji, stanju i zadacima potčinjenih jedinica61
14.Izveštaj Štaba Br'ško-beneškog NOP odreda od 20. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda69
15.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. za rasformiranje Kočevskog NOP odreda, uključenje njegovog ljudstva u sastav Belokranjskog NOP odreda i o zadacima tako pojačanog Belokranjskog NOP odreda76
16.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga78
17.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 21. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored i nove zadatke82
18.Uputstvo Štaba 18. NO divizije od 21. jula 1944. potčinjenim jedinicam a za patrolno-izviđačku službu radi sprečavanja iznenadnih neprijateljevih napada86
19.Naređenje Štaba Koruške grupe odreda od 22. jula 1944. Mencin Antonu da ode u Štab 9. korpusa NOVJ radi formiranja Ziljske čete89
20.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 22. jula 1944. štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Skomarja91
21.Uputstvo Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 23. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije za budući rad93
22.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 23. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga105
23.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 23. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu 1. bataljona na neprijateljevo uporište Sveti Jurij107
24.Izveštaj Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 24. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama u Zumberku i Štajerskoj i o personalnim promenama109
25.Naređenje Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 24. jula 1944. potčinjenim jedinicama o čuvanju žive sile i kadrova Narodnooslobodilačke vojske123
26.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o mobilizaciji i blagovremenom koriščenju povoljne situacije125
27.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 24. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica130
28.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. jula 1944. Štabu 18. NO divizije za rušenje tunela kod Šmarja i Štabu 15. NO divizije za demonstrativni napad na Višnju Goru i Stičnu137
29.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 25. jula 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje tunela kod Šmarja140
30.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica143
31.Zapovest Štaba 14. NO divizije od 26. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Šmartno ob Paki, Dorbnu i Šoštanj i za rušenje komunkacija148
32.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 27. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica152
33.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 28. jula 1944 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica157
34.Izveštaj Štaba 30. NG divizije od 29. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi na Oblakovom vrhu210
35.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 29. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvu prilikom obezbeđenja napada na uporište Deskle214
36.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica o zadacima i sektorima dejstva NOP odreda216
37.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ za formiranje Skofjeloškog i Kokrškog NOP odreda226
38.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. potčinjenim jedinicama za što uspješniju borbu protiv iznenadnih neprijateljevih upada na oslobođenu teritoriju230
39.Zapovest Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 30. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta Dobrnu i Šoštanj234
40.Naređenje Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 30. jula 1944. Štabu 1. bataljona o sektoru dejstva i zadacima bataljona237
41.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju, borbama i akcijama potčinjenih jedinica240
42.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 31. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i o merama za uspešniju borbu protiv neprijateljevih kolona267
43.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 31. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i efikasniju borbu protiv neprijateljevi kolona270
44.Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" od 31. jula 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu na neprijateljeva uporišta Dobrnu i Šoštanj272
45.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o organizaciji formaciji i stanju službe u jedinicama NOV Slovenije276
46.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, municije i stoke u jedinicama NOV i PO Jugoslavije od 1. avgusta 1944. godine284
47.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji, stanju i borbama potčinjenih jedinica285
48.Naredba Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. avgusta 1944. o postavljenju privremenog Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek"297
49.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" od 1. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije o napadu na žandarmerijsku stanicu Sveti Jurij298
50.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 2. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica300
51.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 2. avgusta 1944. Štabu 31. NO divizije o uništenju uporišta Hotavlje i borbama u rejonu Oblakov Vrh i Lokve307
52.Naređenje Štaba Istarskog NOP odreda od 3. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga radi bolje kontrole sektora Ilirske Bistrice315
53.Smernice Oblasnog komiteta KPS za Korušku od 4. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o zadacima jedinica Narodnooslobodilačke vojske na daljem rasplamsavanju borbe naroda Koruške317
54.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 4. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica320
55.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije za sprečavanje neprijateljevih prodora na oslobođenu teritoriju330
56.Izveštaj Štaba Kozjarskog NOP odreda od 4. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu 2. bataljona na neprijateljevu snabdevačku kolonu kod Dobja pri Planini332
57.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Korpusa i stanju potčinjenih jedinica334
58.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 5. avgusta 1944. za formiranje Moravskog vojnog područja344
59.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. avgusta 1944. štabovima 8. slovenačke NO brigade "Fran Levstik" i 9. slovenačke NO brigade za međusobnu zamenu položaja i preuzimanja odgovarajućih zadataka346
60.Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 5. avgusta 1944. da naše komunikacije i vrše popunu svojih jedinica348
61.Izveštaj Briško-beneškog NOP odreda od 5. avgusta 1944, Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica350
62.Naredba Paritetnog štaba 9. korpusa NOVJ i Komande brigada "Garibaldi" od 6. avgusta 1944. za reorganizaciju brigade "Triestina d'Assalto Garibaldi"360
63.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i zadacima potčinjenih jedinica i formiranju komandi vojnih područja362
64.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Dolenjskog NOP odreda367
65.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. avgusta 1944. Operativnom štabu 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" za sprečavanje neprijateljevog nastupanja ka slobodnoj teritoriji369
66.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinca na sektoru Cerkno, Oblakov Vrh i Lokve-Ćepovan372
67.Izveštaj Štaba Kamniško-zasavskog NOP odreda od 7. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica387
68.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o neprijateljevom napadu na Štab divizije u Žužemberku393
69.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama potčinjenih jedinica u rejonu Žužemberka399
70.Izveštaj Štaba Notranjskog NOP odreda od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama u rejonu Slivnice404
71.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama o merama za efikasno suzbijanje novoprimljene neprijateljeve taktike407
72.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 9. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica415
73.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o sektorima dejstva i zadacima potčinjenih NOP odreda419
74.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za podizanje manevarske sposobnosti jedinica422
75.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 11. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i što aktivnije dejstvo na neprijatelja426
76.Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ za budući rad i otklanjanje uočenih nedostataka430
77.Predlog Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije za pojačanu aktivnost i sadejstvo jedinica u Gorenjskoj, na levoj obali Save437
78.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 13. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Predmeje439
79.Izveštaj Štaba 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 13. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizacionoj strukturi i osnovnim problemima brigade441
80.Izveštaj Štaba Južnoprimorskog NOP odreda od 14. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu 1. bataljona na neprijateljevu kolonu između Razdrtog i Senožeča446
81.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije za budući rad i otklanjanje uočenih nedostataka448
82.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica451
83.Izveštaj Štaba 4 operativne zone Slovenije od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica496
84.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama i stanju potčinjenih jedinica517
85.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i zadacima potčinjenih jedinica523
86.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica531
87.Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o formacijskom stanju odreda i sektorima dejstva potčinjenih jedinica535
88.Naređenje Štaba 31. NO divizije od 16. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama u vezi sa transportovanjem ranjenika na sektor Notranjske537
89.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. avgusta 1944. Štabu 18. divizije za što efikasnije obezbeđenje aerodroma kod sela Nadlesk540
90.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 17. avgusta 1944. Štabu 14. NO divizije o narednim zadacima Divizije544
91.Naređenje Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander" i 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 17. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za izvođenje akcije na fabriku hartije u Količevu547
92.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu 12. slovenačke NO brigade na Višnju Goru i 15. slovenačke NO brigade "Belokranjska" na Stičnu i o borbama ovih brigada na sektoru Stična - Višnja Gora549
93.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 18. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanska" i Notranjskog NOP odreda na sektoru Cerknica-Grahovo557
94.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 18. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za obezbeđenje prelaza ranjenika preko železničke pruge Rakek-Postojna559
95.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 19. avgusta 1944. potčinjenim štabovima korpusa i operativne zone za poboljšanje radio-veze i šifrantske službe561
96.Okružnica Vojne oblasti 9. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. organima narodne vlasti i potčinjenim jedinicama o reorganizaciji i preimenovanju komandi vojnih područja i komandi mesta566
97.Odluka Slovenačkog Narodnooslobodilačkog veća od 20. avgusta 1944. o vanrednim merama protiv saradnika okupatora i drugih izdajnika568
98.Okružnica Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama o odnosu štabova prema ustanovama Odelenja za zaštitu naroda570
99.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na teritoriji Korpusa i stanju potčinjenih jedinica573
100.Izveštaj Štaba 9 korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica579
101.Obaveštenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 20. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama o novoj podeli teritorije Štajerske na Okruge589
102.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 20. avgusta 1944. upućena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama za stvaranje slobodne teritorije u Zgornjoj Savinjskoj dolini590
103.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 20. avgusta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o neuspelom rušenju tunela kod Šmarja, napadima na uporišta Škofljicu i Lavricu i o borbama u rejonu Šmarje-Turjak-Golo612
104.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 20. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica620
105.Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 20. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju, borbama i akcijama potčinjenih jedinica625
106.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 21. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o situaciji, zadacima i borbama potčinjenih jedinica629
107.Zapovest Štaba 14. NO divizije od 21. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta Ribnicu i Sv. Lovrenc631
108.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 21. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica636
109.Izveštaj Štaba Kamniško-zasavskog NOP odreda od 21. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica641
110.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 22. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za postavljanje zasede na drumu Ajdovščina-Gorica647
111.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 22. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica650
112.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 22. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju u Odredu661
113.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 22. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica664
114.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 23. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o rasporedu potčinjenih jedinica i o borbama 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" u rejonu Šentvid667
115.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 23. avgusta 1941. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica671
116.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 4. slovenačke NO brigade "Matija Gubec" u rejonu Čateža i 15. slovenačke NO brigade "Belokranjska" u rejonu Ambrusa675
117.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu Dolenjskog NOP odreda za formiranje novih jedinica i pojačana dejstva na komunikacije i okupatorsko-kvislinške grupe680
118.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. potčinjenim NOP odredima za pojačanu aktivnost na železničkoj komunikaciji Trst - Ljubljana - Zidani Most683
119.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenoj aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica685
120.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica691
121.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" u rejonu Čateža696
122.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o rasporedu potčinjenih jedinica i napadu 8. slovenačke NO brigade "Fran Levstik" na uporište Crna Vas699
123.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 25. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o transportovanju ranjenika u Lošku dolinu702
124.Uputstvo Štaba Koruške grupe NOP odreda od 26. avgusta 1944. potčinjenim odredima za vojno-političku izgradnju jedinica, mobilizaciju i podizanje političke svesti stanovništva704
125.Relacija o napadu 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" na neprijateljevo uporište Ribnicu dostavljena 26. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije711
126.Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 26. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o neprijateljevom napadu na Brigadu u rejonu planine Krn717
127.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 26. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbama jedinica Istočnokoruškog NOP odreda u rejonu sela Črne722
128.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju, problemima i planovima za budući rad725
129.Relacija o napadu 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" na neprijateljevo uporište Sveti Lovrenc dostavljena 27. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije730
130.Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu Istočnokoruškog NOP odreda o merama za što veće aktiviranje jedinica odreda735
131.Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o merama za što veće aktiviranje jedinica odreda737
132.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama prilikom upada nemačkih kolona na područje Brda739
133.Naređenje Štaba Gorenjskog NOP odreda od 27. avgusta 1944. da se od formacijskog sastava Odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred741
134.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 28. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i pojačano rušenje železničkih komunikacija743
135.Izveštaj Štaba 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" od 28. avgusta 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama i stanju Brigade751
136.Izveštaj Štaba 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" od 28. avgusta Štabu 14. NO divizije o borbi u rejonu Zgornje Slemene754
137.Izveštaj instruktora CK KP Slovenije Lidije Šentjurc od 29. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odnosima sa italijanskim partizanskim jedinicama756
138.Izveštaj komandanta 9. korpusa NOVJ od 29. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o preduzetim merama za pojačanu aktivnost potčinjenih jedinica758
139.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 29. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište Črni Vrh765
140.Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 29. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica769
141.Izveštaj štaba Beiokranjskog NOP odreda od 29. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama u širem rejonu Vinica-Adlešiči774
142.Izveštaj štaba Briško-beneškog NOP odreda od 30. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi 2. bataljona u rejonu s. Karnahta776
143.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOVJ o pokretima, koncentracijama i akcijama neprijatelja u Sloveniji777
144.Odluka Pokrajinskog odbora Osvobodilne fronte za Štajersku od 31. avgusta 1944. o proterivanju stranaca naseljenih od strane nemačke okupatorske vlasti i konfiskaciji njihove imovine792
145.Izveštaj štaba 4. operativne zone Slovenije od 31. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u drugoj polovini avgusta793
II - Nemački dokumenti
146.Izveštaj 1. alarmne čete "Celje-zapad" od 16. jula 1944. Trećem bataljonu Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbi sa snagama NOV u rejonu Svetine819
147.Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 17. jula 1944. komandantu Žandarmerije za Štajersku o prepadu na žandarmerijsku patrolu kod Trojana820
148.Izveštaj zamenika komandanta 1. bataljona "Holm" 25. SS policijskog puka od 20. jula 1944. o akcijama na Bohoru i Oslici822
149.Izveštaj 1. alarmne čete 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" od 21. jula 1944. o sukobima sa partizanima u rejonu Šoštanj - Velenje - Šmartno ob Paki826
150.Izveštaj 1. alarmne čete "Ptuj" 2. bataljona Vermanšanft-puka "Donja Štajerska" od 21. jula 1944. o borbi s partizanima u rejonu Bohora828
151.Izveštaj komandanta 1. bataljona "Hajne (Heine) 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 23. jula 1944. o borbama u rejonu Cerkno - Šebrelje - Oblakov vrh829
152.Izveštaj 6. alarmne čete 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" od 23. jula 1944. o napadu na Zagorje ob Savi832
153.Zapovest komandanta novoformiranog Brdskog lovačkog puka "Trek" (Treeck) od 22. jula 1944. o zadacima Puka834
154.Izveštaj Žandarmerijske stanice Crna od 26. jula 1944. Žandarmerijskom odeljenju Prevalje o situaciji na sektoru stanice i o aktivnosti partizana835
155.Izveštaj 4. alarmne čete Vermanšafta "Ptuj-Ljutomer" od 29. jula 1944. komandantu 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o prepadu partizana na Šmartno ob Paki838
156.Izveštaj zamenika zonderfirera 3. alarmne čete "Celje-istok" od 31. jula 1944. o napadu partizana na Loku pri Žusmu839
157.Izveštaj komandira 4. alarmne čete "Ptuj-Ljutomer" od 31. jula 1944. o napadu na uporište Šmartno ob Paki841
158.Pregled Pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije od 1. do 31. jula 1944. na teritoriji Štajerske843
159.Izvod iz izveštaja 13. SS-policijskog puka od 1. avgusta 1944. o partizanskoj aktivnosti u oblasti Koruške847
160.Izveštaj komandira 1. alarmne čete "Celje-istok" od 1. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o napadu na uporište Rečica ob Savinji849
161.Izveštaj komandira 1. alarmne čete "Ptuj" od 2. avgusta 1944. Štabu 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o napadu na uporište Šoštanj850
162.Izveštaj komandira 1. alarmne čete "Celje-istok" od 2. avgusta 1944. o stanju u uporištu Rečica ob Savinji i o traženju da se ono napusti851
163.Naređenje komandanta SS i policije 18. vojnog okruga od 4. avgusta 1944. za pojačanu borbu protiv jedinica NOV852
164.Izveštaj komandira 1. alarmne čete "Celje-istok" od 6. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbama u okolini Mozirja i odlaska Cete u Letuš856
165.Izveštaj Brdskog lovačkog puka "Trek" od 7. avgusta 1944. o situaciji na području Puka857
166.Izveštaj Žandarmerijske stanice Crna od 10. avgusta 1944. žandarmerijskom odeljenju Prevalje o situaciji na sektoru stanice i aktivnosti partizana859
167.Izveštaj komandanta 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji "Prin" na području zapadne Istre863
168.Izveštaj komandira 2. čete 1. bataljona 137. rezervnog brdskog lovačkog puka od 12. avgusta 1944. o akciji "Prin" na području zapadne Istre870
169.Izveštaj komandanta 1. bataljona 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 13. avgusta 1944. o akciji u rejonu Cepovan - Crni Vrh874
170.Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 14. avgusta 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o prepadu na Hrastnik879
171.Izveštaj čete za vezu 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 19. avgusta 1944. o borbi u rejonu Ravberkomande kod Postojne880
172.Izveštaj Žandarmerijske stanice Crna od 20. avgusta 1944. Okružnoj žandarmeriji Velikovec o borbi u rejonu Koprivne883
173.Izveštaj komandira 1. alarmne čete "Celje-zapad" od 24. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o zaprečavanju druma Celje-Vransko884
174.Izvod iz izveštaja 13. SS-policijskog puka od 26. avgusta 1944. o aktivnosti partizana na području puka i akciji u rejonu Crna - Solčava - Logarska dolina886
175.Izveštaj 136. rezervnog brdskog lovačkog puka od 29. avgusta 1944. Komandi 188. rezervne brdske divizije o borbama u rejonu Planine Krn887
176.Izveštaj Šajber Jožefa iz 2. alarmne čete "Celje-istok" od 29. avgusta 1944. o napadu na uporište Luče893
177.Naređenje komandanta SS i policije 18. vojnog okruga od 30. avgusta 1944. za formiranje škole za borbu protiv partizana896
178.Izvod iz Ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti u vremenu od 17. jula do 11. avgusta 1944. godine898
179.Izvod iz Dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj od 18. jula do 30. avgusta 1944.901
180.Naredba komandanta 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" od 30. avgusta 1944. o priznavanju borbenih dana jedinicama bataljona908
181.Izvod iz Ratnog dnevnika 3. čete 517. landesšicen-bataljona od 1. jula do 30. avgusta 1944. godine916
182.Izveštaj Žandarmerijske stanice Bled od 30. avgusta 1944. Sreskoj žandarmeriji Radovljica o miniranju električne centrale Zasip920
Registar923
BIBLIOTEKA