ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 14 - 1. jun-15. jul 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti potčinjenih jedinica7
2.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Slovenačkom primorju i o aktivnosti potčinjenih jedinica15
3.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica24
4.Zapovest Štaba 15. divizije od 1. juna 1944. štabovima 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" i 12. slovenačke NO brigade za akciju na tvornicu hartije "Piatnik"42
5.Izveštaj Štaba 15. divizije od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica 29. i 30. maja46
6.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 1. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica u toku maja52
7.Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade "France Prešeren" od 1. juna 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigade u Gorenjskoj58
8.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 1. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prepadu na kasarnu u Fojdi i akcijama u Nimisu i Atimisu78
9.Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica79
10.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu II slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" na uporište Dovže i o borbama Istočno-koruškog NOP odreda83
11.Izveštaj Štaba 18. divizije od 2. juna 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica u drugoj polovini maja85
12.Izveštaj Štaba Koruške grupe NOP odreda od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti odreda i njihovim budućim zadacima95
13.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. potčinjenim odredima za pojačanu diverzantsku aktivnosti na komunikacijama101
14.Relacija Štaba 18. divizije od 3. juna 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 10. brigade "Ljubljanska" za uporište Tržišče i Sv. Jurij106
15.Zapovest štaba 18. divizije od 3. juna 1944. štabovima 9. slovenačke NO brigade i 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska" da se prebace na sektor Zagorica - Lučarjev Kal - Zagradec radi sprečavanja upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju Suhe krajine118
16.Izveštaj Štaba 31. divizije od 3. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica120
17.Predlog Štaba Koruške grupe NOP odreda od 3. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da se pojača partizanska aktivnost u zoni Kanalske doline i Rabeljskog jezera122
18.Izvešatj Štaba Južnoprimorskog NOP odreda od 3. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica123
19.Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 4. juna 1944. pokrajinskim i okružnim odborima da se rezolucijama italijanskoj vladi i saveznicima podupru zahtevi Slovenaca i Hrvata u italijanskoj vojsci za prelazak u redove NOVJ127
20.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 4. juna 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za rušenje železničkih komunikacija i objekata na njima129
21.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 4. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na nemačko-domobransko uporište Razdrto i demonstrativni napad na Senožeče i Postojnu134
22.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 5. juna 1944. Štabu 16. slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" da se prebaci u rejon Jageršča radi zaprečavanja komunikacije Idrija-Dolenja Trebuša137
23.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o rušenju železničkog mosta na pruzi Gorica-Videm138
24.Izveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica140
25.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 6. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama potčinjenih jedinica145
26.Izveštaj štaba Briško-beneškog NOP odreda od 6. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o okupatorsko-kvislinškoj ofanzivi na području Brda i Beneške Slovenije149
27.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 7. juna 1944. Štabu 14. NO divizije da na jugoistočnom delu Pohorja izvrši potpunu mobilizaciju i otpočne veće vojne operacije154
28.Izveštaj Štaba 31. divizije od 7. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica u drugoj polovini maja u Gorenjskoj157
29.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 8. juna 1944. za koncentraciju 15. divizije na sektoru Kožijek-Pikovnik i za napad 18. divizije na Šentvid166
30.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o napadima Južnoprimorskog NOP odreda na neprijateljske kolone na drumu Senožeče-Storje i o napadu 30. divizije na nemačko domobransko uporište Razdrto170
31.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 9. juna 1944. štabu 30. divizije za napad na neprijateljska uporišta, železničku prugu i objekte u dolini reke Soče173
32.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 9. juha 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Šentvid, Smihel. Grm i za blokadu Stične178
33.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabovima 3. bataljona 5. udarne brigade "Ivan Cankar" i 2. bataljona Kočevskog NOP odreda da neprekidno kontrolišu Suhu krajinu, a Komandi garnizona korpusa da se premesti na sektor Lašča183
34.Naređenje štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabu 18. divizije da se zbog promenjene situacije odustane od napada na uporište slovenačkih domobranaca Šentvid pri Stični185
35.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 10 juna 1944. Štabu 31. divizije da savlada neprijateljeve posade koje čuvaju tunel i železnički most preko Save kod Globokog i poruši te objekte187
36.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dolasku na sektor Pohorja, rasporedu i zadacima jedinica190
37.Izveštaj Štaba 31. divizije od 10. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu sela Reke i Spodnjih Šebrelja196
38.Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 10. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica198
39.Izveštaj Štaba Južnoprimorskog NOP odreda od 10. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskoj akciji na železničkoj pruzi Tržič-Cervinjan200
40.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 31. divizije u rejonu Šebrelje202
41.Izveštaj štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica203
42.Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od II juna 1944. o formiranju Komande Solčavsko-logarskog vojnog područja i njenim osnovnim zadacima206
43.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 12. juna 1944. Štabu 18. divizije za sprečavanje iznenadnih upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju209
44.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVI od 12. juna 1944. Štabu Briško-beneškog NOP odreda da spreči prodor neprijateljskih snaga iz Gorice u pravcu Plava211
45.Zapovest štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 12. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Volarje i Kamno213
46.Izveštaj Vojne oblasti 7. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o postignutim uspesima pri sprovođenju mobilizacije216
47.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica218
48.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. juna 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Savinja-Crna i na Pohorju220
49.Izveštaj Štaba 18. divizije od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Slabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na sektoru Medvedjek-Muljava230
50.Izveštaj Štaba 31. divizije od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Šebrelje-Jagršče-Pšenkar236
51.Izvešta i Štaba Gorenjskog NOP odreda od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica237
52.Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" od 14. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna240
53.Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 14. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi Odreda protiv neprijateljskih kolona u rejonu Krna248
54.Izveštaj štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u maju i početkom juna250
55.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 15. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOPJ o diverzijama potčinjenih jedinica u dolini reke Soče267
56.Zapovest Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 15. juna 1944. potčinjenim jedinicama za ponovni napad na uporište Volarje269
57.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. juna 1944. za formiranje 20. brigade270
58.Izveštaj Štaba 18. divizije od 16 juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i štabu 7. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica272
59.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 16. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Podnart i Zgornju Besnicu i za rušenje železničke pruge i objekata između Kranja i Otoča277
60.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Dolenjskom NOP odredu da organizuje prihvat novomobilisanih boraca sa teritorije Štajerske282
61.Izveštaj štaba 9. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 30. divizije na neprijateljska uporišta Kanal i Avče i o rušenju železničke pruge i objekata u dolini reke Soče284
62.Zapovest Štaba 14. NO divizije od 17. juna 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje železničkih mostova kod Zbelova i Tremerja i tunela kod Lipoglava288
63.Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 17. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica291
64.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 17. juna 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi kod Žusma293
65.Obaveštenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o upućivanju ljudstva radi podsticanja ustanka u Koruškoj295
66.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti potčinjenih jedinica297
67.Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o proboju 2. i 4. bataljona iz okruženja310
68.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. juna 1944. Štabu 30. divizije za napad na uporišta Vipavu i Ajdovščinu316
69.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 19. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o predstojećim zadacima potčinjenih jedinica319
70.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 19. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Krišku Vas i Višnju Gunj322
71.Pregled borbenih dejstava jedinica 7. korpusa NOVJ za period od 1. do 14. juna 1944.327
72.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 20. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna365
73.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 20. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Štorovje375
74.Naređenje Štaba 31. NO divizije od 20. juna 1944. potčinjenim jedinicama da pređu na sektor Davća - Javorje - Martinj Vrh379
75.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 21. juna 1944. dostavljena Glavnom štabu NOV i PO Slovenije u vezi s diverzantskom akcijom na tunel i most kod Mislinje382
76.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. juna 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o odnosima sa savezničkim vojnim misijama i direktive za budući rad386
77.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 23. juna 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga i za formiranje Pohorskog NOP odreda390
78.Izveštaj Štaba 30. divizije od 23. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica sredinom juna394
79.Izveštaj štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 23. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna397
80.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i stanju potčinjenih jedinica402
81.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji, formaciji i stanju potčinjenih jedinica426
82.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24 juna 1944. Štabu 15. divizije za prebacivanje na sektor Žumberka radi sadejstva sa jedinicama 4. korpusa NOVJ437
83.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima439
84.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 24. juna 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama u Šmarju kod Sevnice i u Rimskim Toplicama440
85.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 25. juna 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o rasporedu i planiranim zadacima potčinjenih jedinica443
86.Izveštaj Štaba 31. divizije od 26. juna 1944. Štabu 9 korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna445
87.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta u dolini reke Bače449
88.Izveštaj načelnika Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o situaciji u Žumberku i preduzetim merama za napad na Bosiljevo455
89.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Bosiljevo458
90.Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Mohorc i za obezbeđenje pravca od Idrije452
91.lzveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 28. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o izvedenim akcijama i stanju potčinjenih jedinica466
92.Zapovest Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama da obezbede dejstva 9. korpusa NOVJ u dolini reke Bače sa pravca Tolmina469
93.Izveštaj štaba 7. korpusa NOVJ od 30. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima i moralno-političkom stanju potčinjenih jedinica471
94.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 30. juna 1944. potčinjenim jedinicama da obnove napad na uporište Koritnicu i poruše železničku prugu u dolini reke Bače518
95.Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren" od 30. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini juna520
96.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda ud 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o razbijanju kolone na drumu Gorica-Plave532
97.Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Tolmina533
98.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica535
99.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i akcijama potčinjenih jedinica549
100.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 1. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Hudajužnu i bunkere između Koritnice i Hudajužne552
101.Izveštaj Štaba 31. divizije od I jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljskog uporišta Koritnica554
102.Izveštaj Štaba 19. slovenačke brigade "Srećko Kosovel" od 2. jula 1944. Štabu 30. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Klavže i Knežu556
103.Izveštaj Vojne oblasti 9. korpusa NOVJ od 3. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju vojnog područja i o radu potčinjenih vojno-teritorijalnih komandi i njihovih ustanova560
104.Naređenje štaba 30. NO divizije od 3. jula 1944. potčinjenim jedinicama da se razmeste na sektoru Banjške planote i pripreme za dalje zadatke563
105.Naređenje Štaba 18. divizije od 4. iula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade "Fran Levstik" i 9. slovenačke brigade da budu spremne za predstojeće rušenje tunela Peščenik565
106.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 5. jula 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje tunela Peščenik566
107.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 5. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica krajem juna i početkom jula569
108.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade "Fran Levstik" i 9. slovenačke brigade za rušenje železničkog tunela Peščenik kod Višnje Gore593
109.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Šentviška Gora - Ponikve595
110.Izveštaj Štaba 31. divizije od 6. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica597
111.Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade "Ivan Gradnik" od 6. jula 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i aktivnosti brigade u drugoj polovini juna614
112.Izveštaj Štaba 9. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti i stanju potčinjenih jedinica krajem juna i početkom jula628
113.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 7. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade "Fran Levstik" i 9. slovenačke brigade za novi raspored snaga636
114.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 8. jula 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu neprijateljskih uporišta639
115.Naređenje Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije od 9. jula 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za miniranje putova na teritoriji Korpusa642
116.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 10. jula 1944. Štabu I slovenačke udarne brigade "Tone Tomšič" da pređe na sektor Paškog Kozjaka radi upadanja u Donju Savinjsku dolinu645
117.Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 10. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporišta Zapoler i Pranger647
118.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 12. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica652
119.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. jula 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ za reorganizovanje štabova, jedinica i ustanova prema novoj formaciji655
120.Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. iula 1944. o napadu 14. NO divizije na železničku prugu Zidani Most - Maribor i iskustvima iz tog napada659
121.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 13. jula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Deskle i rušenje komunikacije Gorica - Most na Soči673
122.Izveštaj Štaba Kozjanskog NOP odreda od 13. jula 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Zabukovja nad Sevnicom i o rezultatima mobilizacije677
123.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. iula 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hotavlje679
124.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica krajem juna i početkom jula685
125.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 15. jula 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored radi sprovođenja mobilizacije696
II - Nemački dokumenti
126.Obaveštenje komandanta policije i službe bezbednosti za Donju štajersku od 2. juna 1944. Ispostavi službe bezbednosti u Brezicama o aktivnosti jedinica NOVJ u Donjoj Štajerskoj703
127.Izveštaj Žandarmerijske stanice Zagorje od 2. juna 1944. komandantu policije i službe bezbednosti u Donjoj štajerskoj o partizanskoj diverziji na železničkoj pruzi kod stanice Zagorje707
128.Izveštaj 1. čete "Maribor-okolina" od 3. juna 1944. Prvom bataljonu Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbi protiv jedinica NOVJ u rejonu Velike i Male Kope na Pohorju708
129.Izveštaj Vermanšaft-puka "Donja štajerska" od 4. juna 1944. o angažovanju potčinjenih jedinica u borbama protiv jedinica NOVJ710
130.Izveštaj 1. alarmne čete "Celje-istok" od 6. juna 1944. Komandi 3. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbi koju je vodila protiv jedinica NOVJ u rejonu Šmihela715
131.Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na Polšnik i Podkum717
132.Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na žandarmerijsku ispostavu Sv. Katarina (Čeče)718
133.Izveštaj I čete "Maribor-okolina" od 7. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o prepadu jedinica NOVJ na kantonman Dovže i o borbama u rejonu Sakeršnik-Turičnik720
134.Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište Sv. Jurij (Podkum)722
135.Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište i rudnička postrojenja u Hrastniku723
136.Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 11. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu partizana na Žandarmerijsku stanicu Jurklošter725
137.Izveštaj 1. alarmne čete "Maribor-okolina" od II juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka "Donja štajerska" o pročešljavanju rejona Crni vrh - Brešar - Turićnica727
138.Izveštaj komandanta brdskog bataljona "Hajne" Komandi 139. puka 188. rezervne divizije od 12. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Sovodenj - Nova Oselica - Fužine728
139.Izveštaj 1. alarmne čete "Maribor-okolina" od 14. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Brešar - Turičnica potok - Dovže735
140.Izveštaj Alarmnog puka "Brandenburg" od 16 juna 1944. o akciji "Zonenvende" na području Gorskog kotara i Notranjske738
141.Izveštaj Žandarmerijske stanice Poljane od 24. juna 1944. o borbi protiv partizana kod Malenskog vrha742
142.Izveštaj 2. bataljona Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" od 27. juna 1944. o napadu partizana na patrolu I alarmne čete "Ljutomer" u rejonu sela Kavče744
143.Uputstva Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 30. juna 1944. potčinjenim jedinicama da otklone uočene nedostatke pri izvođenju borbi746
144.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 1. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih748
145.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 2. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih750
146.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 3. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih753
147.Izveštaj 1. alarmne čete "Maribor-okolina" od 5. jula 1944. Komandi I bataljona Vermanšalt-puka Donja Štajerska" o neuspeloj akciji u rejonu Rogle na Pohorju755
148.Izveštaj komandanta brdskog bataljona "Hajne" 139. puka nemačke 188. rezervne brdske divizije od 6. jula 1944. o borbama koje je vodio u rejonu Reka-Orehek-Bukovo757
149.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 6. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih760
150.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 7. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih763
151.Izveštaj zastupnika komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 8. jula 1944. Komandi okružne žandarmerije Celje o gubicima koje je žandarmerijska patrola ispostave Sv. Katarina pretrpela kod mesta Čeče765
152.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 10. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih766
153.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 11. jula 1944. o aktivnosti NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih770
154.Izveštaj Operativnog štaba za borbu protiv bandi od 12. jula 1944. o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Slovenije i borbama protiv njih772
155.Izvod iz ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ od 1. juna do 15. jula 1944. na teritoriji Štajerske i okupatorsko-kvislinškim pothvatima774
156.Izvod iz pregleda pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Štajerske od 1. do 30. juna 1944. godine777
157.Izvod iz dnevnika žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Gorenjske od 1. juna do 15. jula 1944.781
Registar787
BIBLIOTEKA