ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 13 - 16. april-31. maj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Zapovest Štaba 31. divizije 9. korpusa NOVJ od 16. aprila 1944. štabovima brigada za napad na železničku prugu Ljubljana-Trst1
2.Naređenje Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 16. aprila 1944. štabovima bataljona da zasedama i patrolama obezbede predstojeća dejstva ostalih jedinica 31. divizije11
3.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica i o planovima za buduće akcije13
4.Naređenje Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 17. aprila 1944. Štabu 14. divizije za izvođenje ofanzivnih akcija na sektoru Slovenj-Gradec-Velenje15
5.Izveštaj Štaba 18. divizije od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o iznenadnom napadu Nemaca i belogardista na kantonmane 8. slovenačke brigade "Fran Levstik"17
6.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 17. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Ribnicu21
7.Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade "Matija Gubec" od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o petnaestodnevnoj aktivnosti brigade28
8.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica i budućim zadacima34
9.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama potčinjenih jedinica47
10.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 18. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o dejstvima divizije51
11.Naređenje Štaba 14. divizije od 18. aprila 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" i 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" za izvođenje akcija na pruzi Celje-Dravograd54
12.Zapovest Štaba 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 18. aprila 1944. potčinjenim jedinicama da obezbede napad na Ribnicu sa pravca Velike Lašče - Zlebič55
13.Naredba Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. aprila 1944. za formiranje Manevarskog bataljona59
14.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama i o vojnom i političkom radu u jedinicama61
15.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 19. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o izvršenim pripremama za napad na Ribnicu i planu daljih dejstava Korpusa63
16.Obaveštenje Štaba 9. korpusa od 19. aprila 1944. Štabu 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" o granicama operativnih sektora između NOP odreda iz sastava Korpusa68
17.Dopunsko naređenje Štaba 14. divizije od 20. aprila 1944. Štabu 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" za rušenje železničke pruge na sektoru Šoštanj - Šmartno ob Paki70
18.Izveštaj Štaba 18. divizije od 20. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica 9. i 10. slovenačke NO brigade kod Kota i Nove Štifte71
19.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 21. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica73
20.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 21. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se pripreme za napad na neprijateljevu motorizovanu kolonu pri njenom nastupanju ka sektoru Velike Lašče - Zlebič76
21.Izveštaj Štaba 18. divizije od 22. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i o borbi 8. slovenačke brigade "Fran Levstik" kod Rakitnice80
22.Dopunsko naređenje Štaba 31. divizije od 23. aprila 1944. štabovima potčinjenih brigada u vezi sa prelaskom na sektor Otlica-Col82
23.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. za formiranje Koruške grupe odreda83
24.Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KP Slovenije za Korušku o formiranju Koruške grupe NOP odreda i međusobnom odnosu partijske organizacije Grupe i Oblasnog komiteta87
25.Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24 aprila 1944. o proglašenju 18. slovenačke NO brigade za udarnu brigadu "Bazovišku"89
26.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 24. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Luča, o napadu na uporište Šmartno u Tuhinjskoj dolini i o borbi kod Gornjeg Grada90
27.Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Ribnicu97
28.Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Praproče-Ortnek-Slatnik102
29.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 25. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o savlađivanju neprijateljskog uporišta Ig i o borbama na sektoru Pijava Gorica - Grosuplje - Turjak - Zlebič104
30.Naređenje Štaba 7. korpusa NOV J od 25. aprila 1944. štabovima potegnjenih jedinica za obezbeđenje predstojećeg napada na Žužemberk108
31.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. za manevarsko dejstvo 16. brigade "Janko Premrl Vojko" na sektoru Cerkno-Gorenjsko i 7. udarne brigade "Franc Prešern" na sektoru Cepovan111
32.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 25. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o uništenju putničkog voza kod Šoštanja113
33.Naređenje Štaba 14. divizije od 25. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade "Ljubo Šercer" i 13. brigade "Mirko Bračič" za prelazak na sektor Plešivec-Ravne114
34.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 25. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama Odreda115
35.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi kod Šentvida nad Valdekom i uništenju voza kod železničke stanice Paka116
36.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade "Ljubo Šercer i 13. brigade "Mirko Bračič" da izvrše upad u Šoštanj i Velenje118
37.Uputstvo Štaba 12. slovenačke NO brigade od 26. aprila 1944. štabovima bataljona o načinu vođenja borbe protiv neprijatelja na sektoru Brezje - Sveti Ahac119
38.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 27. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neuspelom neprijateljskom ofanzivnom pothvatu protiv jedinica Korpusa121
39.Izveštaj sanitetskog referenta 9. korpusa od 27. aprila 1944. komandantu Korpusa o napadu neprijatelja na partizanske bolnice kod Cerkna139
40.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 27. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o izvođenju akcija na sektoru Mislinje-Šoštanj i o prelasku na sektor Graška Gora - Plešivec141
41.Izveštaj Štaba 15. divizije od 27. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i dejstvima na sektoru Pijava Gorica - Turjak142
42.Izveštaj Štaba 15. divizije od 27. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i njihovoj aktivnosti na sektoru Pijava Gorica - Turjak146
43.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 28. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za pripremu napada na Žužemberk150
44.Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" za postignuti uspeh u borbama kod Pijave Gorice i uporišta Ig154
45.Zapovest Štaba 7. korpusa od 28. aprila 1944. o pohvali Notranjskog NOP odreda za uspešno izvršenu diverzantsku akciju na železničkoj pruzi kod Rakeka156
46.Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama na Šoštanj i Velenje158
47.Izveštaj Štaba 15. divizije od 28. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i o napadu na Šentjernej i Šmihel159
48.Izveštaj Štaba 15. divizije od 28. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji oko Novog Mesta i o sukobima kod Žužemberka162
49.Izveštaj Štaba 15. divizije od 28. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Turjak - Velike Lašče164
50.Izveštaj Štaba 18. divizije od 28. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama s neprijateljevom motorizovanom kolonom na sektoru Velike Lašče - Zlebič163
51.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 29. aprila 1944. o uspesima potčinjenih jedinica u proteklim borbama172
52.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 29. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i njihovim borbama174
53.Izveštaj Štaba 15. divizije od 29. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i njihovim zadacima178
54.Izveštaj Štaba 15. divizije od 29. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Selca - Stehanja Vas -
55.Medvedek181
56.Ratni dopis Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 29. aprila 1944. Propagandnom odseku Štaba 9. korpusa NOVJ o miniranju železničke pruge kod Kanala183
57.Kritički osvrt Štaba 7. korpusa NOVJ u vezi s napadom na Ribnicu184
58.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o trimesečnim diverzantskim akcijama193
59.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama potčinjenih jedinica199
60.Zapovest Štaba 14. NO divizije od 30. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na rudnik Velenje202
61.Izveštaj Štaba 15. divizije od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobima s neprijateljem na sektoru Žužemberk - Dobrnič - Knežja Vas207
62.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 1. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi na sektoru Cerkna i o stanju jedinica211
63.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u aprilu 1944. godine215
64.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje222
65.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Šentvid-Razbor-Pečovnik224
66.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 1. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi prilikom obezbeđivanja napada na rudnik Velenje225
67.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 3. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Crna-Dravograd-Velenje227
68.Izveštaj Štaba 15. divizije od 3. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o pripremama za ponovan napad na Žužemberk229
69.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 4. maja 1944. Štabu 31. divizije230
70.Izveštaj Štaba Briško-beneškog. NOP- odreda, od 4. maia. 1944. Štabu 9. korpusa o uništenju električne centrale u Gorici232
71.Naređenje Štaba 7. korpusa od 5. maja 1944. Štabu 10. slovenačke NO brigade za napad na neprijatelja u Dolenjoj Straži233
72.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 5. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Velenje, Šoštanj i Mislinju234
73.Naređenje Operativnog štaba Notranjskog i Istarskog NOP odreda od 5. maja 1944. štabovima o novom rasporedu potčinjenih jedinica i o njihovim zadacima238
74.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije za 6. maj 1944. kojom se celokupnom sastavu 4. operativne zone odaje priznanje i pohvala240
75.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 6. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa241
76.Naređenje Štaba 14. divizije od 7. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" i 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" za pokret na sektor Rdečnik - Sv. Daniel243
77.Naređenje Štaba 18. divizije od 7. maja 1944. štabovima brigada o predislokaciji jedinica na prostoriji Hočevje-Dobrava-Ajdavec i o njihovim daljim zadacima244
78.Zapovest Štaba 30. NO divizije od 7. maja 1944. potčinjenim jedinicama za rušenje komunikacija u Slovenačkom primorju246
79.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. maja 1944. Štabu 9. korpusa o dejstvima potčinjenih jedinica248
80.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. maja 1944. Štabu 9. korpusa o akcijama izvedenim na sektoru Pivke253
81.Dogovor štabova italijanske partizanske brigade "Garibaldi Friuli" i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije266
82.Naređenje Štaba 14. divizije od 8. maja 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade "Ljubo Šercer" i 13. slovenačke NO brigade "Mirko Bračič" za pokret na sektor Golavabuka272
83.Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" od 8. maja 1944. Štabu 15. divizije o borbama brigade u drugoj polovini aprila 1944. godine273
84.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 9. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Trebnje-Dobrnič-Žužemberk276
85.Borbena relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije o napadu na Šmartno u Tuhinjskoj dolini dostavljena 10. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije280
86.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Gorenjskog NOP odreda za uništenje transformatorske stanice u Crnučama i postavljanje protivtenkovskih prepreka na putu Železniki-Podbrdo286
87.Borbena relacija Štaba 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" od 11. maja 1944. o napadu na Žužemberk dostavljena Štabu 18. divizije288
88.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u drugoj polovini aprila291
89.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama minerskih grupa Istarskog i Notranjskog NOP odreda309
90.Borbena relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije upućena 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Gornjeg Grada 23. aprila311
91.Izveštaj Štaba 30. divizije od 12. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvima potčinjenih jedinica314
92.Izveštaj Štaba 31. divizije od 21. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o pripremi za napad na plavogardističke grupe na sektoru Gorenjske317
93.Izveštaj komande Oficirske škole Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. maja 1944. Operativnom odeljenju Glavnog štaba o borbi kod Jurovskog Broda319
94.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijatelja kod Trojana i o stanju 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek"322
95.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 13. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o dejstvima potčinjenh jedinica327
96.Uputstvo Štaba 7. korpusa NOVJ od 14. maja 1944. o osnovnim zadacima Dolenjskog, Notranjskog, Belokrajinskog i Kočevskog NOP odreda333
97.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 14. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica335
98.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 14. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica349
99.Naređenje Štaba 18. divizije od 14. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za obezbeđenje napada na Trebnje i pripremu napada na Mirnu Peč355
100.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 14. maja 1944. potčinjenim jedinicama za prelazak u ofanzivne akcije na sektoru Gorenjske356
101.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 15. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Trebnje362
102.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 15. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštem stanju i akitvnosti jedinica367
103.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 15. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica372
104.Primedbe Operativnog odseka Štaba 18. divizije na izveštaj Štaba 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" o napadu na Žužemberk dostavljene 15. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ377
105.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 15. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Mirnu Peč i Bršljin379
106.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 15. maja 1944. Štabu 31. divizije o petnaestodnevnoj aktivnosti brigade381
107.Naređenje Štaba 14. NO divizije od 16. maja 1944. štabovima potčinjenih brigada za prelazak na sektor Golavabuka-Razborica392
108.Izveštaj Štaba 18. divizije od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Kačja rida - Kuzarjev Kal -Luknja393
109.Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s delovima Plave garde kod Dednog Dola395
110.Zapovest Štaba 7. korpusa od 18. maja 1944. štabovima 15. i 18. NO divizije za napad na neprijateljevo uporište Mirnu Peč396
111.Dopunsko naređenje Štaba 7. korpusa od 18. maja 1944. Štabu 18. NO divizije u vezi s predstojećim napadom na Mirnu Peč398
112.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 18. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica da u toku izvođenja napada na Mirnu Peč spreče prodor neprijateljevih pojačanja iz Novog Mesta400
113.Dopunsko naređenje Štaba 18. divizije od 18. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za obezbeđenje napada na Mirnu Peč403
114.Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade "Tone Tomšič" od 18. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi kod Zavodnja405
115.Izveštaj Štaba 31. divizije od 19. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOV o akcijama potčinjenih jedinica408
116.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 20. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o razgraničenju teritorije među odredima415
117.Naređenje Štaba 9. korpusa od 20. maja 1944. Štabu 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" da spreči stvaranje neprijateljskog uporišta na Ledinama i savlada belogardističko uporište u Veharšama417
118.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 20. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijatelja kod Trojana i o toku neprijateljeve ofanzive u severozapadnoj Štajerskoj418
119.Naređenje Štaba 18. divizije od 20. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za novi raspored snaga422
120.Naređenje Štaba 30. NO divizije od 20. maja 1944. štabovima pot-činjenih jedinica za napad na nemačke kolone na sektoru Ajdovščina-Gorica423
121.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. maja 1944. potčinjenim jedinicama za pojačanje ofanzivnih dejstava protiv neprijatelja425
122.Borbena relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje dostavljena 21. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije427
123.Izveštaj Štaba 18. divizije od 21. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Kačja rida - Kuzarjev Kal432
124.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. maja 1944. Štabu Južno-primorskog NOP odreda za prelaz jednog bataljona u sastav jedinica 30. divizije435
125.Naređenje Štaba 30. divizije od 22. maja 1944. štabovima potči-njenih jedinica za prelazak na sektor Zavino-Šmarje-Gabrije436
126.Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 22. maja 1944. Štabu 9. korpusa o borbi s nemačkom kolonom na putu Gorica-Ajdovščina437
127.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije za 23. maj 1944. kojom se pohvaljuju jedinice 7. korpusa radi uspešnog ovlađivanja neprijateljevim uporištima u Trebnju i Mirnoj Peči439
128.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sprečavanje neprijateljevih ispada iz Kočevja, Ribnice i Grosuplja441
129.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 23. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za ponovan napad na Mirnu Peč444
130.Borbena relacija Štaba 1. artiljerijske brigade 7. korpusa NOVJ od 23. maja 1944. o napadu na Trebinje i Mirnu Peč446
131.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 24. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju jedinica452
132.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 24. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o petnaestodnevnoj aktivnosti jedinica458
133.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu 18. divizije za ponovan napad na Mirnu Peč i Trebnje495
134.Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. maja 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama za Mirnu Peč i Novo Mesto497
135.Izveštaj Štaba 31. divizije od 24. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu 3. slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" na neprijateljsko uporište u Nomenju i o borbi kod Goreljeka503
136.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. maja 1944. Štabu 9. korpusa da blagovremeno isplanira način dejstva sopstvenih jedinica za slučaj neprijateljske ofanzive506
137.Izveštaj Tehničkog odeljenja Glavnog štaba Slovenije od 26. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije507
138.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama da izvrše pripreme za napad na neprijateljevo uporište u Tržišču518
139.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 26. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za obezbeđenje i pripremu napada na Tržišče521
140.Naređenje Štaba 31. NO divizije od 26. maja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljeva uporišta u Radovni, Gorju, Ribnu i Koritnu523
141.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja na sektor goriških Brda525
142.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 27. maja 1944. potčinjenim jedinicama za izvršenje napada na neprijateljeva uporišta u Tržišču i Kronovu527
143.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 27. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica da obezbede napad na Tržišče i izvrše napad na Kronovo530
144.Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o borbi u Kotu kod Oplotnice533
145.Naređenje Štaba 18. divizije od 28. maja 1944. Štabu 9. slovenačke NO brigade za pripremu i izvršenje napada na neprijateljevo uporište u Kronovu536
146.Naređenje Štaba 30. NO divizije od 28. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se pripreme za izvršenje daljih zadataka537
147.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 29. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o izvedenim minersko-diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica539
148.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 29. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta Tržišče i Kronovo545
149.Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 29. maja 1944. Štabu 9. korpusa o savlađivanju nemačkog uporišta u Srednjoj Vasi548
150.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 30. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti jedinica u proteklom mesecu550
151.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 30. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i strukturi inžinjerijsko-tehničke službe u Korpusu573
152.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. maja 1944. Štabu 4. operativne zone za izradu plana sistematskog rušenja komunikacija na sektoru Štajerske578
153.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa za izradu plana sistematskog rušenja komunikacija na sektoru Slovenačkog primorja i Gorenjske580
154.Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 31. maja 1944. Štabu 18. divizije za novi raspored jedinica582
155.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 31. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju i zadacima "Lackovog bataljona"583
156.Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od druge polovine maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji inžinjerijsko-tehničke službe u jedinicama586
157.Dnevna zapovest Štaba 18. divizije od 31. maja 1944. kojom se odaje priznanje, pohvala celokupnom sastavu 10. slovenačke NO brigade "Ljubljanske" za požrtvovanje i odvažnost ispoljenu pri savlađivanju neprijateljevih uporišta u Svetom Jurju i Tržišču588
158.Izveštaj Štaba 31. divizije od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o zauzimanju nemačkih uporišta u Zgornjim Gorjama i Radovni591
159.Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade "Franc Prešern" od 31. maja 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigadnog minerskog voda596
160.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 31. maja 1944. Štabu 31. divizije o akcijama Brigade598
161.Zapovest Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 31. maja 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljska uporišta duž pruge Podbrdo - Sveta Lucija609
162.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o boravku 2. bataljona na teritoriji Beneške Slovenije612
163.Iz operativnog dnevnika Štaba 4. operativne zone Slovenije o borbenim dejstvima potčinjenih jedinica od 27. aprila do 31. maja 1944. godine614
164.Ratni dnevnik Toneta Vidmara od 16. aprila do 31. maja 1944. godine665
II - Nemački dokumenti
165.Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Celje - istok od 18. aprila 1844. Komandi 3. vermanšait-bataljona o borbi protiv partizana na Maloj Gori673
166.Izveštaj višeg vođe SS i policije XVIII vojne oblasti od 19. aprila 1944. o borbi patrole Gestapoa sa partizanima kod Desnjaka674
167.Iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za Donju Štajersku od 21. aprila 1944. o minersko-diverzantskim akcijama na pruzi Maribor-Ljubljana676
168.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske u vremenu od 12. do 19. aprila 1944. godine677
169.Izvod iz operativnog dnevnika 1. čete 1. bataljona 14. SS policijskog puka za vreme od 16. do 21. aprila 1944. godine681
170.Izveštaj komandanta 2. bataljona 139. rezervnog lovačkog puka od 23. aprila 1944. o borbi protiv delova 16. SNO brigade "Janko Premrl Vojko"682
171.Izveštaj Kranjskog industrijskog društva Jesenice o diverzantskim akcijama izvedenim od 9. januara do 25. aprila 1944. godine684
172.Izveštaj komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 27. aprila 1944. višem vodi SS i policije 18. vojne oblasti o situaciji i aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na sektoru Štajerske687
173.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti Donje Štajerske od 28. aprila 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na sektoru Štajerske701
174.Izveštaj komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 29. aprila 1944. o aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije706
175.Naređenje komandanta 649. landesšicen-bataljona od maja 1944. komandi 4. čete za izviđanje u pravcu Bohora711
176.Naređenje komandanta 649. landesšicen-bataljona od maja 1944. komandi 1. čete za izvođenje akcije na sektoru Bohora712
177.Zapovest komandanta 649. landesšicen-bataljona od maja 1944. komandi 2. čete za izvođenje akcije na sektoru Bohora713
178.Zapovest komandanta 649. landesšicen-bataljona od maja 1944. komandi 3. čete za izvođenje akcije na sektoru Bohora714
179.Izveštaj komadira 1. čete Vermanšafta Celje-zapad od 2. maja 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšafta o paljenju baraka kod Nazarja716
180.Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor - okolina od 2. maja 1944. komandantu vermanšaft-puka Maribor o učešću čete u borbama protiv delova 14. NO divizije717
181.Iz zapisnika sa sednice predsednika Štajerske pokrajinske vlade i odgovornih nemačkih rukovodilaca održane 2. maja 1944. u vezi sa upravom u Donjoj Štajerskoj718
182.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti Donje Štajerske od 5. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije na sektoru Štajerske721
183.Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 6. maja 1944. o aktivnosti pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta727
184.Izveštaj komandira nemačkog žandarmerijskog odeljenja u Gorenjoj Vasi od 6. maja 1944. komandi Vojne pošte 42611 o neuspeloj akciji protiv 2. bataljona 3. SNOUB "Ivan Gradnik"729
185.Izveštaj komandira 2. čete Varmanšafta iz Ljutomera od 7. maja 1944. komandi vermanšaft-bataljona u Šoštanju o sukobu kod zamka Bevče731
186.Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 9. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti delova 1. SNOU brigade "Tone Tomšič" u okolini Šoštanja i Velenja733
187.Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 11. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti 1. SNOU brigade "Tone Timšič" u rejonu Sv. Duha i Velenja734
188.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 12. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije na sektoru Štajerske738
189.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 13. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske741
190.Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 14. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o napadu na rudnik Velenje743
191.Izveštaj komandira 3. čete Vermanšafta "Celje-istok" od 14. maja 1944. komandantu 3. vermanšaft-bataljona o prepadima partizanskih patrola u okolini Velenja744
192.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 19. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti na sektoru Štajerske745
193.Izvod iz izveštaja komandanta za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 20. maja 1944. o aktivnosti na sektoru Gorenjske748
194.Izveštaj komandira 2. ljutomerske čete Vermanšafta od 23. maja 1944. o borbi na Metulovom Vrhu750
195.Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 25. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o brojnom stanju jedinica i o gubicima u oružju i opremi u borbama protiv delova 2. SNOU brigade "Ljubo Šercer" na sektoru Pečovnik-Rdečnik752
196.Izveštaj o aktivnosti 2. čete Vermanšafta Ptuj-jug za vreme od 30. aprila do 25. maja 1944. godine754
197.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 26. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti na sektoru Štajerske759
198.Iz izveštaja komandira 2. čete Vermanšafta Mozirje od 26. maja 1944. o borbi protiv delova SNOU brigada "Tone Tomšič" i "Ljubo Šercer" kod Šmihela763
199.Iz izveštaja žandarmerijske stanice Prevalje od 26. maja 1944. žandarmerijskom pododseku Prevalje o prepadu delova Istočnokoruškog NOP odreda na žandarmerijsku patrolu kod rudnika Leše765
200.Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za okupirane oblasti Koruške i Kranjske od 27. maja 1944. o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske766
201.Izveštaj komandira 2. čete Vermanšafta Ptuj-jug od 28. maja 1944. komandi 2. vermanšaft-bataljona u sukobu sa partizanima kod Visokog vrha769
202.Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor-okolina od 30. maja 1944. komandi 1. bataljona vermanšaft-puka "Donja Štajerska" o borbi na sektoru Rdečnik - Zg. Razbor771
203.Izvod iz dnevnika 18. landesšicen puka od 16. aprila do 31. maja 1944. godine775
204.Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 16. aprila do 30. maja 1944. godine784
205.Izvod iz dnevnika rukovodstva fašističke republikanske partije za Goričku pokrajinu za vreme od 16. do 30. aprila 1944. godine793
Registar797
BIBLIOTEKA