ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 12 - 1. mart-15. april 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. marta 1944. o situaciji na sektoru Velike Lašče - Zdenska Vas7
2.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 2. marta 1944. štabovima podređenih jedinica za ukidanje blokade neprijateljskog uporišta Velike Lašče i usmeravanje napada na neprijateljsku kolonu na drumu Gradišče - Velike Lašče9
3.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 2. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Velike Lašče10
4.Izveštaj Štaba 12. slovenačke brigade od 2. marta 1944. Štabu 15. NO divizije o aktivnosti Brigade14
5.Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta Zdensku Vas i Velike Lašče20
6.Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade "Ivan Cankar" od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta37
7.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 4. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama podređenih jedinica44
8.Izveštaj Štaba 14. divizije od 5. marta 1944. Glavnem štabu NOV i PO Slovenije o pohodu sa Dolenjskog u Štajersku46
9.Izveštaj Operativnog štaba 14. NO divizije od 5. marta 1944. Štabu Divizije o stanju i aktivnosti delova Divizije koji su se probili na sektor Pohorja58
10.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 6. marta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na drumu Kočevje-Ljubljana64
11.Izveštaj Štaba 18. divizije, od 6. marta 1944. Glavnom, štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv neprijateljskih kolona66
12.Zapovest Štaba 15. NO divizije od 7. marta 1944. štabovima počinjenih jedinica za napad na neprijateljsko uporište Trsku Goru70
13.Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Odreda74
14.Obaveštenje Štaba 7. korpusa od 8. marta 1944. počinjenim jedinicama o naredbi Glavnog štaba NOV i PO Slovenije za formiranje Istarskog vojnog područja77
15.Izveštaj Štaba 15. divizije od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ aktivnosti 4. brgade "Matija Gubec"79
16.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 8. marta 1944. Štabu Notranjskog NOP odreda za predislokaciju jedinica i rušenje železničke pruge Postojna-Ljubljana85
17.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i aktivnosti Odreda86
18.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 9. marta 1944. o smeni i zadacima podređenih jedinica88
19.Izveštaj Štaba 18. divizije od 9. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije i barbama s nemačkom auto-kolonom na drumu Kočevje - Velike Lašče90
20.Izveštaj Štaba 15. divizije od 10. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i borbama na sektoru Divizije93
21.Izveštaj Štaba 15. divizije od 11. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Divizije96
22.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Idrijsko-tolminskog NOP odreda za osiguranje napada na neprijateljska uporišta Hotedršica-Godovič iz pravca Predrneja-Col98
23.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za posedanje položaja oko sela Rovte99
24.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Južno-primorskog NOP odreda za rušenje železničke pruge Postojna-Pivka100
25.Izveštaj Štaba 15. divizije od 12. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Tršku Goru102
26.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 12. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Preserje i Podpeč i za sprečavanje neprijateljskog saobraćaja na sektoru Ljubljana-Postojna107
27.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 13. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica111
28.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 13. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta Hotedršicu i Godovič117
29.Izveštaj Štaba 15. divizije od 13. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ aktivnosti potčinjenih jedinica124
30.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 13. marta 1944. štabovima 8. i 9. brigade da primene bolju taktiku za uništenje neprijateljskih kolona na drumu Lašče-Kočevje128
31.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica u periodu od 1. do 14. marta 1944. godine131
32.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica146
33.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 14. marta 1944. štabovima 14. NO divizije i 11. brigade za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije149
34.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 14. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Godovič150
35.Izveštaj Štaba 15. divizije od 15. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o ponovnom napadu na neprijateljsko uporište Tršku Goru154
36.Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda158
37.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski aerodrom Belvedere kod Videma162
38.Obaveštenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 16. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o predstojećim zadacima jedinica iz sastava Zone164
39.Izveštaj Štaba 18. divizije od 16. marta 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o dislokaciji jedinica i borbama na sektoru Divizije166
40.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica169
41.Izveštaj Štaba 18. divizije od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta Preserje i Podpeč171
42.Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade "Matija Gubec" od 17. marta 1944. Štabu 15. NO divizije o dejstvima Brigade173
43.Direktiva Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim štabovima o taktičkom izvođenju akcije na Hotedršicu i uklanjanje uočenih nedostataka176
44.Izveštaj Štaba 18. divizije od 18. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Divizije181
45.Izveštaj Štaba 9. slovenačke brigade od 18. marta 1944. Štabu 18. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu184
46.Izveštaj Štaba 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda od 18. marta 1944. Štabu Odreda o napadu na neprijateljski aerodrom Belvedere kod Videma187
47.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. marta 1944. podređenim jedinicama za ponovan napad na Hotedršicu188
48.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Ribnicu191
49.Dopunska zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. marta potčinjenim jedinicama za napad na Hotedršicu194
50.Naredba Štaba 9. korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Idrijsko-tolminskog NOP odreda za demonstrativni napad na Ajdovščinu196
51.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 21. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 1. i 6. slovenačke NOU brigade na neprijateljsko uporište Moravče i o aktivnosti Kamniško-zasavskog NOP odreda197
52.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 21. marta 1944. potčinjenim jedinicama za ponovan napad na Hotedršicu199
53.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 21. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o vojnoj i političkoj aktivnosti Odreda203
54.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 22. marta 1944. za izmenu zapovesti Štaba 31. divizije u vezi s napadom na Hotedršicu207
55.Naredba Štaba 14. NO divizi je od 22. marta 1944. potčinjenim jedinicama za reorganizaciju brigada209
56.Obaveštenje Štaba 31. divizije od 22. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o sprovođenju naređenih izmena u vezi s blokadom Idrije212
57.Obaveštenje Odseka za pozadinu Štaba 9. korpusa NOVJ od 23. marta 1944. Okružnom komitetu KPS za Slovenačko primorje o formiranju vojnopozadinskih organa214
58.Uputstvo Štaba 14. NO divizije od 23. marta 1944. Štabu 2. slovenačke brigade "Ljubo Šercer" o narednim zadacima216
59.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 23. marta 1944. potčinjenim jedinicama za nastavljanje pritiska na neprijateljska uporišta i za pojačanje političke aktivnosti na terenu218
60.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 24. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvima svojih divizija220
61.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 24. marta 1944. potčinjenim jedinicama za ponovan napad na neprijateljsko uporište Ribnicu223
62.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu227
63.Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o obnovljenom napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu229
64.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 25. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju na sektoru Zone i o aktivnosti potčinjenih jedinica231
65.Izveštaj Štaba 18. divizije od 25. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Preserje i Podpeč234
66.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. marta 1944. potčinjenim štabovima da čuvaju živu silu, kontrolišu rad svojih jedinica i pružaju im efikasnu pomoć240
67.Izveštaj Šiaba 7. korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica243
68.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 26. marta 1944. o aktivnostima podređenih jedinica247
69.Naredba štaba 7. korpusa NOVJ od 27. marta 1944.za formiranje novog Istarskog odreda249
70.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 27. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akciji 30. divizije u Brdima i Beneškoj Sloveniji251
71.Izveštaj Štaba 18. divizije od 27. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsko uporište Ribnicu261
72.Naređenje Štaba 31. NO divizije od 27. marta 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije i rušenje komunikacije i neprijateljevih industrijskih postrojenja265
73.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 28. marta 1944. Štabu 14. divizije da ofanzivnim akcijama sadejstvuje 9. korpusu NOVJ268
74.Uputstvo štaba 7. korpusa NOVJ od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama o preduzimanju efikasnih mera protiv nove neprijateljske taktike270
75.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica278
76.Zapovest Štaba,9. korpusa NOVJ od 29. marta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Spodnja Idrija i blokadu Idrije i Godoviča280
77.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji odreda, o stanju i zadacima jedinica 14. divizije284
78.Vanredni izveštaj Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o znenadnom napadu neprijatelja na jedinice 9. slovenačke NO brigade u Makcšama289
79.Relacija Štaba 18. divizije od 29. marta 1944. o borbama 10. slovenačke (ljubljanske) NO brigade za Velike Lašče292
80.Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade "Ivan Cankar" od 29. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o porazu 4. bataljona na Javorovici304
81.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 31. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Korpusa307
82.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 31. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica u drugoj polovini marta 1944. godine311
83.Relacija Štaba 18. divizije od 31. marta 1944. o borbama 10. slovenačke NO brigade (ljubljanske) za Preserje i Podpeč326
84.Zapovest Štaba 31. NO divizije od 31. marta 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije338
85.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti 11. slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek" i 6. slovenačke NOU brigade "Slavko Šlander"341
86.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 1. aprila 1944. potčinjenim jedinicama o zadacima uoči predstojećih akcija 7. korpusa343
87.Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade "Matija Gubec" od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti345
88.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 2. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji i borbama na sektoru Korpusa348
89.Dnevni izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade "Ivan Cankar" od 2. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama s neprijateljskim kolonama kod Zajčjeg Vrha. Verduna i Stopiča352
90.Izveštaj Štaba 1. brigade Vojske državne bezbednosti od 2. aprila 1944. Komandi Vojske državne bezbednosti o sukobu sa plavogardistima kod Metnaja355
91.Naredba Štaba Istarskog NOP odreda od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji Odreda359
92.Direktive Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za blokadu Idrije361
93.Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za dalji rad363
94.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. štabovima divizija o blokadi Idrije i daljim zadacima365
95.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 4. aprila 1944. o aktivnosti potčinjenih jedinica367
96.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 4. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica369
97.Naređenje Štaba 18. NO divizije od 4. aprila 1944. potčinjenim jedinicama da se pripreme za predstojeće akcije373
98.Izveštaj Štaba 5. slovenačke brigade "Ivan Cankar" od 4. aprila 1944. Štabu 15. NO divizije o rasporedu bataljona i o borbama kod Dolenjih i Gorenjih Lakovnica375
99.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 4. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ379
100.Naredba Paritetnog štaba od 5. aprila 1944. o postavljenju Štaba tršćanske udarne brigade "Garibaldi"382
101.Izveštaj Štaba 18. divizije od 5. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljska uporišta u rejonima Crna Vas - Pijava Gorica i Kočevje-Ribnica383
102.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Istočnokoruškog NOP odreda386
103.Izveštaj Dolenjskog NOP odreda od aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na žandarmerijsku stanicu u Dolama kod Tržišča388
104.Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 7. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone o aktivnosti podređenih jedinica392
105.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 8. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsko uporište Radomlje i o reorganizaciji 14. divizije395
106.Izveštaj Štaba 18. divizije od 8. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije400
107.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 9. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica402
108.Naređenje Štaba 14. divizije od 9. aprila 1944. Štabu 2. slovenačke NOU brigade .Ljubo Šercer" za rušenje pruge i telefonskih uređaja na pruzi. Velenje-Slovenj-Gradec408
109.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 10. aprila 1940. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aiktivnosti potčinjenih jedinica410
110.Dopunski izveštaj štaba 7. korpusa od 10. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta413
111.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 10. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica414
112.Naređenje Štaba 4. operativne zone Slovenije od 11. aprila 1944. Štabu 14. NO divizije za rušenje komunikacije Dravograd-Šoštanj417
113.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 11. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o sprovedenoj reorganizaciji Odreda419
114.Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 12 aprila 1944. počinjenim jedinicama da sve pripadnike italijanske narodnosti i upute u novoformiranu italijansku udarnu brigadu "Triestino d'Assalto Garibaldi"421
115.Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 12. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica425
116.Izveštaj Štaba 18. divizije od 12. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti potčinjenih jedinica427
117.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 13. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa i aktivnosti počinjenih jedinica430
118.Zapovest Štaba 7. korpusa NOVJ od 13. aprila 1944. počinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Ribnicu433
119.Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 13. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije439
120.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 14. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica442
121.Izveštaj Štaba 14. divizije od 14. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o aktivnosti potčinjenih jedinica462
122.Zapovest Štaba 18. NO divizije od 14. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Sv. Trojici kod Velikih Bloka465
123.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 15. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju na sektoru Korpusa i aktivnosti potčinjenih jedinica466
124.Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 15. aprila 1944. štabovima 30. i 31. divizije za rušenje komunikacija i komunikacijskih objekata na sektoru Logatec-Trst i napadanje manjih uporišta na sektoru Logatec-Divača470
125.Ratni dnevnik Antona Vidmara od 1. marta do 15. aprila 1944. godine473
II - Dokumenti nemačkih i italijanskih okupatora
126.Izveštaj Borbene grupe "Pihler" 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 1. marta 1944. o akciji protiv Narodnooslobodilačke vojske u predelu Cerknica - Dolenja Vas479
127.Izvod iz izveštaja 1. rezervnog brdskog bataljona "Hajne" 139. puka 188. rezervne brdske divizije o akciji protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske u Cerknom432
128.Izveštaj Štaba 611. landesšicen bataljona od 1. marta 1944. Štabu 18. landesšicen puka o borbama protiv 14. divizije NOVJ prilikom njenog dolaska u Štajersku185
129.Izveštaj Žandarmerijske stanice Poljane od 1. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o vatrenom prepadu kod Poljana498
130.Izveštaj Komande 922. landesšicen bataljona od 2. marta 1944. o borbama protiv 14. NO divizije499
131.Izveštaj komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 3. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brežice o raspoloženju stanovništva i dejstvima jedinica 4. operativne zone Slovenije502
132.Izvod iz policijskog pregleda aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije tokom februara 1944. u okrugu Celje508
133.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti jedinica 9. korpusa NOVJ na sektoru Gorenjske od 28. februara do 3. marta 1944. godine513
134.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti jednica 9. korpusa NOVJ na sektoru Gorenjske od 27. februara do 4. marta 1944. godine515
135.Iz izveštaja komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 10. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brezice o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije u donjoj Štajerskoj517
136.Osnovno naređenje komandanta Vermanšafta za Štajersku od 13. marta 1944. za reorganizaciju alarmnih jedinica Vermanšafta519
137.Izveštaj nemačke Žandarmerijske stanice Poljane od 13. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima u Bukovom Vrhu524
138.Naređenje višeg vode SS i policije pri 18. vojnoj oblasti od 15. marta 1944. o obaveznom nošenju vatrenog oružja i grupnom kretanju525
139.Izveštaj žandarmerijskog odeljenja Gorenja Vas od 16. marta 1944. žandarmerijskoj kapetaniji Kranj o akciji protiv delova 31. NO divizije u rejonu Leskovice527
140.Izveštaj komandanta 1. bataljona 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 20. marta 1944. Komandi puka o akciji protiv 18. NO divizije na sektoru Podpeč-Rakitna529
141.Izveštaj crtsgrupenfirera Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije od 21. marta 1944. Sreskom rukovodstvu partije i sreskom načelniku u Kamniku o napadu jedinica 4. operativne zone Slovenije na Moravče533
142.Izvod iz izveštaja komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 24. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brežice o akcijama jedinica 4. operativne zone Slovenije534
143.Izveštaj nemačke Zandarmerijske stanice Poljane od 25. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o borbi sa 1. četom 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda537
144.Izveštaj Komande nemačke 188. rezervne brdske divizije od 26. marta 1944. o izvođenju akcije "Dahštajn" protiv jednica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col538
145.Izveštaj komandanta 1. bataljona "Hajne" od 26. marta 1944. Komandi 139. nemačkog rezervnog brdskog lovačkog puka o akciji protiv jedinica NOV i PO u predelu Crni Vrh - Col541
146.Izvod iz izveštaja komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 31. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brezice o akcijama jedinica 4. operativne zone Slovenije543
147.Izvod iz policijskog pregleda o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije u okrugu Celje za mart 1944. godine516
148.Izveštaj Komande 2. čete 611. landesšicen bataljona od 6. aprila 1944. Štabu bataljona o akciji u predelu Gabarje - Sv. Križ.552
149.Iz izveštaja komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 7. aprila 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brezice o akcijama jedinica 4. operativne zone Slovenije553
150.Izveštaj komandira 1. čete od 10. aprila 1944. Komanda I. bataljona "Hajne" nemačkog 139. rezervnog brdskog lovačkog puka o napadu 18. SNOB "Soške" na Spodnju Idriju556
151.Izveštaj komandanta 1. bataljona "Hajne" nemačkog 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 13. aprila 1944. o akciji protiv jedinica NOV i PO u predelu Ledina559
152.Izveštaj komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 14. aprila 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brezice o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije564
153.Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 1. marta do 15. aprila 1944. godine567
154.Izvod iz ratnog dnevnika 18. landesšicen puka o aktivnosti od 1. marta do 15. aprila 1944. godine575
155.Izvod iz operativnog dnevnika 1. voda 1. čete 1. bataljona 14. SS policijskog puka o delatnosti delova 15. NO divizije od 1. marta do 15. aprila 1944. na sektoru Novo Mesto587
156.Izvod iz dnevnika rukovodstva fašističke Republikanske partije za Goričku pokrajinu o značajnim događajima u Pokrajini595
Registar605
BIBLIOTEKA