ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI - knjiga 11 - februar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
dokumenti i podaci nemačkih i italijanskih jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica7
2.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 15. do 31. januara 1944. godine11
3.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica u drugoj polovini januara 1944. godine20
4.Izveštaj Štaba 15. divizije od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Jagodnik - Nova Gora i o napadu na Videm37
5.Izveštaj Štaba artiljerije 15. divizije od 1. februara 1944. Štabu 7. korpusa o aktivnosti od 16. do 31. januara 1944. godine40
6.Izveštaj Štaba 18. divizije od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektorima Brestovac-Hreljin i Zlobin-Fužine43
7.Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 1. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu na neprijateljska uporišta Ricmanje i Materija46
8.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. februara 1944. po pitanju organizacije štabova jedinica47
9.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 2. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica52
10.Izveštaj Štaba 15. divizije od 2. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobima kod Hočevja i Hriba54
11.Izveštaj Štaba 15. divizije od 2. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Mirne Peči i Velikih Vrha55
12.Izveštaj Štaba 18. divizije od 2. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Fužina59
13.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 2. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o borbi kod Sovodenja i Nove Oselice61
14.Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije o situaciji u Dolenjskoj i o potrebi povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara63
15.Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ po pitanju povlačenja 18. divizije iz Gorskog kotara65
16.Izveštaj Štaba 18. divizije od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Benkovca i o sukobu kod s. Košare66
17.Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti Odreda u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine69
18.Izveštaj Štaba 15. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Novog Mesta71
19.Izveštaj Štaba 18. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Hreljin-Gomirje i kod Benkovca73
20.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu prema hrvatsko-slovenačkoj granici75
21.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na kozjanskom sektoru76
22.Izveštaj Štaba 15. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rušenju pruge i o borbi kod Cušperka77
23.Izveštaj Štaba 18. divizije od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Hreljin-Gomirje79
24.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 6. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji neprijateljskog uporišta u Motniku84
25.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 6. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o promeni mesta prelaza preko hrvatsko-slovenačke granice87
26.Izveštaj Štaba 15. divizije od 6. februara 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Vodenica i Novog Mesta i o rušenju pruge na sektoru Zdenska Vas - Čušperk88
27.Naređenje Štaba 32. divizije NOVJ od 6. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za pojačanje položaja na sektoru Svinska planina - Sovodnje - Barca91
28.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 6. februara 1944. o aktivnosti od 30. januara do 6. februara 1944. godine93
29.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica95
30.Izveštaj Štaba 15. divizije od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Brusnica i Cušperka97
31.Zapovest Štaba 32. divizije NOVJ od 7. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za zaposedanje položaja na liniji Macaroli-Logje-Drežnica101
32.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Vinarje-Ravnica103
33.Izveštaj Štaba 15. divizije od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na Trškoj Gori104
34.Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. februara 1944. Stabu 14. divizije u vezi sa mobilizacijom i rušenjem železničke pruge Maribor-Ljubljana107
35.Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju na pruzi Zidani Most - Litija i napadu na žandarmerijsku patrolu kod Domžala108
36.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prelazu hrvatsko-slovenačke granice i o prvim sukobima s neprijateljem109
37.Izveštaj Štaba 15. divizije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Zdenske Vasi i Ilove Gore110
38.Izveštaj Štaba 15. divizije od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rezultatima borbi u toku januara 1944. godine114
39.Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 9. februara 1944. Štabu 7. korpusa NOV i POJ o toku mobilizacije i miniranju pruge kod Špila118
40.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 10. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s Nemcima u Slivnu kod Vača119
41.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 10. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uništenju rudnika kod Senova120
42.Naredba Štaba 15. divizije od 10. februara 1944. štabovima 12. i 15. slovenačke NO brigade za rušenje pruge na sektoru Grosuplje - Zdenska Vas121
43.Izveštaj Štaba 15. divizije od 10. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Cušperka, Ilove Gore i Hočevja123
44.Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. februara 1944. povodom uništenja rudnika Sitarjevec kod Litije i miniranja vozova kod Laza126
45.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti jedinica129
46.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 6. SNOU brigade "Slavko Šlander" na sektoru Menina pl. - Motnik - Stara Vas132
47.Izveštaj Štaba 15. divizije od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" na sektoru Trška Gora134
48.Naređenje Štaba 32. divizije NOVJ od 11. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za prelaz preko r. Nadiže139
49.Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 februara 1944. Štabu 4. operativne zone o posrednom potpomaganju borbi 14. divizije140
50.Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. februara 1944. Štabu 14. divizije sa uputstvima za pravac pokreta i izvođenje mobilizacije142
51.Izveštaj Obaveštajnog centra 9. korpusa od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o upadu Nemaca u Cerkno143
52.Radio-depeša Štaba 14. divizije od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju brigada i o borbi na cesti Jurklošter-Laško144
53.Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 13. februara 1944. Stabu 7. korpusa o napadu na neprijateljsku motorizaciju kod Podgrada145
54.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 14. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica u prvoj polovini februara 1944. godine147
55.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 14. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Istočnokoruškog odreda i o miniranju pruge između Litije i Save165
56.Zapovest Štaba 15. divizije od 14. februara 1944. štabovima podređenih jedinica za napad na Račnu, Zdensku Vas, Grosuplje i Novo Mesto166
57.Izveštaj Štaba 15. divizije od 14. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Tršku Goru i o borbama kod Zdenske Vasi i Cušperka170
58.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju Kamničko-savinjskog odreda173
59.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o gubicima za vreme borbi na Menini planini174
60.Izveštaj Štaba 18. divizije od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o kretanju jedinica iz Gorskog kotara prema Sloveniji175
61.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 16. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 15. divizije i Dolenjskog odreda na Račnu, Zdensku Vas i Grosuplje177
62.Izveštaj Štaba artiljerije 15. divizije od 16. februara 1944. Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica od 1. do 15. februara 1944. godine180
63.Saopštenje Štaba 4. operativne zone od 17. februara 1944. Štabu 14. divizije o samostalnosti Kozjanske čete183
64.Naređenje Štaba 15. divizije od 17. februara 1944. podređenim jedinicama za rušenje pruge na sektoru Grosuplje - Zdenska Vas184
65.Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. februara 1944. Štabu 4. operativne zone za uspostavljanje veze sa 14. divizijom i sa 11. slovenačkom brigadom "Miloš Zidanšek"187
66.Izveštaj Štaba 15. divizije od 18. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbama kod Rašice, Zdenske Vasi i Spodnje Slivnice188
67.Odredba Slovenačkog narodnooslobodilačkog veća (SNOS) cd 19. februara 1944. o ukidanju Obaveštajne službe i Službe bezbednosti kao posebne organizacije sa vanrednim ovlašćenjima191
68.Izveštaj Štaba 15. divizije od 19. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbama kod Novog Mesta i Cušperka192
69.Izveštaj Štaba 15. divizije od 20. februara 1944. o delatnosti podređenih jedinica i o borbama na sektoru Ban-Javorovica195
70.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade "Slavko Šlander" na nemačke kamione kod Vranskog199
71.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju pruge i o uništenju transformatora u Litiji200
72.Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu neprijatelja na položaje 1. bataljona 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" kod Novog Mesta201
73.Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o rasporedu podređenih jedinica i o sukobima Dolenjskog odreda s neprijateljem na sektoru Dobrunje-Leskovec-Grosuplje202
74.Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 21. februara 1944. Štabu 31. divizije NOVJ o miniranju električnih postrojenja rudnika žive u Idriji205
75.Izveštaj Štaba 18. divizije od 22. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima podređenih jedinica208
76.Izveštaj Štaba 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" od 22. februara 1944. o borbi kod Novog Mesta209
77.Izveštaj Štaba 4. operativne zone NOV od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama 11. SNO brigade "Miloš Zidanšek" od 6. januara do 9. februara i o borbi 6. SNOU brigade "Slavko Šlander" protiv Nemaca na Menini planini211
78.Izveštaj Štaba 15. divizije od 23. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbi kod Novog Mesta214
79.Izveštaj Štaba 18. divizije od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na nemačka vozila kod Rakitnice i Ortneka218
80.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 24. februara 1944. Štabu Sedmog korpusa za rušenje železničkog vijadukta kod Zalne220
81.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 24. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja i o pripremama jedinica Korpusa za napad na Velike Lašče i Zdensku Vas222
82.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 24. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i stanju podređenih jedinica225
83.Izveštaj Štaba 18. divizije od 24. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu podređenih jedinica i o borbi kod Rakitnice229
84.Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 24. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbi na sektoru Zavrhek-Barka-Ostrovica-Misleče232
85.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. februara 1944. o postavljenju novog štaba 4. operativne zone234
86.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. februara 1944. Štabu 4. operativne zone za sprovođenje naredbe o postavljenju novog štaba236
87.Zapovest Štaba 7. korpusa od 25. februara 1944. štabovima 15. i 18. divizije za napad na Velike Lašče, Zdensku Vas i Grosuplje237
88.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 25. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu snaga i pripremama za napad na Velike Lašče, Zdensku Vas i Grosuplje242
89.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 25. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju pruge kod Zagorja245
90.Izveštaj Štaba 15. divizije od 25. februara 1944. Štabu 7. korpusa o uništenju voza kod Cušperka i o borbama Dolenjskog odreda na sektoru Polica-Brezovo246
91.Naređenje Štaba 7. korpusa od 26. februara 1944. Štabu Istarskog partizanskog odreda za napad na železničku stanicu St. Peter na Krasu i rušenje pruge Ljubljana-Trst249
92.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 26. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Kamničko-zasavsku četu251
93.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 27. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Istočnokoruškog odreda od 14. do 19. februara 1944. godine254
94.Izveštaj Štaba 18. divizije od 27. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pokretu podređenih jedinica na nove položaje i o borbama kod s. Marolče i Ortnek255
95.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. februara 1944. Štabu 14. divizije o njenom podređivanju Štabu 4. operativne zone257
96.Radio-depeša Štaba 7. korpusa od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji neprijateljskog uporišta Sv. Anton kod Zdenske Vasi258
97.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama jedinica 30. divizije od 15. do 20. januara 1944. godine259
98.Pismo Okružnog komiteta KP Slovenije za kamnički okrug od 28. februara 1944. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije o napadu neprijatelja na Kamničko-zasavsku četu u selu Oklo268
99.Izveštaj Operativnog štaba 4. slovenačke NOU brigade "Matija Gubec" i 9. slovenačke NO brigade od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Škofljicu i o borbama na sektoru Škofljica-Grosuplje-Turjak270
100.Radio-depeša Štaba 7. korpusa od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o likvidaciji neprijateljskog uporišta Zdenska Vas273
101.Izveštaj Štaba 7. korpusa od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o toku napada na Zdensku Vas274
102.Izveštaj Štaba 9. korpusa od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 15. do 29. januara 1944. godine275
103.Izveštaj Štaba 4. operativne zone od 29. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu 6. SNOU brigade "Slavko Šlander" na nemački automobil kod s. Kapla291
104.Izveštaj Štaba 15. divizije od 29. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu na Sv. Anton, Zdensku Vas i Grosuplje292
105.Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 29. februara 1944 Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica na sektoru Brkini - Slov. Istra295
106.Dnevnik Toneta Vidmara od 1. do 29. februara 1944. godine296
II - Dokumenti nemačkih i italijanskih okupatora
107.Izvod iz zapisnika sa sednice nemačkih rukovodilaca održane 1. februara 1944. kod predsednika Štajerske pokrajinske vlade u vezi s upravom u Donjoj Štajerskoj305
108.Izveštaj 1. bataljona 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 2. februara 1944. Komandi puka o nasilnom izviđanju i borbi kod Nove Oselice306
109.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 31. januara do 2. februara 1944. godine308
110.Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 4. februara 1944. o utvrđivanju zgrada žandarmerijskih stanica311
111.Naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. za uzbunu četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije312
112.Dopunsko naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. komandama četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije313
113.Zapovest komandanta Vermanšaft jedinica od 10. februara 1944. za akciju protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije314
114.Izvod iz dnevnika nemačkog državnog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 7. do 9. februara 1944. godine317
115.Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 11. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti u Brežicama o situaciji u Donjoj Štajerskoj320
116.Beleške Štaba 611. landesšicen bataljona o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 7. do 11. februara 1944. godine323
117.Naredba komandanta nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj od 11. februara 1944. za odlučniju borbu protiv partizana330
118.Naredba višeg vođe SS i policije 18. vojne oblasti od 13. februara 1944. za objedinjavanje dejstva svih snaga bezbednosti na području Donje Štajerske331
119.Uputstvo višeg vođe SS i policije 18. vojne oblasti od 13. februara 1944. za objedinjavanje dejstva svih snaga bezbednosti na području Donje Štajerske333
120.Naređenje komandanta 3. bataljona 14. SS policijskog puka od 14. februara 1944. za podršku uporišta Ždenska Vas artiljerijskom vatrom iz Velikih Lašča334
121.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zidani Most od 15. februara 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o borbi kod Zagračnice336
122.Izveštaj Komande 9. čete 14. SS policijskog puka od 15. februara 1944. o stanju i situaciji uporišta u Zdenskoj Vasi338
123.Izveštaj Komande 9. čete 14. SS policijskog puka od 15. februara 1944. o problemima odbrane uporišta u Zdenskoj Vasi340
124.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 8. do 12. januara 1944. godine342
125.Izveštaj nemačkog operativnog štaba za borbu protiv 14. divizije NOV i POJ o borbama od 6. do 16. februara 1944. godine344
126.Beleške Štaba 18. landesšicen puka o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 12. do 16 februara 1944. godine352
127.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 12. do 16. februara 1944. godine359
128.Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 18. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o rušenju železničkih pruga361
129.Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 18. februara 1944. o uništenju rudnika Rajhenburg363
130.Izveštaj Komande 9. čete 14. SS policijskog puta od 19. februara 1944. o napadu partizana na uporište Zdensku Vas365
131.Izveštaj Komande 9. čete 14. SS policijskog puka od 20. februara 1944 o dolasku pojačanja u uporište Zdensku Vas367
132.Naredba višeg vođe SS i Policije XVIII Vojne oblasti od 21. februara 1944. za zatvaranje puteva Kamnik-Vransko i Domžale-Vransko368
133.Zapovest Komande 9. čete 14. SS policijskog puka od 21. februara 1944. za odbranu uporišta Zdenska Vas369
134.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 15. do 21. februara 1944. godine371
135.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 20. do 23. februara 1944. godine373
136.Zapovest višeg vođe SS i Policije XVIII vojne oblasti od 24. februara 1944. za jednoobrazno upisivanje borbenih dejstava od 9. septembra 1943. do 17. februara 1944. godine375
137.Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 25. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o partizanskoj aktivnosti na sektoru Donje Štajerske379
138.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zagorje od 25. februara 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o miniranju pruge između Zagorja i Save382
139.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 21. do 24. februara 1944. godine384
140.Izveštaj komandanta nemačkog operativnog štaba za borbu protiv 14. divizije NOV i POJ o toku i rezultatima borbi od 5. do 26. februara 1944. godine387
141.Pohvala jedinica Vermanšafta od strane vođe Štajerskog domobranskog saveza od 26. februara 1944. godine411
142.Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 23. do 26. februara 1944. godine412
143.Izveštaj komandanta borbene grupe "Vinkler" od 29. februara 1944. o akciji protiv 14. divizije NOV i POJ od 10. do 26. februara 1944. godine414
144.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zagorje od 29. februara 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o miniranju pruge između Zagorja i Renka425
145.Izvod iz zapisnika sa sednice nemačkih rukovodilaca održane 29. februara 1944. u predsedništvu Štajerske pokrajinske vlade u vezi s upravom u Donjoj Štajerskoj426
146.Izvod iz dnevnika 18. landesšicen puka od 1. do 29. februara 1944. godine427
147.Izvod iz operativnog dnevnika 1. čete 1. bataljona 14. SS policijskog puka za vreme od 1. do 29. februara 1944. godine444
148.Izvod iz dnevnika nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 1. do 29. februara 1944. godine450
149.Izvod iz dnevnika rukovodstva fašističke republikanske partije za Goričku pokrajinu456
Registar*
BIBLIOTEKA