ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 10 - BORBE U SLOVENIJI, januar 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o povlačenju neprijateljskih snaga iz Ribničke i Dobrepoljske doline7
2.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i napadu na Lešnicu8
3.Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o dolasku jedinica Četvrtog korpusa na sektor Karlovac - Ogulin - reka Kupa10
4.Izveštaj Štaba artiljerije Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o dejstvima Prvog i Drugog diviziona od 16. do 31. decembra 1943. godine11
5.Zapovest Štaba Belokranjskog NOP odreda od 1. januara 1944. Štabu Prvog bataljona za obezbeđenje napada iz pravca Ozlja pri napadu jedinica Operativnog štaba na Netretić i Donje Stative14
6.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju Nemaca iz Notranjske i situaciji na sektoru Karlovac - Ogulin - reka Kupa16
7.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Štabu Četvrte operativne zone o vojno-političkom radu, mobilizaciji i organizaciji jedinica17
8.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 2. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ruperč Vrha22
9.Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade "France Prešern" od 2. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Sv. Mohora24
10.Zapovest Štaba Petnaeste slovenačke INO brigade od 2. januara 1944. štabovima bataljona za napad na Netretić26
11.Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku od 28. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine30
12.Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 3. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ajdovščinu31
13.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i zadacima jedinica na sektoru Korpusa32
14.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i rasporedu jedinica35
15.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije cd 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte brigade "Matija Gubec" kod Novog Mesta37
16.Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 4. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Netretić i Donje Stative41
17.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi za napad na nemački aerodrom u Kikovici i uporište Zlobin42
18.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. januara 1944. o dodeljivanju naziva "Mirko Bračič" Trinaestoj slovenačkoj brigadi43
19.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja i borbenim zadacima jedinica na sektoru Korpusa44
20.Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić46
21.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ribnice48
22.Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 5. januara 1944. Obaveštajnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na Poljane50
23.Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 5. januara 1944. o stanju i radu Odreda53
24.Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6. januara 1944. kojom se pohvaljuje Osamnaesta slovenačka NO brigada zbog požrtvovanosti i hrabrosti u rušenju i uništavanju neprijateljskih industrijskih postrojenja56
25.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa57
26.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Kozjanske čete od 11. do 21. decembra 1944. godine60
27.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i o napadu na neprijateljsku kolonu kod Ribnice63
28.Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 6. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o borbenim dejstvima od 29. decembra 1943. do 6. januara 1944. godine66
29.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na području Štajerske68
30.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije74
31.Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 7. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbama protiv Nemaca i belogardista kod Sv. Trije Kralji i Goropeka od 4. do 6. januara 1944. godine76
32.Petnaestodnevni izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o vojno-političkom stanju u Odredu79
33.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja81
34.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i rasporedu jedinica na sektoru Korpusa83
35.Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade "France Prešern" o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva84
36.Izveštaj Štaba IV operativne zone od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju mosta kod železničke stanice Sava89
37.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Stare Cerkve90
38.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 8. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade "Soške" za prebacivanje u Cepovansku dolinu92
39.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade "Ivan Cankar" kod Rakitnice i Dolenje Vasi93
40.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 9. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima na području Divizije94
41.Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade "Ivan Gradnik" od 9. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbi Trećeg i Četvrtog bataljona protiv Nemaca kod Trebča95
42.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima neprijateljskih i sopstvenih snaga na sektoru Korpusa97
43.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uspehu jedinica Osamnaeste NO divizije u čišćenju nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Gorskom kotaru98
44.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Pohorskog NOP odreda od 29. novembra do 15. decembra 1943. godine102
45.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade "Ivan Cankar" protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi103
46.Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga kod Rakitnice, Dolenje Vasi i Novog Mesta104
47.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica107
48.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o brojnom stanju i napadu na železničku stanicu Ležeče109
49.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. za formiranje inžinjerijskih četa u brigadama i postavljanje inžinjerijskih referenata u divizijama110
50.Izveštaj zamenika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. Glavnom štabu Slovenije o gubicima Četrnaeste NOU divizije pri prelasku pruge Zagreb-Karlovac iz Bele krajine u Žumberak114
51.Naređenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. Štaba Četrnaeste NOU divizije da dostavi izveštaj o gubicima na pruzi Zagreb-Karlovac pri prelasku iz Bele krajine u Žumberak115
52.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga na liniji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje i borbenim dejstvima Petnaeste NOU divizije116
53.Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije za prelaz Osamnaeste slovenačke NO brigade preko Soče radi akcija u Beneškoj Sloveniji119
54.Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" kod Rakitnice i Dolenje Vasi120
55.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Petnaeste NO brigade kod Ortneka121
56.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i vojno-političkom radu u jedinicama123
57.Izveštj Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete brigade protiv Nemaca kod Dolenje Vasi125
58.Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini nemačkih i domobranskih snaga u Kočevju i borbama Pete brigade kod sela Rakitnice127
59.Izveštaj političkog komesara Osamnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica130
60.Zapovest Štaba Trideset prve divizije od 12. januara 1944. Štabu Sedme NOU brigade "France Prešern" za odbranu mesta Žiri131
61.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 12. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke NO brigade za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljskog napada133
62.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade "Simon Gregorčič" od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o napadu na nemačka uporišta Kanal-Ročinj i Sv. Luciju135
63.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade "Soške" od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Tolminskog Loma138
64.Izveštaj Propagandnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 13. januara 1944. Informativnom odseku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o izvedenim akcijama na sektoru Korpusa od 1. do 13. januara 1944. godine139
65.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkom stanju na području Zone141
66.Izveštaj Obaveštajnog centra Štaba Četvrte operativne zone od 13. januara 1944. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu nemačkih snaga na području Kamnika144
67.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije146
68.Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 13. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru nemačke kolone na pravcu Kočevje-Ribnica-Ljubljana143
69.Zapovest Štaba Sedme slovenačke NOU brigade "France Prešern" od 13. januara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za izvršenje marša pravcem Leskovica-Kopačnica-Sovodenj-Žiri150
70.Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 13. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve divizije o aktivnosti Trećeg bataljona152
71.Izveštaj Prvog bataljona Osamnaeste NO brigade "Soške" od 13. januara 1944. Štabu Brigade o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Doblar.153
72.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade "Soške" od 13. januara 1944. Štabu Brigade o borbi protiv Nemaca kod sela Strana154
73.Izveštaj Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade "Soške" od 13. januara 1944. Štabu Brigade o napadu na nemačko uporište Doblar156
74.Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prodoru nemačke motorizovane kolone iz Velikih Lašča prema Kočevju158
75.Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana159
76.Izveštaj Štaba Osamnaeste NO divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga u Ogulinu i uništenju putničkog voza na pruzi Sušak-Zlobin162
77.Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 14. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o neuspeloj akciji na postrojenja Rudnika u Idriji i stanju Brigade164
78.Izveštaj Štaba Osamnaeste NO brigade "Soške" od 14. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljske posade na železničkoj pruzi od Loga do Doblara165
79.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i akcijama jedinica na sektoru Korpusa170
80.Petnaestodnevni izveštaj Operativnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa172
81.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu neprijateljskih i sopstvenih snaga u zoni Divizije187
82.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu brigada189
83.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 15. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade da svoje jedinice prebace na Šentvišku visoravan i zauzmu položaje na liniji: Šentviška gora - Kremenkar - Ponikve - Pečine - Jerovica191
84.Naređenje Štaba Sedme udarne brigade "France Prešern" od januara 1944. Štabu Drugog bataljona za pokret na prostoriju Govejek193
85.Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o prodoru Nemaca iz Idrije prema Godoviču195
86.Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade "Janko Premrl Vojko" od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o demonstrativnom napadu na nemačko uporište Godovič196
87.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16. januara 1944. Štabu Druge operativne zone Hrvatske da dostavi izveštaj o kretanju Četrnaeste divizije198
88.Izveštaj komandanta Sedmog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima Petnaeste i Osamnaeste divizije u Dolenjskoj i Gorskom kotaru199
89.Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 16. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije da izvrši pokret i posedne položaje na liniji Trnovo-Voglarji-Gornji, Dolnji i Srednji Lokovec i onemogući ispade belogardista iz Gorice201
90.Izveštaj političkog komesara Petnaeste NOU divizije od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Dvanaeste NO brigade na Velikom Kalu i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije203
91.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 16. januara 1944. Štabu Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade da bataljoni brigada posednu najpogodnije položaje i obezbede se od neprijatelja iz pravca Gorice i Svete Lucije206
92.Izveštaj Štaba Sedme NO udarne brigade "France Prešern" od 16. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu i uništenju nemačkog uporišta Kamna Gorica208
93.Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" o akciji na Ročinj i Doblar212
94.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 16. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz na pruzi Trst-Rijeka kod Rodika213
95.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica na sektoru Korpusa215
96.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Koruškog bataljona i Pohorskog odreda od 16. decembra 1943. do 7. januara 1944. godine218
97.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu Koruškog bataljona na Globasnicu220
98.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke brigade "Matija Gubec" kod Novog Mesta221
99.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica na sektoru Kočevje-Turjak223
100.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18. januara 1944. Štabu Devetog korpusa NOVJ o preduzimanju širih ofanzivnih dejstava i mobilizaciji novih boraca na sektoru Korpusa224
101.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 18. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Velike Lašče i Piašicu227
102.Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade "Ivan Gradnik" od 18. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na belogardističko uporište Hotedršica i o napadu Nemaca na Štab brigade u Vojskom230
103.Izveštaj Štaba Osamnaeste brigade "Soške" od 18. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbi kod Srednjeg Lokoveca233
104.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja kod Famlja i na neprijateljski kamion kod Škofija235
105.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 19. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o organizaciji obaveštajne službe i o rasporedu i brojnom stanju neprijatelja u Sloveniji236
106.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOV Jugoslavije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji na sektoru Korpusa248
107.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica na području zone252
108.Izveštaj Obaveštajnog centra St3ba Četvrte operativne zone Slovenije od 19. januara 1944. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti Plave garde na sektoru Štajerske256
109.Predlog Štaba Četvrte operativne zone od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postavljanje članova Štaba slovenačke NO brigade "Miloš Zidanšek"258
110.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o demonstrativnom napadu na Novo Mesto i o borbi kod Broda259
111.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Turjaka i Velikih I.ašča260
112.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju mosta kod Kosanovića264
113.Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade "France Prešern" od 19. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o napadu na nemačku motorizovanu kolonu kod Idrije265
114.Predlog Štaba Šesnaeste slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" od 19. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o reorganizaciji štabova bataljona266
115.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20. januara 1944. Štabu Četvrte operativne zone o vojno-političkom radu u Štajerskoj267
116.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 20. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa274
117.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 20. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Velike Lašče - Turjak - Pijava Gorica277
118.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 20. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Ogulina280
119.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 20. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade da prikupe jedinice i organizuju napad na neprijateljska uporišta Klavže i Knežu282
120.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 21. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa285
121.Naredba Štaba Trideset prve divizije od 21. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke brigade "France Prešern" za napad na neprijateljska uporišta Selca i Železnike288
122.Zapovest Štaba Trideset druge divizije od 21. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke brigade za napad na neprijateljska uporišta Knežu i Klavže292
123.Naredba Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade "France Prešern" od 21. januara 1944. štabovima bataljona za pokret na Martinj vrh294
124.Zapovest Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade "Simon Gregorčič" od 21. januara 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište Klavže295
125.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade "Soške" od 21. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbama na prostoru Trnovo-Lokve-Cepovan297
126.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 22. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima jedinica protiv neprijatelja u zoni Divizije298
127.Naređenje Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade "France Prešern" od 22. januara 1944. štabovima bataljona da unište žandarmerijske posade u uporištima Selca i Železniki302
128.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade "France Prešern" od 22. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o dejstvima brigade od 15. do 22. januara304
129.Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedamnaeste slovenačke brigade "Simon Gregorčič" od 22. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbama na sektoru Trnovo-Lokve305
130.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa308
131.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji na sektoru Korpusa312
132.Naređenje Štaba Devetog korpusa od 23. januara 1944. o ukidanju Idrijskog područja i formiranju Dolomitskog i Idrijsko-tolminskog odreda314
133.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Minerske čete na pruzi Ljubljana - Zidani Most317
134.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Velikih Lašća i Pijave Gorice318
135.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije NOV Jugoslavije od 23. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o raspredu jedinica322
136.Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 23. januara 1944. štabovima brigada da izvrše pokret i posednu položaje na liniji Davča-Leskovice-Koprivnik323
137.Zapovest Štaba Osamnaeste slovenačke NO brigade "Soške od 23. januara 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Knežu325
138.Izveštaj Štaba Briško-beneškog odreda od 23. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o aktivnosti Odreda327
139.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Turjaka i Zlebiča328
140.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte slovenačke brigade "Matija Gubec" kod Novog Mesta331
141.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Hreljin333
142.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 24. januara 1944. štabovima brigada da upute po jednu desetinu najboljih boraca za Štab Devetog korpusa NOV Jugoslavije339
143.Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 24. januara 1944. štabovima brigada da posednu položaje na liniji Pečine-Ponikve-Kal-Sleme-Kremenkar341
144.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade "France Prešern" od 24. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na nemačka uporišta Selca i Železnike343
145.Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" od 24. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o akciji na cesti Škofja Loka - Železniki345
146.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa za rušenje železničke pruge na odseku Predole - Zdenska Vas347
147.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 25. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Zlebič-Turjak-Grosuplje349
148.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 25. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Gorskom kotaru352
149.Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade "Ivan Gradnik" od 25. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Zgornja Sorica354
150.Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade "Soške" od 25. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljsko uporište u Kneži355
151.Izveštaj Sudskog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizaciji i poslovanju vojnih sudova NOV i PO Slovenije357
152.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 26. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rušenju komunikacija kod Velikih Lašča i o borbi kod Predola362
153.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 26. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti jedinica363
154.Naređenje Štaba Trideset druge NO divizije od 26. januara 1944. štabovima brigada za formiranje minersko-pionirskih odeljenja i pratećih četa365
155.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz kod Rodika i na neprijateljski kamion kod Buja367
156.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri368
157.Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o borbenim dejstvima partizanskih jedinica na području Odreda369
158.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od kraja januara 1944. Štabu Četrnaeste divizije da nastavi pokret za Štajersku370
159.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 27. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa371
160.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 27. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na području Druge operativne zone Hrvatske i o teškoćama na maršu za Štajersku374
161.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 27. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da će nastaviti marš za Štajersku čim prođe neprijateljska ofanziva na području Druge operativne zone Hrvatske375
162.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 27. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta375
163.Naređenje Štaba Trideset druge NO divizije od 27. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke brigade "Soške" za napad na Nemce u selu Slap377
164.Izveštaj Štaba Trideset druge divizije NOVJ od 27. januara 1944. Štabu Devetog korpusa o borbi protiv Nemaca kod sela Slap378
165.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini i pokretu nemačkih snaga na sektoru Korpusa379
166.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone Slovenije od 28. januara 1944. Glavnom štabu o akcijama Šeste slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" od 15. do 22. januara 1944. godine382
167.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji na području Zone383
168.Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dolasku Divizije u rejon Varaždinske Toplice385
169.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Predola i Križke Vasi386
170.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" na sektoru Ribnica-Ortnek388
171.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Benkovca i Grobničkog polja391
172.Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" od 28. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o upadu Nemaca u Cerkno394
173.Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije396
174.Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji na sektoru Korpusa398
175.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o problemu naoružanja u jedinicama401
176.Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dejstvima jedinica od 11. do 23. januara 1944. godine402
177.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 29. januara 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama, kod Novog Mesta, Predola i Križke Vasi406
178.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 29. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja u dolinu Krke408
179.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkoj situaciji409
180.Naredba Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. za promenu položaja brigada i o njihovim zadacima412
181.Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke NOU brigade da deo snaga prikupi u selu Zakriž a delom posedne položaje u rejonu Novaki414
182.Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 29. januara 1944. štabovima brigada za prebacivanje na desnu obalu reke Soče radi dejstva u Beneškoj Sloveniji415
183.Izveštaj Štaba Šeste slovenačke NOU brigade "Slavko Slander" od 29. januara 1944. o borbi protiv neprijatelja u Štajerskoj od 1. oktobra 1943 do 27. januara 1944. godine417
184.Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade "Janko Premrl Vojko" od 29. januara 1944. Štabu Trideset prve NOU divizije o situaciji u Brigadi425
185.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja u dolinu Krke426
186.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta, Krke i Križke Vasi428
187.Naređenje Štaba Petnaeste slovenačke NO brigade od 30. januara 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja u Krškoj Vasi430
188.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 30. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o napadu Petnaeste slovenačke brigade na neprijatelja u Krškoj Vasi431
189.Izveštaj Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizacionom stanju i zadacima jedinica NOV i PO Slovenije433
190.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 31. januara 1944. Štabu Četrnaeste divizije za dejstvo na pruzi Grobelno-Rogatec441
191.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o ponovnom zaposedanju Krške Vasi od strane Nemaca441
192.Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 31. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu Petnaeste slovenačke NO brigade na Videm442
193.Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 31. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima brigada444
194.Naređenje Štaba Trideset prve divizije od 31. januara 1944. o sprovođenju opšte mobilizacije u Gorenjskoj i delu Slovenačkog primorja446
195.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na neprijateljska uporišta Železnike i Selca449
196.Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade "France Prešern" od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije NOVJ o uzrocima neuspelog napada na nemačka uporišta Železnike i Selca451
197.Izveštaj Štaba Osme slovenačke brigade "Fran Levstik" od 31. januara 1944. Štabu Osamnaeste NO divizije o dejstvima jedinica od 15. do 31. januara 1944. godine458
198.Ratni dnevnik Toneta Vidmara od 1. do 31. januara 1944. godine461
199.Izvod iz ratnog dnevnika Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade "Janko Premrl Vojko" za decembar 1943. i januar 1944. godine464
II - Nemački dokumenti
200.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o napadu partizana na Poljane475
201.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Trojane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o akciji partizana u Jelenjeku479
202.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovoljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 21. decembra 1943. do 5. januara 1944. godine480
203.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zagorje od 5. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o akciji partizana u Znojilama490
204.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 4. do 7. januara 1944. godine492
205.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 7. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Volče494
206.Izveštaj nemačkog žandarmerijskog okruga Celje od 9. januara 1944. o sukobu sa partizanima kod Raztoka496
207.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 6. do 10. januara 1944. godine496
208.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zreče od 11. januara 1944. o napadu na Zreče 8. novembra 1943. godine499
209.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 9. do 12. januara 1944. godine500
210.Spisak borbenih akcija od 14. januara 1944. izvršenih na sektoru Donje Štajerske od 1. januara do 31. decembra 1943. godine503
211.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 11. do 14. januara 1944. godine506
212.Zapovest višeg vođe SS i policije pri Osamnaestoj vojnoj oblasti od 15. januara 1944. za stvaranje lakih jedinica u borbi protiv partizana508
213.Zapovest višeg vođe SS i policije pri Osamnaestoj vojnoj oblasti od 16. januara 1944. za stvaranje jedinstvene komande u borbi protiv partizana u Donjoj Štajerskoj509
214.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 12. do 17. januara 1944. godine513
215.Izveštaj vođe Vermanšafta iz Velikog Vrha od 17. januara 1944. Komandi Vermanšafta Celje o akciji partizana u selu Gorenje516
216.Izveštaj železničke stanice Vuhred - Marenberg od 17. januara 1944. Višem državnom pravništvu u Gracu o napadu partizana na voz kod Janževskog Vrha517
217.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Radeče od 19. januara 1944. komandantu policije bezbednosti i Službe bezbednosti u Mariboru o napadu partizana na carinsku stražu u Šentjanžu518
218.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 15. do 20. januara 1944. godine519
219.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Hrastnik od 20. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti u Mariboru o rušenju pruge kod Hrastnika523
220.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 19. do 21. januara 1944. godine524
221.Izveštaj železničke stanice Laško od 22. januara 1944. o miniranju pruge na odseku Celje-Laško527
222.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 21. do 24. januara 1944. godine528
223.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Jurklošter od 26. januara 1944. sreskoj žandarmeriji Trbovlje o pojavi partizana u s. Polana531
224.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 23. do 27. januara 1944. godine532
225.Izveštaj komandira Druge čete Drugog brdskog lovačkog bataljona "Hajne" od 27. januara 1944. Štabu bataljona o napadu na Cerkno535
226.Izveštaj Drugog brdskog lovačkog bataljona "Hajne" od 28. januara 1944. Komandi Sto trideset devetog rezervnog lovačkog puka o napadu na Cerkno537
227.Izveštaj komandira Čete za vezu 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 28. januara 1944. o napadu partizana na karabinijersku stanicu u Pivki538
228.Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o aktivnosti partizana na sektoru Gorenjske od 27. do 31. januara 1944. godine540
229.Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 31. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Bukovog Vrha543
230.Izvod iz dnevnika Osamnaestog landesšicen puka za vreme od 3. do 31. januara 1944. godine544
231.Dnevnik nemačkog žandarmerijskog okruga Kranj za vreme od 20. decembra 1943. do 31. januara 1944. godine552
232.Izvod iz dnevnika Prve čete Trećeg bataljona Četrnaestog policijskog SS puka o borbama kod Novog Mesta od 25. do 31. januara 1944. godine559
Registar*
BIBLIOTEKA