ZBORNIK NOR-a, tom VI, knjiga 1 - BORBE U SLOVENIJI, 1941
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
Dokumenti NOV i POJ
Italijanski i nemački dokumenti
* * *
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
PredgovorV
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od aprila 1941 god. slovenačkom narodu i vojnicima nemačke, italijanske i madjarske vojske5
2.Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 22 juna 1941 god. slovenačkom narodu15
3.Program protivimperijalističke fronte slovenačkog naroda18
4."Slovenski poročevalec" od 11 jula 1941 god. o aktuelnim političkim i akcionim zadacima Osvobodilne fronte20
5.Pravila Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od sredine jula 1941 god. o ustrojstvu, radu i zadacima partizanskih odreda - Partizanski zakon22
6."Velika borba slobodoljubivih naroda protiv fašističkih razbojnika" - članak druga Edvarda Kardelja od jula 1941 godine32
7."Slovenski poročevalec" od 25 jula 1941 god. o uspesima narodnooslobodilačkog pokreta u Sloveniji35
8.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 25 jula 1941 god. o akcijama slovenačkih partizana35
9.Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od jula 1941 god. italijanskim vojnicima39
10.Proglas Vrhovnog plenuma Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 2 avgusta 1941 god. slovenačkom narodu40
11.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 2 avgusta 1941 god. o diverzijama i uništavanju okupatorskih vojnika u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini41
12.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 16 avgusta 1941 god. o diverzantskim akcijama i likvidacijama okupatorskih agenata i gestapovaca u Gorenjskoj u prvoj polovini meseca avgusta45
13.Izveštaj Štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 avgusta 1941 god. o borbi na Partizanskom Vrhu na Jelovici47
14.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 16 avgusta 1941 god. o napadu Revirske čete na žandarmerisku stanicu u Zagorju48
15."Za Osvobodilnu frontu slovenačkog naroda" - članak druga Edvarda Kardelja od avgusta 1941 godine48
16.Uputstvo za izvodjenje diverzija i sabotaža51
17.Uputstva za rad komunista na daljem razvoju slovenačkih partizanskih odreda52
18.Direktivni članak "Dela" od kraja avgusta 1941 god. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima54
19."Slovenski poročevalec" od 23 avgusta 1941 god. o postignutim uspesima i perspektivama partizanskih odreda u Sloveniji56
20.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 23 avgusta 1941 god. o rezultatima oružanog ustanka u Gorenjskoj krajem jula 1941 god. i o akcijama u Štajerskoj57
21.Izveštaj od 30 avgusta 1941 god. o napadu Pohorske čete na Ribnicu na Pohorju i Celjske čete na žandarme u Slivnici60
22."U partizane!" - članak druga Edvarda Kardelja od septembra 1941 godine62
23.Direktiva Glavnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije partizanskim jedinicama po pitanju taktike i daljeg razvoja slovenačkih partizanskih odreda67
24."Delo" od septembra 1941 god. o osnovnim zadacima organizacije Seoske zaštite71
25.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 6 septembra 1941 god. o diverzijama u okolini Ljubljane i napadu na karabinjersku stanicu na Turjaku73
26.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 13 septembra 1941 god. o diverzijama u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini, o paljenju fabrike u Duplici kod Kamnlka i napadu Belokrajinske čete na kolonu komore izmedju Črnomelja i Gribalja74
27.Odluka o konstituisanju slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora 75 Članak "Slovenskog poročevalca" od 20 septembra 1941 god. povodom osnivanja slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora76
28.Proglas Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 20 septembra 1941 godine77
29.Uključenje slovenačkih partizanskih odreda u Narodnooslobodilačke partizanske odrede Jugoslavije78
30.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 20 septembra 1941 god. o borbama i akcijama Pohorske, Celjske i Revirske čete u mesecu septembru 1941 godine79
31.Dnevnik političkog komesara Kamničkog bataljona od 17 avgusta do 20 septembra 1941 godine81
32.Pozdrav Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora srpskim, hrvatskim i crnogorskim partizanima85
33.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPS za Štajersku krajem septembra 1941 god. Centralnom komitetu KPS o akcijama štajerskih partizana85
34.Pismo sekretara CK KPS Toneta Tomšiča Pokrajinskom komitetu za Štajersku od septembra 1941 godine92
35."Slovenski poročevalec" od 1 oktobra 1941 god. o karakteru slovenačkog partizanskog pokreta i njegovoj ulozi u slovenačkom narodnom životu95
36.Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1941 god. o borbama partizanskih odreda u periodu od 22 do 28 septembra 1941 godine97
37.Saopštenje "Slovenskog poročevalca" od 4 oktobra 1941 god. o odlikovanju Kamničkog bataljona98
38.Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 1 oktobra 1941 god. o uvodjenju i ubiranju poreza za ciljeve Narodnooslobodilačkog pokreta i socijalnu pomoć98
39.Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora o zaštiti slovenačkog naroda i njegovog pokreta za oslobodjenje i ujedinjenje99
40.Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 1 oktobra 1941 god. o raspisu Zajma slobode101
41."Slovenski partizan" od oktobra 1941 god. o ulozi slovenačkih partizanskih odreda u preobražaju slovenačkog naroda101
42."Slovenski partizan" od oktobra 1941 god. o iskustvima i rezultatima tromesečne oružane borbe slovenačkih partizanskih odreda protiv okupatora105
43."Slovenski partizan" od oktobra 1941 god. o zadacima komandira i komesara i o njihovim medjusobnim odnosima i ulozi u partizanskim odredima109
44."Slovenski partizan" od oktobra 1941 god o problemu kako da prezime slovenački partizanski odredi111
45."Slovenski partizan" od oktobra 1941 god. o načinu organizovanja partizanskog logora i o pripremanju i izvodjenju partizanskih akcija112
46.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 11 oktobra 1941 god. o miniranju železničke linije izmedju Planine i Rakeka117
47.Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog Štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 17 oktobra 1941 god. o osnivanju Narodne zaštite118
48.Odredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 17 oktobra 1941 god. o zastavi, znacima i pozdravu u slovenačkim partizanskim odredima119
49.Rezolucija plenuma izabranih delegata okružnih odbora OF sa slovenačke teritorije okupirane od Italije od sredine oktobra 1941 god. o osnovnim zadacima Osvobodilne fronte120
50.Rezolucija od 17 oktobra 1941 god. plenuma izabranih delegata okružnih odbora OF sa slovenačke teritorije okupirane od Italijana121
51.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 17 oktobra 1941 god. o diverzijama u Ljubljani i Ljubljanskoj pokrajini121
52.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 24 oktobra 1941 god. o napadu na italijansku patrolu kod Jasnice i partizanskim žrtvama u borbi na Pokljuki122
53.Saopštenje Štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 24 oktobra 1941 god. o napadu na Šoštanj, Lož i Bezuljak123
54.Proglas konferencije slovenačkih prognanika u slobodnom Užicu od oktobra 1941 god. svim Slovencima u Srbiji125
55.Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 oktobra 1941 god. o proslavljanju 29 oktobra kao narodnog praznika127
56.Saopštenje Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 30 oktobra 1941 god. o proslavi 29 oktobra - dana oslobodjenja Slovenaca ispod jarma Austrougarske128
57."Slovenski poročevalec" od 1 novembra 1941 god. o praznovanju 29 oktobra u Ljubljani129
58.Proglas Izvršnog odbora OF povodom preseljavanja Slovenaca u Poljsku i Šleziju130
59.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 1 novembra 1941 god. o paljevinama italijanske vojske prilikom ofanzive na području Krim-Mokrec-Kurešček od 6 do 29 oktobra 1941 godine132
60.Program Osvobodilne fronte slovenačkog naroda133
61."Slovenski poročevalec" br. 24 od 8 novembra 1941 god. o herojskoj smrti Milana Majcena i Ivana Mevželja. partizana Mokronožke čete135
62.Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o napadu na nemačku posadu u Bučkoj i Nazarju136
63.Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije nemačkim vojnicima od 9 novembra 1941 godine138
64."Osvobodilna fronta" o rezultatima koje je OF postigla za 6 meseci od svoga osnivanja139
65.Članak "Osvobodilne fronte" od novembra 1941 god o nužnosti oružane borbe za samostalnost slovenačkog naroda i preobražaj slovenačkog čoveka144
66.Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 17 novembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića146
67.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 22 novembra 1941 god. o prvoj emisiji radio stanice Osvobodilne fronte i prvom broju centralnog organa Izvršnog odbora OF "Osvobodilna fronta"150
68.Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o borbama Prvog štajerskog bataljona151
69.Pismo člana Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije druga Edvarda Kardelja Glavnom štabu slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od početka decembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića153
70.Zadaci terenskih odbora OF - članak iz "Osvobodilne fronte" od decembra 1941 godine156
71.Zadaci Narodne zaštite u slovenačkoj narodnooslobodilačkoj borbi158
72.Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o samostalnosti i nezavisnosti slovenačkog narodnooslobodilačkog pokreta160
73.Članak "Slovenskog poročevalca" od 5 decembra 1941 god. o obaveštajnoj službi i borbi protiv pete kolone162
74.Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o miniranju željezničkog mosta na Ljubljanici izmedju Preserja i Notranjih Gorica164
75.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 9 decembra 1941 god. o akcijama Brežičke čete na raseljenoj teritoriji Brežice-Krško165
76.Članak "Osvobodilne fronte" od sredine decembra 1941 god. o uzrocima sloma bivše jugoslovenske vojske i karakteru nove narodne vojske166
77.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 23 decembra 1941 god. o borbama Cankarevog bataljona u Gorenjskoj u prvoj polovini decembra168
78.Izveštaj "Slovenskog poročevalca" od 30 decembra 1941 god. o upadu partizana u škofjeločki zatvor, odlikovanju Cankarevog bataljona i borbi Drugog štajerskog bataljona kod Liberge170
79.Članak "Slovenskog poročevalca" od 30 decembra 1941 god. povodom smrti narodnog heroja Ljube Šercera171
80.Kratak tečaj za partizanske komandante173
II - Italijanski i nemački dokumenti
81.Izveštaj komandanta Pedesetdevete italijanske fašističke legije od 21 maja 1941 god. o razgovorima sa Visokim komesarom Ljubljanske pokrajine Emilijem Graziolijem o fašizaciji okupirane Slovenije237
82.Naredjenje italijanske kraljevske kvesture u Ljubljani područnim organima od 5 juna 1941 god. o praćenju komunističke aktivnosti239
83.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 14 juna 1941 god. komandi Druge armije o incidentu izmedju stanovnika i italijanskih vojnika u Golom kod Želimlja240
84.Obaveštenje italijanske karabinjerske komande u Logatecu od 16 juna 1941 god. područnim karabinjerskim stanicama o Osvobodilnoj fronti slovenačkog naroda241
85.Upozorenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa svim jedinicama korpusa od 23 juna 1941 god. o mogućim incidentima u vezi s objavom rata protiv SSSR242
86.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 23 juna 1941 god. o demonstracijama u Šmartnom, Polju, Kašlju i Šoštrom i o incidentu u Vevčama i Sneberju243
87.Izveštaj komandanta sektora italijanskih karabinjera u Cerknici od 25 juna 1941 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o nalasku letaka namenjenih italijanskim vojnicima244
88.Izveštaj komande Jedanaeste artiljeriske grupacije italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi divizije "Granatieri di Sardegna" od 26 juna 1941 god. o komunističkoj delatnosti u zoni Vrhnike245
89.Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj žandarmeriskoj stanici u Jezerskom od 28 juna 1941 god o preseljavanju Slovenaca246
90.Naredjenje komande Jedanaestog italijanskog armiskog korpusa podredjenim komandantima od 1 jula 1941 god. o držanju okupacionih trupa prema stanovništvu247
91.Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 3 jula 1941 god. o upotrebi 181 rezervnog policiskog bataljona za kontrolu terena249
92.Izveštaj federalne komande centara fašističke partije visokom komesaru Ljubljanske pokrajine od 4 jula 1941 god. o pronalaženju letaka namenjenih italijanskim vojnicima250
93.Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 7 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji251
94.Izveštaj komande kraljevskih karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa komandi karabinjera Druge armije od 7 jula 1941 god. o stanju kod stanovništva okupirane teritorije korpusa257
95.Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 10 jula 1941 god. o ustanku trbovljanskih partizana258
96.Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantima divizija od 10 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom očekivanog ustanka260
97.Izveštaj žandarmeriske stanice Zagorje na Savi komandantu policije sigurnosti u Donjoj Štajerskoj od 11 jula 1941 god. povodom vesti o izbijanju ustanka261
98.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti preduzetim povodom mogućnosti ustanka u Sloveniji263
99.Naredjenje komande italijanske divizije "Isonzo" podredjenim jedinicama od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom vesti o mogućnosti ustanka u Sloveniji264
100.Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 12 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji266
101.Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bez-bednosti u Donjoj Štajerskoj od 14 jula 1941 god. o pisanju parola i sabotažama u Trbovlju269
102.Izveštaj komande žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 jula 1941 god. o akciji sabotaže i pisanju parola u Trbovlju270
103.Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog korpusa br. 16 od 17 jula 1941 god. o dogadjajima u Ljubljanskoj pokrajini i Sloveniji okupiranoj od Nemaca271
104.Izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 jula 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o otporu stanovništva u Ljubljanskoj pokrajini275
105.Izveštaj unutrašnje čete Četrnaestog bataljona kr. karabinjera Visokom komesarijatu od 23 jula 1941 god. o diverziji na civilnoj telegrafskoj liniji Ljubljana-Dravlje279
106.Naredjenje nemačkog komandanta policije bezbednosti Alpiske zone od 23 jula 1941 god. o suzbijanju antinemačke propagandne delatnosti u Donjoj Štajerskoj280
107.Bilten obaveštajnog odeljenja italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 25 jula 1941 god. o unutrašnjem položaju u okupiranoj Sloveniji282
108.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 jula 1941 god. o uvodjenju policiskog časa zbog delatnosti partizanskih jedinica285
109.Odluka šefa civilne uprave u okupiranim područjima Koruške i Kranjske od 29 jula 1941 god. o obrazovanju vanrednog suda protiv ustanika286
110.Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj svim žandarmeriskim stanicama u okrugu od 29 jula 1941 god. o pooštrenim merama bezbetìnosti žandarmerije zbog akcija sabotaže i atentata na organe bezbednosti287
111.Izveštaj komande spoljne čete Četrnaestog karabinjerskog bataljona u Ljubljani komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 29 jula 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji Ljubljana-Kamnik288
112.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 jula 1941 god. o streljanju deset članova sabotažne grupe u Krškom291
113.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 30 jula 1941 god. o čišćenju zone Zalog - Podlipoglav - nemačko-italijanska granica povodom ubistva nemačkog graničara 19 jula 1941 god. u Pećaru292
114.Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 31 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji293
115.Izveštaj komande samostalne kohorte italijanske željezničke milicije Visokom komesarijatu za Ljubljansku pokrajinu od 31 jula 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji izmedju Italije i Nemačke u blizini Ljubljane296
116.Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 1 avgusta 1941 god. o akcijama sabotaže u okolini Trbovlja297
117.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu299
118.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 5. avgusta 1941 god. o uništenju dela Kranjske čete u lovačkoj kući pod Storžičem300
119.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama301
120.Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija "Granatieri di Sardegna" i "Isonzo" od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama302
121.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti303
122.Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 avgusta 1941 god. o akcijama diverzije i sabotaže u Ljubljanskoj pokrajini304
123.Uputstvo komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 avgusta 1941 god. podredjenim jedinicama o pooštravanju mera sigurnosti310
124.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru312
125.Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 12 avgusta 1941 god. o dodeljivanju borbenih sektora policiskim bataljonima za borbu protiv partizana313
126.Izveštaj komande italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 13 avgusta 1941 god. o diverzijama na vojnoj telefonskoj liniji izmedju Studenec-Iga i Škofljice315
127.Izveštaj komando italijanske Druge armije Generalštabu kraljevske italijanske vojske od 13 avgusta 1941 god. o sabotažama na okupiranoj teritoriji u julu i početkom avgusta316
128.Naredba nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o3 16 avgusta 1941 god. o uvodjenju smrtne kazne317
129.Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 17 avgusta 1941 god. o diverzijama i sabotažama u Sloveniji okupiranoj od italijanskih trupa318
130.Izveštaj žandarmeriskog okruga Radovljica zameniku komandanta policije bezbednosti na okupiranom području Koruške i Kranjske od 19 avgusta 1941 god. o situaciji u Gorenskoj323
131.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god327
132.Pregled ljudstva Jedanaestog armiskog korpusa upotrebljenog za službu javne bezbednosti u Ljubljanskoj pokrajini u drugoj polovini jula i početkom avgusta 1941 godine328
133.Izveštaj karabinjerske stanice u Logatecu visokom komesarijatu Ljubljanske pokrajine od 21 avgusta 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji u blizini Preserja331
134.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu332
135.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 23. avgusta 1941 god. o vešanju komandira Kranjske čete Mi-lorada Stošića333
136.Izveštaj obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 avgusta 1941 god. o unutarnjoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini u mesecu avgustu334
137.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika337
138.Uputstva nemačkog komandanta policije za održavanje reda alpiske zone od 25 avgusta 1941 god. za borbu nemačke policije protiv partizana338
139.Objava nemačkog šefa civilne uprave o Donjoj Štajerskoj od 26. avgusta 1941 god. o streljanju trinaest talaca povodom napada na žandarmerisku stanicu u Ribnici i Zagorju341
140.Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 27 avgusta 1941 god. o partizanskom napadu na rudničku separaciju i žandarmerisku stanicu u Zagorju345
141.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama348
142.Uputstvo nemačkog komandanta angažovanih snaga kot šefa civilne uprave od 28 avgusta 1941 god. za borbu protiv partizana349
143.Izveštaj žandarmeriskog okruga Kamnik komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 29 avgusta 1941 god. o ustanku u Kamničkom srezu351
144.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama357
145.Izveštaj 210 mešovite sekcije karabinjera komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 1 septembra 1941 god. o napadu na patrolu pogranične straže kod Vrhnike358
146.Proglas nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o uvodjenju kolektivnih kazni nad stanovništvom359
147.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 3 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Domžalama360
148.Izveštaj komandanta Jedenaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 4 septembra 1941 god. o potrebi uvodjenja sistema talaca i smrtnih presuda u cilju savladjivanja vanrednog položaja u Ljubljanskoj pokrajini361
149.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Lescama364
150.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju pet talaca u Koruškoj Beli365
151.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju366
152.Izveštaj žandarmeriske stanice Jesenice nemačkom političkom komesaru u Radovljici od 4 septembra 1941 god. o prepadu na uniformisanog fabričkog čuvara i pronalaženju letaka u Javorniku kod Jesenica367
153.Saopštenje komande Jedanaestog armiskog korpusa svim podredjenim organima od 6 septembra 1941 god. o napadu Belokrajinske čete na italijansku kolonu izmedju Ornomelja i Gribalja368
154.Petnaestodnevni izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 7 septembra 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o političkom i vojnom položaju na teritoriji korpusa369
155.Naredba komande Jedanaestog armiskog korpusa od 8 septembra 1941 god. svim jedinicama o pooštrenim merama protiv narodnooslobodilačkih odreda371
156.Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa od 10 septembra 1941 god. o unutrašnjoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini u drugoj polovini avgusta i početkom septembra373
157.Uredba Visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 11 septembra 1941 god. o uvodjenju vanrednog vojnog suda i smrtne kazne379
158.Upozorenje nemačkog šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 11 septembra 1941 god. slovenačkom stanovništvu povodom paljevine fabrike nameštaja kod Kamnika382
159.Izveštaj komande nemačkog 171 policiskog rezervnog bataljona zapovcidniku policije za bezbednost Alpiskc zone od 17 septembra 1941 god. o delatnosti bataljona od 9 avgusta do 5 septembra 1941 godine383
160.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 17 septembra 1941 god. o streljanju četiri taoca u Trbovlju388
161.Izveštaj 85 čete telegrafista komandi stana italijanske pešadiske divizije "Granatieri di Sardegna" od 17 septembra 1941 god. o paljenju logora Mokrečke čete iznad Iške389
162.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 23 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca 23 septembra 1941 godine391
163.Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 24 septembra 1941 god. o akciji na Čemšeniku392
164.Raspis načelnika štaba 21 italijanske pešadiske divizije "Granatieri di Sardegna" od 25 septembra 1941 god. podredjenim jedinicama394
165.Izveštaj nemačke žandarmeriske stanice Ruše žandarmeriskom okrugu Maribor II od 26 septembra 1941 god. o stanju u mesecu septembru i akcijama Pohorske partizanske čete395
166.Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta "Celje-Zapad" od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj396
167.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 oktobra 1941 god. o streljanju deset talaca povodom napada Prvog Štajerskog bataljona na garnizon Šoštanj397
168.Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 oktobra 1941 god. o nemogućnosti angažovanja konfidenata zbog akcije Osvobodilne fronte i partizanskih jedinica401
169.Objava nemačkog šefa civiLne uprave za okupiranu teritoriju Koruške i Kranjske od 16 oktobra 1941 god. o streljanju dvadeset pripadnika Narodnooslobodilačkog pokreta402
170.Proglas nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 20 oktobra 1941 god. o preseljavanju Slovenaca404
171.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru406
172.Uputstvo kraljevske kvesture u Ljubljani svim sreskim komesarima. odeljenjima javne bezbednosti i karabinjerskim komandama u Ljubljani od 21 oktobra 1941 god. za poduzimanje istrage povodom napada Krimskog partizanskog bataljona na Lož407
173.Petnaestodnevni izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi karabinjera Druge armije od 24 oktobra 1941 god. o položaju na teritoriji korpusa i potrebi oštrijih mera prema Narodnooslobodilačkom pokretu409
174.Izveštaj komandanta italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 24 oktobra 1941 god o partizanskom napadu na Lož413
175.Izveštaj komandanta italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 24 oktobra 1941 god. o partizanskom napadu na Bezuljak419
176.Izveštaj nemačke policije bezbednosti od 28 oktobra 1941 god. o sukobu u selu Murnce sa narodnim herojem Milanom Majcenom421
177.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru422
178.Izveštaj karabinjerske stanice u Logatecu od 30 oktobra 1941 god. Visokom komesarijatu Ljubljanske pokrajine o rezultatima sukoba sa partizanima u selu Osredek424
179.Izveštaj karabinjerske stanice Trebnje komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 30 oktobra 1941 god. o sukobu komandira Mokronožke čete Milana Majcena sa nemačkim vojnicima kod St. Janža425
180.Izveštaj karabinjerske stanice Trebnje komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 31 oktobra 1941 god. o okupatorskim gubicima prilikom borbe komandira Mokronožke čete sa nemačkim vojnicima kod Št. Janža426
181.Obaveštenje nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 31 oktobra 1941 god. o borbi na Golčaju sa Radomeljskom četom Kamničkog bataljona428
182.Izvegtaj ltalijanske pešadiske divizije "Granatieri di Sardegna" komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 1 novembra 1941 god. o napadu na Osredek429
183.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 2 novembra 1941 god. o operacijama čišćenja u zoni Mokrec - Debeli Vrh431
184.Telegram Emilija Graziolija visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu sekretarijatu fašističke stranke u Rimu od 5 novembra 1941 god. o ofanzivi protiv partizana u zoni Mokrec - Debeli Vrh441
185.Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije "Granatieri di Sardegna" komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 6 novembra 1941 god. o upotrebi konfidenata i isplati nagrada442
186.Izveštaj karabinjerske stanice Trebnje komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 6 novembra 1941 god. o napadu partizana na nemački garnizon u Bučkoj443
187.Naredjenje Musolinija od 7 novembra 1941 god. za formiranje odeljka vojnog suda Druge armije u Ljubljani444
188.Petnaestodnevni izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 7 novembra 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o političkom i vojnom položaju na teritoriji korpusa446
189.Objava nemačkog šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 13 novembra 1941 god. o streljanju petnaest na smrt osudjenih boraca Kamničkog bataljona448
190.Izveštaj komande italijanske pešadiske divizije "Granatieri di Sardegna" komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 novembra 1941 god. o merama potrebnim za kontrolu teritorije Mokrec-Rob-Rakitna posle oktobarske italijanske ofanzive450
191.Izveštaj komande italijanske divizije "Isonzo" od sredine novembra 1941 god. o partizanskoj delatnosti u mesecu oktobru i početkom novembra 1941 godine453
192.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru457
193.Izveštaj nemačkog žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kot šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 20 novembra 1941 god. o stanju na teritoriji odredjenoj za preseljevanje460
194.Izveštaj komande italijanskog Trinaestog artiljeriskog puka "Granatieri di Sardegna" komandi divizije "Granatieri di Sardegna" od 21 novembra 1941 god. o neprijateljskom istupu grupe učenika prema pukovskoj muzici464
195.Petnaestodnevni izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 novembra 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o stanju kod trupa i stanovništva na teritoriji korpusa465
196.Izveštaj komandanta Jedanaestog italijanskog armiskog korpusa od 30 novembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini468
197.Izveštaj obaveštajnog otseka komande italijanske divizije "Isonzo" od 30 novembra 1941 god. o političkoj situaciji na teritoriji divizije473
198.Izveštaj karabinjerskog Četrnaestog bataljona grupe karabinjera u Ljubljani komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 5 decembra 1941 god. o napadu na most kod Preserja477
199.Naredjenje komandanta italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantu divizije "Granatieri di Sardegna" od 6 decembra 1941 god. o istrazi povodom partizanskog napada na most kod Preserja478
200.Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa svim podredjenim jedinicama od 8 decembra 1941 god. o merama opreznosti zbog partizanskog napada na most kod Preserja479
201.Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa podredjenim komandama od 8 decembra 1941 god. za odbranu garnizona Vrhnike i vijadukta kod Borovnice zbog pojačane delatnosti partizana481
202.Naredjenje ministra unutrašnjih poslova vlade kraljevine Italije svim prefektima kraljevine od 9 decembra 1941 god. o pojačanju nadzora i opreznosti u vezi s procesom u Trstu483
203.Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 14 decembra 1941 god. o borbama Nemaca s partizanima u zoni Blegaš485
204.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 14 decembra 1941 god. o uništenju nemačkog odreda pod Blegašem486
205.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 decembra 1941 god. komandi Druge armije o kretanju Go renjskog bataljona i o potrebi mera opreze na italijansko-nemačkoj granici487
206.Naredjenje nemačkog žandarmeriskog okruga Radovljica svim službenim stanicama žandarmeriskog okruga od 17 decembra 1941 god. o koncentraciji žandarmeriskih stanica zbog ustanka u Gorenjskoj488
207.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 20 decembra 1941 god. o diverziji Gorenjskog bataljona na mostu kod Fužina i sadejstvu nemačkih i italijanskih jedinica u slučaju partizanskog napada489
208.Obaveštenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa podredjenim jedinicama od 21 decembra 1941 god. o napadu na italijansku patrolu kod stanice Videm-Dobrepolje490
209.Izveštaj nemačkog žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 22 decembra 1941 god. o stanju na teritoriji odredjenoj za preseljivanje491
210.Zapovest br. 6 žandarmeriskog poglavarstva u Kran ju od 22 decembra 1941 god. o obezbedjenju stanica i sudova u vezi sa napadom Cankarevog bataljona na Poljane493
211.Izveštaj komande karabinjera divizije "Granatieri di Sardegna" komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova494
212.Naredjenje komandanta jedinica za bezbednost Južne Koruške od 22 decembra 1941 god. svim žandarmeriskim stanicama o merama predostrožnosti zbog ustanka u Gorenskoj i upada u zatvore u Škofjoj Loki495
213.Pregled vojno-političke situacije - prilog uz vojnoistoriski dnevnik komande Jedanaestog armiskog korpusa od 23 decembra 1941 godine499
214.Izveštaj komande karabinjerskog Četrnaestog bataljona komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 25 decembra 1941 god. o borbi na Mladom Vrhu504
215.Izveštaj komande vanjske karabinjerske čete Četrnaestog karabinjerskog bataljona od 26 decembra 1941 god. o sukobu Drugog štajerskog bataljona s Italijanima kod Primskova506
216.Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 26 decembra 1941 god. o sukobu Italijana sa partizanima u Bistri507
217.Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o streljanju četrdeset Slovenaca 27 decembra 1941 godine508
218.Izveštaj italijanske kraljevske kvesture u Ljubljani odeljku vojnog ratnog suda Druge armije u Ljubljani od 27 decembra 1941 god. o organizaciji i delovanju Osvobodilne fronte511
219.Izveštaj žandarmeriske stanice Dovje nemačkom političkom komesaru u Radovljici od 28 decembra 1941 god. o ustanku u selu Dovje i napadu na žandarmerisku stanicu516
220.Izveštaj nemačkog opštinskog načelstva u^Litiji političkom komesaru okruga Kamnik od 28 decembra 1941 god. o sukobu sa Drugim štajerskim partizanskim bataljonom519
221.Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 28 decembra 1941 god. o diverziji na drvenom mostu kod Dobrove, napadu na patrolu kod Polhov Gradeca i prekidanju telefonske linije Ljubljana - Polhov Gradec521
Prilozi523
Objašnjenje skraćenica529
Registar531
Sadržaj547
BIBLIOTEKA