ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 9 - studeni 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama u Prvoj, Drugoj i Petoj operativnoj zoni7
2.Zapovijest štaba Osme NO brigade Hrvatske od 1 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Bihać12
3.Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na četničko uporište Veliku Popinu16
4.Izvještaj štaba Prvog proleterskog bataljona Hrvatske od 2 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbi kod Ostriža19
5.Izvještaj komandanta Prve operativne zone Hrvatske od 2 studenog 1942 god. operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu hrvatskih jedinica za napad na Bihać23
6.Zapovijest štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. za napad na Bihać24
7.Izvještaj štaba Prve slavonske NOU brigade od 2 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o borbi sa Nijemcima kod Gradišta i o drugim akcijama27
8.Izvještaj štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 3 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na komunikaciju Knin - Strmica32
9.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Ličko Petrovo Selo, Zeljavu, Baljevac i druga uporišta33
10.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o oslobođenju Ličkog Petrovog Sela, Zeljave, Baljevca i Izačića35
11.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 studenog 1942 god. o formiranju Trinaeste NOU brigade Hrvatske35
12.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 4 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim u drugoj polovini listopada37
13.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Rakovicu, Jelov Klanac, Catrnju, Poljanak i Brdo Lisinu52
14.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone Hrvatske od 5 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama i borbama u Dalmaciji53
15.Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju61
16.Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Slunj64
17.Naredba komandanta Pete NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. o postavljanju rukovodilaca i pohvali Prvog bataljona67
18.Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o uspješno izvršenim zadacima prilikom borbe za oslobođenje Bihaća69
19.Izvještaj štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 7 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadima na ustaše i domobrane u selima Sokolići i Lešće73
20.Izvještaj štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Cazina76
21.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama podređenih jedinica77
22.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj82
23.Izvještaj Operativnog štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Cetingrad85
24.Raspis štaba Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabovima svih brigada i odreda i komandama područja o borbi protiv neprijateljskih špijuna86
25.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj88
26.Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 10 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o sukobu sa domobranima kod Jošavice91
27.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 10 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama kod Vlaovića i Borojevića92
28.Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 28 listopada do 4 studenog95
29.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofanzivi u kotarevima Pisarovina i Jastrebarsko97
30.Izvještaj štaba Prvog NOP odreda od 10 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim od 2 do 6 studenog99
31.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 10 studenog 1942 godine102
32.Naredba komandanta NOP odreda Hrvatske od 11 studenog 1942 god. o mjerama budnosti i Čuvanju vojne tajne106
33.Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 11 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju obavještajne službe u brigadi106
34.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 11 studenog 1942 god. o izvršenim diverzantskim akcijama111
35.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone Hrvatske od 12 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o formiranju Treće dalmatinske NOU brigade i njenim budućim zadacima112
36.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 12 studenog 1942 god. Glavnom šlabu NOP odreda Hrvatske o prestanku neprijateljske ofanzive u Pokuplju114
37.Izvještaj štaba Sedme NO brigade Hrvatske od 12 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju i o organizacionom stanju brigade115
38.Naredba štaba Druge operativne zone od 13 studenog 1942 god. šta bu Trinaeste NOU brigade "Josip Kraš" o pripremi brigade za prelaz preko rijeke Kupe118
39.Izvještaj štaba Prve NOU brigade od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Lađevac119
40.Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. za napad na Slunj121
41.Izvještej Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 13 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o pripremi napada na Graberje125
42.Izvještaj Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama odreda126
43.Dopuna izvještaja štaba Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverziji u Stikadi, na željezničkoj pruzi Gračac - Gospić131
44.Naredba štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. o formiranju Kalničkog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca132
45.Izvještaj štaba Prve NOU brigade od 14 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o zauzeću Podmelnice133
46.Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj134
47.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prve NOU brigade Hrvateke od 14 studenog 1942 godine138
48.Pregled brojnog stanja i naoružanja Druge NOU brigade od 14 studenog 1942 godine142
49.Zapovijest štaba Osme NO brigade od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj144
50.Izvještaj štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 14 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim akcijama147
51.Izvještaj Slavonske diverzantske grupe iz prve polovine studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o diverzijama na pruzi Okučani - Novska151
52.Pismo štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 15 studenog 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o borbi sa ustašama u Skradskoj Gori152
53.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 15 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o operaciji na Slunj153
54.Naređenje štaba Treće operativne zone cd 15 studenog 1942 god. štabu Prve slavonske NOU brigade da onemogući prodor ustaša i domobrana u sela Bijelu i Borke155
55.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 15 studenog 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Modruša i drugim akcijama157
56.Pregled brojnog stanja i naoružanja nekih jedinica Pete operativne zone od 15 studenog 1942 godine164
57.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o gonjenju neprijatelja razbijenog kod Slunja166
58.Izvještaj štaba Prve NOU brigade od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o zauzeću Slunja167
59.Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja170
60.Izvještaj štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 16 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o akcijama odreda od 9 do 16 studenog177
61.Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade od 17 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama kod Rakovice, Bihaća, Podcetina i Cetingrada180
62.Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme NO brigade Hrvatske od 17 studenog 1942 godine184
63.Operativni izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji i o akcijama izvedenim u prvoj polovini studenog186
64.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18 studenog 1942 godine193
65.Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 18 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Bijelih Voda i Borojevića i o organizacionom stanju brigade196
66.Zapovijest štaba Sedme NO brigade od 18 studenog 1942 god. za napad na Blinjski Kut -199
67.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 18 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o nekim akcijama i stanju na sektoru odreda201
68.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 18 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Pokuplju za vrijeme i poslije talijansko-ustaške ofanzive i o napadu na neprijateljsko uporište Sveta Jana204
69.Izvjštaj štaba Četvrte operativne zone od 18 studenog 1942 god. o akcijama podređenih jedinica209
70.Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 19 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu212
71.Izvještaj štaba Treće operativne zone od 19 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju informativne službe na području zone i jačini neprijateljskih garnizona216
72.Izvještaj štaba Pete NO brigade od 20 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama sa Njemcima i ustašama kod Radić Brda, Kamenog Mosta i Katinovca219
73.Pregled brojnog stanja i naoružanja Pete NO brigade od 20 studenog 1942 godine222
74.Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 20 studenog 1942 god. Operativnom štabu Četvrte NOU, Pete i Sedme NO brigade o uspjeloj akciji u Blinjskom Kutu i o borbama kod sela Bijele Vode i Borojevića224
75.Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o nekim akcijama odreda i ofanzivi neprijatelja na području Moslavine226
76.Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 20 studenog 1942 godine228
77.Izvještaj štaba Treće operativne zone od 20 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica u drugoj polovini listopada i u studenom230
78.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama podređenih jedinica254
79.Zapovijest štaba Osme divizije Prvog hrvatskog korpusa od 21 studenog 1942 god. za napad na Cememicu i Topusko-Kolodvor263
80.Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 21 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Blinjski Kut266
81.Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. komesarima bataljona o potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Draže Mihailovića270
82.Izvještaj štaba Prvog bataljona Slavonskog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. Štabu odreda o neprijateljskom upadu na oslobođenu teritoriju i nekim akcijama bataljona275
83.Zapovijest štaba Prve slavonske NOU brigade od 21 studenog 1942 god. za napad na Veliku277
84.Zapovijest štaba Sedme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 god. za napad na Dvor283
85.Izvještaj štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 god. Štabu korpusa o izvršenim pripremama za napad na Cemernicu i Topusko-Kolodvor i o nekim greškama Komande područja Kordun285
86.Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme Divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 godine288
87.Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 22 studenog 1942 god. štabu Druge operativne zone Hrvatske o stanju u odredu i na terenu290
88.Uputstvo štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. o radu komesara bataljona i četa291
89.Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone o nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu294
90.Pismo komandanta Osme divizije od 23 studenog 1942 god. komandantu Šeste divizije o borbi na Cemernici i Topličkim Kosama298
91.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji na području Dalmacije297
92.Izvještaj štaba Prvog korpusa od 24 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim nepravilnostima Komande područja za Kordun i o akcijama jedinica korpusa307
93.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 24 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i TO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda309
94.Pregled brojnog stanja i naoružanja Sedme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 studenog 1942 godine314
95.Izvještaj štaba Osme divizije od 26 studenog 1942 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o na nadu na Cemernicu316
96.Izvještaj štaba Kordunaškog NOP odreda od 26 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku prugu Generalski Stol - Zvečuj i drugim akcijama319
97.Izvještaj štaba Devete NO brigade od 26 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o blokadi Grahova323
98.Zapovijest štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1942 god. za napad na Dvor325
99.Zapovijest štaba Sedme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1942 god za napad na Dvor331
100.Zapovijest štaba Osme NO brigade Sedme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1942 god. za napad na neprijateljska uporišta u rejonu Dvor338
101.Izvještaj upravnika Druge ličke bolnice od 27 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o smještaju i ishrani oficirske škole Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske344
102.Izvještaj štaba Prvog korpusa od 28 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o početku napada na neprijateljska uporišta Bosanski Novi i Dvor347
103.Izvještaj štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 28 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda349
104.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 28 studenog 1942 god Štabu odreda o nekim akcijama i zasjedama bataljona357
105.Pismo komandanta Pete operativne zone od 28 studenog 1942 god. komandantu NOV i PO Hrvatske o dopremanju topa u Drežnicu i potrebi pružanja pomoći u oružju i hrani Petoj operativnoj zoni359
106.Naredba štaba Treće operativne zone od 28 studenog 1942 god. o razrešenju i postavljenju rukovodilaca362
107.Obavještenje štaba Treće operativne zone od 29 studenog 1942 god. štabu Prvog i Drugog NOP odreda o zadacima i uloži odreda384
108.Naredba štaba Pete operativne zone od 29 studenog 1942 god. o postavljenju rukovodilaca štaba Četrnaeste NO brigade365
109.Pregled brojnog stanja i naoružanja štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 30 studenog 1942 godine366
110.Pismo štaba Treće operativne zone od 30 studenog 1942 god. štabu Kalničkog NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste međusobne veze i nekim akcijama slavonskih jedinica370
111.Pismo političkog komesara Pete operativne zone od 30 studenog 1942 god. Okružnom komitetu KP za Hrvatsko Primorje o napadu na Severin i formiranju Četrnaeste NO brigade372
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
112.Izvještaj komande Petog armiskog korpusa od 1 studenog 1942 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i istočnog dijela Istre377
113.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1 studenog 1942 god. o operaciji "Gorjanci", borbama na području Dalmacije i o pokretima talijanskih jedinica NOV i PO Hrvatske378
114.Dnevni izvještaj zapovjedništva ustaške vojnice od 1 studenog 1942 god. o borbama na Žumberku i Kordunu380
115.Zahtjev generala Primieria od 2 studenog 1942 god. za bombardovanje i mitraljiranje područja Krnjak383
116.Uputstvo Kr. prefekture Zadar od 2 studenog 1942 god. o postupku prema porodicama partizana384
117.Izvještaj komande čete Kraljevskih karabinjera u Šibeniku od 2 studenog 1942 god. o sabotaži u električnoj centrali na r. Krki385
118.Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 3 studenog 1942 god. o preduzimanju policijskih mjera i čišćenju na području Splita i Kaštela387
119.Izvadak iz izvještaja zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 3 studenog 1942 god. o borbama na području Dalmacije389
120.Izvještaj Prve pješačke divizije od 4 studenog 1942 god. o napadu na Đurmanec391
121.Izvještaj zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 4 studenog 1942 god. o situaciji na području sjeverno od r. Save392
122.Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke divizije od 4 studenog 1942 god. o napadu na vlak kod s. Brđani i o situaciji kod Bihaća393
123.Izvještaj zapovjednika željezničke mreže Lika - Ogulin od 4 studenog 1942 god. o napadu partizana na neprijateljsku posadu u Modrušu394
124.Izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4 studenog 1M2 god. o brojnom stanju i dislokaciji jedinica antikomunističke milicije395
125.Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 4 studenog 1942 god. o hapšenju i odvođenju u logor Molat grupe omladinaca sa područja Vodice398
126.Izvještaj zapovjednika Desete ustaške bojne od 4 studenog 1942 god. o borbama na području južno od Slunja399
127.Obavještenje načelnika štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 studenog 1942 god. o prebacivanju partizana sa Žumberka na područje Crne Mlake402
128.Izvještaj stožera Prve pješačke divizije od 5 studenog 1942 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Lepavina403
129.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 5 studenog 1942 god. o napadu na stražu kod Stružca404
130.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 studenog 1942 god. o dejstvima potčinjenih jedinica i situaciji na području južne Dalmacije405
131.Izvještaj Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 5 studenog 1942 god. o napadu partizana na domobrane u selu Martijanec406
132.Obavještenje Ministarstva domobranstva NDH od 5 studenog 1942 god. o rezultatima borbe kod Delnica i o situaciji u Pokuplju407
133.Izvještaj zapovjednika Četvrtog sata Prve željezničke stražarske bojne od 6 studenog 1942 god. o napadu partizana na domobranski vlak između Sunje i Blinjskog Kuta409
134.Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 studenog 1942 god. o čišćenju na području Stankovci - Biograd - Vodice411
135.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 6 studenog 1942 god. o borbama kod Zadvarja i Male Ciste i o prebacivanju snaga sa dejstva na Kordunu412
136.Izvještaj komesara Općine Tijesno od 7 studenog 1942 god. o pripremama za interniranje stanovništva413
137.Izvještaj Desete ustaške bojne od 8 studenog 1942 god. o rezultatima napada na Slunj i o stanju ustaško-domobranskih posada na tom području414
138.Izvještaj oficira za vezu kod njemačke Sedam stotina četrnaeste divizije od 8 studenog 1942 god. o borbama kod Otoka, Pastuše i o povlačenju ustaško-domobranskih snaga iz Bihaća416
139.Izvještaj Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 8 studenog 1942 god. o čišćenju na području Biograd - Stankovci - Vodice417
140.Izvještaj Zapovjedništvu ustaške vojnice od 5 studenog 1942 god. o evakuaciji ustaško-domobranskih posada iz Bužima, Cazina, Vranograča i još nekih mjesta pred napadima jedinica NOV419
141.Izvadak iz izvještaja Carla Bozzi-a od početka studenog 1942 god. o čišćenju na području sjevernodalmatinskog Primorja od 1 - 7 studenog421
142.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 9 studenog 1942 god. o akcijama na području Korduna, Like i Dalmacije422
143.Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 9 studenog 1942 god. o napadu na posade Londžica, Međurić i Spišić Bukovica423
144.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10 studenog 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području NDH425
145.Zahtjev komande Petog armijskog korpusa od 10 studenog 1942 god. da se ustaškim jedinicama dodijeli oružje i oprema i odgovor, sa primjedbama, Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija"429
146.Izvještaj općinskog komesara za Tijesno od 10 studenog 1942 god. o odvođenju stanovništva sa područja Murtera i Betine u logor na ostrvu Molat431
147.Izvještaj ustaškog pukovnika Francetića od 10 studenog 1942 god. o rezultatima ustaško-domobranske ofanzive na području Kalnika432
148.Izvještaj komande četničkih formacija Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije od 12 studenog 1942 god. o situaciji na području tromeđe Like, Bosne i Dalmacije433
149.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 12 studenog 1942 god. o pojavi i kretanju partizana na Kalniku439
150.Izvještaj Ministarstva domobranstva od 13 studenog 1942 god. o teroru ustaša u selima istočno od Sunje444
151.Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 14 studenog 1942 god. o napadu na talijansku kolonu na području Primoštena445
152.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 studenog 1942 god. o odvođenju stanovništva sa područja Šibenika u koncentracione logore i o operaciji između r. Kupe i Une446
153.Izvještaj zapovjedništva ustaške vojnice od 15 studenog 1942 god. o padu Slunja i prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih snaga447
154.Izvadak iz dnevnog Izvještaja Trećeg ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 15 studenog 1942 god. o prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih jedinica poslije pada Slunja449
155.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 studenog 1942 god. o čišćenju područja Moslavina i borbama na području Pakraca451
156.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj452
157.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacljai od 16 studenog 1942 god. o situaciji na području Karlovca i o padu Slunja453
158.Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena454
159.Izvještaj komande 107 legije crnih košulja od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena457
160.Izvod iz dnevnika Kraljevskih karabinjera iz Šibenika od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena458
161.Izvještaj Zapovjedništva ustaško nadzorne službe od 17 studenog 1942 god. o napadu partizana na domobransku posadu u lječilištu Strmac459
162.Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive460
163.Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 17 studenog 1942 god. o stanju oružničkih postaja na posjednutom području433
164.Izvadak iz izvještaja komando 107 legije crnih košulja od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području sjeverno od Šibenika467
165.Izvještaj Zapovjedništva ustaške vojnice od 17 studenog 1942 god. o napadu partizana nn neprijateljsku posadu u Sv. Jani i o reakciji ustaša468
166.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18 studenog 1942 god. o napadu partizana na domobransku posadu u selu Mošćenica469
167.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18 studenog 1942 god. o zauzimanju uporišta Sv. Jana od strane partizana i o akcijama u Podravini470
168.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija od 19 studenog 1942 god. o napadu na Sv. Janu472
169.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 studenog 1942 god. o napadu na domobransko-njemačku posadu u Blinjskom Kutu i prikupljanju jedinica NOV radi napada na Topusko473
170.Izvještaj Prve željezničke stražirske bojne od 19 studenog 1942 god. o napadu na njemačko-domobransku posadu u Blinjskom Kutu i na vlak na pruzi Blinjski Kut - Caprag476
171.Izvještaj komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije od 19 studenog 1942 god. o akcijama podređenih jedinica na anektiranom području u periodu srpanj - rujan 1942 godine477
172.Izvještaj Velike župe Bribir - Sidraga od 19 studenog 1942 god. o situaciji na području Župe481
173.Izvještaj kotarske oblasti Jastrebarsko od 20 studenog 1942 god. o napadu na posadu u Sv. Jani486
174.Izvještaj guvernera Dalmacije od 20 studenog 1942 god. o rušenju električnih stubova kod Omiša491
175.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 20 studenog 1942 god. o organizacionom stanju partizanskih jedinica na području NDH493
176.Izvještaj Prve željezničke stražirske bojne od 20 studenog 1942 god. o napadu partizana na posadu u Blinjskom Kutu i o diverzijama na pruzi Sunja - Sisak498
177.Izvještaj Velike Župe Pokuplje od 20 studenog 1942 god. o situaciji na području Župe i odnosu s Talijanima500
178.Izvještaj logorskog liječnika od 21 studenog 1942 god. o stanju u koncentracionom logoru na otoku Molatu506
179.Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 22 studenog 1942 god. o napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci - Bjelovar507
180.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 22 studenog 1942 god. o sastanku održanom u Štabu ove komande508
181.Izvještaj zapovjedništva Zagrebačke ustaške posadne bojne od . 22 studenog 1942 god. o borbi kod Novog Sela509
182.Pismo popa Grgura Roglića od 23 suđenog 1942 god. o teroru Talijana na području Primoštena510
183.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 studenog 1942 god. o razgovorima talijanskih i njemačkih vlasti u vezi s poduzimanjem zajedničkih mjera protiv NOB u Hrvatskoj512
184.Izvještaj zapovjedništva Jedanaeste ustaške bojne od 23 studenog 1942 god. o borbama za Topusko-Kolodvor i Čemernicu513
185.Pismo guvernera Dalmacije od 24 studenog 1942 god. o djelovanju prefekta Zadarske prefekture515
186.Izvještaj sekretara fašističke stranke za Zadar od 24 studenog 1942 god. o talijanskoj "akciji čišćenja" na području Primoštena i Male Ciste517
187.Izvještaj Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 25 studenog 1942 god. o odvođenju u internaciju stanovništva iz Murtera, Betine i Hramine521
188.Izvještaj državnog vođe rada NDH od 25 studenog 1942 god. o napadu partizana na domobransku posadu u Velikom Bukovcu522
189.Izvještaj komande Osamnaestog armiskog korpusa od 25 studenog 1942 god. o dislokaciji potčinjenih jedinica523
190.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 studenog 1942 god. o organizaciji odbrane područja i Karlovca525
191.Izvadak iz izvještaja Centralnog inspektorata policije za ratnu službu od 27 studenog 1942 god. o diverziji na brodogradilištu u Trogiru i akciji na otoku Ugljan527
192.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda Makarske od 27 studenog 1942 god. o napuštanju pojedinih garnizona u južnoj Dalmaciji od strane talijanskih trupa i o situaciji na području Makarske528
193.Obavještenje nadzornog častnika Trećeg stajaćeg zdruga od 27 studenog 1942 god. o dolasku domobrana koje su bili zarobili partizani530
194.Izvadak iz izvještaja Generalnog inspektorata policije za ratnu službu od 28 studenog 1942 god. o akciji kod Boljuna i kod Primoštena531
195.Izvještaj komande Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena532
196.Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 30 studenog 1942 god. o interniranju stanovnika iz sela Zatona534
Registar535
BIBLIOTEKA