ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 8 - listopad 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj političkog komesara Prve operativne zone od 1 listopada 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji zone poslije izvršene reorganizacije i stvaranja područnih komandi7
2.Izvještaj štaba Devete NO brigade od 1 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o pripremama za sljedeće akcije i o rezultatima napada na četničko uporište Raduč12
3.Izvještaj operativnog oficira Prve operativne zone početkom listopada 1942 god. Štabu zone o podjeli oružja i spreme zaplijenjene u Klancu15
4.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 listopada 1942 god. političkim komesarima operativnih zona o propagandnom radu putem štampe16
5.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 2 listopada 1912 god. Komandi područja Kordun o prodoru neprijatelja u Široku Rijeku i druga sela18
6.Izvještaj Štaba Prve i Druge NOU brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu ovih brigada na Klanac Pazarište, selo Kaluđerovac i most na rijeci Otešici19
7.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o rušenju pruge između Javornika i Rudopolja i o situaciji kod Dabra26
8.Brojno stanje i naoružanje Četvrte NOU brigade od 3 listopada 1942 godine28
9.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik30
10.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 3 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Žumberku poslije neprijateljske ofanzive i o borbama za vrijeme njenog trajanja34
11.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 4 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o povratku brigade iz Žumberka i o borbi sa ustašama iz Cetingrada i V. Kladuše39
12.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 4 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj ofanzivi u Gorskom Kotaru41
13.Naredba Štaba Četvrte operativne zone od 5 listopada 1942 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Drugog bataljona Trećeg NOP odreda43
14.Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 5 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim koncem mjeseca rujna45
15.Izvještaj Štaba Trećeg NOP odreda od 5 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zona o borbama kod Duvna47
16.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 5 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenom naređenju za posjedanje položaja na sektoru Grabova49
17.Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 6 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o nekim borbama i akcijama podređenih jedinica u Lici, Kordunu i Baniji u mjesecu rujnu i listopadu51
18.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 7 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o političkoj situaciji i borbama u Hrvatskoj62
19.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 7 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Talijane kod željezničke stanice Rudopolje99
20.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na domobransku posadu u Ravnom Rašću103
21.Izvještaj štaba Trećeg bataijona Prvog Slavonskog NOP odreda od 7 listopada 1942 god. štabu odreda o napadu na Španovicu107
22.Izvještaj Štaba Trećeg NOP odreda od 7 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama oko Duvna109
23.Raspis Štaba Treće operativne zone od 7 listopada 1942 god. o iskustvima iz akcije na neprijateljsko uporište Španovicu112
24.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8 listopada 1942 god. o pohvali Četvrte NOU brigade i Prvog i Drugog bataljona Pete operativne zone121
25.Izvještaj zamjenika komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8 listopada 1942 god. Glavnom štabu o obilasku Drugog bataljona Zumberačko-pokupskog NOP odreda123
26.Izvještaj Štaba Prvog moslavačkog NOP odreda od 8 listopada 1942 god. štabu Treće operativne zone o napadima na V. Mlinsku, Hercegovac, Grubišno Polje i Španovicu126
27.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 9 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na teritoriji zone i o napadu na Grubišno Polje i Španovicu129
28.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 9 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana i četnika na sektoru sela Peulje - 138.
29.Naredba Štaba Četvrte NOU brigade od 9 listopada 1942 god. o postavljenju rukovodećeg kadra u bataljonima i o pohvali boraca i starješina za pokazanu hrabrost u borbi140
30.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o aktivnosti partizana u srednjoj Dalmaciji i o četničko-talijanskim zločinima u selima na području Mosora142
31.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar145
32.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 10 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik, Lički Novi i Brušane149
33.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o ustaškoj ofanzivi na Žumberak153
34.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o potapanju neprijateljskih brodova kod otoka Korčule i kod Šibenika, i o vojno-političkom stanju i uslovima za razvoj opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji159
35.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih garnizona na terenu Žumberačko-pokupskog odreda166
36.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojničkom značaju formiranja brigada, vojno-političkoj situaciji u Prvoj operativnoj zoni i pripremi operacije na Baniji168
37.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama potčinjenih jedinica171
38.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 12 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljskog prodora u Kosinj177
39.Zapovijest Štaba Četvrte NOU brigade od 12 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsku posadu u selu Ponoru i na Visokom Vrhu -179
40.Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 12 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbi sa ustašama kod Kamenskog Mosta181
41.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 13 listopada 1942 god. o borbama i akcijama Mosorskog voda184
42.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu186
43.Izvještaj Štaba Četvrtog Ličkog NOP odreda od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama na sektoru Otočačkog i Perušićkog kotara188
44.Izvještaj Štaba Četvrte NOLT brigade od 14 listopad" 1942 god. Štabu Prve operativne zone o radu brigade u vremenu od 4 do 12 listopada192
45.Izvještaj Mosorske čete od 14 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na vlak na pruzi Sinj - Split i o ostalim akcijama194
46.Zapovijest Štaba Pete NOU brigade od 14 listopada 1942 god. za napad na domobransku posadu na Grubišića Brdu196
47.Pregled naoružanja, brojnog stanja, nacionalnog i socijalnog sastava i vojničke naobrazbe Prve slavonske NOU brigade od 16 listopada 1942 godine193
48.Pismo Štaba Četvrte NOU brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade202
49.Operativni izvještaj Štaba Pete NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o izvršenom napadu na neprijateljsku posadu na Grubišića Brdu205
50.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljske posade na Ceriku i Sakića Brdu207
51.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama od 10 do 17 listopada i organizacionom stanju brigade212
52.Izvještaj Štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na talijanske kamione na cesti između Perušića i Janjča217
53.Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama219
54.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi223
55.Naredba br. 1 od 19 listopada 1942 god. o formiranju Operativnog štaba Grupe brigada za rukovođenje operacijama na Baniji225
56.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 19 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve slavonske NOU brigade o borbama na sektoru Bijela - Donji Borki - Srednji Borki226
57.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 19 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o borbama u Bijeloj i Rogoljima239
58.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 19 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o boravku u Moslavini i Slavoniji, o izvedenim akcijama i o povratku na Baniju240
59.Izvještaj diverzantske grupe Treće operativne zone iz druge polovine listopada 1942 god. Štabu zone o akcijama od 10 do 19 listopada248
60.Naredba br. 10 Štaba Prve operativne zone za 20 listopad 1942 god. o formiranju NOP odreda Banije od dotadašnjih područnih bataljona249
61.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o nekim akcijama podređenih jedinica251
62.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 20 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji i izvedenim akcijama u Lici, Kordunu i Baniji257
63.Dopunski izvještaj Štaba Prve operativne zone od 21 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na području Like, Korduna, Banije i o akcijama Sedme NO brigade i jedinica Druge i Treće operativne zone na području Slavonije265
64.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 21 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama u periodu od 13 - 20 listopada270
65.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 21 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji u Gorskom Kotaru poslije talijanske ofanzive274
66.Zapovijest Operativnog Štaba Grupe brigada od 21 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glina276
67.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama sa talijanskim jedinicama na liniji Perjasica - Kesten jak279
68.Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o talijanskoj ofanzivi na Kordun i borbama Prve i Druge NOU brigade kod Veljuna i Perjasice284
69.Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 22 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glinu286
70.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge operativne zone od 23 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Kalničkog partizanskog odreda289
71.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 23 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj ofanzivi na području Gorskog Kotara i o akcijama jedinica Pete zone u periodu kolovoz - listopad294
72.Obavještenja Štaba Četvrte operativne zone od 23 listopada 1942 god. Štabu Četvrte crnogorske NOU brigade o talijanskoustaškoj ofanzivi na području Livna303
73.Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme NO brigade od 24 listopada 1942 godine306
74.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o nekim akcijama jedinica Prve i Treće operativne zone308
75.Izvještaj Operativnog štaba Grupe brigada od 25 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Glinu313
76.Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 25. listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima napada na neprijateljsku posadu u Tušiloviću319
77.Izvještaj Štaba Ceivrtog ličkog NOP odreda od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na talijanske kamione na cesti Perušić - Janjče i uništenju talijanskog transporta na pruzi Javornik - Lička Jesenica321
78.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Glinu i na Perkovića Brdo326
79.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade od 25 listopada. 1942 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na neprijateljska uporišta Velika Pisanica i Veliki Grđevac328
80.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca330
81.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 25 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom sadejstvu Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade s dalmatinskim jedinicama za vrijeme neprijateljske ofanzive u pravcu Livna334
82.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsku posadu na Macutovom Brdu i borbama s neprijateljskim pojačanjima iz Karlovca338
83.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade339
84.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 listopada 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Brezine Kukujevačke - Bujavica342
85.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 27 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na četnike u Stikadi343
86.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 27 listopada 1942 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 21 do 27 Listopada344
87.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 28 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u brigade od 10 do 28 listopada347
88.Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 28 listopada 1942 god. za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica355
89.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 28 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP 1 DV Jugoslavije o potrebi jačih snaga za akciju na sektoru Knina358
90.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 god. o izvršenim akcijama od 22 do 29 listopada360
91.Brojno stanje Moslavačkog NOP odreda od 29 listopada 1942 godine362
92.Izvještaj Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 29 listopada 1942 god. zamjeniku komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje364
93.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četničko uporište Velika Popina367
94.Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljska uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica370
95.Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda Korduna od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama odreda od 23 do 30 listopada372
96.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 31 listopada 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Bliznicu, Oštarijske Stanove i Luketić Selo i borbama s neprijateljskim pojačanjima kod Rakovice375
97.Izvještaj Štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o situaciji na području kotara Otočac i Perušić od 25 do 31 listopada377
98.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o likvidaciji neprijateljskih uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica380
99.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 31 listopada 1942 god. o povezivanju sa šestom krajiškom brigadom383
100.Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda385
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
101.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 1 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Korduna, Gorskog Kotara i Like391
102.Izvještaj Zapovjedništva ustaške vojnice od 1 listopada 1942 god. o borbama na području Žumberka393
103.Pismo Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 listopada 1942 god. o moralno-politićkom stanju u diviziji "Re"394
104.Izvještaj Komande 107 legije crnih košulja od 2 listopada 1942 god. o dizanju u zrak vozova na pruzi Split - Perković396
105.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 2 listopada 1942 god. o operacijama talijanskih jedinica na području Like, Korduna, Gorskog Kotara i Žumberka397
106.Odobrenje talijanske Vrhovne komande od 2 listopada 1942 god. za operaciju "Dinara"399
107.Izvještaj Komande pješadijske divizije "Granatieri di Sardegna" od 2 listopada 1942 god. o rezultatima izvedenih akcija400
108.Izvještaj Komande divizije "Re" od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija izvedenih od 11 - 30 rujna 1942 godine402
109.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica na području Prve, Druge i Pete operativne zone403
110.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 listopada 1942 god. o borbi kod Kutine i Jasenka i o prebacivanju Četvrte NOU brigade na Kordun405
111.Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. za operaciju na području Like407
112.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 3 listopada 1942 god. o rezultatima akcija do 30 rujna 1942 godine409
113.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 3 listopada 1942 god. o borbama na području Bilo Gore i odvođenju stanovništva u ustaške logore410
114.Izvještaj komandira karabinjerske stanice iz Šibenika od 3 listopada 1942 god. o borbi u rejonu Sv. Gospe411
115.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 listopada 1942 god. o borbama na području Dunjevac - Klanačko Polje412
116.Izvještaj Prve gorske divizije od 5 listopada 1942 god. o rezultatima akcije na području Bilo Gore413
117.Izvještaj Velike župe Cetina od 5 listopada 1942 god. o talijanskočetničkom pokolju u selima na području Mosora414
118.Izvještaj ustaškog logornika iz Pakraca od 5 listopada 1942 god. o borbama kod Pakraca417
119.Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1942 god. za operacije na području Like418
120.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 6 listopada 1942 god. o operaciji u Lici i pripremama za operaciju "Dinara" i operaciju na graničnom području Petog i Jedanaestog armijskog korpusa419
121.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 6 listopada 1942 god. o dejstvima potčinjenih i pridatih jedinica421
122.Obavještenje zapovjednika grupe "Žumberak" od 7 listopada 1942 god. o obaranju ustaškog aviona kod Sošica423
123.Izvještaj ustaške nadzorne službe od 8 listopada 1942 god. o situaciji na području južne i srednje Dalmacije i o manjim akcijama partizanskih odreda424
124.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 listopada 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području Druge talijanske armije429
125.Izvještaj stožera Prve gorske divizije od 11 listopada 1942 god. o borbama u predjelu Poganog Vrha i sela D. Borki438
126.Izvještaj kvestora grada Splita od 13 listopada 1942 god. o napadu na vlak na pruzi Split - Sinj439
127.Izvještaj Kr. prefekture Split od 14 listopada 1942 god. o akciji partizana na otoku Korčuli440
128.Obavještenje Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 14 listopada 1942 god. o napadu partizana na Spišič Bukovicu441
129.Obavještenje velikog župana Andrešića od 14 listopada 1942 god. o kretanju partizana i o nasiljima domobrana442
130.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 14 listopada 1942 god. o sastanku talijanskih vojnih rukovodiliaca u Splin443
131.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 15 listopada 1942 god. o napadu na ustaško uporište Španovicu444
132.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 15 listopada 1942 god. o napadu partizana na Čazmu449
133.Bilješke generala Maria Roatte i pukovnika Zanussia od 15 listopada 1942 god. sa sastanka održanog u Zagrebu u vezi s pretstojećim operacijama451
134.Izvještaj zapovjednika Prve gorske divizije od 16 listopada 1942 god. o neuspjehu opkoljavanja partizana na Moslavini454
135.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 16 listopada 1942 god. o pripremi ofanzive na području Gorjanci - Žumberak456
136.Naređenje Komande sektora "Zara" od 17 listopada 1942 god. o reorganizaciji jedinica antikomunističke milicije457
137.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 listopada 1942 god. o borbama na području Like, Gorskog Kotara i Korduna459
138.Direktiva Kr. prefekture Zadar od 17 listopada 1942 god. o primjenjivanju mjera protiv porodica, čiji članovi pripadaju Narodnoosiobodilačkom pokretu461
139.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17 listopada 1942 god. o poduzimanju operacije na području Gorjanci - Žumberak462
140.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 17 listopada 1942 god. o prebacivanju jedinica ove divizije s namjerom da se opkole partizani na Moslavini i spriječi prodor ka Bilo Gori463
141.Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 18 listopada 1942 god. o talijanskoj ofanzivi na Kordunu i o borbi kod Poloja464
142.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 18 Listopada 1942 god. o borbi kod Poloja i dolasku divizije "Lupi di Toscana466
143.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 19 listopada 1942 god. o napadima na Kloštar, Pitomaču i Grubišno Polje467
144.Obavještenje Ministarstva domobranstva od 19 listopada 1942 god. o rezultatima borbe između jedinica Prve operativne zone 1 talijanskog konjičkog puka "Alessandria" kod Poloja i o manjim akcijama na Kordunu470
145.Izvještaj šefa talijanske vojne misije u NDH od 20 listopada 1942 god. o rezultatima borbe kod Poloja471
146.Izvještaj komandanta Prve brze divizije "Eugenio di Savoia" od 20 listopada 1942 god. o gubicima potčinjenih jedinica u borbi kod Poloja473
147.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Zadar od 21 listopada 1942 god. o preduzimanju mjera radi sprečavanja odlaska u Narodnooslobodilačku borbu omladinaca iz Murtera, Betine i Tijesna477
148.Izvještaj oficira za vezu kod Sedamstočetrnaeste njemačke divizije od 21 listopada 1942 god. o ustaškim zločinima na području Grubišnog Polja, Pakraca i Kostajnice478
149.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 22 listopada 1942 god. o borbama potčinjenih jedinica479
150.Nedjeljni izvještaj Velike župe Cetina od 22 listopada 1942 god. o napadu na ustašku posadu u Lećevici i na vlak na pruzi Split - Sinj480
151.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 listopada 1942 god. o stanju u jedinicama divizije "Sassari"482
152.Izvještaj Komande Jedanaestog armijskog korpusa od 23 listopada 1942 god. o dejstvima talijanskih snaga na području Perjasica, Poloj, Primišlje484
153.Izvještaj Stožera Prve pješačke divizije od 23 listopada 1942 god. o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnički NOP odred485
154.Obavještenje zamjenika načelnika Štaba Više komande oružanih snriga "Slovenija-Dalmacija" od 24 listopada 1942 god. o pripremi za operaciju na Gorjancima i Žumberku i o dislokaciji ustaških jedinica po završetku operacije487
155.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24 listopada 1942 god. o operaciji na Kordunu i operaciji "Dinara"488
156.Obavještenje Vrhovnog zapovjedništva oružništva od 24 listopada 1942 god. o napadu na domobransku posadu u Brezovoj Glavi490
157.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 24 listopada 1942 god. o borbama kod Topuskog, na području Bjelovara i u Spišić Bukovici493
158.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Sunje, Velikog Grdjevca i Brezove Glave495
159.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Gračaca i o operaciji "Dinara"496
160.Zapovijest i prilozi zapovijesti Komande divizije "Lombardia" od 26 listopada 1942 god. za operaciju Gorjanci498
161.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 26 listopada 1942 god. o borbama kod sela Apatovca i o pojavi partizana kod Novog Marofa i Okućana508
162.Izvještaj šefa Talijanske vojne misije u NDH od 26 listopada 1942 god. o rezultatima borbe na pruzi Javornlk - Lička Jesenica509
163.Obavještenje Glavnog stožera Ministarstva domobranstva od 26 listopada 1942 god. o borbama kod Poloja, Javornika i na Brezovoj Glavi511
164.Izvještaj osnutka 369 i 370 pješačke pukovnije od 26 listopada 1942 god. o borbama između Kalničkog NOP odreda i ustaškodomobranskih jedinica516
165.Naređenje Komande divizije "Lombardia" od 27 listopada 1942 god. o dislokaciji i zadacima ustaških jedinica u toku ofanzive na području Gorjanci518
166.Zapovijest Komande divizije "Lombardia" od 27 listopada 1942 god. o rasporedu ustaških jedinica i o fazama dejstva jedinica koje učestvuju u operaciji "Gorjanci"520
167.Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28 listopada 1942 god. za bombardovanje i mitraljiranje obale r. Korane522
168.Odluka Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 29 listopada 1942 god. o bombardovanju i mitraljiranju područja Poloj, Primilje, Veljun u cilju represalija523
169.Izvještaj Stožera Druge divizije od 29 listopada 1942 god. o napadu na posade uzduž željezničke pruge Sunja - Majur527
170.Operativna zapovijest Komande Pete grupacije granične straže od 30 listopada 1942 god. za čišćenje područja Risnjak528
171.Naređenje komandanta Jedanaestog armijskog korpusa od 30 listopada 1942 god. u vezi s ofanzivom na područje Gorjanaca i Žumberka531
172.Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 30 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Sjeničak i rejona Crne Drage532
173.Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Glina i zone Veljun533
174.Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 listopada 1942 god. o dejstvlma podređenih jedinica534
175.Registar539
Registar377
BIBLIOTEKA