ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 7 - rujan 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama na teritoriju Prvog i Drugog odreda7
2.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 1 rujna 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj Krajini10
3.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko19
4.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 3 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama na teritoriju zone u vremenu od 17 srpnja do konca kolovoza24
5.Obavještenje štaba Treće operativne zone od 3 rujna 1942 god. štabu Drugog odreda o pripremi neprijateljske ofanzive na Krndiju34
6.Spisak štabova operativnih zona i udarnih brigada upućen od Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske 4 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije radi imenovanja komandanata i političkih komesara35
7.Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Ribnik37
8.Naredba štaba Četvrte operativne zone od 4 rujna 1942 god. o formiranju Trećeg narodnooslobodilačkog partizanskog odreda38
9.Zapovijest štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. za napad na Ozalj41
10.Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 5 rujna 1942 god. za napad na željezničku stanicu L. Jesenica - Javornik i rušenje pruge između Blata, Jesenice, Javornika i Rudopolja44
11.Naredba štaba Četvrte operativne zone od 5 rujna 1942 god. za formiranje Prve dalmatinske NOU brigade47
12.Naoružanje i brojno stanje Drugog odreda Treće operativne zone Hrvatske od 5 rujna 1942 godine52
13.Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 6 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o likvidaciji ustaškog uporišta Dabar54
14.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 6 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama i neprijateljskoj ofanzivi na sektoru Prvog odreda58
15.Izvještaj zamjenika komandanta Treće operativne zone i komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 6 rujna 1942 god. štabu zone o napadu na petrolejske izvore u Gojilu66
16.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 6 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranje Prve dalmatinske NO udarne brigade71
17.Izvještaj štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6 rujna 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o mogućnosti neprijateljske ofanzive73
18.Naređenje štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 6 rujna 1942 god. štabovima bataljona za akciju na Čanak i Kosu75
19.Izvještaj Operativnog štaba od 7 rujna 1942 god. štabu NOP odreda Banije o napadu na petrolejske izvore u Gojilu i uništenju postrojenja za eksploataciju82
20.Izvještaj štaba Treće operativne zone od 7 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju i naoružanju Proleterske čete Bos. Krajine91
21.Izvještaj štaba Prvog NOP odreda od 7 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama Drugog bataljona92
22.Pregled naoružanja Prvog NOP odreda Treće operativne zone od 7 rujna 1942 godine94
23.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 7 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Prve dalmatinske NO udarne brigade i Trećeg odreda96
24.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 7 rujna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama Prvog i Drugog odreda102
25.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 8 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama podređenih jedinica114
26.Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 9 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o uspjelim akcijama na pruzi Blata-Rudopolje i napadima na željezničke stanice L. Jesenica i Javornik121
27.Izvještaj štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 9 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na pruzi Blata-Rudopolje124
28.Zapovijest Operativnog štaba slavonskih, banijskih i moslavačkih partizana od 9 rujna 1942 god. za napad na Veliku Mlinsku126
29.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama jedinica Prve, Druge i Pete operativne zone129
30.Izvještaj štaba Drugog odreda od 11 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o aktivnosti neprijateljskih snaga na teritoriju Krndije134
31.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zdne o borbi kod Obljaja i o diverzijama na pruzi Beograd-Zagreb136
32.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Udbinu140
33.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Čanak i Kosu145
34.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu jedinica, akcijama i organizacionom stanju odreda147
35.Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 13 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu Talijana i četnika na brigadu152
36.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 13 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljske snage kod Gornjeg Klasnića154
37.Obavijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o nazivima formiranih i novoformiranih brigada155
38.Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone na operativne pravce prodiranja u zapadnu Liku Prve i Druge NO udarne brigade159
39.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 rujna 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o koriščenju prisustva proleterskih brigada na teritoriju zone radi jačanja narodnooslobodilačkog pokreta160
40.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji Osme brigade na Majski Trtnik i akciji banijskih snaga u zajednici sa slavonskim jedinicama na Gojilo161
41.Naredba štaba Četvrte operativne zone od 14 rujna 1942 god. o pohvali jedinica koje su učestvovale u napadu na Duvno164
42.Pismo štaba Četvrte operativne zone od 14 rujna 1942 god. političkom komesaru i operativnom oficiru zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno165
43.Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljska uporišta kod Sinca167
44.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 6 do 16 rujna171
45.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama Mosećkog bataljona i Prve dalmatinske NO udarne brigade179
46.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Duvno181
47.Pismo štaba operativnih trupa na sektoru Grahovo od 19 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o upućivanju dviju brigada radi oslobođenja Grahova i stvaranja uslova za djelovanje na željezničkoj pruzi Knin-Gračac182
48.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 19 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Udbinu183
49.Izvještaj o brojnom stanju i naoružanju Prvog odreda Treće operativne zone od 19 rujna 1942 godine186
50.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 20 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u vremenu od 24 kolovoza do 15 rujna187
51.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 20 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije na pruzi Ramljani-Lešće i na mjesta Ramljane, Janjče i Lešće193
52.Izvještaj o brojnom stanju i naoružanju od 20 rujna 1942 god. Drugog odreda Treće operativne zone196
53.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 rujna 1942 god. političkom komesaru Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i izgledima za početak neprijateljske ofanzive198
54.Brojno stanje jedinica Prvog proleterskog NO udarnog bataljona Hrvatske od 21 rujna 1942 godine199
55.Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 22 rujna 1942 god. o napadu na Blagaj, Pavlovac i Siću200
56.Obavijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 rujna 1942 god. Joži Horvatu o formiranju Kalničkog bataljona203
57.Naredba br. 16 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 rujna 1942 god. za formiranje Kalničkog bataljona207
58.Obavijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone o uspostavljanju granice sa Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade208
59.Izvještaj Operativnog štaba od 22 rujna 1942 god. štabu NOP odreda Banije o stanju i borbama banijskih jedinica na terenu Moslavine i Bilo Gore210
60.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 22 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama na sektoru Trećeg i Četvrtog odreda217
61.Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Kosinj i okolna sela222
62.Obavještenje štaba Devete NO brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o planovima prvih akcija i prijedlogu članova štaba brigade225
63.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama jedinica Prve, Druge i Četvrte operativne zone228
64.Izvještaj štaba Treće operativne zone od 23 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji u Slavoniji i akcijama izvršenim u prvoj polovici rujna236
65.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 23 rujna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji243
66.Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 24 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rušenju pruge i telefonske veze na liniji Raduč-Medak, Raduč-Lovinac i Medak-Ribnik245
67.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 25 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na Bosiljevo246
68.Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine248
69.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije u Donjem Kosinju, Gornjem Kosinju, Lipovu Polju itd.249
70.Izvještaj štaba Četvrtog NOP odreda za Liku od 26 rujna 1942 god. štabu Grupe NOP odreda za Liku o izvršenim akcijama odreda od 21 do 26 rujna251
71.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 26 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu jedinica i borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive254
72.Saopćenje štaba Druge operativne zone od 26 rujna 1942 god. o borbi Četvrte NOU brigade Hrvatske protiv Talijana kod Tanča Gore256
73.Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 26 rujna 1942 god. štabu Druge operativne zone o borbama i akcijama odreda, u zajednici sa Prvom udarnom brigadom i Krškim odredom, u mjesecu rujnu258
74.Izvještaj štaba Prvog bataljona od 26 rujna 1942 god. štabu Prvog odreda Treće operativne zone o učešću u akciji na Veliku Mlinsku i o stanju bataljona264
75.Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na talijansku kolonu kod Tanča Gore i Dragatuša266
76.Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o djelovanju brigade za vrijeme neprijateljske ofanzive na Žumberak268
77.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 26 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu interniraca na karabinjere između otoka Malog i Velikog Iža i o akcijama i borbama partizana u srednjoj Dalmaciji273
78.Brojno stanje i naoružanje Pete NO brigade Hrvatske na dan 26 rujna 1942 godine278
79.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 27 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u Lici i Baniji280
80.Izvještaj Devete NO brigade od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Raduč i zarobljavanju četničke posade282
81.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbi protiv Talijana na pravcu Studenci-Janjče284
82.Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra285
83.Izvještaj Prvog moslavačkog bataljona od 28 rujna 1942 god. o akcijama na željezničku prugu kod Kletišta, na petrolejske izvore Gojilo i na Malu Mlinsku288
84.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Talijane na cesti Janjče-Studenci289
85.Izvještaj štaba Osme NO brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kod Plavićevca i o napadu na posadu u Blinji291
86.Izvještaj političkog komesara Osme NO brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. političkom komesaru Prve operativne zone o stanju jedinica i kadra296
87.Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 30 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o miniranju mosta na rijeci Mrežnici, rušenju željezničke pruge između Tounja i Košara i napadu na Vukmanić301
88.Izvještaj komandanta Prvog primorsko-goranskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske posade u Tisovcu i Josipovcu koncem rujna 1942 godine304
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
89.Izvještaj upravitelja prometnog otsjeka od 1 rujna 1942 god. o miniranju pruge i napadu na oklopni vlak na pruzi Caprag - Blinjski Kut309
90.Obavještenje generala Maria Roatte od 2 rujna 1942 god. povodom završetka operacije na Biokovu311
91.Vanredno saopštenje Šestog armijskog korpusa od 2 rujna 1942 god. o rezultatima operacije "Albia" izvršene na području Biokova313
92.Pohvala Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 rujna 1942 god. talijanskim jedinicama koje su učestvovale u operaciji "Albia"315
93.Letak izdat početkom rujna 1942 god. od strane komande Osamnaestog i Petog armijskog korpusa povodom završetka talijanske ofanzive na području Biokova316
94.Izvještaj kotarske oblasti u Kutini od 6 rujna 1942 god. o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana317
95.Obavještenje talijanske vojne misije iz Zagreba od 8 rujna 1942 god. o planu namjeravane ustaško-domobranske akcije na području Žumberka i traženju sadejstva talijanskih jedinica321
96.Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 rujna 1942 god. o dejstvu potčinjene avijacije na području Gorskog Kotara i Like325
97.Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj-Split326
98.Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o dejstvu talijanske avijacije na području Like za dan 13 rujna 1942 godine329
99.Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 13 rujna 1942 god. za izvođenje operacije na području Velike Kapele331
100.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 14 rujna 1942 god. o oružanim akcijama partizana u Lici i Hrvatskom Primorju u prvoj polovici rujna336
101.Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15 rujna 1942 god. o pokretima i dejstvima jedinica NOPO Jugoslavije na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije344
102.Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15 rujna 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Like i Dalmacije346
103.Proglas komande Petog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. upućen stanovništvu operativnog područja ovog korpusa347
104.Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije351
105.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 16 rujna 1942 god. o oružanim akcijama i diverzijama partizana na području Zagreba, Petrinje, Ogulina i Karlovca u prvoj polovici rujna353
106.Izvještaj župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 18 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak i željezničku stanicu u Hercegovcu364
107.Izvještaj komande Jedanaestog armijskog korpusa od 19 rujna 1942 god. o grupisanju partizana na području Brod Moravice i preduzimanju mjera protiv istih od strane talijanskih okupatorskih snaga366
108.Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20 rujna 1942 god. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova367
109.Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 23 rujna 1942 god. o napadu partizana na Kosinj370
110.Naređenje generala Maria Roatte od 26 rujna 1942 god. za operacije podređenih korpusa na dodijeljenim prostorijama375
111.Izvještaj općinskog poglavarstva Lički Osik od 26 rujna 1942 god. o naoadu partizana na Široku Kulu i o pljački i zvjerstvu ustaša377
112.Izvještaj sekretara Fašia od 27 rujna 1942 god. o napadu partizana na motornu lađu koja je prevozila talijanske fašiste rijekom Krkom379
113.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28 rujna 1942 god. o akcijama partizana na području Dalmacije i južne Like380
114.Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 29 rujna za operaciju u Lici383
115.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30 rujna 1942 god. o partizanskim akcijama na području Dalmacije386
116.Izvještaj ustaškog stožera Velike župe Modruš od 30 rujna 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području župe388
Registar391
BIBLIOTEKA