ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 6 - kolovoz 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 1 kolovoza 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o povezivanju sa Vrhovnim štabom i razgovorima sa drugom Titom o stvaranju oslobođenog teritorija nakon oslobođenja Livna7
2.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 1 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na Cilašu10
3.Pismo štaba Četvrte operativne zone od početka kolovoza 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi onesposobljavala ceste Grahovo - Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba12
4.Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 2 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o likvidaciji neprijateljskog uporišta u Prokikama15
5.Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 2 kolovoza 1942 god. štabu Treće operativne zone o stanju i radu jedinice i o akcijama izvršenim od 20 srpnja do 2 kolovoza18
6.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 2 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana kod Vagnja i na Vrdovu24
7.Izvještaj štaba Bataljona "Jozo Jurčević" od 2 kolovoza 1942 god. komandantu Četvrte operativne zone o akcijama i borbama bataljona26
8.Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 3 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Talijane između Crnog Luga i Gerova34
9.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama, akcijama i organizacionim promjenama odreda35
10.Izvještaj političkog komesara Prvog proleterskog NOU bataljona od 4 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na Talijane između Gerova i Crnog Luga43
11.Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 4 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o stanju i radu jedinica45
12.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 5 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba zone sa Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno - Glamoč - Grahovo49
13.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga i akcijama izvršenim od 25 srpnja do 5 kolovoza63
14.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga, o izvršenim akcijama i o stanju naših jedinica67
15.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 kolovoza 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji, o organizacionom sređivanju i narastanju jedinica i o akcijama73
16.Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 6 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju posade u Kalju91
17.Pismo štaba Četvrte operativne zone od 7 kolovoza 1942 god. operativnom oficiru zone o rezultatima napada na neprijateljsko uporište Vaganj i o drugim akcijama92
18.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 8 kolovoza 1942 god. komandantu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda od 24 lipnja do 5 kolovoza97
19.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 8 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu Udarnog bataljona na selo Covići113
20.Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka116
21.Naredba štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske od 9 kolovoza 1942 god. o postavljanju štaba Žumberačko-pokupskog odreda i rukovodstva Prvog bataljona "Jože Kraša"119
22.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji122
23.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 11 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijansko-četničkoj ofanzivi u Lici i o akcijama na Kordunu130
24.Izvještaj štaba Bataljona "Jozo Jurčević" od 11 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj Krajini135
25.Izvještaj komande Četvrte čete od 11 kolovoza 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prvog slavonskog NOP odreda o radu čete i izvršenim akcijama od 29 srpnja do 9 kolovoza 1942 godine136
26.Izvještaj političkog komesara Prvog proleterskog NOP udarnog bataljona od 11 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbi protiv Talijana na položaju između Mrzle Vodice i Jelenja138
27.Izvještaj operativnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 12 kolovoza 1942 god. Štabu grupe o borbama protiv četnika kod Vrhovina i Dugog Dola139
28.Brojno stanje i naoružanje NOP odreda Hrvatske od 12 kolovoza 1942 godine145
29.Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda Korduna i Banije od 12 kolovoza 1942 god. za napad na neprijateljsku posadu u Vrginmostu146
30.Izvještaj štaba Treće operativne zone Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnom savjetovanju održanom 11 i 12 kolovoza 1942 godine149
31.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zauzeću Križpolja i blokadi Jezerana155
32.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neuspjelom pokušaju razbijanja blokade Jezerana od strane neprijateljskih snaga iz Brinja156
33.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 13 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zarobljavanju neprijateljske posade u Jezerahama159
34.Obavještenje štaba Treće operativne zone od 13 kolovoza 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o pripremi neprijateljske ofanzive i o dolasku djelova Prvog proleterskog bataljona Bosanske Krajine i štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda na teritoriju Slavonije160
35.Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete165
36.Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini169
37.Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 14 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neuspjelom napadu Talijana na logor u Travniku i ponovnoj akciji bataljona na cesti Crni Lug - Gerovo170
38.Članak iz "Vjesnika" od kolovoza 1942 god. o izdajničkoj ulozi Draže Mihailovića kao ministra jugoslavenske vlade u Londonu172
39.Saopćenje Operativnog štaba Korduna i Banije sredinom kolovoza 1942 god. o napadu na neprijateljski garnizon u Vrginmostu177
40.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 15 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o najvažnijim akcijama izvršenim na teritoriju zone178
41.Izvještaj štaba Grupe odreda za Liku od 15 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama, akcijama i organizacionim promjenama odreda180
42.Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadima na Jezerane i Križpolje i zarobljavanju neprijateljskih posada u njima187
43.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 16 kolovoza 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju partizanskih odreda Dalmacije195
44.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda za korišćenje nastale situacije na teritoriju Pokupsko-žumberačkog odreda i za formiranje Prve kordunaške brigade198
45.Izvještaj načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 kolovoza 1942 god. komandantu Glavnog St├ába o situaciji na terenu Pokupsko-žumberačkog odreda199
46.Izvještaj zamjenika političkog komesara Četvrte operativne zone od 17 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama Drugog bataljona Prve proleterske brigade protiv ustaša i Talijana kod Studenaca202
47.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 16 kolovoza203
48.Naredba štaba Druge operativne zone od 20 kolovoza 1942 god. za formiranje Drugog bataljona Žumberačko-pokupskog NOP odreda207
49.Zapovijest štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 21 kolovoza 1942 god. štabovima bataljona za napad na Udbinu209
50.Izvještaj komande Druge čete od 21 kolovoza 1942 god. štabu Trećeg bataljona Prvog odreda Treće operativne zone o akciji na vlak kod Vukosavljevice i o radu od 14 do 21 kolovoza216
51.Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić218
52.Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete Bataljona "Jože Kraša"221
53.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 22 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama novoformiranog bataljona u okolini Moslavačke Gore223
54.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 22 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama, akcijama i rasporedu snaga odreda227
55.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 24 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama od 1 do 18 kolovoza234
56.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 kolovoza 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji i akcijama jedinica240
57.Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 25 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na Udbinu253
58.Izvještaj izaslanika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju i djelovanju jedinica NOP odreda Banije za vrijeme neprijateljske ofanzive255
59.Izvještaj komande Prve banijske proleterske čete od 26 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o radu i uspjesima postignutim od dolaska na teritorij Slavonije259
60.Brojno stanje i naoružanje Pete operativne zone na dan 26 kolovoza 1942 godine262
61.Izvještaj štaba Treće operativne zone od 27 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama od početka ožujka do konca kolovoza na teritoriju Slavonije264
62.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Kordunaške grupe NOP odreda o vojničkim i političkim mjerama koje treba sprovesti u Banijskom NOP odredu radi podizanja morala i borbenosti279
63.Izvještaj štaba Treće operativne zone od konca kolovoza 1942 god. o akcijama izvršenim u drugoj polovici kolovoza281
64.Izvještaj štaba Prvog NOP odreda od 28 kolovoza 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Đulavec283
65.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 28 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uništenju teretnog vlaka na pruzi L. Jesenica - Javornik284
66.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 28 kolovoza 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na područje Južnodalmatinskog NOP odreda286
67.Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 29 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih jedinica288
68.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 29 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama, akcijama i rasporedu snaga odreda294
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
69.Izvadak iz izvještaja talijanske vojne cenzure od 2 kolovoza 1942 god. o Pismu jednog talijanskog avijatičara301
70.Izvještaj Velike župe Cetina od 2 kolovoza 1942 god. o akcijama partizana na sektoru župe302
71.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 kolovoza 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Korduna304
72.Izvještaj karabinjerske stanice Gerovo od 3 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu na cesti Crni Lug - Gerovo306
73.Izvještaj centuriona Poltrinieria od 3 kolovoza 1942 god. o talijanskim gubicima u borbi protiv partizana na cesti Gerovo - Čabar309
74.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 6 kolovoza o napadu partizana na neprijatelisko uporište Vaganj i Zagvozd309
75.Obavještenje komande Pete grupacije granične straže od 8 kolovoza 1942 god. o interniranju stanovništva s područja Prezida310
76.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 kolovoza 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Kordunu, Baniji, Zagorju, Slavoniji, Gorskom Kotaru i Primorju u drugoj polovici srpnja311
77.Izvještaj Kotarske oblasti Perušić od 8 kolovoza 1942 god. o borbama protiv partizana u selima općine Kosinj324
78.Izvještaj karabinjerske stanice Preko od 9 kolovoza 1942 god. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža sa talijanskom vojničkom pratnjom na brodu "Sofija"327
79.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10 kolovoza 1942 god. o borbama na području Korduna, Gorskog Kotara i Pokuplja331
80.Pregled djelovanja četničkih jedinica od 11 kolovoza 1942 god. na području Like332
81.Izvještaj Velike župe Pokuplje od 12 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na Pisarovinu334
82.Izvještaj Velike župe Cetina od 13 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Supetar na otoku Braču336
83.Pregled brojnog stanja stanovništva predviđenog za interniranje sa područja Cabra, Gerova i Prezida od 13 kolovoza 1942 godine337
84.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 13 kolovoza 1942 god. o akcijama dalmatinskih partizana u prvoj polovici kolovoza338
85.Naređenje komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942 god. za izvođenje operacije "Albia"346
86.Izvještaj Kotarske oblasti u Brinju od 15 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na Križpolje i Jezerane348
87.Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području srednje i južne Dalmacije352
88.Uputstvo Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 kolovoza za operacije na području Velike Kapele354
89.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije361
90.Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 kolovoza 1942 god. o dejstvu talijanske avijacije za vrijeme ofanziva u Gorskom Kotaru, južnoj Lici i južnoj Dalmaciji362
91.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području južne Dalmacije i o bombardiranju nekih predjela Like i južne Dalmacije364
92.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području Like, Gorskog Kotara i Korduna365
93.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 26 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije366
94.Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1942 god. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju "Albia"367
95.Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova368
96.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 27 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na ustaše i Nijemce370
97.Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku od 28 kolovoza 1942 god. o aktivnosti partizana u Slavoniji372
98.Izvještaj poručnika Rinaldi-a od 29 kolovoza 1942 god. o pristizanju kolone koja je iz Crnog Luga izvršila prebacivanje stanovnika određenih za internaciju376
Registar377
BIBLIOTEKA