ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 5 - lipanj-srpanj 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 lipnja 1942 god. o formiranju štaba Prve operativne zone7
2.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama i na terenu zone8
3.Izvještaj štaba Kombinovanog odreda od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana i o rasformiranju odreda11
4.Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona "Bude Borjan" i "Branko Vladušić"13
5.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 3 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske Krajine od četnika15
6.Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko18
7.Izvještaj štaba Prvog bataljona pd 4 lipnja 1942 god. Štabu NOP odreda Banije o akcijama izvršenim koncem svibnja22
8.Naredba štaba Banijskog NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. o postavljenju rukovodilaca24
9.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 5 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona u toku svibnja26
10.Brojno stanje ljudstva i naoružanje NOP odreda Banije od 5 lipnja 1942 godine32
11.Izvještaj vodnika Tenkovskog voda od 5 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Podlapac34
12.Izvještaj komande Samostalnog partizanskog voda u Bilo Gori od 5 lipnja 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o akcijama i stanju voda37
13.Naredba br. 5 štaba Četvrte operativne zone od 6 lipnja 1942 god. za formiranje bataljona "Vojin Zirojević"39
14.Naredba br. 6 komandanta Četvrte operativne zone od 6 lipnja 1942 god. za formiranje južnodalmatinskog bataljona "Jozo Jurčević"40
15.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 7 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u Gorskom Kotaru i Primorju u vremenu od 11 svibnja do 7 lipnja41
16.Brojno stanje Prvog proleterskog udarnog bataljona Hrvatske na dan 7 lipnja 1942 godine52
17.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 7 lipnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju zone55
18.Pismo Centralnog komiteta KPH od 8 lipnja 1942 god. Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju o razvoju Narodnooslobodilačke borbe u pojedinim oblastima Hrvatske i o zadacima Povjerenstva59
19.Izvještaj štaba Sjevrnodalmatinskog NOP odreda od 10 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama bataljona "Bude Borjan"63
20.Izvještaj štaba bataljona "Ognjen Priča" od 10 lipnja 1942 god. grupi partizana s terena Prijedora o napadu na ustašku kolonu66
21.Naredba br. 3 štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10 lipnja 1942 god. o imenovanju rukovodilaca bataljona "Bude Borjan"67
22.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor69
23.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica78
24.Članci iz "Partizanskog vjesnika" br. 79 od 13 lipnja 1942 god. o ustaško-četničkoj saradnji i neuspjehu ustaške ofanzive na Kordun i Petrovu Goru82
25.Izvještaj štaba bataljona "Petar Vuksan" od 14 lipnja 1942 god. komandantu Prve operativne zone o brojnom stanju i naoružanju bataljona86
26.Izvještaj Štaba operativne grupe u rejonu Plitvičkog Leskovca od 14 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenom napadu na talijansku kolonu87
27.Naredba štaba Treće operativne zone od 15 lipnja 1942 god. o promjeni naziva Prvog slavonskog NOP odreda i formiranju Trećeg bataljona ovog odreda88
28.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 lipnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u oblastima Hrvatske i o akcijama partizana u Prvoj i Četvrtoj operativnoj zoni92
29.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izradi emisione radiostanice100
30.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 17 lipnja 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama jedinica u prvoj polovici lipnja101
31.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog proleterskog bataljona i jedinica Ličke grupe NOP odreda protiv Talijana i ustaša104
32.Pismo štaba Prve operativne zone od 18 lipnja 1942 god. novopostavljenom političkom komesaru Prve NOU brigade Hrvatske o zadacima brigade u vezi sa njenim formiranjem i izvođenjem operacija107
33.Naredba br. 8 štaba Četvrte operativne zone od 18 lipnja 1942 god. o formiranju Prvog dalmatinskog udarnog bataljona111
34.Naređenje štaba Četvrte operativne zone od 18 lipnja 1942 god. štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o najvažnijim zadacima bataljona112
35.Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona "Bude Borjan" i "Branko Vladušić"114
36.Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 18 lipnja 1942 godine116
37.Izvještaj štaba Prvog proleterskog NO udarnog bataljona od 19 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP obreda Hrvatske o akcijama izvršenim u vrijeme od 8 do 15 lipnja118
38.Brojno stanje Prvog proleterskog udarnog bataljona na dan 19 lipnja 1942 godine120
39.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 19 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama jedinica i o neprijateljskoj ofanzivi na sektoru odreda122
40.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 19 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenoj reorganizaciji štabova i jedinica i o akcijama odreda126
41.Presuda četničkim izdajnicima izrečena od strane Vojnog suda NOP bataljona "Božidar Adžija" od 19 lipnja 1942 godine131
42.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 19 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojno-političkoj situaciji na teritoriju zone133
43.Brojno stanje i naoružanje jedinica Pete operativne zone na dan 20 lipnja 1942 godine140
44.Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca142
45.Članak iz "Našeg izvještaja" br. 143 od 21 lipnja 1942 god. o akcijama partizana u južnoj i srednjoj Dalmaciji144
46.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 21 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama u Gorskom Kotaru i Primorju izvedenim u vremenu od 25 svibnja do 16 lipnja146
47.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 22 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i diverzijama jedinica152
48.Naređenje štaba Prve operativne zone od 22 lipnja 1942 god. štabu Banijskog NOP odreda za napad na neprijateljske garnizone u cilju razbijanja ofanzive u Bosanskoj Krajini160
49.Izvještaj komandanta Pete operativne zone od 22 lipnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o zauzimanju Krivog Puta161
50.Izvještaj političkog komesara Prve operativne zone od 23 lipnja 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o političkoj situaciji na teritoriju zone i vojnopolitičkom stanju u odredima163
51.Brojno stanje i naoružanje četa Petog bataljona NOP odreda Banije od 23 lipnja 1942 godine170
52.Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 23 lipnja 1942 godine176
53.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 lipnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o porastu partizana u Gorskom Kotaru i Primorju, sporazumu između ustaša i četnika i vojno-političkoj situaciji u oblastima Hrvatske178
54.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama odreda182
55.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 18 do 25 lipnja187
56.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića191
57.Izvještaj komandanta Pete operativne zone od 25 lipnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o situaciji na teritoriju odreda i prijedlog za napad na neprijateljske posade u Brinju, Prokikama i Žutoj Lokvi195
58.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o održavanju stalnih veza, prenašanju borbenih iskustava i pomaganju Druge, Treće, Četvrte i Pete operativne zone198
59.Izvještaj štaba NOP odreda Hrvatskog Zagorja od 30 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Druge čete Druge operativne zone i njenim akcijama u zajednici sa slovejpačkim jedinicama u Zumberku202
60.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica Prvog i Drugog odreda, organizacionom stanju i planu napada na tromeđu208
61.Izvještaj štaba Prvog bataljona Prvog odreda od 30 lipnja 1942 god. štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim u drugoj polovici lipnja221
62.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 srpnja 1942 god. Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u zonama, njihovoj međusobnoj saradnji i akcijama partizana224
63.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 1 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda u drugoj polovici lipnja i pretstojećim organizacionim zadacima235
64.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 srpnja 1942 god. štabu Kordunaške grupe NOP odreda za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda241
65.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 3 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na granici između Like i Korduna i o akcijama partizana Banije243
66.Izvještaj političkog komesara Prve operativne zone od srpnja 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o preduzetim mjerama za proširenje Narodnooslobodilačke borbe poslije neprijateljske ofanzive245
67.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica i zarobljavanju posade u Tounjskom Tržiću252
68.Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 4 srpnja 1942 god. za napad na Primišlje i Lađevac257
69.Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 srpnja 1942 god. štabovima Prvog i Drugog odreda za formiranje udarnih bataljona i omladinskih četa i postavljanje rukovodstva u njima260
70.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 4 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim akcijama koncem lipnja i početkom srpnja i o stanju u bataljonima266
71.Pismo rukovodioca agitacije i propagande pri Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju od 5. srpnja 1942 god. operativnom oficiru štaba Četvrte operativne zone o borbi protiv Talijana kod sela Ježevića273
72.Izvještaj Prve NO udarne brigade Hrvatske od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o zauzimanju Velike i Male Melnice i rasporedu jedinica275
73.Izvještaj Drugog ličkog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku borbi za zauzimanje Podlapca i okolnih sela276
74.Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona "Branko Vladušić" i "Bude Borjan"280
75.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 6 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama odreda u drugoj polovini lipnja283
76.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 6 srpnja 1942 god. komandantu NOP odreda Hrvatske o zajedničkim akcijama i saradnji sa slovenačkim partizanima294
77.Informativni izvještaj štaba Pete operativne zone od 6 srpnja 1942 god. komandantu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u Gorskom Kotaru i Primorju297
78.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama Prvog i Drugog odreda300
79.Naredba Štaba NOP odreda Banije od 7 srpnja 1942 god. o postavljenju rukovodećeg kadra u novoformiranom Četvrtom bataljonu Prve NO udarne brigade304
80.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 8 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju i naoružanju potčinjenih jedinica305
81.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 9 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na sektoru Primišlje - Slunj308
82.Izvještaj zamjenika komandanta Prvog proleterskog udarnog bataljona Hrvatske od 9 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji u Škarama i okolini i o napadu na talijansku motorizovanu kolonu kod Brloga312
83.Uputstvo štaba Grupe NOP odreda za Liku od 9 srpnja 1942 god. za sprovodenje takmičenja u jedinicama313
84.Uputstvo štaba Prve operativne zone od 10 srpnja 1942 god. Štabu NOP odreda Banije za primjenu manevra prilikom nastupanja većih neprijateljskih snaga315
85.Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 10 srpnja 1942 god. za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda, odabiranje boraca za Proleterski bataljon i izvršenje ostalih zadataka u vezi sa životom i radom u odredima318
86.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 11 srpnja 1942 god. o naimenovanju štaba Četvrte operativne zone321
87.Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o učešću brigade u borbi na sektoru Primišlje - Lađevac322
88.Izvještaj Štaba NOP odreda za Liku od 11 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o poduzetim mjerama za izvršenje zadatka324
89.Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 12 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o uništenju neprijateljskog aviona i akcijama kod Gornjih i Donjih Dubrava328
90.Zapovijest štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 13 srpnja 1942 god. za rušenje željezničke pruge Blata - L. Jesenica - Rudopolje330
91.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga, izvršenim akcijama i formiranju Šestog bataljona334
92.Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac339
93.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku iz prve polovine srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama partizanskih odreda i napadu na Podlapac351
94.Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima362
95.Naredba komandanta Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. o formiranju Prvog bataljona i stavljanju ostalih jedinica pod komandu odreda366
96.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 srpnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i o akcijama368
97.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Primišlje i stanju jedinica379
98.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 16 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspjeloj akciji Prve NOU brigade Hrvatske na pruzi Zagreb - Split384
99.Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 16 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Lici387
100.Izvještaj političkog komesara Druge operativne zone od 17 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnopolitičkom stanju i o akcijama390
101.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 18 srpnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prijemu obavještenja o dolasku proleterskih brigada i Vrhovnog štaba na teritorij Hrvatske395
102.Izvještaj štaba Prve operativne zone od 18 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama u Lici, Baniji i Kordunu od 6 lipnja do 18 srpnja 1942 godine396
103.Naređenje štaba Četvrte operativne zone od 18 srpnja 1942 god. komandantu Odreda za srednju Dalmaciju o izmjeni sastava Štaba odreda i bataljona, reorganizaciji bataljona, formiranju partizanskih punktova i političkom radu sa borcima402
104.Obavještenje političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Druge operativne zone o postavljenju članova Štaba zone i formiranju odreda u Zumberku405
105.Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac407
106.Zapovijest štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. za napad na Ličku Jesenicu i Begovac412
107.Izvještaj Grge Milašinčića od 20 srpnja 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Zumberku414
108.Izvještai štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 20 srpnja 1942 god. štabu Druge operativne zone o akcijama kordunaških partizana na putu za Zumberak416
109.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 21 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga i pripremama naših jedinica za razbijanje neprijateljske ofanzive418
110.Izvještaj štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilo Gori420
111.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kordunaških i banijskih partizana425
112.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 23 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretima neprijateljskih snaga i izvršenim akcijama i diverzijama429
113.Izvještaj štaba Prve udarne brigade Hrvatske od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju u bataljonima i o napadu na Ličku Jesenicu436
114.Brojno stanje i naoružanje jedinica Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske od 24 srpnja 1942 godine440
115.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 24 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljske ofanzive442
116.Izvještaj komandanta Pete operativne zone od 25 srpnja 1942 god. komandantu NOP odreda Hrvatske o toku operacije za uništenje neprijateljskih snaga u Gomirju446
117.Obavještenje načelnika Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 srpnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba o akcijama Prve NO udarne brigade i Proleterskog bataljona na Ličku Jesenicu i Gomirje448
118.Informativni izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 27 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja450
119.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 27 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama, borbama i organizacionim promjenama odreda455
120.Naredba Štaba NOP odreda Banije od 27 srpnja 1942 god. za formiranje udarnog bataljona463
121.Izvještaj političkog komesara Prve operativne zone od 28 srpnja 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbama i o vojno-političkoj situaciji na teritoriju zone465
122.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama u drugoj polovini srpnja474
123.Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Zumberka478
124.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o koncentraciji neprijateljskih snaga u Pounju, akcijama na Hrtiću, Stankovcu i Brnjeuški i formiranju udarnog bataljona479
125.Brojno stanje i naoružanje bataljona "Jože Kraš" Zumberačkopokupskog NOP odreda od 29 srpnja 1942 godine482
126.Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone "Branko Vladušić" i "Bude Borjan"487
127.Zapovijest Operativnog štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske i Pete operativne zone od 30 srpnja 1942 god. za napad na Prokike490
128.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske koncem srpnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama diverzantske grupe od 18 siječnja do 19 srpnja493
129.Izvještaj štaba Grupe NOP odreda za Liku od 31 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima borbe na sektoru Barlete494
130.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31 srpnja 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj - Livno495
131.Pismo članova štaba Četvrte operativne zone od 31 srpnja 1942 god. drugovima u sjedištu štaba o situaciji na sektoru Livna, Duvna i Bosanskog Grahova i zadacima jedinica na sektoru Dinare i Kamešnice498
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
132.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Kistanje od 1 lipnja 1942 god. o ubistvu grupe rodoljuba i paljenju kuća u rejonu Kistanje505
133.Uputstvo generala Maria Roatte od 2 lipnja 1942 god. o rasporedu i odbrani izolovanih talijanskih posada506
134.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 2 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kninskoj Krajini u drugoj polovini svibnja507
135.Izvještaj komande Stosedme legije crnih košulja od 3 lipnja 1942 god. o operacijama "čišćenja" na području Bukovice518
136.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 5 lipnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Kistanja521
137.Izvještaj Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 6 lipnja 1942 god. o interniranju i strijeljanju članova partizanskih porodica sa područja Sušaka522
138.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 6 lipnja 1942 god. o akcijama partizana u drugoj polovini svibnja 1942 godine525
139.Izvještaj guvernera Dalmacije od 7 lipnja 1942 god. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici537
140.Naredba guvernera Bastianinia od 7 lipnja 1942 god. o ukidanju manjih posada i obrazovanju jačih garnizona541
141.Naredba guvernera Dalmacije od 7 lipnja 1942 god. o mjerama protiv partizana i njihovih porodica542
142.Spisak lica određenih za strijeljanje iz općine Biograd od 7 lipnja 1942 godine547
143.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 8 lipnja 1942 god. o napadu partizana na karabinjersku posadu u selu Nuniću i Bijelini i o borbama između talijanske kolone i partizana na cesti Ervenik - Kistanje551
144.Izvještaj guvernera Bastianinia od 9 lipnja 1942 god. o situaciji na području sjeverne Dalmacije552
145.Obavještenje generala Maria Roatte od 9 lipnja 1942 god. o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju t.zv. antikomunističke milicije554
146.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Gospić od 11 lipnja 1942 god. o saradnji četnika sa Talijanima i domobranima i borbi četnika protiv partizana555
147.Zapovijest guvernera Bastianinia od 13 lipnja 1942 god. za akciju "čišćenja" na području između Pirovca i rijeke Krke556
148.Naredba guvernera Bastianinia od 13 lipnja 1942 god. o osnivanju koncentracionog logora na ostrvu Molatu559
149.Talijanski izvještaj od 13 lipnja 1942 god. o četničko-talijanskoj saradnji i o stvaranju t.zv. antikomunističke milicije na anektiranom području sjeverne Dalmacije560
150.Operativni izvještaj konzula Scalchi-a od 15 lipnja 1942 god. o akciji "čišćenja" na području između sela Zatona i Vodica563
151.Izvadci iz izvještaja Provinciske komisije ratne cenzure od 15 lipnja 1942 god. o odnosu talijanskih vojnika prema stanovništvu Dalmacije i o akcijama "čišćenja"565
152.Izvještaj komande Stosedme legije crnih košulja od 15 lipnja 1942 god. o hapšenju u Splitu567
153.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Gospiću od 15 lipnja 1942 god. o napadima partizana568
154.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pykovnije u Sisku od 15 lipnja 1942 god. o akcijama partizana na teritoriju pukovnije570
155.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 lipnja 1942 god. o akcijama partizana580
156.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 18 lipnja 1942 god. o borbama protiv partizana u Lici584
157.Izvještaj guvernera Bastianinia od 21 lipnja 1942 god. u vezi naredbe od 7 lipnja586
158.Izvještaj Velike župe Pokupje od 22 lipnja 1942 god. o napadima partizana na Topusko i Vojnić-kolodvor587
159.Izvještaj komesara Javne sigurnosti Kistanja od 24 lipnja 1942 god. o situaciji na području Kistanje, povlačenju manjih posada i dislokaciji talijanskih jedinica590
160.Izvještaj Velike župe Cetina od 24 lipnja 1942 god. o napadima partizana na oružničke postaje Vrgorac i Kozica593
161.Obavještenje komande Osamnaestog armiskog korpusa od 25 lipnja 1942 god. o broju talijanskih bataljona na području Bukovice595
162.Izvještaj prefekta Teste od 26 lipnja 1942 god. o napadu partizana na grupu talijanskih vojnika i o strijeljanju grupe rodoljuba596
163.Obavijest prefekta Teste od 26 lipnja 1942 god. povodom strijeljanja grupe rodoljuba597
164.Izvještaj Velike župe Modruš od 29 lipnja 1942 god. o situaciji na području Gorskog Kotara599
165.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora o akcijama partizana u drugoj polovini lipnja 1942 godine607
166.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga " Slovenija-Dalmacija" od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog617
167.Naredba Prefekture Zadar od 1 srpnja 1942 god. za hapšenje i interniranje porodica partizana sa područja Biograda618
168.Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Italije od 2 srpnja 1942 god. u vezi interniranja porodica partizana i njihovog prebacivanja u Italiju619
169.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3 srpnja 1942 god. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju621
170.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3 srpnja 1942 god. o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica622
171.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Otočca625
172.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu na gesti Senj - Novi, o paljenju sela Ledenice od strane Talijana i borbi u selu Lukar626
173.Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču628
174.Izvještaj Kvesture Zadar od 9 srpnja 1942 god. o prodoru partizana na područje Promine629
175.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču631
176.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 11 srpnja 1942 god. o diverzijama na pruzi Zagreb - Ogulin u blizini G. i D. Dubrave632
177.Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina633
178.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 14 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor na Molat grupe porodica partizana iz sela Zatona643
179.Proglas zapovjedništva Petog armijskog korpusa i Prefekture Kvarner od 15 srpnja 1942 god. o zavođenju mjera protiv stanovništva Gorskog Kotara644
180.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za dan 16 srpnja 1942 god. o borbama u Dalmaciji646
181.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 17 srpnja 1942 god. o napadu partizana na četnike u selu Mokro Polje647
182.Izvještaj guvernera Bastianinia od 18 srpnja 1942 god. o vojnopolitičkoj situaciji u Dalmaciji648
183.Pismo prefekta Teste od 19 srpnja 1942 god. o stvaranju logora na Rabu i o planovima talijanskih okupatora po pitanju kolonizacije650
184.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 20 srpnja 1942 god. o čišćenju na otoku Ižu i o brojnom stanju logora na Molatu651
185.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 23 srpnja 1942 god. o odvođenju u koncentracioni logor na Molat grupe porodica partizana iz Krapnja652
186.Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za dan 23 srpnia 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Zrnovice653
187.Izvještaj fašističkog sekretara iz Vodica od 25 srpnja 1942 god. o borbama na području Vodica i o represalijama nad stanovništvom654
188.Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25 srpnja 1942 god. o situaciji poslije operacija talijanskih trupa na području Velebita658
189.Bilješka Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like660
190.Izvještaj općinskog komesara Rombolia od 28 srpnja o čišćenju na otoku Rava i strijeljanju jedne grupe rodoljuba661
191.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 28 srpnja 1942 god. o situaciji na teritoriju pukovnije i akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji663
192.Izvještaj karabinjerske čete iz Sušaka od 30 srpnja 1942 god. o slanju u koncentracione logore stanovništva sa područja Gerova671
193.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 30 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja672
194.Izvještaj zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 31 srpnja 1942 god. o stanju na teritoriju pukovnije i akcijama partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Primorju675
Registar685
BIBLIOTEKA