ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 4 - travanj-svibanj 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH od 1 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj7
2.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Kordunu i u Lici13
3.Izvještaj Komande Druge čete Dalmatinsko-dinarskih odreda od 2 travnia 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj - Vrlika i napadu Talijana na logor22
4.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 6 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama Prvog odreda26
5.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi, stanju u jedinicama i političkoj situaciji u Kordunu30
6.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 8 travnja 1942 god. Štabu odreda o borbama Kombinovane čete protiv Talijana34
7.Pismo Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 10 travnja 1942 god. Štabu Drugog krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i borbi partizana protiv neprijatelja u sjevernoj Hrvatskoj35
8.Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 11 travnja 1942 god. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj - Vrlika39
9.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 11 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive44
10.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Treće operativne zone o planu za upućivanje Proleterskog bataljona u Slavoniju47
11.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe o upućivanju slušalaca za oficirski kurs i uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima49
12.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 Dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK KPH i oficirske škole u Liku50
13.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda52
14.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 travnja 1942 god. Štabu Druge operativne zone o imenovanju Štaba zone i uspostavljanju veza sa slovenskim i slavonskim jedinicama53
15.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 14 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o upućivanju partizana u Glavni štab i o situaciji u Lici55
16.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Četvrte operativne zone od 15 travnja 1942 godine57
17.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama i o stanju jedinica58
18.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju od 16 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o poduzetim mjerama u vezi sa koncentracijom neprijateljskih snaga i o akcijama Prvog i Drugog bataljona Banijskog NOP odreda64
19.Izvještaj Štaba Dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 17 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o sastavu Štaba, stanju u četama i vojno-političkoj situaciji na livanjskom sektoru68
20.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o trećem zasjedanju Glavnog štaba72
21.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o kretanju neprijatelja i o izvršenim akcijama Prvog i Drugog odreda Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 travnja 1942 god. o zadaćama političkih komesara82
22.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama85
23.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Štabu odreda o napadu na ustaški kamion između Kozjaka i Celapova mosta87
24.Prijedlog Štaba Prvog ličkog odreda "Velebit" od 20 travnja 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za pohvalu jedinica, boraca i rukovodilaca92
25.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru93
26.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog odreda97
27.Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Prvom i Drugom odredu da Prvi maj proslave napadima na neprijatelja i diverzantskim akcijama108
28.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama i akcijama Primorsko-goranskog NOP odreda111
29.Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata113
30.Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata114
31.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 travnja 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda povodom povlačenja glavnine snaga u Bosnu118
32.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 25 travnja 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama bataljona120
33.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 26 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog i Drugog odreda122
34.Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu124
35.Obavještenje Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Štabu Drugog bataljona o oslobođenju Perjasice128
36.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima i o mobilizaciji novih boraca129
37.Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 travnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadima na talijanske kolone kod Vratnika131
38.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 travnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pripremama za borbu oko Knina i o preseljenju Glavnog štaba u Korenicu133
39.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama135
40.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Banija od 30 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji na Baniji i o pripremama okružne partijske konferencije139
41.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 svibnja 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o griješkama u dotadašnjem radu i o zadacima u vezi sa daljim razvojem NO pokreta u Dalmaciji143
42.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda147
43.Brojno stanje Grupe NOP odreda za Liku na dan 2 svibnja 1942 godine152
44.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 svibnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za organiziranje akcije na pruzi i uspostavljanje veze sa Zumberkom157
45.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 svibnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o političkoj situaciji i o akcijama partizana u Prvoj, Četvrtoj i Petoj operativnoj zoni153
46.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona NOP odreda Banije od 4 svibnja 1942 god. Štabu odreda o akcijama izvršenim u vremenu od 8 travnja do 4 svibnja167
47.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama Druge i Šeste čete169
48.Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH o vojno-političkoj situaciji na teritoriju Prve, Četvrte i Pete operativne zone173
49.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog i Drugog odreda182
50.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda189
51.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Broda na Kupi u zajednici sa slovenskim partizanima194
52.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 7 svibnja 1942 god. o formiranju Prvog proleterskog bataljona Hrvatske196
53.Brojno stanje i naoružanje NOP odreda Banije od 7 svibnja 1942 godine198
54.Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda203
55.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama partizanskih jedinica Druge zone205
56.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 9 svibnja 1942 god. Štabu odreda o borbama i akcijama četa207
57.Naredba br. 1 komandanta bataljona "Bude Borjan" od 9 svibnja 1942 god. o postavljenju rukovodilaca u bataljonu212
58.Izvještaj Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku od 10 svibnja 1942 god. Štabu Kombinovanog odreda o brojnom stanju i naoružanju bataljona215
59.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe o odnosima prema Banijskom odredu do formiranja Prve operativne zone219
60.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i političkim griješkama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofanzive221
61.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 13 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama odreda224
62.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 14 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama, rasporedu neprijateljskih snaga i saradnji sa Prvim i Drugim krajiškim odredom229
63.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 14 svibnja 1942 god. komandantu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama bataljona u Gorskom Kotaru i Primorju233
64.Izvještaj člana Povjerenstva CK KP Hrvatske za Zagrebačku oblast Centralnom komitetu KPH o radu partijskih organizacija i o partizanskim akcijama u periodu od 10 travnja do 15 svibnja 1942 godine236
65.Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15 svibnja 1942 god. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender242
66.Izvještaj Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji na teritoriju odreda za vrijeme neprijateljske ofanzive na Petrovu Goru247
67.Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga249
68.Izvještaj Štaba Kombinovanog odreda od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana i četnika254
69.Obavještenje Štaba Kombinovanog odreda od 18 svibnja 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama u selu Golubiću256
70.Naređenje Štaba Kombinovanog odreda od 18 svibnja 1942 god. komandantu Udarnog bataljona za pružanje pomoći proleterskom bataljonu u borbi kod Golubića260
71.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoi ofanzivi na Petrovu Goru i o stanju u jedinicama261
72.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o proboju iz neprijateljskog obruča na Petrovoj Gori i o drugim akcijama na teritoriju Korduna269
73.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na terenu Zone, formiranju bataljona "Vladimir Gortan" i mogućnostima formiranja novih odreda275
74.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 svibnja 1942 god. komandantu Kombinovanog odreda o raspuštanju odreda i novom rasporedu jedinica281
75.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u odredima i na terenu283
76.Brojno stanje i naoružanje Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 godine286
77.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 svibnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i akcijama partizana u Prvoj, Drugoj i Petoj operativnoj zoni288
78.Izvještaj Štaba Kombinovanog partizanskog odreda od 22 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje304
79.Izvještaj Štaba Kombinovanog odreda od 23 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda307
80.Naredba br. 3 Štaba Četvrte operativne zone od 23 svibnja 1942 god. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjevernodalmatinskom NOP odredu309
81.Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik310
82.Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona316
83.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj i razvoju NO pokreta po zonama319
84.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora338
85.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 25 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda340
86.Izvještaj Štaba bataljona "Marko Orešković" od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kombinovanog odreda o brojnom stanju i naoružanju bataljona345
87.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o borbi protiv četnika, formiranju pokretnih udarnih bataljona i mobiliziranju Hrvata u NOB346
88.Izvještaj komandanta Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o stanju odreda349
89.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 26 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju odreda352
90.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama poslije ofanzive na Petrovu Goru354
91.Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone od 29 svibnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akciji bataljona "Bude Borjan" na cesti Zegar - Ervenik358
92.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj ofanzivi i o borbama i akcijama u Gorskom Kotaru i Primorju361
93.Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone od 30 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o dolasku novih boraca iz Primorja368
94.Pregled brojnog stanja i naoružanja Kombinovanog odreda na dan 31 svibnja 1942 godine370
95.Naredba br. 2 komandanta NOP odreda za sjevernu Dalmaciju od 31 svibnja 1942 god. o dodjeljivanju naziva bataljonima, naimenovanju vojnih rukovodilaca i zadacima jedinica372
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
96.Izvještaj splitskog prefekta od 1 travnja 1942 god. o namjeravanom hapšenju dvije stotine rodoljuba377
97.Talijanski izvještaj od 7 travnja 1942 god. o hapšenju 200 rodoljuba u Splitu378
98.Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 7 travnja 1942 god. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija378
99.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 14 travnja 1942 god. o akcijama partizana u prvoj polovici travnja381
100.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Slavonskom Brodu od 15 travnja 1942 god. o napadu partizana na kamenolom u Vetovu389
101.Izvještaj komande Druge talijanske armije od 16 travnja 1942 god. o borbama na području Korenice i Ravne Gore391
102.Uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 19 travnja 1942 god. o postupku s uhvaćenim partizanima i njihovim pomagačima392
103.Izvještaj kotarske oblasti Brinje od 20 travnja 1942 god. o napadu partizana na Jezerane393
104.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije od 23 travnja 1942 god. o napadu jakih talijanskih jedinica na Mosorsku partizansku četu394
105.Izvještaj zadarskog prefekta Vezi-a Orazi-a od 24 travnja 1942 god. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a396
106.Naredba Teste, prefekta provincije Kvarner od 24 travnja 1942 god. o represalijama nad taocima400
107.Izvještaj Velike župe Cetina od 25 travnja 1942 god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru401
108.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 26 travnja 1942 god. o napadu partizana na ustaški kamion kod Vojnića404
109.Izvještaj Ureda javne sigurnosti od 28 travnja 1942 god. o saradnji četnika popa Đujića i Talijana405
110.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 29 travnja 1942 god. o akcijama partizana u Kordunu, Gorskom Kotaru i Slavoniji u drugoj polovici travnja 1942 godine406
111.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 7 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u drugoj polovici travnja 1942 godine413
112.Telegram civilnog komesara Cabra od svibnja 1942 god. o prebacivanju interniraca na Rijeku420
113.Izvještaj Velike župe Cetina od 2 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji421
114.Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba kraljevske vojske od 9 svibnja 1942 god. o zaštiti pruge Split - Gospić - Ogulin - Rijeka426
115.Izvještaj Velike župe Modruš od 10 svibnja 1942 god. o vojno-političkoj situaciji u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju427
116.Telegram Guvernatorata Dalmacije od 10 svibnja 1942 god. o promjeni naziva Druge talijanske armije u Višu komandu oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija"431
117.Obavještenje kvestora Cocci-a od 12 svibnja 1942 god. o pretstojećem suđenju grupi od dvije stotine rodoljuba432
118.Odlomak iz izvještaja Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 13 svibnja 1942 god. o napadu partizana na karabinjere u selu Bruška435
119.Izvještaj Četvrte pogranične legije od 14 svibnja 1942 god. o upadu partizana na teritorij anektiran od Talijana436
120.Izvadak iz telegrama Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 14 svibnja 1942 god. o napadu partizana na željezničke stanice Pribudić i Plavno437
121.Izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 15 svibnja 1942 god. o djelovanju talijanskih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i Korduna438
122.Izvještaj talijanskog načelstva Splita od 15 svibnja 1942 god. o broju interniranih, prijavljenih specijalnom sudu i protjeranih sa područja Splita u periodu od 1 studenog 1941 do 15 svibnja 1942 godine440
123.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 15 svibnja 1942 god. o načinu borbe protiv partizana u Slavoniji443
124.Izvještaj Kotarske oblasti Senj od 15 svibnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku stanicu Krasno i Kuterevo446
125.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije od 16 svibnja 1942 god. o broju lica koja su prijavljena specijalnom sudu u periodu od 1 studenog 1941 do 15 svibnja 1942 sa područja sjeverne Dalmacije448
126.Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17 svibnja o paljenju magazina u fabrici cementa kod Solina449
127.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 18 svibnja 1942 god. o pregovorima i suradnji sa četničkim vođama450
128.Telegram šefa policije Rima sredinom svibnja 1942 god. o slanju interniraca u koncentracione logore na području Italije456
129.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 18 svibnja 1942 god. o borbama protiv partizana od 18 travnja do 10 svibnja 1942 godine456
130.Izvještaj Velike župe Pokupje od 18 svibnja 1942 god. o akcijama partizana na Kordunu465
131.Izvadak iz biltena Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 18 svibnja 1942 god. o borbama protiv partizana kod Golubića469
132.Izvještaj oružničke ispostave Vrpolje od 19 svibnja 1942 god. o napadu na talijansku kolonu kod Knina470
133.Izvadak iz dnevnog biltena Komande pogranične straže Petog armijskog korpusa od 19 svibnja 1942 god. o upadu partizana u Mali Bukovac473
134.Presuda specijalnog suda za Dalmaciju od 20 svibnja 1942 god. Radi Končaru i drugovima474
135.Izvještaj komande 107 legije crnokošuljaša Dalmacije od 20 svibnja 1942 god. o presudi specijalnog suda za Dalmaciju grupi rodoljuba478
136.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Ogulin od 21 svibnja 1942 god. o napadu partizana na oružničke stanice Tržić i Primišlje479
137.Izvještaj guvernera Dalmacije Bastianinia od 21 svibnja 1942 god. o osudama talijanskog specijalnog suda481
138.Izvod iz telegrama guvernera Dalmacije od 21 svibnja 1942 god. o napadu partizana na Talijane482
139.Izvještaj guvernera Dalmacije od 21 svibnja 1942 god. o napadu partizana na talijanske garnizone Ervenik, Biovičino Selo i Mokro Polje482
140.Izvještaj Druge oružničke pukovnije od 22 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u Gospićkom kotaru484
141.Izvještaj Komande autonomrie čete od 22 svibnja 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području "priključenom" Riječkoj provinciji485
142.Telegram riječkog prefekta Teste od 22 svibnja 1942 god. o osnivanju koncentracionih logora na Krku i Rabu489
143.Saopćenje Kraljevske kvesture od 22 svibnja 1942 god. o izvršenom strijeljanju dvadeset pet rodoljuba490
144.Izvještaj dobrovoljačke milicije za javnu sigurnost od 22 svibnja 1942 god. o strijeljanju 26-orice rodoljuba491
145.Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj492
146.Pismo od 24 svibnja 1942 god. upućeno šefu policije u Rimu o stanju u graničnoj zoni na području sjeverne Dalmacije494
147.Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26 svibnja 1942 god. o napadu partizana na motorni brod "Mira" kod Podgore497
148.Izvještaj Kraljevske kvesture Zadra od 26 svibnja 1942 god. o broju interniranih, prijavljenih specijalnom sudu, protjeranih i osuđenih na smrt501
149.Izvještaj guvernera Dalmacije od 26 svibnja 1942 god. o napadu partizana na zadarskog prefekta i njegovu pratnju502
150.Izvještaj guvernera Dalmacije od 27 svibnja 1942 god. o potrebi organiziranja odbrane granice Dalmacije zbog sve jače aktivnosti partizana505
151.Izvještaj uprave istražnog zatvora Šibenik od 27 svibnja 1942 god. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20 i 21 svibnja 1942 god. od strane talijanskog specijalnog suda509
152.Pismo Maria Roatte od 27 svibnja 1942 god. o slanju pojačanja na područje sjeverne Dalmacije512
153.Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 28 svibnja 1942 god. o akcijama partizana od 15 do 25 svibnja 1942 godine513
154.Dnevno obavještenje Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 30 svibnja 1942 god. o interniranju stanovništva i o akcijama partizana519
155.Uputstvo Komande granične straže Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1942 god. o načinu djelovanja podređenih talijanskih jedinica u borbi protiv partizanskih jedinica Pete operativne zone521
Registar*
BIBLIOTEKA