ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 39 - ožujak-svibanj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenti jedinica Jugoslovenske armije
1.Naređenje Štaba 10. korpusa JA od 1. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica o narednim zadacima komandnog kadra nakon iskustava stečenih u dvomjesečnim borbama u Podravini7
2.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 1. marta 1945. Štabu 8. udarnog korpusa JA o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica9
3.Izvještaj Štaba Grupe diverzantskih odreda od 1. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica13
4.Izvještaj Štaba Grupe diverzantskih odreda od 1. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o izvedenim diverzijama 2. i 3. diverzantskog odreda18
5.Izvještaj Štaba 6. udarnog korpusa od 2. marta 1945. Štabu 3. armije JA o dejstvima podređenih jedinica od 10. februara do 2. marta u Podravini i Slavoniji31
6.Zapovijest Štaba 34. udarne divizije JA od 3. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Rečicu55
7.Naređenje Štaba 12. udarne divizije JA od 4. marta 1945. podređenim štabovima i rukovodiocima za sređenje jedinica, učvršćenje discipline i izvođenje nastave62
8.Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske od 6. marta 1945. Generalštabu JA o formacijskom stanju jedinica i operativnoj situaciji od 26. februara do 6. marta64
9.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 6. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na Odru68
10.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 7. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica76
11.Izvještaj Ekonomskog odsjeka Vojne oblasti 4. udarnog korpusa od 7. marta 1945. Ekonomskom odjeljenju Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji, radu i materijalnom stanju komandi područja u mjesecu februaru82
12.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 9. marta 1945. Veterinarskom odjeljenju Glavnog štaba Hrvatske o radu veterinarske službe i o brojnom i zdravstvenom stanju stoke90
13.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 43. divizije JA od 11. marta 1945. godine95-96
14.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 12. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o napadu na Mekinjar i Rebić96
15.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 13. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o napadu na voz kod Sunje98
16.Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 14. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o osiguranju napada na Rečicu101
17.Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske od 16. marta 1945. Generalštabu JA o formacijskom stanju jedinica i operativnoj situaciji od 6. do 16. marta104
18.Izvještaj Štaba 6. udarnog korpusa od 16. marta 1945. Glavnom Štabu Hrvatske o radu korpusne vojne oblasti u januaru i februaru107
19.Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica118
20.Izvještaj Štaba 43. divizije od 17. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o organizaciji i radu organa za naoružanje u diviziji125
21.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o napadu na Čudin klanac i Crnu Vlast127
22.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Homoljca, Krbavice, Bunića, Ljubova, Debelog Brda i Mekinjara i o proboju iz neprijateljskog obruča130
23.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi i općem stanju jedinica135
24.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o brojnom stanju ljudstva i naoružanju sa objašnjenjem rashoda u martu 1945. godine138
25.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na uporište Rečicu142
26.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja vojnoteritorijalnih jedinica i ustanova Vojne oblasti 4. udarnog korpusa JA od 20. marta 1945. godine145-146
27.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva vojnoteritorijalnih jedinica i ustanova Vojne obiasti 4. udarnog korpusa JA od 20. marta 1945. godine145-146
28.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 20. marta 1945. Štabu 11. koipusa JA o operativnoj situaciji, formacijskoj popunjenosti štabova i općem stanju jedinica146
29.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. udarne divizije JA od 20. marta 1945. godine156-157
30.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. udarne divizije JA od 20. marta 1945. godine156-157
31.Zapovijest Štaba 43. divizije JA od 21. marta 1945. štabovima podređenih jedinica za dejstva u pozadini neprijatelja radi bržeg nastupanja jedinica 4. armije u Lici157
32.Zapovijest Štaba Karlovačke brigade 34. udarne divizije JA od 22. marta 1945. podređenim jedinicama za napad na uporište Budrovci163
33.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 24. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o napadu na Crnu Vlast167
34.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i prevoznih sredstava 10. korpusa JA na dan 25. marta 1945. godine170-171
35.Pregled naoružanja jedinica 10. korpusa JA na dan 25. marta 1945. godine170-171
36.Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 25. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o operativnoj situaciji, formacijskoj popunjenosti štabova i općem stanju jedinica171
37.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i popunjenosti potčinjenih štabova i općem stanju jedinica178
38.Zapovijest Štaba udarne brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 26. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Zdenčinu185
39.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 11. korpusa JA od 28. marta 1945. godine190-191
40.Izvještaj Ekonomskog odsjeka Vojne oblasti 10. korpusa od 29. marta 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba JA za Hrvatsku o organizaciji, radu i materijalnom stanju komandi područja u februaru195
41.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 4. udarnog korpusa JA na dan 31. marta 1945. godine205-206
42.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 4. udarnog korpusa JA od 31. marta 1945. godine205-206
43.Pregled brojnog stanja ljudstva na ishrani pri Vojnoj oblasti 8. udarnog korpusa JA na dan 31. marta 1945. godine205-206
44.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 10. korpusa JA na dan 31. marta 1945. godine205-206
45.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 31. marta 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima u mjesecu martu206
46.Izvještaj Štaba 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda od 31. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o izvedenim diverzijama223
47.Izvještaj Štaba Grupe diverzantskih odreda od 1. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o izvedenim diverzijama 1. i 3. diverzantskog odreda243
48.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 8. korpusa od 3. aprila 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji i radu poštansko-telegrafsko-telefonske službe i Čete za vezu u mjesecu martu274
49.Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. potčinjenih jedinicama za napad na Dabar, Letinac, Lipice i Stajnice i presjecanje komunikacije Jezerane - Brinje280
50.Izvještaj Štaba Kalničkog partizanskog odreda od 3. aprila 1945. Štabu Grupe partizanskih odreda 10. korpusa JA o dejstvima u području Kalnika od 21. do 31. marta285
51.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 4. udarnog korpusa od 5. aprila 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o radu Željezničke, Poštansko-telegrafsko-telefonske i Transportne sekcije i Sekcije za održavanje komunikacija u mjesecu martu288
52.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o operativnoj situaciji, popunjenosti štabova i općem stanju jedinica291
53.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 8. udarnog korpusa od 7. aprila 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizacionom stanju i radu odsjeka i sekcija komandi područja u martu298
54.Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 7. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o neprijateljskim gubicima u borbama kod Jezerana, Razvale, Krišpolja i Brinja307
55.Izvještaj Vojne oblasti 10. korpusa, od 9. aprila 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji, radu i materijalnom stanju pozadine u martu309
56.Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 9. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za napad na neprijateljsku kolonu na pravcu Cesarov kamen - Ličko Petrovo Selo - Čelopek321
57.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 9. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o borbi u D. Kupčini325
58.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 10. aprila 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba Hrvatske o radu i stanju intendanture329
59.Zapovijest Štaba Osječke udarne brigade 12. divizije JA od 11. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za forsiranje rijeke Drave335
60.Izvještaj Štaba Osječke udarne brigade 12. divizije JA od 15. aprila 1945. Štabu 51. udarne divizije JA o forsiranju Drave i borbama za oslobođenje Osijeka349
61.Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o izvršenom napadu na Dabar, Letinac, Lipice, Stajnice, Jezerane, Razvalu, Brinje i Trojvrh i o borbama na komunikaciji Ličko Petrovo Selo - Drežnik-Grad - Rakovica - Slunj356
62.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o borbama u području Gline374
63.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 19. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o napadu na uporište Budrovci380
64.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 19. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o borbi kod Pisarovine382
65.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 19. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o napadu na Zdenčinu385
66.Pismo političkog komesara 6. udarnog korpusa JA od 19. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica da, u vezi sa skorim oslobođenjem zemlje, izvrše političke pripreme388
67.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 19. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i općem stanju jedinica392
68.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 20. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i općem stanju jedinica397
69.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 20. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o operativnoj situaciji, organizaciji i općem stanju jedinica402
70.Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 22. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o borbama u području Primišlja i Sunja405
71.Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske od 24. aprila 1945. Generalštabu JA o operativnoj situaciji od 16. do 24. aprila413
72.Izvještaj Štaba 4. udarnog korpusa od 25. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o operativnoj situaciji, organizaciji i općem stanju jedinica418
73.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba 10. korpusa JA o aktivnosti Kalničkog NOP odreda u aprilu 1945. godine424
74.Dopis Glavnog štaba Hrvatske od 28. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa o stavu Generalštaba JA po pitanju odnosa između komandi i štabova operativnih jedinica i vojnoteritorijalnih komandi i ustanova431
75.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 4. udarnog korpusa od 30. aprila 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o radu Željezničke, Poštansko-telegrafsko-telefonske i Transportne sekcije i Sekcije za održavanje komunikacija u aprilu434
76.Izvještaj Ekonomskog odsjeka Vojne oblasti 4. udarnog korpusa od kraja aprila 1945. Odjeljenju ishrane Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji, radu i materijalnom stanju komandi područja u martu437
77.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 30. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, formacijskoj popunjenosti štabova i općem stanju jedinica446
78.Izvještaj Vojne oblasti 10. korpusa od 5. maja 1945. Komandi pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji, radu i materijalnom stanju pozadine u aprilu457
79.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 10. korpusa od 7. maja 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizacionom stanju odsjeka, i sekcija i o njihovom radu od 15. marta do 15 aprila468
80.Izvještaj Štaba 28. udarne divizije od 10. maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba473
81.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 15. maja 1945. Glavnom štabu Hrvatske o operativnoj situaciji, popunjenosti štabova i općem stanju jedinica475
82.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba Hrvatske upućenih Generalštabu JA marta, aprila i maja 1945. godine488
83.Izvještaj Štaba Grupe diverzantskih odreda od 16. maja 1945. Glavnom štabu Hrvatske o izvedenim diverzijama u drugoj polovini marta, aprila i prvoj polovini maja 1945. godine528
84.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 20. maja 1945. Štabu 4. armije JA o operativnoj situaciji, organizaciji i općem stanju jedinica555
85.Relacija Štaba 12. udarne divizije Štabu 3. armije JA o borbama od 21. aprila do 21. maja 1945. godine563
Registar*
BIBLIOTEKA