ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 38 - veljača 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba 34. divizije od 1. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Žažinu7
2.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih Štabu 10. korpusa 1. i 2. februara 1945. godine16
3.Direktiva Štaba 11. korpusa NOVJ od 2. februara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Like17
4.Izvještaj Štaba 7. divizije od 2. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi i o napadu na Zamlaču, Graboštane i Pračno20
5.Izvještaj štaba 10. korpusa od 3. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o borbama za Virovitički mostobran28
6.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 12. korpusa od 3. februara 1945. Štabu 3. armije NOVJ ö dejstvima i stanju jedinica u drugoj polovini januara36
7.Zapovijest Štaba 33. NOU divizije od 3. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Ladislav54
8.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 4. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj .situaciji i organizaciji Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 10. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. godine60
9.Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske od 6. februara 1945. Vrhovnom štabu NOVJ. o organizacionom stanju artiljerijskih jedinica64
10.Izvještaj Štaba 4. brigade od 6. februara 1945. Štabu 12. NOU divizije o napadu na Zdenčac i o borbi kod Hrastovca66
11.Izvještaj Štaba 12. korpusa od 7. februara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga u pravcu Virovitičkog mostobrana69
12.Zapovijest Štaba 7. NOU divizije od 7. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mošćenicu72
13.Izvještaj Štaba 33. divizije od 7. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Ladislav77
14.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 9. februara 1945. potčinjenim jedinicama da rasklope pontonski most kod Virovitice82
15.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 9. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Veterinarskog odsjeka i brojnom stanju stoke84
16.Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 9. februara 1945. Štabu 36. divizije da preuzme komandu nad pontonskim mostom kod Virovitice i obezbijedi prebacivanje jedinica na lijevu obalu Drave92
17.Pregled brojnog stanja i naoružanja 40. divizije od 9. februara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ94
18.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 10. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju Korpusne vojne oblasti95
19.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 10. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i opštem stanju u jedinicama105
20.Izvještaj Sanitetskog odjeljenja Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. februara 1945. o organizaciji i radu sanitetskih ustanova i o zdravstvenom stanju u jedinicama114
21.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 10. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o diverzijama na području sjeverne Hrvatske124
22.Naredba br. 87 Štaba 10. korpusa od 11. februara 1945. o jrasformiranju Istočne i Zapadne grupe i formiranju Grupe odreda 10. korpusa136
23.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 12. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Mošćenicu138
24.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikacijama Garešnica - Grubišno Polje - Bastaji - Suhopolje143
25.Izvještaj Štaba 4. brigade od 12. februara 1945. Štabu 12. NOU divizije o borbi na liniji Kuzma - Lisičine145
26.Izvještaj Štaba 4. brigade od 12. februara 1945. Štabu 12. NÖU divizije o borbama za virovitički mostobran148
27.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na liniji k. 202 - Mala Maslenjača - Bastaji152
28.Izvještaj Štaba 12. korpusa od 14. februara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o borbama za virovitički mostobran154
29.Zapovijest Štaba 13. NOU divizije od 14. februara 1945. potčinjenim jedinicama da izvrše pritisak na neprijateljske snage u Oudinom Klancu, Babinom Potoku i Crnoj Vlasti162
30.Izvod iz operacijskog dnevnika 16. divizije od 14. februara 1945. upućen Štabu 12.korpusa NOVJ o borbama za virovitički mostobran168
31.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 15. februara 1945. Generalštabu JA o operacijama za konačno oslobođenje Dalmacije177
32.Izvještaj Štaba 8. korpusa od. 15. februara 1945. Generalštabu JA o borbama za oslobođenje Knina237
33.Izvještaj Štaba 8. korpusa öd 15. februara 1945. Generalštabu JA o borbama za komunikaciju Knin - Gornji Lapac270
34.Formacijski sastav 12. korpusa NOVJ od 15. februara 1945. godine273
35.Izvještaj štaba 7. NOU divizije od 15. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Siska279
36.Izvod iz operacijskog dnevnika 36. divizije od 15. februara 1945. Štabu 12. korpusa NOVJ o borbama za virovitički mostobran289
37.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 51. divizije od 15. februara 1945. Štabu 12. korpusa NOVJ o borbama za virovitički mostobran303
38.Izvještaj Štaba 3. armije od 16. februara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama za virovitički mostobran314
39.Izvještaj štaba 8. divizije od 16. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog323
40.Pismo Štaba 4. korpusa NOVJ od 17. februara 1945. Štabu 34. NOU divizije u vezi sa dostavljenim izvještajima i o propustima prilikom organizacije i izvođenja akcija325
41.Izvještaj štaba 33. divizije od 17. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na liniji Siget - Škodinovac336
42.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 7. NOU divizije od 18. februara 1945. godine340
43.Izvještaj štaba 8. divizije od 18. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama342
44.Izvještaj štaba 35. divizije od 18. februara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na području Plitvičkih Jezera353
45.Izvještaj štaba 35. divizije od 19. februara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji, organizacionoj strukturi, i opštem stanju jedinica360
46.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih Štabu 8. korpusa u februaru 1945. godine372
47.Pregled brojnog stanja i naoružanja Vojne oblasti 4. korpusa NOVJ od 20. februara 1945. godine376
48.Pregled brojnog stanja i naoružanja komandi područja, jedinica, ustanova i radionica Vojne oblasti 4. korpusa NOVJ od 20. februara 1945. godine377
49.Pregled brojnog stanja i naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava jedinica 34. NOU divizije od 20. februara 1945. godine - 378379
50.Izvještaj štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama kod Daruvara382
51.Izvještaj Štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga u Daruvaru385
52.Izvještaj Štaba 34. NOU divizije od 22. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Petrinje391
53.Pregled formacijskog sastava 51. NOU divizije 22. februara 1945. godine394
54.Zapovijest Štaba 11. korpusa NOVJ od 23. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Čudin Klanac i Babin Potok396
55.Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. februara 1945. Štabu 13. NOU divizije o borbama na pravcu Udbina - Donji Lapac402
56.Izvještaj štaba 32. divizije od 23.' februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi za virovitički mostobran409
57.Izvještaj štaba 7. divizije od 24. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i o formacijskoj popunjenosti štabova414
58.Zapovijest Štaba 20. NOU divizije od 24. februara 1945. štabu 9. brigade za odbacivanje neprijatelja sa pravca Mazin - Lapac417
59.Pismo Štaba 32. NO divizije od 25. februara 1945. potčinjenim jedinicama o nedostacima i greškama u toku borbi za virovitički mostobran i kod Daruvara419
60.Izvod iz knjige primljenih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o aktivnosti jedinica 43. divizije u februaru 1945. godine428
61.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih Štabu 4. korpusa u februaru 1945. godine433
62.Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i prevoznih sredstava sa obrazloženjem rashoda 32. NO divizije od 26. februara 1945. godine436
63.Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske položaje kod Bastaja438
64.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba Hrvatske upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ februara 1945. godine439
65.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ Štabu 6. korpusa upućenih februara 1945. godine458
66.Pregled gubitaka jedinica 4. korpusa NOVJ u februaru 1945. godine461
67.Izvještaj Štaba 16. divizije od 27. februara 1945. Štabu 12. korpusa NOVJ o vlastitim i neprijateljskim gubicima u januaru462
68.Izvještaj štaba 35. divizije od 27. februara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Ćudin Klanac i Babin Potok463
69.Izvještaj Štaba 4. brigade od 27. februara 1945. Štabu 12. NOU . divizije o borbama kod Pakraca, na Papuku i Krndiji469
70.Pregled brojnog stanja i naoružanja IV. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. godine472
71.Izvod iz knjige primljenih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o dejstvima jedinica 6. korpusa u februaru 1945. godine473
72.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica VIII. korpusa NOVJ od 28. II. 1945. god.484
73.Pregled socijalnoa i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. godine486
74.Izvještaj Štaba 7. divizije od 28. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Pračno i Gušće483
75.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 11. korpusa NOVJ od 28. februara 1945. godine494
76.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 13. NOU divizije o dejstvima jedinica u februaru 1945. godine495
77.Izvještaj Štaba 20. divizije od 28. februara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima u februaru514
78.Izvještaj Štaba 32. divizije od 28. februara 1945. Štabii 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i opštem stanju u jedinicama521
79.Izvod iz operacijskog dnevnika 40. NOU divizije o dejstvima u februaru 1945. godine527
80.Pregled brojnog stanja i naoružanja 51. NOU divizije od 28. februara 1945. godine546
81.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba grupe diverzantskih odreda NOVJ o izvedenim diverzijama u februaru 1945. godine548
II - Ustaško-domobranski dokumenti
82.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. februara 1945. o borbama u Turopolju, Lici, Bosni i Hercegovini563
83.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. februara 1945. o borbama u Slavoniji, Sremu, Žumberku i u Bosni i Hercegovini567
84.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji i u Bosni i Hercegovini570
85.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i u Bosni i Hercegovini573
86.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. februara .1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Poravini, Sremu i u Bosni i Hercegovini577
87.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini i u Bosni i Hercegovini580
88.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i u Bosni i Hercegovini583
89.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji i u Bosni i Hercegovini586
90.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH-od 9. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Lici i Bosni589
91.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Sremu, Baniji, Lici i Bosni593
92.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji i Bosni i Hercegovini597
93.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji i Bosni i Hercegovini601
94.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini605
95.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini609
96.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini613
97.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Baniji i Bosni617
98.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sla: voniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini621
99.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. februara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici i Bosni i Hercegovini625
100.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Lici i Bosni i Hercegovini629
101.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji i Bosni i Hercegovini633
102.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica. NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini638
103.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ, u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini642
104.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Baniji i Bosni i Hercegovini646
105.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Baniji i Bosni i Hercegovini651
106.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Baniji i Bosni i Hercegovini655
107.Izvještaj Glavnog, stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini659
108.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. februara 1945. d dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni i Hercegovini663
109.Bojna relacija Zapovjedništva operativnog područja 2. Ustaško-domobranske divizije o dejstvima u februaru 1945. godine663
110.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. februara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici i Bosni672
111.Bojna relacija Zapovjedništva 4. Ustaško-domobranske divizije o dejstvima u februaru 1945. godine676
112.Bojna relacija Zapovjedništva 11. Ustaško-domobranske divizije o dejstvima u februaru 1945. godine686
113.Bojna relacija Zapovjedništva 13. Ustaško-domobranske divizije o dejstvima u februaru 1945. godine697
Registar705
BIBLIOTEKA