ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 37 - siječanj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naredba Štaba 8. korpusa NOVJ od 1. januara 1945. o formiranju, strukturi i zadacima Autokomande7
2.Izvještaj Štaba 32. divizije od 1. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice17
3.Izvještaj Štaba 4. brdskog motorizovanog diviziona od 1. januara 1945. Štabu artiljerijske grupe 8. korpusa NOVJ o dejstvima u Dalmaciji i Lici19
4.Obavještenje Štaba 3. armije NOVJ od 2. januara 1945. štabovima 6, 10. i 12. korpusa o formiranju 3. armije22
5.Izvještaj Štaba 13. divizije od 2. januara .1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o razbijanju i zarobljavanju neprijateljevih snaga koje su se povlačile iz Gračaca25
6.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 3. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o stanju i radu jedinica veze29
7.Izvještaj Vojne oblasti 8. korpusa od 3. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i stanju u Dalmaciji32
8.Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 10. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. o radu i stanju željezničke sekcije38
9.Izvještaj Štaba 35. divizije od 3. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Korenice43
10.Izvještaj Štaba 35. divizije od 3. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbi u Plitvičkom Leskovcu i kod Homoljca47
11.Izvještaj Štaba 18. brigade od 3. januara 1945. Štabu 40. NO divizije o napadu na Golo Brdo51
12.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 1. haubičkog diviziona 10. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. godine54
13.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 4. januara 1945. štabovima korpusa da napadnu neprijatelja na pravcu špišić Bukovica - Pitomača - Kloštar - Đurđevac56
14.Izvještaj Štaba 3. armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnoj situaciji u Slavoniji i prebacivanju 12. korpusa NOVJ u Podravinu58
15.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 5. januara 1945. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu KP Hrvatske o borbama i stanju u jedinicama61
16.Izvještaj štaba 4. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima jedinica i formacijskoj popunjenosti štabova65
17.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o operativnoj situaciji i formacijskom stanju jedinica73
18.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na sektoru Virovitice82
19.Izvještaj 10. korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na sektoru Virovitice82
20.Izvještaj štaba 8 divizije od 5 januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac, Celopek i Ličko Petrovo Selo88
21.Izvještaj Štaba 34. divizije od 5. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Pisarovine96
22.Izvještaj Štaba Unske Operativne grupe od 5. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Vagancu101
23.Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 6. januara 1945. Štabu 33 divizije za otklanjanje nedostataka u vezi s radom izviđačkih organa106
24.Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 6. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac110
25.Obavještenje Štaba Grupe diverzantskih odreda od 6. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o rezultatima diverzija izvedenih 1944. godine111
26.Izvještaj Štaba 4. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na fabriku eksploziva "Titanit"114
27.Naredba Štaba 8. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. o formiranju i osnovnim zadacima Komande grada u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru116
28.Zapovijest Operativnog štaba jedinica 10. i 6. korpusa NOVJ od 7. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Pitomaču121
29.Izvještaj štaba 7 divizije od 7. januara 1945. Štabu 4 korpusa NOVJ o napadu na Gnjilovac, Drežnik-Grad, Vaganac i Vrstu125
30.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 8. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na ustaše u Domagoviću i Lažira132
31.Izvještaj Štaba 20. divizije od 8. januara 1945. Štabu. 8. korpusa NOVJ o oslobođenju Srba, Donje Suvaje, Dobrog Sela i o borbama za Gornji Lapac134
32.Direktiva Štaba 3. armije NOVJ od 9. januara 1945. Štabu 10. korpusa o smjeni 36. i 51. divizije od strane bugarskih jedinica147
33.Izvještaj Štaba 9. brigade od 9. januara 1945. Štabu 20. NOU divizije o borbama za Gornji Lapac, Dobro Selo i Doljane148
34.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10. januara 1945. štabovima 4, 6, 8, 10, i 11. korpusa da otklone nedostatke pri pisanju operativnih izvještaja i da ostvare bolju organizacijsku pripremu i izvođenje borbenih dejstava155
35.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 36. i 51. divizije u vezi s njihovim prelaskom u Slavoniju163
36.Izvještaj Štaba 6. korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije o operativnoj situaciji i formacijskom sastavu jedinica u decembru 1944. godine165
37.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije upućenih potčinjenim jedinicama u januaru 1945. godine178
38.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 10. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama180
39.Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Kloštra183
40.Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. januara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja ka Virovitici189
41.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 11. januara. 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Bihaća193
42.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 12. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim operacijama i formacijskom stanju jedinica196
43.Obavještenje Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske od 13. januara 1945. Štabu 4. korpusa o sadržaju uputstva koje je njemačka Vrhovna komanda za Jugoistok izdala za borbu protiv jedinica NOVJ211
44.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 6. korpusa da podanike Sovjetskog Saveza izdvoji iz svojih jedinica i pošalje u štab armije213
45.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 12. NOU divizije o organizaciji takmičenja215
46.Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 13. januara 1945. Štabu 34. NOU divizije o dejstvima ovog odreda 1944. godine219
47.Zapovijest Štaba 34. NOU divizije od 14. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Rečicu i Luku229
48.Izvještaj Štaba 36. divizije od 14. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o radu i stanju u Diviziji233
49.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 6. korpusa u januaru 1945. godine236
50.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 15. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti238
51.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 10. korpusa u januaru 1945. godine247
52.Izvještaj Štaba 16. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o borbama i stanju u jedinicama249
53.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 40. NO divizije od 15. januara 1945. godine260
54.Izvještaj Štaba 3. brigade od 15. januara 1945. Štabu 43. NOU divizije o borbi u rejonu Drežnice262
55.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih štabu 51. divizije u januaru 1945. godine266
56.Zapovijest štaba 40. NO divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Vukosavljevice i Pitomače268
57.Obavještenje štaba 3. armije NOVJ od 17. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Virovitičkom mostobranu i o prebacivanju artiljerijske i pješadijske škole na lijevu obalu Drave273
58.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 17. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu Korpusne vojne oblasti275
59.Pregled brojnog stanja i naoružanja Tenkovskog bataljona 4. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. godine - 282283
60.Izvještaj Štaba 10. koipusa od 18. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ o borbama u Podravini, Bilogori i Moslavini283
61.Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Sedlarica - Turnašica - Vukosavljevica298
62.Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 306307
63.Izvještaj Štaba 40. divizije od 18. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice i Pitomače307
64.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava, ljudstva 43. NO divizije od 18. januara 1945. godine - 308309
65.Zapovijest Štaba 3. armije NOVJ od 19. januara 1945. štabovima 6, 10. d 12. korpusa za napad na neprijatelja u rejonu Čađavice, Našica i zapadno od Virovitice309
66.Izvještaj Glavnog štaba Hrvatske od 20. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju i naoružanju artiljerijskih jedinica311
67.Zapovijest Štaba Zapadne operativne grupe 3. armije NOVJ od. 20. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Otrovanec i Pitomaču317
68.Izvještaj sanitetskog odjeljenja 11. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. Štabu korpusa o zdravstvenom stanju ljudstva i o radu sanitetskih jedinica i ustanova320
69.Zapovijest Štaba 12. korpusa NOVJ od20. januara 1945. potčinjenim jedinicama da ovladaju Novim dravskim kanalom i protjeraju neprijatelja ka Moslavini330
70.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 7. NOU divizije od 20. januara 1945. godine334
71.Pregled brojnog stanja oficira i podoficira 8. NOU divizije od 20. januara 1945. godine336
72.Izvještaj Štaba 13. divizije od 20. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o sastavu štabova i stanju ujedinicama338
73.Pregled brojnog stanja i naoružanja 13. NOU divizije od 20. januara 1945. godine - 346347
74.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. NOU divizije od 20. januara 1945. godine347
75.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 26. NOU divizije od 20. januara 1945. godine - 348349
76.Izvještaj štaba 20. divizije od 20. januara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o radu i stanju u jedinicama349
77.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 26. NOU divizije od 20. januara 1945. godine354
78.Izvještaj Štaba 34. divizije od 20. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Rečicu356
79.Pregled brojnog stanija i naoružanja 34. NOU divizije za januar 1945. godine - 360361
80.Zapovijest Štaba 34. NOU divizije od. 20. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Žažinu361
81.Izvještaj Štaba 35. divizije od 20. januara 1945. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji, formaciji i dejstvima jedinica365
82.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. NOU divizije od 20. januara 1945. godine370
83.Izvještaj Štaba 1. brigade od 20. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o borbi na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi372
84.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Artiljerijske brigade 8. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. godine374
85.Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 20. januara 1945. Štabu 16. NOU divizije o borbama kod Čađavice376
86.Pregled brojnog stanja i naoružanja Haubičkog diviziona 4. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. godine380
87.Izvod iz knjige depeša Štaba 3. armije NOVJ upućenih Štabu 1. armije NOVJ o borbama na sektoru Virovitice i Donjeg Miholjca u januaru 1945. godine382
88.Izvještaj Štaba 12. divizije od 21. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i formacijskom stanju u jedinicama383
89.Izvještaj štaba Artiljerijske brigade od 21. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o organizacionoj strukturi i opštem stanju u jedinicama391
90.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 22. januara 1945. štabovima potčinjenih korpusa da preduzmu maskiranje ljudstva, oruđa i transportnih sredstava394
91.Pregled socijalnog i nacionalnog, sastava ljudstva vojno-teritorijalnih organa, jedinica i ustanova Vojne oblasti 4. korpusa NOVJ na dan 22. januara 1945. godine - 394395
92.Zapovijest Štaba 7. NOU divizije od 22. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-domdbransku posadu u Zamlači395
93.Izvještaj Sanitetskog odjeljenja Štaba 11. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu korpusa o brojnom stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama398
94.Izvještaj Štaba 32. divizije od 23. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama399
95.Izvještaj Štaba 40. divizije od 23. januara 1945. Štabu 6. i 10. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Pitomače i Grubišnog Polja406
96.Izvještaj Sanitetskog odjeljenja od 23. januara 1945. Korpusnoj vojnoj oblasti 6. korpusa NOVJ o brojnom stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama411
97.Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. januara 1945. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Velike Pisanice414
98.Izvještaj Auto-sekcije Saobraćajnog odsjeka Korpusne vojne oblasti 6. korpusa NOVJ od 23. januara 1945. Štabu korpusa o stanju motornih vozila420
99.Zapovijest Operativnog štaba 16. i 51. NOU divizije od 24. januara. 1945. potčinjenim jedinicama da ovladaju Čađavicom i Novim dravskim kanalom422
100.Izvještaj Štaba 32. divizije od 24. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Grubišno Polje Veliki Grđevac - Velika Pisanica429
101.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 24. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i formacijskom stanju jedinica435
102.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica i ustanova Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ od 24. januara 1945. godine - 438439
103.Izvještaj Štaba 3. armije od 25. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama za virovitički mostobran439
104.Izvještaj Štaba 19. divizije od 25. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za Knin444
105.Izvještaj Štaba 40. divizije od 25. januara 1945. Štabu 6. korpusa NOVJ o organizacionoj strukturi i opštem stanju jedinica479
106.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 25. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama482
107.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV 1 PO Hrvatske iz januara 1945. godine - 486487
108.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 26. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 3. armije NOVJ o stanju u jedinicama za vezu487
109.Relacija Štaba 10. korpusa od 26. januara 1945. Štabu 3. armije NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Pitomaču490
110.Izvod iz relacije Štaba 2. brigade 8. NOU divizije o borbama kod Baljevca 20. i 26. januara 1945. godine498
111.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 26. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama500
112.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 4. korpusa NOVJ od 28. januara 1945. godine502
113.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih Štabu 4. korpusa u januaru 1945. godine504
114.Pregled brojnog stanja i naoružanja 6. korpusa NOVJ od 28. januara 1945. godine - 506507
115.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 28. januara 1945. godine508
116.Sumaran pregled borbi koje su jedinice 13. divizije i 11. korpusa NOVJ izvele u toku januara 1945. godine510
117.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 4. korpusa NOVJ za januar 1945. godine513
118.Direktiva štaba 8. korpusa NOVJ od 30. januara 1945. godine potčinjenim jedinicama za koncentraciju glavnine snaga u rejon Imotskog i obuhvatno dejstvo preko Širokog Brijega i Ljubuškog u pravcu Mostara517
119.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 12. NOU divizije o dejstvima u januaru 1945. godine522
120.Pregled brojnog stanja i naoružanja Vojne oblasti 6. korpusa NOVJ za januar 1945. godine - 526527
121.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba Hrvatske upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ u januaru 1945. godine527
122.Naređenje Štaba 3. armije NOVJ od 31. januara 1945. Štabu 12. korpusa o mjerama budnosti i čuvanju vojnih tajni545
123.Pregled brojnog stanja i naoružanja 8. korpusa NOVJ od 31. januara 1945. godine - 548549
124.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske upućenih štabu 6. korpusa u januaru 1945. godine549
125.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 11. korpusa NOVJ od 31. januara 1945. godine - 552553
126.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 1. vojvođanske brigade od 31. januara 1945. Štabu 16. NOU divizije553
127.Izvještaj štaba 20. divizije od 31. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i o borbama na području Gornjeg Lapca561
128.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 35. NOU divizije o dejstvima u januaru 1945. godine566
129.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 36. divizije 31. januara 1945 dostavljen Štabu 12. korpusa NOVJ o borbama na području Virovitice u drugoj polovini januara601
130.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 40. NO divizije o dejstvima od 12. do 31. januara 1945. godine606
131.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 51. divizije od 31. januara 1945. štabu 12. korpusa NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama u drugoj polovini januara620
132.Izvještaj štaba 3. brigade od 31. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o napadu na Vaganac i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi630
133.Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ za januar 1945. godine - 632663
134.Izvještaj Štaba Artiljerijske brigade od 31. januara 1945. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima diviziona633
135.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Grupe diverzantskih odreda Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o diverzijama u januaru 1945. godine647
II - Ustaško-domobranski dokumenti
136.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Žumberku, Lici, Baniji i Bosni659
137.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici i Bosni662
138.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Slavoniji, Lici, Bosni i Hercegovini664
139.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. januara 1945 o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini667
140.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini670
141.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. januara 1945. o borbama u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini672
142.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini674
143.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 8 januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Lici, Bosni i Hercegovini676
144.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini677
145.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini680
146.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Bosni i Hercegovini682
147.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini684
148.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini, Bosni i Hercegovini686
149.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni688
150.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini i Bosni691
151.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini i Bosni693
152.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Slavoniji, Lici i Bosni695
153.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini698
154.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini702
155.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini707
156.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini710
157.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni712
158.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. januara 1945. o dejstvima .protiv jedinica NOVJ u Sremu, Baniji, Bosni i Hercegovini715
159.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini718
160.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini721
161.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini725
162.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Pokuplju, Bosni i Hercegovini728
163.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini732
164.Bojna relacija 2. ustaško-domobranske divizije o dejstvima u januaru 1945. godine737
165.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 29; januara 1945. o. borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini743
166.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Podravini, Baniji, Pokuplju, Bosni i Hercegovini746
167.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu i Slavoniji750
168.Bojna relacija 4. ustaško-domobranske divizije o dejstvima u januaru 1945. godine753
169.Bojna relacija 13. ustaško-domobranske divizije za januar 1945. godine758
170.Bojna relacija Zapovjedništva 14. pješačkog zdruga o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Siska u januaru 1945. godine763
Registar777
BIBLIOTEKA