ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 36 - prosinac 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 4. korpusa (NOVJ) od 1. decembra 1944. godine7
2.Uputstvo političkog komesara 9. NO divizije od 1. decembra 1944. političkom komesaru 4 (Splitske) brigade za rad sa novomobilisanim borcima7
3.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 4. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. godine10
4.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 12. NOU divizije od 1. decembra 1944. godine12
5.Zapovijest štaba 12 (Slavonske) proleterske brigade od 1. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za marš u pravcu Osijeka i napad na neprijatelja u čepinu14
6.Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 1. decembra 1944. štabu 34. NO divizije o napadu na fabriku eksploziva kod sela Mahično18
7.Zapovijest štaba 7. NOU divizije od 3. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Mošćenicu22
8.Zapovijest Štaba 13. NO divizije od 3. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske snage u rejonu Metka26
9.Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Bjelovara29
10.Izvještaj štaba 3. brigade "Nikola Demonja" od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na spoljnu odbranu Bjelovara31
11.Izvještaj štaba Istočne grupe NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o aktivnosti i stanju u jedinicama33
12.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 4. decembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i o političkom stanju u jedinicama40
13.Izvještaj štaba 8. divizije od 4. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog i o napadu na Makovnik46
14.Izvještaj Štaba 1 (Čehoslovačke) brigade "Jan Žiška" od 5. decembra 1944. štabu 12. NOU divizije o borbi na putu široko Polje - Đakovo51
15.Izvještaj Štaba 33. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Veliko Korenovo i Gudovac55
16.Izvještaj Štaba 40. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Pleternicu62
17.Zapovijest štaba 9. NOU divizije od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Otrić i Popinu i posjedanje raskrsnice puteva sjeverno od Otrića71
18.Izvještaj štaba 19. divizije od 7. decembra 1944. štabu 8. korpusa NOVJ o rezultatima borbi za Knin od 31. oktobra do 5. decembra76
19.Izvještaj Štaba 19. divizije od 7. decembra 1944. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na području Knina u novembru82
20.Zapovijest štaba 33. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Husainu i rušenje mosta na Ilovi124
21.Izvještaj Štaba 1 (Čehoslovačke) brigade "Jan Žiška" od 7. decembra 1944. Štabu 12. NOU divizije o borbi kod sela Gorjanski Ivanovci i na putu široko Polje - Đakovo128
22.Zapovijest štaba Karlovačke brigade 34. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjemm jedinicama za napad na neprijateljske posade u Zamršju i Luki132
23.Izvještaj štaba 10. korpusa od 8. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliko Korenovo i Gudovac135
24.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 8. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i radu jedinica137
25.Izvještaj štaba 2. brigade od 8. decembra 1944. štabu 13. NO divizije o napadu na neprijatelja u Štikađskom klancu147
26.Izvještaj štaba 6. korpusa od 9. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Našice151
27.Izvještaj štaba 26. divizije od 9. decembra 1944. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za Knin160
28.Zapovijest Štaba 34. NO divizije od 9. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na domobrane u selu Babići168
29.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 9. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na Zamršje i Luku171
30.Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača173
31.Izvještaj štaba 2. brigade od 10. decembra 1944. štabu 35. NO divizije o uništenju neprijateljskih snaga koje su se povlačile iz Gračaca176
32.Izvještaj Štaba 3. brigade od 10. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Batinu182
33.Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 11. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Repaš184
34.Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine188
35.Izvještaj Štaba 9. divizije od 12. decembra 1944. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Knin - Otrić190
36.Izvještaj Štaba 1. brigade od 12. decembra 1944. Štabu 35. NO divizije o borbi na komunikaciji Gračac - Mazin197
37.Izvještaj štaba 2. brigade od 12. decembra 1944. Štabu 35. NO divizije o zaplijenjenom oružju i materijalu u borbi kod Gračaca199
38.Zapovijest Štaba 12. NOU divizije od 13. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široko Polje i Vuku203
39.Zapovijest Štaba Karlovačke NO brigade od 13. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na željezničku stanicu u selu Draganići208
40.Izvještaj Štaba 1. brigade od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Husain i Tucilaču211
41.Izvještaj Štaba 3. brigade "Nikola Demonja" od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijatelja u selu Tucilača215
42.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance217
43.Izvještaj Štaba 3. brigade od 14. decembra 1944. Štabu 35. NOU divizije o borbi na komunikaciji Gračac - Bruvno220
44.Izvještaj političkog komesara 6. korpusa öd 15. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju i o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama Korpusa223
45.Izvještaj Štaba 20. divizije od 15. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za Knin235
46.Izvještaj Štaba 3. Diverzantskog odreda od 15. decembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 21. novembra do 14. decembra247
47.Zapovijest štaba 4. korpusa NOVJ od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Drežnik-Grada i Sadilovcu251
48.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Kalinovcu255
49.Izvještaj Štaba 7. divizije od 16. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Mošćenici i o borbi na liniji Staro Selo - Letovanci - Stražbenica260
50.Zapovijest Štaba 13. NOU divizije od 16. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na ustaše u Bilaju i Ribniku265
51.Izvještaj Štaba 32. divizije od 16. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o forsiranju Drave i napadu na Ždalu268
52.Izvještaj Štaba 12. divizije od 17. decembra 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Vrbici272
53.Izvještaj štaba 3. brigade "Nikola Demonja" od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga276
54.Izvještaj štaba 6. korpusa od 18. decembra 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Slavoniji i o radu Korpusne vojne oblasti279
55.Izvještaj Štaba 12. divizije od 18. decembra 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na široko Polje i o borbama kod Tomašanaca i Gorjanskih Ivanovaca290
56.Obavještenje štaba 11. korpusa NOVJ od 19. decembra 1944. Štabu 20. divizije 8. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i planu dejstava296
57.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 9. udarne divizije od 19. decembra 1944. godine299
58.Izvještaj štaba 13. divizije od 19. decembra 1944. štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske posade u Ribnilcu i Bilaju301
59.Izvještaj Štaba 34. divizije od 19. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u selu Horvati306
60.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gnjilovac i Cazin309
61.Izvještaj Štaba 16. divizije od 20. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama kod Moslavine i rasporedu jedinica312
62.Izvještaj Štaba 20. divizije od 20. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o organizaciji, formaciji i stanju u jedinicama314
63.Izvještaj Štaba 32. divizije od 20. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Repaš i o borbama kod Ždale, Gole i Đurđevca319
64.Zapovijest štaba 33. NO divizije od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Kloštar Ivanić324
65.Izvještaj Štaba NOU brigade "Braća Radić" od 20. decembra 1944. Štabu 32. NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac - Podravske Sesvete328
66.Izvještaj Štaba 34. divizije od 21. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Bratine330
67.Izvještaj štaba 18 (Slavonske) brigade od 21. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbi u Feričancima333
68.Izvještaj Štaba 1 (Zagorske) NO brigade od 21. decembra 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ o borbi u čepelovcu335
69.Izvještaj Štaba brigade "Matija Gubec" od 21. decembra 1944. Štabu 32. divizije o borbi kod Kloštra338
70.Izvještaj Štaba 16. NOU divizije od 22. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o rasporedu jedinica i o borbama kod Feričanaca i sjeverozapadno od Virovitice339
71.Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o borbi u selu Srpska Kapela342
72.Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 22. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na željezničku stanicu Draganiči344
73.Obavještenje Štaba 11. korpusa .NOVJ od 23. decembra 1944. Štabu 35. NOU divizije o operativnoj situaciji na prostoriji Bunić - Korenica i Prijeboj - Poljanak348
74.Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji, organizaciji i formaciji jedinica350
75.Zapovijest Štaba 20. NOU divizije od 23. decembra 1944. potčinjenim jedinicama da ovladaju neprijateljskim uporištima na prostoriji Donja Suvaja - Donji Lapac356
76.Zapovijest Štaba NOU brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 23. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za . napad na ustaše u Domagoviću i Lazini363
77.Izvještaj štaba 13. Južnodalmatinske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 9. NOU divizije o borbi na pravcu Kočerin - Široki Brijeg367
78.Zapovijest Štaba Karlovačke NO brigade od 23. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na ustaše u Lazini370
79.Izvještaj Štaba brigade "Pavlek Mihovil Miškina" od 23u dencembra 1944. štabu 32. NO divizije o borbi kod Kloštra373
80.Izvještaj štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na prostoriji Drežnik-Grad - Poljanak377
81.Izvještaj, Štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Drežnik-Gradu381
82.Izvještaj štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na četnike u Ličkoj Jesenici384
83.Izvještaj štaba 8. divizije od 24. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji o organizaciji i radu jedinica387
84.Izvještaj štaba 16. divizije od 24. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama kod Moslavine, Đurđenovca i o situaciji na sektoru Virovitice396
85.Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i stanju u diviziji399
86.Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Kalinovac406
87.Izvještaj štaba 35. divizije od 24. decembra 1944. štabu 11. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih snaga koje su se povlačile iz Gračaca409
88.Izvještaj štaba Osječke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 12. NOU divizije o borbi kod sela Kondrića413
89.Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama416
90.Izvještaj štaba 3. brigade "Nikola Demonja" od 24. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Kloštar Ivanić420
91.Izvještaj Štaba 7. divizije od 25. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o organizacionom stanju i radu jedinica424
92.Izvještaj političkog komesara 7. NOU divizije od 25. decembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u diviziji429
93.Obavještenje Štaba 20. NOU divizije od 25. decembra 1944. štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage na komunikaciji Donja Suvaja - Gornji Lapac433
94.Izvještaj političkog komesara 20. divizije od 25. decembra 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama436
95.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 34. NOU divizije od 25. decembra 1944. godine444
96.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 34. NOU divizije od 25. decembra 1944. godine - 446447
97.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 25. decembra 1944. Štabu 34. NOU divizije o napadu na ustaše u Lazini447
98.Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 25. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Kninskoj operaciji450
99.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26. decembra 1944. štabovima Korpusa o upotrebi izviđačkih jedinica458
100.Naređenje štaba 12. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima 12. Proleterske i Osječke NOU brigade da spriječe prodor neprijateljskih snaga pravcem Đakovo - Pleternica460
101.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 27. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Gnjilovac462
102.Izvještaj političkog komesara Artiljerijske grupe od 27. decembra 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u jedinicama467
103.Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 27. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o borbi na liniji Šišljavić - Donja Kupčina473
104.Izvještaj Štaba 35. NOU divizije od 28. decembra 1944. Štabu 11 korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica476
105.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 28. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Drežnik-Grad482
106.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Vaganac i Čelopek486
107.Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 29. decembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i stanju u jedinicama491
108.Izvještaj Štaba 12. divizije od 29. decembra 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Levanjske Varoši i Velikog i Malog Nabrđa496
109.Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 13. NOU divizije o borbama u decembru 1944. godine501
110.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" - od 30. decembra 1944. štabu 34. NOU divizije o napadu na neprijateljsku posadu u selu Domagović520
111.Izvod iz knjiga predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o aktivnosti potčinjenih jedinica u decembru 1944. godine525
112.Pregled brojnog stanja i naoružanja ljudstva 6. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine - 564565
113.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 6. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine566
114.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 31. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Dalmacije i o političkoj situaciji i radu na terenu i u jedinicama568
115.Pregled brojnog stanja i naoružanja 8. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine - 572573
116.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine574
117.Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Turnašicu i Vukosavljevicu576
118.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 10. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine - 578579
119.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 11. korpusa NOVJ za decembar 1944. godine - 578579
120.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 10. korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine580
121.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 11. korpusa NOVJ za decembar 1944. godine582
122.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 7. NOU divizije za decembar 1944. godine584
123.Izvještaj štaba 16. NOU divizije od 31. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama kod Moslavine, Đurđevca, Pitomače i Đakova586
124.Izvještaj štaba 16. divizije od 31. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o radu i brojnom stanju i naoružanju jedinica589
125.Izvještaj političkog komesara 26. divizije političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u decembru 1944. godine593
126.Zapovijest štaba 33. NO divizije od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Turnašici i Vukosavljevici602
127.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 31. decembra 1944. Štabu 34. NOU divizije o borbama kod Bratine i Hasan-Bega605
128.Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Grupe diverzantskih odreda Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o diverzijama i borbama u decembru 1944. godine609
II - Ustaško-domobranski dokumenti
129.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. decembra 1944. o borbama kod Knina, u Slavoniji i u Bosni i Hercegovini621
130.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. decembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i Zamlaču i diverzijama, na komunikacijama Zagreb - Banova Jaruga i Zagreb - Karlovac624
131.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. decembra 1944. o borbama jedinica NOVJ u Dalmaciji, Lici, Slavoniji i Sremu626
132.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. decembra 1944. o borbama kod Knina, Pleternice i Gračaca630
133.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tejelesnog zdruga od 4. decembra1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Veliko Korenovo i Gradec633
134.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o napuštanju Knina, Pleternice i Slavonske Požege i o borbama za Gudovac, Veliko Korenovo i Rovišće635
135.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. decembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu i o borbama u Sremu, sjeverno od Knina i u pravcu Koprivnica - Bjelovar638
136.Izvještaj Glavnostožernog Ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. decembra 1944. o borbama sjeverno od Knina, kod Bjelovara, Varaždina, Banje Luke i Konjica641
137.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. decembra 1944. o borbama u Sremu i sjeverno od Knina644
138.Izvještaj Zapovjedništva 7. ustaško-domobranske divizije od 9. decembra 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o upućivanju pomoći napadnutim posadama u Pleternici i Slavonskoj Požegi646
139.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. decembra 1944. o borbama u Sremu, Dalmaciji i sjeverozapadno od Bihaća653
140.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hod Uračaca, Oguima, Mostara, Banje Luke i Zenice655
141.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. decembra 1944. o borbama u Sremu, u sjevernoj Dalmaciji, Hercegovini i Bosanskoj Krajini658
142.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 11. decembra 1944. o borbi protiv jedinica NOVJ na Kalniku, kod Drenovice i Rasinje660
143.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini661
144.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1944. o borbama kod Vukovara, Belišća, Kostajnice, Zagreba i Ogulina665
145.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 13. decembra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Bukevlja i Pešćenika667
146.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. decembra 1994. o padu Gračaca, Koske i Prandanovaca u ruke jedinica NOVJ i o borbama u Sremu i istočnoj Slavoniji669
147.Izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1994. o napadima jedinica NOVJ u Sremu, Lici i sjevernoj Hrvatskoj i o borbama kod Mostara i Zenice672
148.Izvještaj stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 15. decembra 1944. o boroama protiv jedinica NOVJ u Podravini676
149.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hercegovini, Lici i Podravini678
150.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 16. decembra 1944. o borbama protiv jedmica NOVJ kod Gole i Đurđevca682
151.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. decembra 1994. o borbama u Sremu, Lici i Slavoniji684
152.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oruzamn snaga NDH od 18. decembra 1944. o borbama u Sremu, istočnoj Slavoniji, Lici i Bosni688
153.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. decembra 1944. o borbama u Podravini, istočnoj Slavoniji, Lici i Bosni691
154.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. decembra 1944. o napadima jedinica NOVJ u Sremu, Bosni, Podravini i Lici694
155.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Lici i Bosni697
156.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji i Lici700
157.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. decembra 1944. o borbama u Bosni, Slavoniji, Lici i Baniji704
158.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni707
159.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 24. decembra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Koprivnica - Križevci - Bjelovar711
160.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Moslavini, Lici i Bosni713
161.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 26. decembra 1944. o borbama na području Bjelovara716
162.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji i Bosni718
163.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni720
164.Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 28. decembra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Bilo-Gore723
165.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni725
166.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Lici i Bosni i Hercegovini728
167.Bojna relacija 1. udarne ustaško-domobranske divizije za decembar 1944. godine731
168.Izvod iz bojne relacije 1. zbornog područja o dejstvima 2, 4. i 13. ustaško-domobranske divizije protiv jedinica NOVJ u decembru 1944. godine747
169.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Žumberku, Lici i Bosni i Hercegovini757
Registar761
BIBLIOTEKA