ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 35 - studeni 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izveštaj Štaba 10. korpusa NOVJ od 1. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima neuspjelog napada na Koprivnicu7
2.Zapovijest Štaba 11. korpusa NOVJ od 1. novembra 1944. Štabu 13. divizije za marš u Liku13
3.Izvještaj Štaba 20. NO divizije od 1. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Cetinskoj dolini15
4.Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 1. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hrašćina-Trgovišće17
5.Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 1. novembra 1944. Štabu 12. NOU divizije o borbama u oktobru20
6.Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 1. novembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Bušinju Vas24
7.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 2. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i radu Korpusne vojne oblasti29
8.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 2. novembra 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji, organizaciji i formaciji jedinica37
9.Izvještaj Štaba 20. divizije od 2. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na području Vrlike i Kijeva50
10.Izvještaj Štaba 4. korpusa NOVJ od 3. novembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom stanju i radu u Korpusu54
11.Izvještaj Štaba 32. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u Hrašćini-Trgovišću58
12.Izvještaj Štaba 40. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na njemačke motorizovane kolone između Medara i Rajića62
13.Zapovijest Štaba 8. NOU divizije od 5. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Cazin67
14.Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju ustašku posadu u Donjoj Zelini71
15.Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Brckovljane i Gračec74
16.Zapovijest Štaba 12. NOU divizije od 7. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Starom Topolju i presijecanje željezničke pruge Slavonski Brod - Vrpolje79
17.Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 7. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da presijeku komunikaciju Treskavica - Knin i ovladaju prostorom Rađa - Riđane - Kosovo - Kaldrma - Ramljane85
18.Izvještaj Štaba 2. brigade od 7. novembra 1944. Štabu 35. NO divizije o borbama u oktobru88
19.Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 8. novembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Zorkovac92
20.Izvještaj Štaba 1. muslimanske NO brigade od 8. novembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o osiguranju napada na Cazin95
21.Izvještaj Štaba brigade "Matija Gubec" od 9. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini99
22.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10. novembra 1944. štabovima korpusa da u divizijama formiraju inžinjerijske bataljone a u brigadama inžinjerijske čete104
23.Izvještaj Štaba 12. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o djelomičnom uspjehu napada na Staro Topolje i željezničku prugu Slavonski Brod - Vrpolje108
24.Naređenje Štaba 19. NOU divizije od 10. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Knina113
25.Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Brckovljane i Gračec119
26.Izvještaj Štaba 1. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o napadu na Cazin122
27.Izvještaj Štaba 2. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o učešću u borbama za Cazin130
28.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 18. brigade 40. NO divizije iz novembra 1944. godine134
29.Izvještaj Štaba 2. muslimanske brigade iz prve polovine novembra 1944. godine Štabu Unske operativne grupe NOVJ o napadu na Cazin136
30.Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 11. novembra 1944. Štabu 13. divizije da što prije posjedne položaje Derin gaj - Rudo polje - Paklarić i poveže se sa 35. NO i 19. NOU divizijom139
31.Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u uporištu Šumečani141
32.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12. novembra 1944. o postavljanju Tenkovskog bataljona pod komandu 4. korpusa i o njegovom organizacijskom i formacijskom sastavu145
33.Obavještenje Štaba 19. NOU divizije od 12. novembra 1944. podređenim jedinicama da je divizija naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske dobila naziv udarna146
34.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 13. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na terenu i o radu Korpusne vojne oblasti154
35.Zapovijest Štaba 13. NO divizije od 13. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Lovinac i Sveti Rok165
36.Iz historijata Osječke NOU brigade 12. NOU divizije o savladavanju neprijateljeve posade u Piškorevcima 12/13. novembra 1944. godine169
37.Izvještaj Štaba 3. brigade od 13. novembra 1944. Štabu 35. NO divizije o napadu na selo Doljane170
38.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 14. novembra 1944. Ekonomskom odjeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o organizaciji intendantura i snabdijevanju jedinica173
39.Izvještaj Štaba 1. udarne brigade od 14. novembra 1944. Štabu 7. NOU divizije o obezbjeđenju napada na Cazin178
40.Izvještaj Štaba 1. brigade od 14. novembra 1944. Štabu 35. NO divizije o napadu na Dobro Selo182
41.Izvještaj Štaba 2. brigade od 14. novembra 1944. Štabu 35. NO divizije o napadu na Brotnju184
42.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 15. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji, organizaciji, formaciji i o radu jedinica i Korpusne vojne oblasti188
43.Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da razaraju komunikacije kojima se neprijatelj služi i pojačaju napade na neprijateljske jedinice200
44.Izvještaj Štaba 7. divizije od 15. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na selo Majur i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Dubica203
45.Zapovijest Štaba 13. NO divizije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na području Lovinac - Sv. Rok208
46.Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Prigorja i savlađivanje neprijateljske posade u Donjoj Zelini211
47.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 15. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o diverzijama izvršenim od 10. oktobra do 11. novembra214
48.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Našice, Velimirovac i Klokočevac220
49.Dopunsko naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice224
50.Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice226
51.Naređenje Štaba 8. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 9. i 26. divizije u vezi sa rasformiranjem Južnodalmatinske grupe NOP odreda230
52.Zapovijest Štaba 34. NO divizije od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Peščenicu i Lekenik231
53.Zapovijest Štaba 7. NOU divizije od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Golubovac i Unčane235
54.Izvještaj Štaba 19. divizije od 17. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji, o organizaciji, formaciji i radu jedinica239
55.Izvještaj Štaba 20. divizije od 17. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica258
56.Izvještaj Štaba 26. divizije od 17. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Dalmacije u septembru, oktobru i prvoj polovini novembra263
57.Izvještaj Štaba NOU brigade "Braća Radić" od 17. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na Donju Zelinu283
58.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 18. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji, organizaciji jedinica i o političkom i ekonomskom stanju na terenu u oktobru290
59.Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sumečani306
60.Izvještaj Štaba 2. brigade od 18. oktobra 1944. Štabu 13. NO divizije o napadu na Sveti Rok312
61.Izvještaj Štaba 3. brigade od 18. novembra 1944. Štabu 13. NO divizije o napadu na Lovinac i Sveti Rok315
62.Izvještaj Štaba 43. divizije od 19. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o situaciji u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru i o rasporedu jedinica319
63.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Cazina322
64.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 19. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o protekloj jednomjesečnoj aktivnosti Severne grupe 1. tenkovske brigade325
65.Pregled brojnog stanja, naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava 6. korpusa NOVJ iz novembra 1944. godine333
66.Izveštaj Štaba 20. divizije od 20. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju na području Knina333
67.Izvještaj Štaba 2. brigade od 20. novembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Sigetec, Peteranec i Drnje335
68.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cazin338
69.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 22. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o aktivnosti jedinica Korpusa u oktobru334
70.Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 22. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Lupoglav352
71.Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama356
72.Izvještaj političkog komesara 7. NOU divizije od 24. novembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o radu i stanju u jedinicama360
73.Izvještaj Štaba 7. divizije od 24. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o aktivnosti i radu štabova364
74.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 7. NOU divizije od 24. novembra 1944. godine370
75.Zapovijest Štaba 20. NO divizije od 24. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Knin372
76.Izvještaj Štaba 3. brigade "Nikola Demonja" od 24. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na Lupoglav376
77.Izvještaj Štaba 3. brigade od 24. novembra 1944. Štabu 35. NO divizije o borbama za Lovinac378
78.Izvještaj Štaba 8. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Cazin - Ostrožac i Drežnik-Grad - Lipovača381
79.Izvještaj Štaba 8. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o aktivnosti i stanju u jedinicama387
80.Zapovijest Štaba 19. NOU divizije od 25. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da u sadejstvu sa ostalim snagama 8. korpusa NOVJ savlađuju neprijateljsku grupaciju u rejonu Knina395
81.Izvještaj Štaba 19. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima u septembru i oktobru403
82.Zapovijest Štaba 26. NOU divizije od 25. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske snage u Kninu472
83.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 34. NO divizije od 25. novembra 1944. godine478
84.Izvještaj Štaba 1. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 7. NOU divizije o borbama kod sela Pištaline480
85.Izvještaj Štaba 2. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o borbi kod Cerovnika i Modruša482
86.Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice485
87.Izvještaj Štaba 12. divizije od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske posade u Našicama, Markovcu i Klokočevcima491
88.Izvještaj Štaba 1. brigade od 27. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o osiguranju napada na Trojvrh i Mudrić glavicu505
89.Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o učešću u napadu na Našice507
90.Naređenje Štaba 9. NO divizije od 28. novembra 1944. štabovima 3. i 4. brigade da se usiljenim maršem prebace na prostoriju Sinj - Vrlika520
91.Izvještaj Štaba 40. divizije od 28. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Našice521
92.Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin528
93.Izvještaj Štaba 34. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Peščenicu i Lekenik537
94.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica540
95.Izvještaj Štaba brigade "Braća Radić" od 29. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Zaistovca544
96.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30. novembra 1944. godine546
97.Izvod iz knjiga predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o aktivnosti potčinjenih jedinica od 1. do 30. novembra 1944. godine548
98.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine592
99.Pregled naoružanja jedinica 4. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine594
100.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava 4. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine596
101.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Veliko Korenovo i Gudovac598
102.Pregled naoružanja jedinica 10. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine602
103.Pregled brojnog stanja i socijalnog sastava ljudstva 10. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine604
104.Pregled naoružanja jedinica 11. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine606
105.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava 11. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine608
106.Izvod iz relacije Štaba 19. NOU divizije o borbama u novembru 1944. godine610
107.Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 30. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju neprijateljsku posadu u Pleternici630
108.Izvještaj Štaba 43. NO divizije od 30. novembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji na području Istre i Gorskog kotara i o organizaciji i formaciji jedinica637
109.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 30. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama644
110.Pregled naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30. novembra 1944. godine651
111.Pregled naoružanja 8. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. godine651
II - Ustaško-domobranski dokumenti
112.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Horvate, Breznički Hum, Brđane i Rogaticu, o povlačenju iz Dalmacije i o borbama kod Slavonskog Broda, Bjelovara, Jastrebarskog i Sarajeva653
113.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. novembra 1944. o borbama kod Sremske Mitrovice, Slavonskog Broda, Varaždina, Ogulina i o povlačenju iz Dalmacije658
114.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. novembra 1944. o povlačenju u Dalmaciji i Sremu, o borbama kod Varaždina i na području Sokolac - Rogatica662
115.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrašćinu-Trgovišće i Zvornik, o borbama kod Sunje i na pravcu Šibenik - Drniš - Vrlika665
116.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Duvno, Drniš i Okučane, o borbama kod Varaždina i o povlačenju Nijemaca iz Šibenika i Kijeva668
117.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. novembra 1944. o napuštanju Šibenika i o napadima jedinica NOVJ na Drniš i Knin672
118.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Kočerin, Rogaticu i Medare i o borbama kod Čitluka675
119.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice678
120.Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 8. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i o borbi na Ivanšćici682
121.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i otok Cres, o borbama u Dalmaciji i u Hrvatskom zagorju684
122.Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 9. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i o borbi na Ivanšćici687
123.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju689
124.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru692
125.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina696
126.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. novembra 1944. o borbama na području Knina, Ogulina, Konjica i Kreševa699
127.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. novembra 1944. o borbama na području Duvna, Mostara, Knina, Krapine, Ogulina, Rogatice i na liniji Sunja - Kostajnica703
128.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice706
129.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na području Knina, Đakova, Donjeg Miholjca, Sunje, Kostajnice, Zagreba i Plitvičkih jezera709
130.Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. novembra 1944. o borbama kod Knina, Posušja, Zagreba, Karlovca i Cazina712
131.Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 17. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu715
132.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. novembra 1944. o borbama kod Knina, Donje Zeline i Karlovca716
133.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Peteranec, Unčane, Dobro Selo i Doljane i o borbama u Slavonskoj Požegi i Pleternici719
134.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i o borbi na području Sunja - Kostajnica723
135.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. novembra 1944. o borbama kod Širokog Brijega, Križevaca i Kiseljaka726
136.Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 21. novembra 1944. o napadu jedinica 10. korpusa NOVJ na Peteranec i Donju Zelinu i o borbama kod Dugog Sela729
137.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada731
138.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Našice i o borbama kod sela Sveti Ivan Zelina734
139.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. novembra 1944. o borbama kod Posušja i Varaždina i o diverzijama na pruzi Zagreb - Beograd, Zagreb - Karlovac i Zaprešić - Varaždin737
140.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića740
141.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca744
142.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca748
143.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. novembra 1944. o borbama kod Knina, Kostajnice, Ogulina i Gračaca751
144.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Slavonske Požege, Križevaca, Prijeboja i Gračaca755
145.Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 29. novembra 1944. o pothvatu protiv jedinica 10. korpusa NOVJ na području Sveti Ivan Zelina758
146.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Knin i o borbama kod Križevaca i Gračaca760
147.Bojna relacija 1. ustaško-domobranske udarne divizije za novembar 1944. godine763
Registar731
BIBLIOTEKA