ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 34 - listopad 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju Korpusne vojne oblasti7
2.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu17
3.Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Viroviticu21
4.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju jedinica25
5.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Pitomači i Kloštru33
6.Pismo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 32. divizije u vezi sa napadom na Pitomaču38
7.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 12. divizije NOVJ od 1. oktobra 1944. godine42
8.Izvještaj Štaba 3. dalmatinske brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o borbama u septembru44
9.Izvještaj Štaba 4. splitske brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 9; divizije NOVJ o dejstvima od 1. do 30. septembra49
10.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra52
11.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Čehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 1. oktobra 1944. godine56
12.Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 2. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Benkovac58
13.Izvještaj Štaba 2. brigade od 2. oktobra 1944. Štabu 35. divizije NOVJ o borbi kod Trnovca i Zivulje66
14.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 4. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 10. do 30 septembra69
15.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 5. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica74
16.Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Stubljane i obezbjeđenju napada na Sunju i Donji Krastavac92
17.Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na liniji Meminska - Šaš - Živaja94
18.Izvještaj Štaba 7. divizije od 6. oktobra 1944. Štabu 4. i 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Kloštar - Pitomaca od 3. do 5. oktobra96
19.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 7. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Saš i Zivaju100
20.Izvještaj Štaba 13. divizije od 7. oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Zlobin103
21.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 8. oktobra 1944. Centralnom komitetu KPH i političkom komesaru Glavnog Štaba NOV i POV Hrvatske o radu i moralno-političkom stanju jedinica109
22.Izvještaj Štaba 12. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Virovitici117
23.Naređenje Štaba 26. divizije NOVJ od 8..oktobra 1944: podređenim jedinicama o povećanju brojnog stanja jedinica, o ulasku 1. tenkovske brigade NOVJ u sastav 26. divizije i o formiranju bojnih komora125
24.Izvještaj Štaba 33. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 10, korpusa NOVJ o napadu na Kloštar129
25.Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 9. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Livno135
26.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu140
27.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljski garnizon u Đurđevcu142
28.Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi sa napadom na Đurđevac145
29.Izvještaj Štaba 8. korpusa cd 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formaciji Štaba korpusa Korpusne vojne oblasti150
30.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 10. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Virju i Podravskom Novom Gradu153
31.Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Pitomači157
32.Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 11. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku i diverziju na željezničkoj pruzi Zagreb - Velika Gorica i Zagreb - Leskovac163
33.Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 11. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbama kod Virovitice168
34.Izvještaj Štaba 7. divizije od 12. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Hlebina171
35.Zapovijest Štaba 8. divizije NOVJ od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Zažinu174
36.Dopuna zapovijesti Štaba 8. divizije NOVJ od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Zažinu179
37.Dopunska zapovijest Štaba 34. divizije od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku182
38.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca186
39.Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac189
40.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu192
41.Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama da zauzmu Ston, presijeku komunikaciju Dubrovnik - Metković i sadejstvuju 29. diviziji u napadu na Dubrovnik197
42.Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa o obezbjeđenju napada na Viroviticu202
43.Izvještaj Štaba 40. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o obezbjeđenju napada na Đurđevac204
44.Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 13. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Aržanu206
45.Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu210
46.Izvještaj Štaba Unske grupe od 14. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama na pruzi Bihać - Bosanski Novi, o napadu na Cazin i Vaganac i o borbi kod Petrinje211
47.Zapovijest Štaba 29. divizije NOVJ od 15. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Dubrovnik216
48.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizje od 15. oktobra 1944. godine220
49.Zapovijest Štaba 11. dalmatinske brigade od 15. oktobra 1944. .podređenim jedinicama da napadnu Ston i Stonsku prevlaku i izbiju na komunikaciju Dubrovnik - Metković222
50.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 15. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 20. septembra do 12. oktobra 1944. godine226
51.Izvještaj Štaba 40. divizije od 16. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu233
52.Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici238
53.Izvještaj Štaba 8. divizije od 17. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Žažinu241
54.Izvještaj Štaba 9. divizije od 17. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Divno246
55.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu, organizaciji i formaciji korpusa252
56.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 18. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti u septembru259
57.Izvještaj Štaba 7. divizije od 18. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Koprivnicu270
58.Izvještaj načelnika Štaba 29. divizije NOVJ od 18. oktobra 1944. komandantu i političkom komesaru divizije o oslobođenju Dubrovnika274
59.Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu278
60.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 20. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Drežnik-Grad286
61.Naređenje Štaba 8. korpusa NOVJ od 20. oktobra 1944. Štabu Grahovsko-Peuljskog NOP odreda za dejstvo protiv četnika288
62.Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu290
63.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 33. divizije od 20. oktobra 1944. godine298
64.Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o nekim propustima i greškama jedinica 32. i 33. divizije prilikom napada na Pitomaču i Kloštar300
65.Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o borbama za Virje i Podravski Novi Grad303
66.Izvještaj Štaba 9. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Duvno307
67.Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade "Jan Žiška" u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske312
68.Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće315
69.Dopuna zapovijesti Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće319
70.Izvještaj Štaba Unske grupe od 22. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Drežnik-Grad322
71.Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 22. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o oslobođenju Aržana i Studenaca326
72.Izvještaj Štaba 7. divizije od 23. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Sunje329
73.Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 23. oktobra 1944. podređenim jedinicama za dejstvo na prostoriji Karlovac - Mokronoge - Imotski331
74.Izvještaj Štaba 13. divizije iz druge polovine oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Gorskom kotaru od 11. do 23. oktobra336
75.Naređenje Štaba 19. divizije NOVJ od 24. oktobra 1944. podređenim jedinicama da blokiraju Obrovac i spreče upućivanje pomoći blokiranom garnizonu346
76.Izvještaj Štaba 1. brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na komunikaciji Sunja - Kostajnica349
77.Izvještaj Štaba 11. dalmatinske brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Ston, Stonsku prevlaku i borbama na komunikaciji Dubrovnik - Metković352
78.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Mavračičima359
79.Izvještaj štaba 8. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica362
80.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. divizije od 25. oktobra 1944. godine368
81.Izvještaj Štaba 20. divizije ođ 25. oktobra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju Sinja i uništenju neprijatelja koji se povlačio ka Splitu370
82.Izveštaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Zdenčini373
83.Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Dvor-Brezovicu i Remetinec376
84.Izvještaj Štaba 34. divizije od 35. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Svetu Klaru i Malu Mlaku378
85.Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica384
86.Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade "Jan Žiška" od 25. oktobra 1944. Štabu 12. divizije NOVJ o napadu na Stari Slatinik i o diverziji na željezničkoj pruzi388
87.Direktiva Štaba 8. korpusa NOVJ od 26. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijateljske snage na sektoru Šibenik - Drniš - Knin i dejstvuju u pravcu Duvna, Livna i Imotskog392
88.Izvod iz relacije Štaba 19. divizije NOVJ o borbama od 26. septembra do 26. oktobra 1944. godine396
89.Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu418
90.Izvještaj Štaba 1. dalmatinske proleterske brigade od 26. oktobra 1944. Štabu 26. divizije NOVJ o napadu na Slivno Ravno, Neum, Duži i Ošlje i o razbijanju neprijateljske kolone na komunikaciji Dubrovnik - Metković422
91.Izvještaj Štaba 10. dalmatinske brigade od 26. oktobra 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o borbama za oslobođenje Splita431
92.Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijatelja u selima Smrdelje, Roški Slap i Đevrske437
93.Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica442
94.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva 32. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. godine450
95.Izvještaj Štaba 18. brigade od 27. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o uništenju neprijateljske autokolone između Okućana i Rajića452
96.Izvještaj Štaba Zagorske brigade od 27. oktobra 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda o borbama od 5. do 25. oktobra455
97.Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 21. do 24. oktobra463
98.Izvještaj političkog komesara 7. divizije od 29. oktobra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o radu i moralno-političkom stanju u diviziji469
99.Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. oktobra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Vrbovsko473
100.Zapovijest Štaba 34. divizije od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Karlovac - Draganići i Desinec - Leskovac476
101.Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše mostove na komunikaciji Nova Gradiška - Lipovljani479
102.Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Joža Vlahović" od 29. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Mašića i Trnave481
103.Izvještaj Štaba 3. dalmatinske brigade od 29. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Imotski - Duvno483
104.Naređenje Štaba 7. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. štabovima 3. i 4. brigade da ubrzaju prebacivanje jedinica preko Save485
105.Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 30. oktobra 1944. političkom komesaru 4. korpusa o moralno-političkom stanju i političkom radu u jedinicama i na terenu489
106.Izvod iz relacije Štaba 19. divizije NOVJ o borbama od 27. do 30. oktobra 1944. godine493
107.Naređenje Štaba 19. divizije NOVJ od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama da zatvore komunikaciju Pađene, Otrić, napadnu Pađene i Prevjes, da razbiju četnike u selu Otonu i zaseocima Opačići, Karne i Kovačići499
108.Zapovijest Štaba 2. brigade 8. divizije NOV od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Sisak - Zagreb504
109.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog odreda od 30. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 11. do 28. oktobra 1944. godine508
110.Izvod iz knjiga pređatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine513
111.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31. oktobra 1944. godine560
112.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 4. korpusa NOVJ od 31. oktobra 1944. godine561
113.Izvještaj 12. divizije za oktobar 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o organizaciji i formaciji jedinica561
114.Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da oslobode Cetinsku dolinu567
115.Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama za oslobođenje Šibenika i dejstvo prema Drnišu radi protjerivanja Nijemaca i uništenja Bujićevih četnika574
116.Obavještenje Štaba 26. divizije od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama o naredbi Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske kojom se diviziji dodjeljuje naziv udarna i pohvaljuje za uspjehe koje je postigla u borbama za oslobođenje otoka i dalmatinske obale od Slanog do Splita580
117.Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu između Nove Gradiške i Banove Jaruge585
118.Operacijski dnevnik Štaba 43. divizije NOVJ o rasporedu i dejstvima jedinica od 1. do 31. oktobra 1944. godine587
119.Izvještaj Štaba 13. dalmatinske brigade od 31. oktobra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o borbama u oktobru603
II - Ustaško-domobranski dokumenti
120.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra609
121.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje612
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na Zagrebačkoj gori, kod Virovitice, Ogulina i Zadra615
123.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Krapine, Virovitice i o diverzijama na komunikacijama618
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin622
125.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak626
126.Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje629
127.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca632
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca635
129.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca639
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. oktobra 1944. o borbama NOVJ kod Đurđevca, Sunje, Dubice, Kostajnice i Benkovca643
131.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Bedekovčinu, Livno, Pag, na komunikaciju Omiš - Zadvarje i o borbama kod Sunje646
132.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša649
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu653
134.Bojna relacija Zapovjedništva središnje dočasničke škole od 14. oktobra 1944. Ministarstvu oružanih snaga i Zapovjedništvu 2. zbornog područja o napadima jedinica NOVJ na Viroviticu657
135.Pregled Zapovjedništva dočasničke središnje škole od 14. listopada 1944. รถ gubicima u ljudstvu i ratnom materijalu prilikom borbi u Virovitici668
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac670
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini673
138.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Zažinu, Varaždinske Toplice, Ravno i o borbama kod Novske, Široke Kule i Splita676
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča680
140.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja682
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na cestu Lovke - Delnice, na Duvno, Ston, o borbama na području Bjelovara, kod Neuma, o povlačenju iz Cavtata, Omiša i Splita i o gubicima ustaša u Koprivnici686
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. oktobra 1944. o napuštanju Dubrovnika, Stona, Sinja i Makarske i o borbama sa jedinicama NOVJ na području Bjelovar - Koprivnica, kod Duvna, Aržana i Imotskog690
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega693
144.Dodatak dnevnom izvještaju Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o rasporedu, pokretima i dejstvima jedinica NOVJ697
145.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve700
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, i o borbama na području Bilo-gore, VaraždinskihToplica, i južno od ušća Neretve703
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. oktobra 1944. o borbama s jedinicama NOVJ na Bilo-gori, kod Sinja, Hrvača, kod ušća Neretve i o napuštanju Dubrovnika i čitavog područja istočne Dalmacije706
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mavračič i o borbama na Bilo-gori, kod Obrovca, Gračaca, na otoku Krku i o iskrcavanju jedinica 26. divizije kod Omiša i Krila708
149.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na ustaše kod Đurđevca, na Obrovac, Imotski i o borbama na Bilo-gori, u Donjoj Kupčini, na području Metkovića i o povlačenju Nijemaca iz Dalmacije711
150.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih snaga sa područja Metkovića, iz Splita, Sinja i o borbama s jedinicama NOVJ na Bilo-gori, kod Duvna, Posušja i Obrovca715
151.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog718
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na auto-kolonu kod Slavonskog Broda, na komunikacije Zagreb - Beograd i Slavonski Brod - Sarajevo i o povlačenju Nijemaca, ustaša i domobrana iz Imotskog720
153.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama723
154.Dodatak izvještaju Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o razmještaju i pokretima jedinica NOVJ726
Registar731
BIBLIOTEKA