ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 33 - rujan 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 1. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje pruge Zagreb - Varaždin7
2.Izvještaj Štaba 34. divizije od 1. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o rušenju pruge Zagreb - Karlovac i zarobljavanju posade na željezničkoj stanici Desinec12
3.Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača14
4.Izvještaj Štaba 34. divizije od 2. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Mavračićima i o diverziji na prugama Zagreb - Karlovac i Zagreb - Sisak16
5.Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Novi Marof - Zagreb17
6.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 4. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i izvedenim diverzijama u drugoj polovini avgusta21
7.Izvještaj Štaba 13. divizije od 4. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Ogulin - Fužine od 23. do 27. avgusta33
8.Zapovijest Štaba žumberačke NO brigade od 4. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Draganiće43
9.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije za upad u Slavonsku Požegu46
10.Naređenje Štaba 10 korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da organizuje napad na Križevce49
11.Zapovijest Štaba Osječke brigade NOVJ od 5. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu neprijatelja u selu Stari Perkovci51
12.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 6. septembra 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Centralnom komitetu komunističke partije Hrvatske 0 radu i političkom stanju u Korpusu54
13.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 6. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju jedinica61
14.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 6. septembra 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju jedinica78
15.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 28. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. godine88
16.Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane i žandare u Svetom Ivanu Zelini90
17.Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na cesti Nebljusi - Lapac i o borbama kod Gračaca93
18.Izvještaj Štaba Zumberačke brigade od 6. septembra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na žandarmerijsku stanicu u Draganićima97
19.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Badljevinu koji je izveden 2. avgusta101
20.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane u Grubišnom Polju 18. avgusta 1944. godine105
21.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Hercegovac111
22.Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 7. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaško-domobranski garnizon u Križevcima117
23.Izvještaj Štaba 28. divizije od 7. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o brojnom stanju i naoružanju Divizije120
24.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 8. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na Desinec, Mavračići, Domagović, Draganiće, Lazinu i Zdenčinu i na komunikacije Zagreb - Karlovac - Ogulin, Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica122
25.Izvještaj Štaba grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 8. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama i izvedenim diverzijama u avgustu125
26.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 8. septembra 1944. Štabu 34. divizije o napadu na ustaše u Zdenčini i Klinča-Selu131
27.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Cazinu135
28.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 10. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju Korpusa u avgustu139
29.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 10. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Korpusne vojne oblasti145
30.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 6. korpusa NOVJ za septembar 1944 - 150-151
31.Izvještaj političkog komesara 7. divizije od 10. septembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o radu i političkom stanju u Diviziji151
32.Izvještaj političkog komesara 32. divizije od 10. septembra 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu od 20. avgusta do 10. septembra154
33.Izvještaj Štaba 32. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sveti Ivan Zelina160
34.Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 10. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Brezovici164
35.Izvještaj Štaba 3. diverzantskog bataljona od 10. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama od 15. avgusta do 10. septembra167
36.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11. septembra 1944. podređenim jedinicama u vezi zaposjedanja oslobođenih gradova170
37.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11. septembra 1944. podređenim jedinicama za rad prilikom ulaska u oslobođene gradove175
38.Izvještaj Štaba 33. divizije od 11. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 1. do 6. septembra182
39.Izvještaj Štaba 4 (splitske) brigade od 11. septembra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadima na njemačke auto-kolone na komunikaciji Knin - Lapac190
40.Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 12. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Pakrac192
41.Dopuna zapovijesti Štaba 40. divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Pakrac197
42.Izvještaj Štaba 35. divizije od 12. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u selu Dabar i na četnike u selima Škare i Glavace200
43.Izvještaj Štaba 35. divizije od 12. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbi na prostoru Šuroka Kula - Ljubovo203
44.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 12. septembra 1944. Štabu 34. divizije o uništenju ustaških posada u Brezovici i Remetincu205
45.Zapovijest Štaba 28. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. podređenim jedinicama da forsiraju rijeku Savu kod Slavonskog Kobaša207
46.Izvještaj Štaba 1. brigade 7. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. Operativnom štabu za Baniju o izvršenim diverzijama i borbama na pruzi Caprag - Sunja od 31. avgusta do 9. septembra211
47.Izvještaj Štaba 1. brigade 7. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. Operativnom štabu za Baniju o borbi u selima Gornja i Donja Mlinoga217
48.Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 14. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na aerodromu Grobničko polje222
49.Zapovijest Štaba 43. divizije NOVJ od 14. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Klanu227
50.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o upadu u Slavonsku Požegu i prelasku domobrana na stranu NOVJ232
51.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Garčin i o diverziji na pruzi Brod - Vinkovci235
52.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa o uništenju neprijateljskog garnizona u Vrpolju237
53.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Stare Perkovce242
54.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski kamion kod Mikanovaca245
55.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Đakovačke Satnice, Piškorevaca i Đakova246
56.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizije NOVJ od 15. septembra 1944. godine250
57.Izvještaj Štaba 1. brigade od 15. septembra 1944. Štabu 33. divizije NOVJ o napadu na Križevce252
58.Izvještaj Štaba 35. divizije od 16. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 3. do 9. septembra254
59.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17. septembra 1944. podređenim jedinicama o zaposjedanju luka i pristaništa i preuzimanju plovnih objekata259
60.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu 2. diverzantskog bataljona od 20. jula do 24. avgusta261
61.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Unske operativne grupe u avgustu267
62.Izvještaj 1. muslimanske brigade od 17. septembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o napadu na ustaše u Cazinu270
63.Izvještaj Štaba 8. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Cazinu274
64.Izvještaj Štaba 26. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju otoka Brača i o borbama na poluotoku Pelješcu278
65.Izvještaj Štaba 35. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Ljubovo - Bunić - Šalamunić - Debelo Brdo 21. i 22. avgusta282
66.Izvještaj Štaba 3. dalmatinske brigade od 18. septembra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadu na Kupirovo, Brotnju, Suvaju i Srpski Klanac287
67.Izvještaj Štaba 4 (splitske) brigade od 18. septembra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadu na Klanac, Košir Vrh i Debelo brdo291
68.Izvještaj Štaba 13. južnodalmatinske brigade od 18. septembra 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o napadu na Donji Lapac, Brotnju i Međeđak293
69.Zapovijest Štaba 35. divizije NOVJ od 19. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Lešće, Janjče, Perušić, Široku Kulu i Lički Osik296
70.Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege298
71.Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Pakracu302
72.Izvještaj Štaba 2. diverzantskog odreda od 19. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 24. avgusta od 17. septembra308
73.Pregled dejstava jedinica 8. korpusa NOVJ u julu, avgustu i prvoj polovini septembra 1944. godine313
74.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo363
75.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. divizije NOVJ za vrijeme od 20. avgusta do 20. septembra 1944. godine366
76.Izvještaj Štaba 40. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Daruvara368
77.Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica372
78.Izvještaj Štaba 43. divizije od 20. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Klanu378
79.Pregled brojnog stanja i naoružanja 43. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. godine382
80.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Lipik384
81.Izvještaj 1. diverzantskog bataljona od 20. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama od 2. do 17. septembra386
82.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica 8. divizije na ustaško-domobransku posadu u Turnju389
83.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Vaganac392
84.Izvještaj Štaba 20. divizije od 21. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica395
85.Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 21. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaška i četnička uporišta u Petrovom polju400
86.Izvještaj Štaba 7. divizije od 22. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica405
87.Izvještaj Štaba 40. divizije od 22. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o diverzijama na pruzi Virovitica - Barč413
88.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu ustaše u Podravskoj Slatini i Čađavici414
89.Dopunska zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. Štabu 40 divizije u vezi napada na Podravsku Slatinu i Čađavicu413
90.Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 23. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Zlobin421
91.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 23. septembra 1944. Štabu 34. divizije o napadu na domobrane u Domagoviću428
92.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 24. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji i organizacionom stanju jedinica430
93.Naređenje Štaba 19. divizije od 24. septembra 1944. podređenim jedinicama da izvrše pripreme za oslobođenje Zadra447
94.Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ cd 25. septembra 1944. Štabu 32. divizije o formiranju Brigade "Miloš Obilić"453
95.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Sunju, Donji Hrastovac i Graboštane454
96.Izvještaj Štaba 26. divizije od 26. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o postignutim rezultatima u tromjesečnom takmičenju458
97.Izvještaj Štaba 13. divizije od 27. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše na aerodromu Grobničko polje461
98.Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 28. septembra 1944. Štabu 7. divizije za dejstvo u Podravini466
99.Izvještaj Štaba 8. divizije cd 28. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju Divizije467
100.Izvještaj Štaba 12. divizije Štabu 6. korpusa NOVJ od 28 septembra 1944. o uništenju posade u Čađavici472
101.Izvještaj Štaba 19. divizije od 28. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama od 15. avgusta do 15. septembra475
102.Izvještaj Štaba 26. divizije od 28. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOVJ o borbama za oslobođenje otoka Brača, Korčule i Šolte i poluotoka Pelješca503
103.Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu506
104.Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 29. septembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa o radu i političkom stanju u Diviziji509
105.Izvještaj Štaba 8. divizije od 29. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Sunju513
106.Izvještaj Štaba 35. divizije od 29. septembra 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Janjče - Perušić i Široka Kula - Lički Osik - Budak521
107.Izvod iz knjiga predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 30. septembra 1944. godine525
108.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 30. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sunju, Gornji Hrastovac i Graboštane562
109.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 30. septembra 1944. godine566
110.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 30. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu i organizacionom stanju jedinica568
111.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 8. korpusa NOVJ od 30. septembra 1944. godine580-581
112.Izvještaj Štaba 20. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Petrovom polju od 22. do 26. septembra581
113.Izvještaj Štaba 32. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u septembru588
114.Izvještaj Štaba 34. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica598
115.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 30. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ i Štabu 34. divizije o napadu na Hrastovac603
II - Ustaško-domobranski dokumenti
116.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Glogovnicu i Razvode i o borbama kod Daruvara, Generalskog Stola i Obrovca611
117.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. septembra 1944. o borbama na Ivanšćici, kod Gračaca i o napadima jedinica NOVJ na komunikacije Zagreb - Karlovac i Zagreb - Beograd615
118.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave, Karlovca, Gračaca, Ličkog Osika i na otoku Pašmanu618
119.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice i Karlovca622
120.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije626
121.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije629
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Konjšćinu, Gornji Križ i Draganiće i o borbama kod Slavenske Požege, Petrinje, Karlovca, Ogulina, Mazina i Benkovca632
123.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na željezničke komunikacije i o borbama kod Slavonske Požege, u Lici i na cesti Bihać - Knin636
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice. Slavonske Požege i Bunića639
125.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Svetog Ivana Zelinu, Zdenčinu, Horvate, Turanj, Mekušje, Kamensko i Belaj i o borbama kod Capraga, Ogulina i na Krbavskom polju642
126.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sesvetski Kraljevec, Remftinec, Vrbovec i Repinec i o borbama kod Petrinje, Crikvenice i na Krbavskom polju645
127.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. septembra 1944. o borbama kod Velikog Trgovišta, Petrinje, Kostajnice i na komunikaciji Bihać - Knin648
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Brezovicu, Remetinec, Benkovac, Roški Slap i Siritovce i o borbama kod Krapine, Otočca, Splita i Pitomače651
129.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Daruvar, Srb, Brezovicu i otok Pag i o borbama kod Petrinje i Benkovca654
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin657
131.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova660
132.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Perković, Zemunik, Škabrnje, Stare Perkovce i domobranska uporišta kod Zagreba i o borbama kod Mikanovaca, Ozlja i na otocima Braču i Pagu663
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice667
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vaganac, otok Brač i poluotok Pelješac, o borbama kod Donjeg Lapca i o evakuaciji Daruvara670
135.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rovišće, Garčdn, Zažinu, Mošćenicu, aerodrom Grobničko polje i o borbama kod Vrpolja i na otocima Braču i Hvaru673
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije - Zagreb - Kutina, Zagreb - Sisak i Zagreb - Zabok677
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin679
138.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, na otok Šoltu i poluotok Pelješac i o borbama na komunikaciji Bihać - Knin685
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega689
140.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. septembra 1944. o napadu na Novi Marof i Ražanac o borbama i kod Đakova i na poluotoku Pelješcu i o napuštanju otoka Šolte692
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu i Zlobin696
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Podravsku Slatinu i Donji Hrastovac699
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sunju, Donji Hrastovac i otok Veliki Drvenik, o borbama na području Gospića i na poluotoku Pelješcu701
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Crešnjevicu i o barbama kod Sesveta, Drniša, Benkovca i na otoku Veliki Drvenik704
145.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik708
Registar711
BIBLIOTEKA