ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 31 - kolovoz 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Pregled brojnog stanja i naoružanja 12. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine - 67
2.Izvještaj Štaba 9. divizije od 1. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u julu7
3.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 12. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine12
4.Zapovjest Štaba 19. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. podređenim jedinicama da napadnu ustaše u Oklaju14
5.Pregled brojnog stanja i naoružanja 40. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine16
6.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 40. divizije NOVJ od 1. avgusta 1944. godine18
7.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 3. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica20
8.Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na pravcu Sunja - Kostajnica33
9.Izvještaj Štaba 9. divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Cetinjskoj dolini na Dinari od 23. do 25. jula36
10.Izvještaj Štaba 20. divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u dolini Cetine i o oslobođenju Vrlike38
11.Izvještaj Štaba 20. divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o akcijama i rezultatima u julu44
12.Izvještaj Štaba 20 divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama sa Nijemcima, ustašama i četnicima koji su iz Knina, Drniša i Sinja prodirali u pravcu Vrlike46
13.Izvještaj Štaba 40 divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na domobrane u Ramanovcu51
14.Izvještaj Štaba 40 divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Badljevinu55
15.Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 4. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama i diverzijama izvedenim u julu58
16.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 5. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu73
17.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 21. juna do 21. jula79
18.Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Badljevini96
19.Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na bunkere na pruzi Pakrac - Banova Jaruga101
20.Izvještaj Štaba 19. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama koje su vođene 14. i 15. jula na prostoriji Pristeg - Stankovci - Vodice104
21.Izvještaj Štaba 20. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama od 24. do 31. jula110
22.Izvještaj Štaba 1. brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o uništenju četnika u selu Četvrtkovac112
23.Izvještaj Štaba 1. zagorske brigade od 5. avgusta 1944. Štabu zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg Jesenja115
24.Izvještaj Štaba 1. brigade "Vladimir Gortan" od 6. avgusta 1944. Operativnom štabu za Istru i Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Rašu, Krapan i Rabac117
25.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima u julu i o organizaciji i formaciji korpusa121
26.Izvještaj političkog komesara 12. divizije od 7. avgusta 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i stanju u diviziji131
27.Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o mogućnostima izvođenja vojnih operacija u Lici138
28.Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 2. do 4. avgusta143
29.Izvještaj Štaba 35. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o nekim borbama i diverzijama koje su izvedene u Lici od 1. do 5. avgusta153
30.Pismo Štaba 12. divizije od 8. avgusta 1944. Štabu 12. NOU brigade o nekim propustima i greškama u borbi za Badljevinu157
31.Izvještaj Štaba 13. divizije od 9. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Gorskom kotaru od 1. do 5. avgusta160
32.Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 9. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu171
33.Izvještaj Štaba 8. brigade od 9. avgusta 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o borbama na Dinari176
34.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 10. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i budućim zadacima Korpusa178
35.Zapovjest Štaba 7. divizije NOVJ od 10. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski voz na pruzi Sisak - Sunja188
36.Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 12. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na Drežnicu191
37.Izvještaj Štaba 33. divizije od 12. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu198
38.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 13. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima 7. divizije od 13. do 29. jula202
39.Izvještaj političkog komesara 28. divizije od 14. avgusta 1944 političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji208
40.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 14. avgusta 1944. Štabu 34. divizije ö napadu na ustaše u Martinskoj Vesi211
41.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 16. jula do 14. avgusta215
42.Izvještaj Štaba 7. vojvođanske brigade od 15. avgusta 1944. Štabu istočne grupe NOP odreda o dejstvima od 1. do 15. avgusta229
43.Izvještaj političkog komesara 6. korpusa od 16. avgusta 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u jedinicama235
44.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 16. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i radu Korpusne vojne oblasti241
45.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ. od 17. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane u Grubišnom Polju247
46.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 17. avgusta 1944. Štabu 40. divizije u vezi s napadom na Grubišno Polje250
47.Izvještaj Štaba grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 17. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofanzivi na Biokovo od 7. do 11. avgusta253
48.Izvještaj Štaba 2. brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 8. divizije o borbama na području Plitvički Leskovac - Prijeboj - Ćujića Krčevina - Uvalica259
49.Izvještaj Štaba 8. divizije od 18. avgusta 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o nekim borbama u prvoj polovini avgusta263
50.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. podređenim jedinicama da napadnu i unište neprijatelja u Hercegovcu267
51.Naređenje Štaba 6. korpusa od 19. avgusta 1944. Štabu 7. divizije da onemogući prodiranje neprijateljskih snaga pravcem Bjelovar - Hercegovac270
52.Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 19. avgusta 1944. Štabu 12. divizije u vezi s napadom na neprijatelja u Hercegovcu272
53.Izvještaj Štaba 7. divizije 4. korpusa NOVJ od 20. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na području Čazme275
54.Pregled brojnog stanja i naoružanja 13. divizije NOVJ od 20. avgusta 1944. godine276
55.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 13. divizije NOVJ od 20. avgusta 1944. godine278
56.Izvještaj Štaba 19. divizije od 21. avgusta 1944. Štabu 8. korpüsa NOVJ o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 15. juna do 15. jula 1944.280
57.Izvještaj Štaba 20. divizije od 21. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u avgustu296
58.Izvještaj Štaba 20. divizije od 21. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o radu i stanju u jedinicama298
59.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 22. avgusta 1944. Štabu 35. divizije o rušenju komunikacija u Lici od 1. do 7. septembra302
60.Izvještaj Štaba 32. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači304
61.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 22. avgusta 1944. godine310
62.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Operativnog štaba za Istru od 22. avgusta 1944. godine312
63.Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o osiguranju prevoza hrane i drugog materijala iz Slavonije u Baniju314
64.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Ozalj - Zorkovac316
65.Pripremna zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 23. avgusta 1944. Štabu 34. divizije za rušenje komunikacija Zagreb - Karlovac, Zagreb - Sisak i Karlovac - Ogulin318
66.Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOyJ o borbama od 5. do 15. avgusta320
67.Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Zlobina325
68.Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici i Gorskom kotaru od 16. do 18. avgusta329
69.Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici332
70.Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Dobroselo - Lapac338
71.Izvještaj Štaba 35. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama u Lici od 8. do 18. avgusta341
72.Izvještaj Štaba 2. diverzantskog bataljona od 23. avgusta 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama od 20. jula do 16. avgusta351
73.Zapovjest Štaba 8. korpusa NOVJ od 24. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac358
74.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim borbama i akcijama izvedenim od 29. aprila do 18. juna367
75.Izvještaj Štaba 11. korpusa od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i formaciji jedinica382
76.Izvještaj političkog komesara 7. divizije od 24. avgusta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o prelasku jednog dijela divizije u Moslavinu i o stanju u jedinicama i na terenu395
77.Izvještaj Štaba 7. divizije od 24. avgusta 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji i organizaciji jedinica399
78.Izvještaj Štaba 8. divizije od 24. avgusta 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica407
79.Izvještaj štaba 12. divizije od 24. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Grubišnom Polju412
80.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizije NOVJ od 24. avgusta 1944. godine416
81.Pregled brojnog stanja i naoružanja 35. divizije NOVJ od 24. avgusta 1944. godine418
82.Izvještaj Štaba 19. divizije od 25. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu419
83.Izvještaj štaba 40. divizije od 25. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Hercegovac425
84.Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 26. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac434
85.Izvještaj Štaba 1. brigade od 26. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o napadu na voz na pruzi Sisak - Sunja442
86.Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu od 14. do 27. avgusta445
87.Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 28. avgusta 1944. podređenim jedinicama da u narednih deset dana vrše napade i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Zagreb - Sisak i Zagreb - Karlovac - Ogulin451
88.Izvještaj Štaba 10. brigade od 28. avgusta 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o borbama u dolini Cetine458
89.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 29. avgusta 1944. podređenim jedinicama za diverzije na komunikacijama460
90.Izvještaj Štaba 8. brigade od 29. avgusta 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o borbi kod Bajagića464
91.Pismo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. političkim komesarima 7, 8. i 34. divizije i Unske operativne grupe da izvrše političku pripremu jedinica za predstojeće zadatke466
92.Naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da iz saobraćaja izbace željezničke pruge Beograd - Zagreb, Vrpolje - Osijek i Našice - Osijek468
93.Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina470
94.Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 30. avgusta 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu474
95.Zapovijest Štaba 8. divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Karlovac - Ogulin, cestu Karlovac - Josipdol i da izvrše pritisak na Turanj i Kamensko478
96.Podaci o broju i o nacionalnoj i socijalnoj pripadnosti novomobilisanog ljudstva na operativnom području Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske u avgustu 1944. godine483
97.Izvod iz knjige predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 31. avgusta 1944. godine486
98.Pregled brojnog stanja, naoružanja i nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva 6. korpusa NOVJ za avgust 1944. godine526
99.Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da onemoguće neprijateljski saobraćaj na komunikacijama Zagreb - Karlovac - Ogulin - Modruš i Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Bihać527
100.Izvještaj Štaba 6. korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima u avgustu 1944. godine532
101.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 8. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944 godine554
102.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. godine556
103.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 10. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. godine558
104.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da rušenjem komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Dvor onemoguće neprijateljski saobraćaj560
105.Direktivna zapovijest Štaba 13. divizije od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Brinje - Ogulin, Brinje - Senj i Senj - Sušak564
II - Ustaško-domobranski dokumenti
106.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Vaganca i na komunikacijama Bihać - Knin i Knin - Bosansko Grahovo571
107.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ramanovac i Majur, o borbama na području Vrpolje - Vinkovci - Županja i na komunikaciji Knin - Bosansko Grahovo575
108.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i o borbama kod Karlovca, Knina, Vrlike i Sinja579
109.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Križa, Generalskog Stola, Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i Vrgorca582
110.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša586
111.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vrbovsko, Oklaj i autokolonu na cesti Sunja - Kostajnica i o borbama kod Knina i Drniša591
112.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Krapinskih Toplica, Ozlja, Vrbovskog, Kistanja i na jadranskoj obali od Zadra do Biograda595
113.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Vukovja, Daruvara, Vrbovskog, Knina i na Pelješcu598
114.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu602
115.Bojna relacija Zapovjedništva Operativnog područja Velebit od 9. avgusta 1944. Zapovjedništvu 1. zbornog područja o borbama u Lici jula 1944. godine606
116.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Končanicu i auto-kolonu na cesti Bihać - Knin i o borbama kod Daruvara624
117.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rajić i Vinovo i o borbama kod Kutine, Daruvara, Ogulina, u Lici i na Biokovu628
118.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vinicu, Martinsku Ves, Mahovo, Dubrovčak i Bosiljevo i o borbama na području Bjelovara, Daruvara, Virovitice, u Lici i na Biokovu633
119.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici638
120.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Daruvara, Grubišnog Polja, Petrinje, u Lici i na otoku Braču642
121.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici645
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici649
123.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Daruvara, Karlovca, Cazina i Like652
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranastva od 18. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Bilaj, Ribnik i na komunikaciji Bihać - Lapac i o borbama kod Krapine i u Lici656
125.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje i komunikaciju Zagreb - Beograd i o borbama na području Bjelovara, Karlovca, Splita, Šibenika i u Lici660
126.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu665
127.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hercegovac i Pitomaču i o borbama na području Čazme, Ogulina, u Lici i Dalmaciji668
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru672
129.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. avgusta 1944. o borbama na području Krapine, Daruvara, Siska, u Lici i na otocima Braču i Hvaru676
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču679
131.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. avgusta 1944. o borbama na području Koprivnice, Pitomače, Daruvara, Ogulina, u Lici i na otocima Braču i Murteru683
132.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. avgusta 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Tuheljske Toplice, o njihovom napadu na Kukunjevac i o borbama na području Daruvara, Ogulina, Benkovca i u Lici686
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Varaždinske Toplice, Kukunjevac, Zlobin i kolone i izviđačke organe na cesti Bihać - Knin690
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina - Đurđevac - Križevci, Daruvar, Lika, Omiš i Livno693
135.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. avgusta 1944. o borbama na području Daruvara, Broda, Ogulina i u Lici697
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. avgusta 1944. o borbama na području Daruvara, Vrpolja, Ogulina i Benkovca700
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Daruvar i Vijadukt kod Pakraca i o borbama kod Sinja i Livna703
Registar707
BIBLIOTEKA