ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 30 - 1941-1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Pismo Dušana Mileusnića iz prve polovine avgusta 1941. Gojku Polovini, komandantu Štaba Gerilskih odreda za Lapac i okolinu, o stanju na sektoru Bruvno - Mazin7
2.Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. avgusta 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o saradnji sa partizanskim odredima Dalmacije9
3.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od avgusta 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta11
4.Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda15
5.Izjava boraca Šibenskog partizanskog odreda od 5. septembra 1941. o borbama s Talijanima i o razbijanju odreda17
6.Naredba Štaba Drvarske brigade od 6. septembra 1941. o postavljenju političkog komesara partizanskih odreda u Srbu22
7.Naređenje Štaba Gerilskih odreda za srez Korenicu i okolinu od 17. septembra 1941. komandirima odreda o zabrani prodaje žita i o prikupljanju živežnih namirnica23
8.Rezolucija sa sastanka vojnih delegata NOP odreda Like od 21. septembra 1941. godine25
9.Izvještaj Makse Baće od 29. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari29
10.Izvještaj Makse Baće od 30. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona "Starac Vujadin"31
11.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 3. oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o slabostima prilikom formiranja partizanskih odreda i o nedostacima političke platforme NOF u Dalmaciji32
12.Naređenje Komande 2. rejona NOP odreda Korduna i Banije od 10. oktobra 1941. partizanskom odredu Otmić za borbu protiv talijanskih jedinica u vrijeme ponovne okupacije teritorije NDH do demarkacione linije između njemačkih i talijanskih jedinica34
13.Naređenje Komande 2. rejona NOP odreda Korduna i Banije iz druge polovine oktobra 1941. o preformiranju rejona u Drugi bataljon i njegovoj organizaciji37
14.Izjava Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 30. oktobra 1941. povodom stradanja partizanskih odreda u avgustu 1941. godine39
15.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPH od 7. novembra 1941. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Dalmaciji43
16.Naređenje Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 10. novembra 1941. komandantima odreda i bataljona i komandirima četa i vodova o slanju operativnih i političkih izvještaja, organizaciji seoskih straža i kontroli trgovine49
17.Pregled brojnog stanja i naoružanja NOP odreda Gorskog kotare i Primorja od 12. novembra 1941. godine52
18.Uputstvo sekretara Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. novembra 1941. sekretaru Mjesnog komiteta KPH za Karlovac za rad partijske organizacije u Karlovcu55
19.Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. novembra 1941. odborima nacionalnooslobodilačkog fronta za rad u selima56
20.Uputstvo političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od 26. novembra 1941. političkim komesarima odreda i četa za politički rad sa narodom i u jedinicama57
21.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru59
22.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. decembra 1941. komandantu Primorsko-goranskog NOP odreda za uspostavljanje relejne stanice i organizaciju političkog rada u jedinicama63
23.Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. decembra 1941. kotarskim komitetima za politički rad u hrvatskim selima65
24.Poziv Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24. decembra 1941. hrvatskom narodu na zajedničku borbu protiv okupatora, ustaša i četnika68
25.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda71
26.Izvještaj Makse Bace od 31. decembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari i o organizaciji radiostanice73
27.Izvještaj Makse Bace od 2. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari78
28.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Kordunaškog NOP odreda od 15. januara 1942. godine82
29.Naredba komandanta NOP odreda Korduna i Banije od 15. januara 1942. o pohvali jedinica 1. bataljona u akciji na Vojnić83
30.Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda84
31.Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 17. februara 1942. godine86
32.Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda od 19. februara 1942. godine87
33.Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane88
34.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. marta 1942. o reorganizaciji Kordunaškog NOP odreda u Grupu kordunaških NOP odreda90
35.Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. korudnaškog NOP odreda od 5. marta 1942. godine93
36.Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom94
37.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o preseljenju Štaba u Drežnicu, nepostojanju veze sa CK i stanju u jedinicama96
38.Politički izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH za Karlovac, podnesen na Drugoj partijskoj konferenciji 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši98
39.Rezolucija Okružne partijske konferencije KPH za Karlovac, održane 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši111
40.Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19. marta 1942. komesarima odreda o političkim pripremama za akciju u hrvatskim selima120
41.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata122
42.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu123
43.Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. aprila 1942. partizanima povodom proljetnih neprijateljskih ofanziva na oslobođenu teritoriju Korduna i Like126
44.Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata128
45.Pismo člana Povjerenstva Centralog komiteta KPH za Slavoniju od 22. aprila 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom stanju u Slavoniji131
46.Naredba Štaba Drugog bataljona Prvog slavonskog NOP odreda od 23. aprila 1942. o postavljenju rukovodilaca u četama i vodovima134
47.Naredba komandanta 2. kordunaškog NOP odreda od 24. aprila 1942. o vraćanju 2. bataljona u sastav odreda, disciplini u jedinicama i zadacima vodova136
48.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Štabu Grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera138
49.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Štabu 4. operativne zone o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera - 139
50.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome predlaže saradnju štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne143
51.Naređenje komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. maja 1942. za organizaciju i početak rada drugog partizanskog oficirskog kursa u Korenici144
52.Izvještaj Štaba Neretvanske čete od 9. maja 1942. štabu Dinarskodalmatinskih NOP odreda o organizaciji čete147
53.Izvještaj 1. južnodalmatinske i Neretvanske čete od 9. maja 1942. Štabu Dinarsko-dalmatinskih NOP odreda o borbama s talijanskim jedinicama povodom potapanja glibodera na ušću Neretve149
54.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. maja 1942. političkom komesaru Grupe kordunaških NOP odreda o slabostima političkog rada u jedinicama i na terenu155
55.Pismo političkog komesara NOP odreda Banije od 11. maja 1942. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica povodom neprijateljske ofanzive158
56.Pregled brojnog stanja i naoružanja Grupe NOP odreda za Liku od 13. maja 1942. godine162
57.Naređenje Štaba Kombinovanog odreda od 18. maja 1942. štabovima bataljona "Marko Orešković" i "Bude Borjan" za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol164
58.Izvještaj Štaba Kombinovanog odreda od 20. maja 1942- Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionom stanju bataljona166
59.Pismo Štaba Kombinovanog odreda od 22. maja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima Odreda168
60.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23. maja 1942. o štavljenju rukovodilaca na Kordunu, Baniji i u Lici171
61.Izvještaj Štaba Kombinovanog odreda od 29. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasformiranju Odreda172
62.Poziv domobranskih oficira, prebjeglih partizanima, domobranima i oficirima domobranstva Nezavisne Države Hrvatske krajem maja 1942. na zajedničku borbu protiv okupatora173
63.Izvještaj političkog komesara Štaba NOP odreda za sjevernu Dalmaciju od 1. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici176
64.Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 4. juna 1942. političkim komesarima i delegatima podređenih jedinica o mobilizaciji hrvatskog stanovništva, disciplini u odredima i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima179
65.Pismo delegata Centralnog komiteta KP Jugoslavije Vladimira Popovića od 6. juna 1942. Ivanu Krajačiću i Dragutinu Sailiju o razvoju narodnooslobodilačkog pokreta na oslobođenoj teritoriji i o korištenju veza pri prebacivanju drugova u partizanski odred183
66.Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 8. juna 1942. jedinicama Grupe NOP odreda za Liku za napad na talijanske jedinice na komunikaciji Saborski - Plitvice i Babin Potok - Prijeboj189
67.Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. bataljona NOP odreda Banije od 1. do 8. juna 1942. godine192
68.Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe Kordunaških NOP odreda od 13. juna 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju i radu u jedinicama194
69.Izvještaj Grge Milašinčića od 14. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o akcijama i političkom radu u opštini Netretić198
70.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici202
71.Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. o organizaciji i postavljenjima u Odredu206
72.Pismo Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. juna 1942. političkom komesaru Banijskog NOP odreda povodom napada na neprijateljsku posadu Vrnograč208
73.Izvještaj Štaba bataljona "Vojin Zirojević" od 18. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na talijansku kolonu kod Korićne i napadu četnika na naše jedinice kod sela Vidimlije210
74.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava slušalaca i nastavnika Partizanske oficirske škole od 19. juna 1942. godine213
75.Obavještenje Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 20. juna 1942. svim jedinicama i narodu Dalmacije povodom likvidacije četničkog komandanta Paje Popovića214
76.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona "Bude Borjan" i Primorske čete216
77.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima218
78.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji222
79.Izvještaj Grge Milašinčića od 24. juna 1942. komandantu 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda o kretanju njegove grupe u pravcu Žumberka225
80.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona "Bude Borjan" u Bukovicu227
81.Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. bataljona NOP odreda Banije "Miloš Cavić" od 30. juna 1942. godine228
82.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 1. jula 1942. godine230
83.Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 7. jula 1942. političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku o pripremama za akcije u zapadnoj Lici232
84.Uputstvo Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 8. jula 1942. komandantu 1. NOU brigade Hrvatske o organizaciji Brigade234
85.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona236
86.Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini239
87.Izvještaj Štaba Dinarske čete od 11. jula 1942. Štabu 1. dalmatinskog udarnog bataljona o radu Cete i o političkom stanju u Kosovskoj dolini240
88.Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. jula 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca243
89.Izvještaj zamjenika komandanta 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 14. jula 1942. komandantu Zone o rezultatima započetih operacija u zapadnoj Lici245
90.Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji Grupe247
91.Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. jula 1942. komandantima i političkim komesarima bataljona na teritoriji Zone za akciju povodom žetve250
92.Izvještaj Andrije Božanića, člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda252
93.Izvještaj zamjenika komandanta 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 21. jula 1942. komandantu Zone o rezultatima izvršenih operacija u zapadnoj Lici254
94.Izvještaj 5. operativne zone od 21. jula 1942. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o sadejstvu sa slovenačkim jedinicama i o talijanskoj ofanzivi na teritoriji 2. odreda255
95.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova259
96.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24. jula 1942. načelniku Štaba o ofanzivi na teritoriji 2. odreda 5. operativne zone263
97.Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28. jula 1942. komandantu 1. operativne zone o broju slušalaca i nastavnika, smještaju škole i nastavi u školi265
98.Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 30. jula 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj ofanzivi na teritoriju 2. odreda268
99.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone povodom akcije 1. NOU brigade kod Prokika270
100.Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 4. avgusta 1942. godine274
101.Pismo komandanta 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 7. avgusta 1942. političkom komesaru Zone u kome ga obavještava o predstojećim akcijama Štaba Grupe NOP odreda za Liku275
102.Izvještaj 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 12. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske kamione na komunikaciji Mrzla Vodica - Jelenje277
103.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Grupe NOP odreda za Liku od 12. avgusta 1942. godine280
104.Naredba komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. avgusta 1942. o postavljenju zamjenika komandanta GŽH i komesara 5. operativne zone282
105.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. avgusta 1942. Štabu 2. operativne zone za formiranje Moslavačko-sisačkog bataljona283
106.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 14. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi i napadu na neprijateljsku posadu u Vrginmostu284
107.Pismo člana Centralnog komiteta KPH Vladimira Bakarića od 16. avgusta 1942. Ivi Loli Ribaru o stanju u 2. operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske292
108.Izvještaj operativnog oficira Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18. avgusta 1942. Štabu Grupe o stanju na teritoriji otočačkog kotara295
109.Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 18. avgusta 1942. političkim komesarima podređenih jedinica o njihovom radu300
110.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani, odjeći i obući podređenih jedinica305
111.Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. godine309
112.Naredba Štaba 2. NOU brigade Hrvatske od 22. avgusta 1942. štabovima bataljona za napad na Udbinu310
113.Izvještaj komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 23. avgusta 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o radu partizanskog punkta na Vještića gori313
114.Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 25. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju odjeće i obuće u jedinicama317
115.Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 25. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji sanitetske službe u Zoni319
116.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama od 18. do 24. avgusta321
117.Brojno stanje i naoružanje jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 14. januara do 26. avgusta 1912. godine326
118.Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 26. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o evakuaciji stanovništva, zbog nestašice hrane, iz Gorskog kotara u Liku328
119.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 27. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u Bučici330
120.Izvještaj političkog komesara Štaba 1. operativne zone od 28. avgusta 1942. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju na Kordunu i Baniji334
121.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 29. avgusta 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji ishrane u jedinicama340
122.Izvještaj Grupe NOP odreda za Liku od 29. avgusta 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji sanitetske službe343
123.Izvještaj Štaba 1. NOU brigade Hrvatske od 30. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju u Brigadi349
124.Proglas Okružnog komiteta KPH za Baniju od avgusta 1942. povodom neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju354
125.Pismo Ive Lole Ribara od 1. septembra 1942. Centralnom komitetu KPH i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i reorganizaciji Štaba 2. operativne zone358
126.Izvještaj NOP odreda Banije od 1. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani u Odredu i organizaciji sanitetske službe362
127.Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od septembra 1942. godine364
128.Izvještaj Agitaciono-propagandnog odjeljenja Centralnog komiteta KPH od 6. septembra 1942. Centralnom komitetu o radu štamparije, organizaciji propagandnog rada i izdavačkoj djelatnosti368
129.Izvještaj političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda Banije od 7. septembra 1942. Štabu Odreda o dejstvima jedinica u Pokuplju i Moslavini373
130.Obavještenje Ive Lole Ribara od 9. septembra 1942. Centralnom komitetu KPH i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o dolasku na oslobođenu teritoriju Žumberka381
131.Proglas Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 10. septembra 1942. hrvatskom narodu u Karlovcu i okolini382
132.Zapovijest Štaba 1. dalmatinske NOU brigade od 11. septembra 1942. za napad na Duvno386
133.Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. septembra 1942. zamjeniku političkog komesara 4. kordunaške NO brigade Hrvatske o djelovanju partizana u hrvatskim selima389
134.Izvještaj Štaba 3. NOP odreda 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 12. septembra 1942. Štabu Zone o talijanskoj ofanzivi na Bukovicu392
135.Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske cd 14. septembra 1942. god. 1. i 2. NOU brigadi Hrvatske i 2. bataljonu 4. ličkog NOP odreda za napad na neprijatelja na komunikacijama u zapadnoj Lici394
136.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin397
137.Izvještaj Štaba bataljona "Adžija" NOP odreda za Liku od 17. septembra 1942. štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona na prostoriji Škare - Glavace - Dabar398
138.Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače401
139.Izvještaj političkog komesara NOP odreda Banije od 17. septembra 1942. političkom komesaru Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju na terenu za vrijeme neprijateljske ofanzive početkom avgusta 1942. godine404
140.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22. septembra 1942. o postavljenju komandanta i političkog komesara u 2. operativnoj zoni408
141.Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin409
142.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 1. dalmatinske NOU brigade od 24. septembra 1942. godine412
143.Naredba komandanta 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 28. septembra 1942. o organizaciji rada u brigadama414
144.Izvještaj druga Vjećaslava Holjevca od 28. septembra 1942. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Karlovac o stanju u hrvatskim selima u kotaru Karlovac418
145.Zapovijest komandanta Operativnog štaba Krškog i Zumberačko- -pokupskog NOP odreda od 28. septembra 1942. za napad na neprijateljska uporišta u Novom Selu, Gornjoj Vasi i Kalju420
146.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. septembra 1942. štabovima operativnih zona o značaju narodnooslobodilačkih odbora i formiranju komandi područja422
147.Izvještaj političkog komesara 2. operativne zone od 3. oktobra 1942. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Žumberku i Pokuplju424
148.Uputstvo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. oktobra 1942. komandantu 3. operativne zone o formiranju brigada i o zadacima partizanskih jedinica u vrijeme neprijateljskih ofanziva429
149.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 10. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu četnika na 4. bataljon Brigade kod Peulja433
150.Izvještaj Štaba 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 12. oktobra 1942. o borbama s ustaškim jedinicama u vrijeme ofanzive na oslobođenu teritoriju Žumberka436
151.Uputstvo zamjenika komandanta 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 12. oktobra 1942. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica o načinu borbe protiv neprijatelja439
152.Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. dalmatinske NOU brigade od 14. oktobra 1942. godine443
153.Izvještaj političkog komesara 2. dalmatinske NOU brigade od 15. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom radu u Brigadi444
154.Izvještaj Partizanske oficirske škole Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone o brojnom stanju škole, smještaju i ishrani slušalaca449
155.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 20. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akciji na Vaganj i Crni vrh452
156.Izvještaj Ivana Hariša od 21. oktobra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim diverzijama u septembru 1942. na pruzi Zagreb - Sisak453
157.Zapovijest Operativnog štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 22. oktobra 1942. god. 2. i 4. NO brigadi Hrvatske za napad na neprijateljsko uporište Tušilović454
158.Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 24. oktobra 1942. Štabu 1. slavonske NOU brigade za politički rad u hrvatskim selima461
159.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva 4. ličkog NOP odreda od 25. oktobra 1942. godine465
160.Izvještaj 1. NOU brigade Hrvatske od 25. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljski garnizon u Glini166
161.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 27. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice kod Trnove Poljane469
162.Zapovijest Štaba 7. NO brigade Hrvatske od 28. oktobra 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica472
163.Zapovijest Operativnog štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 28. oktobra 1942. štabovima 2. i 4. NOU brigade za napad na neprijatelja u Rakovici, Catrnji i Poljanku474
164.Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 28. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice na komunikaciji Sinj - Livno479
165.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda od 29. oktobra 1942. godine482
166.Naređenje Operativnog štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 1. novembra 1942. Štabu 4. NO brigade Hrvatske za pokret u pravcu Plitvička jezera - Prijeboj u vezi napada na neprijateljski garnizon u Bihaću483
167.Zapovijest komandanta 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz prve polovine novembra 1942. Prvoj, 2. i 4. brigadi za napad na neprijateljski garnizon u Slunju i Cazinu485
168.Zapovijest Operativnog štaba 1. odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 6. novembra 1942. bataljonima za napad na neprijateljsko uporište u Velikoj Kladuši487
169.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 4. ličkog NOP odreda od 7. novembra 1942. godine490
170.Pregled brojnog stanja i naoružanja Moslavačkog NOP odreda od 10. novembra 1942. godine492
171.Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 13. novembra 1942. partijskoj jedinici 5. čete 2. bataljona "Vladimir Gortan" za organizaciju narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci i Istri496
172.Zapovijest Štaba 2. brigade od 14. novembra 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište između rijeke Korane i Slušnice502
173.Izvještaj 5. čete 2. bataljona 2. odreda 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 15 novembra 1942. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko primorje o radu Čete505
174.Uputstvo 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 15. novembra 1942. štabovima odreda o organizaciji pozadinskih vojnih vlasti na teritoriji Zone507
175.Izvještaj političkog komesara 1. NOU brigade Hrvatske od 16. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Brigade kod Slunja510
176.Pregled socijalnog sastava, nacionalne i političke pripadnosti jedinica 1. NOU brigade Hrvatske od 17. novembra 1942. godine518
177.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24. novembra 1942. političkim komesarima 1. operativne zone o raspodjeli zaplijenjenog materijala520
178.Zapovijest Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 26. novembra 1942. štabovima 6. i 7. divizije za napad na Dvor523
179.Izvještaj Štaba 5. operativne zone od 27. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju 14. NO brigade Hrvatske527
180.Izvještaj Štaba 3. dalmatinske NOU brigade od 28. novembra 1942. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji bataljona u Brigadi528
181.Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda532
182.Pismo Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 30. novembra 1942. Štabu bosanskog korpusa NOVJ povodom zajedničkih operacija na Bosanski Novi i Dvor536
183.Izvještaj Štaba 1. korpusa od 30. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Dvor538
184.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva 1. ličkog NOP odreda od 2. decembra 1942. godine540
185.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca 7. divizije od 3. decembra 1942. godine542
186.Uputstvo Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 7. decembra 1942. Štabu Moslavačkog NOP odreda za izvođenje akcija i pisanje operativnih i informativnih izveštaja544
187.Upustvo Štaba 3. operativne zone od 15. decembra 1942. Štabu 1. slavonskog NOP odreda o organizaciji veze sa Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske i o formiranju diverzantskih grupa u Odredu547
188.Izvještaj Ekonomskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske 22. decembra 1942. političkom komesaru Glavnog štaba o količini otpremljene hrane 5. operativnoj zoni i zadacima Odsjeka550
189.Izvještaj 13. proleterske brigade "Rade Končar" od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o organizaciji Brigade552
190.Izvještaj Štaba 6. divizije od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikaciji Lovinac - Gračac - Malovan554
191.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju ishrane u Gorskom kotaru, Lici, Kordunu i Baniji557
192.Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 26. decembra 1942. Štabu 7. divizije o upućivanju 16. NO brigade na sektor Krstinja - Prisjeka - Klokoč560
193.Izvještaj Štaba 7. divizije od 26. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o formiranju 16. brigade i o akciji 8. brigade na putnički vlak na pruzi Sisak - Sunja561
194.Izvještaj Makse Baće od 27. decembra 1942. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji563
195.Izvještaj Štaba 4. NOU brigade 8. divizije NOVJ od 28. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o prebacivanju preko rijeke Mrežnice u vezi odlaska Brigade u Žumberak568
196.Izvještaj političkog komesara 2. operativne zone od 29. decembra 1942. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o akcijama i političkom radu na teritoriji Pokuplja i Žumberka569
197.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 29. decembra 1942. godine576
198.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 29. decembra 1942. godine578
199.Izvještaj rukovodioca Ekonomskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 decembra 1942. o količini otpremljene hrane Štabu 5. operativne zone580
200.Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 30. decembra 1942. Štabu 8. divizije o upućivanju 15. NO brigade na sektor Rakovica - Drežnik581
201.Naredba Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 31. decembra 1942. o formiranju 16. NO brigade 7. divizije582
202.Naredba o formiranju zajedničkog operativnog štaba 4. NOU i 13. proleterske NOU brigade od 31. decembra 1942. godine584
203.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o dolasku 369. legionarske divizije na prostoriju Sunja - Kostajnica i Sisak - Sunja - Dubica586
Registar*
BIBLIOTEKA