ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 3 - siječanj-ožujak 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda7
2.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske14
3.Pismo Centralnog komiteta KPH od 1 siječnja 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Liku za poboljšanje rada, tačnije dostavljanje izvještaja i pripravnost jedinica19
4.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda21
5.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji22
6.Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici29
7.Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno33
8.Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici35
9.Pismo Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 siječnja 1942 god. komandi Kordunaškog NOP odreda o prvim rezultatima borbi oko Korenice39
10.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice41
11.Izvještaj komande Dalmatinske čete od 6 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku43
12.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda46
13.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 9 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji u Lici49
14.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o prijavljivanju dobrovoljaca za Prvu proletersku NOU brigadu54
15.Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o borbama i akcijama partizana koncem 1941 i početkom 1942 godine57
16.Naredba o formiranju Slavonskog NOP bataljona od 13 siječnja 1942 godine63
17.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama65
18.Brojno stanje Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 godine69
19.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 siječnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o osnovnim nedostacima na terenu i stanju jedinica u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju70
20.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića73
21.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji74
22.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje77
23.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu80
24.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice84
25.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u Dalmaciji86
26.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i stanju partijske organizacije na Kordunu94
27.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji98
28.Vijesti o borbama ličkih partizana protiv talijanskih okupatora od 19 do 22 siječnja 1942 godine100
29.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza101
30.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH103
31.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Banijskog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. Štabu odreda o akciji na cesti Zrin - Divuša106
32.Direktiva političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 26 siječnja 1942 god. političkim komesarima bataljona o potrebi učvršćivanja jedinstva između Hrvata i Srba108
33.Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu110
34.Uputstvo Odbora NOF za Kordun od 28 siječnja 1942 god. za rad kotarskih, općinskih i seoskih odbora114
35.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu117
36.Izvještaj Komande sektora Trebinje - Dubrovnik od 3 veljače 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji123
37.Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima125
38.Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana126
39.Naredba br. 1 Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 5 veljače 1942 god. o reorganizaciji jedinica i imenovanju komandnog sastava130
40.Izvještaj Vladimira Bakarića od 6 veljače 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji134
41.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima138
42.Naredba Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 7 veljače 1942 god. o reorganizaciji ranijeg Drugog bataljona i imenovanju komandnog sastava bataljona i četa140
43.Uputstvo Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. političkim komesarima bataljona za raskrinkavanje izbjegličke vlade, četnika, Mačeka i sličnih neprijatelja NOB142
44.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše145
45.Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama146
46.Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu147
47.Pregled borbi i akcija na Kordunu, Lici, Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru krajem siječnja i početkom veljače 1942 godine151
48.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače153
49.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 veljače 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama158
50.Izvještaj Štaba Slavonskog NOP bataljona od 16 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju četa159
51.Pregled brojnog stanja boraca Slavonskog NOP bataljona po nacionalnosti, socijalnom sastavu i vojničkoj obrazovanosti od 16 veljače 1942 godine163
52.Pregled naoružanja i opreme Slavonskog NOP bataljona od 16 veljače 1942 godine164
53.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba o preseljenju Štaba iz Zbjega u Tomić165
54.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju167
55.Zapovijest Štaba Združenog NOP odreda od 18 veljače 1942 god. za napad na neprijateljske posade u Tounjskom Tržiću i Primišlju171
56.Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 19 veljače 1942 godine174
57.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 veljače 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o drugom savjetovanju Glavnog štaba175
58.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda184
59."Glas Korduna" br. 4 od 20 veljače 1942 god. o nekim borbama i akcijama kordunaških i banijskih partizana187
60.Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 vfcljače 1942 god. komandantu "Združenog odreda" o rezultatu napada na Talijane između Slunja i Primišlja188
61.Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda koncem veljače 1942 god. komandantu "Združenog odreda" o zarobljavanju Talijana kod Livada188
62.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 23 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju i veljači189
63.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda193
64.Naredba Štaba Četvrtog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 24 veljače 1942 god. o imenovanju rukovodilaca u četama i vodovima194
65.Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -
66.Primišlje i oslobođenju Kladuše197
67.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda198
68.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje o pogreškama u člancima "Primorskog borca"199
69.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin202
70.Članak iz "Glasa Korduna" br. 5 od 28 veljače 1942 god. o uspjesima partizana i uključivanju muslimana u NOB203
71.Kratak pregled borbi i akcija kordunaških i banijskih partizana objavljen u "Glasu Korduna" br. 5 od 28 veljače 1942 godine204
72.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine206
73.Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine207
74.Izvještaj Vlade Popovića od 1 ožujka 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj208
75.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona "Stjepan Milašinčić" od 1 ožujka 1942 god. Štabu Drugog kordunaškog NOP odreda o borbama i akcijama koncem veljače209
76.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju211
77.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova214
78.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju Prvog i Drugog odreda216
79.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja Ličke grupe NOP odreda od 1 ožujka 1942 godine219
80.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 2 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizaciji političke obavještajne službe, neprijateljskoj propagandi i zaplijenjenoj neprijateljskoj arhivi220
81.Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 3 ožujka 1942 godine223
82.Raspored jedinica Ličke grupe NOP odreda od 4 ožjuka 1942 godine224
83.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Ljubova, Lapca i Korenice224
84.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama i akcijama u siječnju i veljači231
85.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog kordunaškog NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. o rezultatima borbe protiv Talijana kod Livada237
86.Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. za odbranu oslobođenog teritorija238
87.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku i daljim mogućnostima razvitka borbe u Dalmaciji240
88.Izvještaj Štaba Prvog bataljona Banijskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Štabu odreda o rušenju mosta na Maji i napadu na Skelu243
89.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini istanju neprijateljskih snaga na području odreda247
90.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju, veljači i početku ožujka250
91.Pismo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 9 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vojničkim i političkim uzrocima neuspjeha u Vrnograču i Šturliću258
92.Pregled brojnog stanja i naoružanja NOP odreda Hrvatske od 10 ožujka 1942 godine261
93.Pregled brojnog stanja i naoružanja Primorsko-goranskog NOP odreda od 10 ožujka 1942 godine262
94.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 ožujka 1942 god. štabovima grupa i odreda o izvođenju operativnih planova263
95.Referat političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 12 ožujka 1942 god. o razvoju ustanka na Kordunu266
96.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama270
97.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 12 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i stanju jedinica275
98.Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete278
99.Naređenje Štaba Slavonskog NOP bataljona od 13 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vršenju akcija protiv neprijatelja, pojačanju budnosti i sprovođenju političkog rada na terenu279
100.Poziv Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 ožujka 1942 god. vojnim obveznicima i domobranima za izbjegavanje mobilizacije i pristupanje NOB282
101.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 ožujka 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda286
102.Informativni izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriju Prvog i Drugog odreda296
103.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u prvoj polovici ožujka299
104.Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i kretanju neprijateljskih snaga na području odreda303
105.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u toku veljače304
106.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Srba i Korenice308
107.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 18 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i stanju neprijateljskih snaga u Lici311
108.Izvještaj Štaba Dalmatinskog NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku ustanka u Dalmaciji313
109.Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. za sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođeni teritorij325
110.Izvještaj Okružnog komiteta za Baniju od 20 ožujka 1942 god. Centralnom komitetu KPH o održanom savjetovanju i političkoj situaciji u okrugu327
111.Naredba Štaba Slavonskog NOP odreda od 20 ožujka 1942 god. o formiranju odreda i reorganizaciji jedinica330
112.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 ožujka 1942 god. Štabu Dalmatinskog NOP odreda povodom preuzimanja komande nad dalmatinskim jedinicama331
113.Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 21 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Mrkoplju i radu na formiranju NOO332
114.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama i akcijama u veljači i ožujku335
115.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama odreda sredinom ožujka345
116.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 ožujka 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje akcija na pruzi Sušak - Zagreb349
117.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda350
118.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u ožujku358
119.Izvještaj sekretara operativnog partijskog rukovodstva CK KPH od 23 ožujka 1942 god. CK KPH o stanju i radu partizanskih jedinica i partijskih organizacija na Kordunu362
120.Članak iz "Partizanskog vjesnika" br. 66 od 24 ožujka 1942 god. o pobjedama nad Talijanima i četnicima kod Srba i Tiškovca367
121.Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 ožujka 1942 god. Glavnom štabu o početku neprijateljske ofanzive na Petrovu Goru369
122.Desetodnevni izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 25 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama bataljona371
123.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 26 ožujka 1942 godine375
124.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 26 ožujka 1942 god. Štabu Banijskog NOP odreda o političkom radu među hrvatskim stanovništvom376
125.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija378
126.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana379
127.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima sjednice Glavnog štaba382
128.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama i akcijama kordunaških, banijskih i primorsko-goranskih partizana388
129.Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o početku neprijateljske ofanzive i dejstvu naših jedinica398
130.Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o izvršenim prepadima, stanju kod neprijatelja i dolasku novih partizana400
131.Proglas Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. narodu Mrkopolja i Ravne Gore403
132."Ustaško-četnički savez u Lici", članak iz "Vjesnika" br. 10 od ožujka 1942 godine409
133.Pregled borbi i akcija hrvatskih partizana objavljen u "Vjesniku" br. 10 od ožujka 1942 godine410
134.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o političkom stanju u odredima i na terenu413
135.Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda koncem ožujka 1942 god. o imenovanju komandanta odreda, formiranju proleterskih četa i zadacima bataljona428
136.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 30 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofanzive429
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
137.Izvještaj komandanta talijanske posade u Korenici od 3 siječnja 1942 god. o borbama protiv partizana kod Korenice435
138.Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 5 siječnja 1942 god. o strijeljanju u Ogulinu koje su izvršile talijanske vojne vlasti439
139.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila u Gospiću od 9 siječnja 1942 god. o akcijama partizana u Koreničkom kotaru koncem prosinca 1941 godine442
140.Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9 siječnja 1942 god. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj - Livno444
141.Izvještaj velikog župana župe Baranja u Osijeku od 13 siječnja 1942 god. o akcijama u predjelu Papuka i Krndije448
142.Izvještaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Karlovcu od 15 siječnja 1942 god. o zarobljavanju domobranske posade u Vojniću452
143.Izvještaj Oružničke postaje Rakovica od 16 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružnike kod Velike Prisjeke456
144.Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije o akcijama partizana u Hrvatskoj od 1 do 22 siječnja 1942 godine457
145.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 23 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničko odjeljenje kod sela Bribira466
146.Izvještaj zapovjednika oružničkog krila Makarska od 27 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Gradac468
147.Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku od 27 siječnja 1942 god. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire470
148.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Pula od 28 siječnja 1942 god. o gubicima Talijana u borbi protiv partizana na položaju Ljubovo - Serdari470
149.Operativni dnevnik Prvog domobranskog zbora u Sisku za mjesec siječanj 1942 godine474
150.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku u vremenu od 18 do 31 siječnja 1942 godine484
151.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 10 do 14 veljače 1942 godine492
152.Uputstvo Ministarstva vanjskih poslova Poslanstvu u Rimu od 21 veljače 1942 god. povodom napada na luku Ploče496
153.Izvještaj Velike župe Pokupje u Karlovcu od 22 veljače 1942 god. o snagama partizana na Kordunu498
154.Izvještaj Prve hrvatske oružničke pukovnije o borbama i stanju na terenu pukovnije od 5 siječnja do 24 veljače 1942 godine501
155.Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije u Zagrebu o akcijama partizana od 21 veljače do 10 ožujka 1942 godine518
156.Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu o stanju i akcijama partizana od 3 veljače do 13 ožujka 1942 godine524
157.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu o napadima partizana od 28 do 14 ožujka 1942 godine532
158.Izvještaj Velike župe Livac - Zapolje o akcijama partizana od 4 siječnja do 18 ožujka 1942 godine535
159.Izvještaj Velike župe Vinodol i Podgorje u Senju od 23 ožujka 1942 god. o stanju na području Zupe544
160.Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 24 ožujka 1942 god. o napadu partizana na talijansku izvidnicu i grupu domobrana545
161.Izvještaj zapovjednika Oružničke postaje Široka Kula od 25 ožujka 1942 god. o napadu partizana na domobrane, žandare i seosku miliciju kod mjesta Livade547
162.Izvještaj zapovjednika Ličke oružničke udarne bojne od 25 ožujka 1942 god. o napadu partizana na putu za Podlapac548
163.Izvještaj Kotarske oblasti u Kraljevici od 27 ožujka 1942 god. o oštećenju pruge Zlobin - Drivenik i napadu na talijansku stražu552
164.Izvještaj Oružničke postaje Glina od 31 ožujka 1942 god. o zarobljavanju domobranske straže na željezničkoj stanici Maja553
165.Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu od 31 ožujka 1942 god. o dejstvu partizanskih jedinica i stanju na području Zupe554
166.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku o borbama i akcijama od 6 do 31 ožujka 1942 godine559
167.Izvještaj Velike župe Vinodol i Podgorje o mjerama talijanskih vojnih vlasti i akcijama partizana u vremenu od 9 do 31 ožujka 1942 godine571
168.Izvještaj Oružničke postaje Kraljevčani od 2 travnja 1942 god. o zarobljavanju domobranske straže na željezničkoj stanici Banski Grabovac573
Registar*
BIBLIOTEKA