ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 29 - srpanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba 35. divizije od 1. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 14. do 26. juna7
2.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 8. korpusa NOVJ od 1. jula 1944. godine16
3.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 12. divizije NOVJ od 1. jula 1944. godine18
4.Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 2. jula 1944. podredenim jedinicama da onemoguće dolazak neprijateljskih pojačanja u Livno i da zauzmu Karlov Han20
5.Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu24
6.Izvještaj Štaba 21. brigade od 3. jula 1944. Štabu 28. NOU divizije o borbi kod Prkosa i Radeljeva27
7.Izvještaj političkog komesara 4. korpusa od 4. jula 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u Žumberku i Pokuplju33
8.Izvještaj Štaba 8. divizije od 5. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 27. juna do 2. jula39
9.Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na liniji Gradac - Tromeđa i kod Mandičevca49
10.Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ 0 borbi kod Levanjske Varoši52
11.Izvještaj Štaba 8. korpusa od 6. jula 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu i stanju u jedinicama54
12.Izvještaj političkog komesara 33. divizije od 6. jula 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu64
13.Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o manjim borbama od 26. juna do 1. jula73
14.Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama protiv ustaša na prostoriji Podovi - Ljubovo - Kuzmanovača - Crni Vrh77
15.Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 2. do 4. jula81
16.Izvještaj Štaba 35. divizije od 6. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ličkom Petrovom Selu85
17.Izvještaj Štaba 1. brigade od 6. jula 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Sunja - Kostajnica90
18.Izvještaj Štaba 10. korpusa od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 15. maja do 28. juna93
19.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova106
20.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114115
21.Izvještaj Štaba 9. divizije od 8. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ 0 napadu na Nijemce i četnike između Bosanskog Grahova 1 Strmice115
22.Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 16. do 26. juna120
23.Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama128
24.Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o dejstvima i stanju u Diviziji139
25.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju145
26.Zapovijest Štaba 35. divizije NOVJ od 9. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na liniji Ribnik - Bilaj - Široka Kula - Lički Osik - Perušić - Janjče148
27.Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 10. jula 1944. Štabu 35. divizije za raspored i dejstvo brigada154
28.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 10. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Sunja - Sisak156
29.Zapovijest Štaba 13. divizije NOVJ od 10. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta u Drežnici i Tuževiću159
30.Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. jula 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Topolovca167
31.Izvještaj Štaba 34. divizije od 10. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 22. juna do 2. jula170
32.Direktiva Štaba 26. divizije NOVJ od 11. jula 1944. podređenim jedinicama za odbranu otoka Visa i napad na neprijateljska uporišta174
33.Izvještaj Štaba 1. brigade od 11. jula 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o napadu na bunkere na pruzi Sunja - Sisak177
34.Zapovijest Štaba 12. NOU brigade od 11. jula 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje žetve181
35.Naredba Štaba 8. korpusa NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama kojom se brigadama vraćaju raniji nazivi184
36.Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci186
37.Izvještaj Štaba 10. korpusa NOVJ od 13. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i o organizaciji i formaciji Korpusa188
38.Izvještaj Štaba 12. divizije od 13. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Jakšić201
39.Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica204
40.Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji209
41.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 13. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama od 15. aprila do 30. juna215
42.Naređenje Štaba 11. korpusa NOVJ od 14. jula 1944. Štabu 4. brigade 7. divizije da protjera neprijatelja i osigura saobraćaj na komunikacijama Korenica - Prijeboj - Poljanak i Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac238
43.Izvještaj Štaba 7. divizije od 14. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Vaganac239
44.Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na domobransku posadu koja je obezbjeđivala električnu centralu u Kuzmici241
45.Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 15. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Repinec - Križevci i Križevci - Sveti Ivan Zabno243
46.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 15. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima u junu245
47.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 16. jula 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o radu korpusne vojne oblasti259
48.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 16. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Stubljanima i Gornjem Hrastovcu266
49.Izvještaj Štaba 12. divizije od 16. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi kod Jakšića, Rajsavca i Treštanovaca269
50.Izvještaj Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih jedinica od 16. jula 1944. glavnim štabovima NOV i PO Hrvatske i Slovenije o borbama u Žumberku od 10. do 16. jula272
51.Izvještaj Štaba 32. divizije od 17. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15. jula279
52.Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca294
53.Izvještaj Štaba 1. brigade od 18. jula 1944. Štabu 19. divizije NOVJ o borbama i stanju u Brigadi u vremenu od 15. juna do 15. jula303
54.Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja315
55.Izvještaj Štaba 6. korpusa od 20. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji, organizaciji i formaciji jedinica325
56.Zapovijest Štaba 8. divizije NOVJ od 20. jula 1944. podređenim jedinicama za prelaz na Kordun i osiguranje ranjenika331
57.Izvještaj Štaba 13. divizije od 20. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Drežnici i Tuževiću334
58.Izvještaj Štaba 20. divizije od 20. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Karlov Han. blokadi neprijateljskog garnizona u s. Aržano i zatvaranju pravca Sinj - Livno344
59.Izvještaj Štaba 20. divizije od 20. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama na Kamešnici od 5. do 8. jula347
60.Izvještaj političkog komesara 26. divizije od 20. jula 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o stanju i radu u Diviziji351
61.Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 20. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Kloštru Ivaniću363
62.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 21. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska osiguranja na pruzi Sunja - Sisak368
63.Izvještaj Štaba 20. divizije od 21. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama od 20. juna do 20. jula371
64.Zapovijest Štaba 35. divizije od 21. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na Cudin Klanac i Gornji i Donji Babin Potok374
65.Izvještaj Štaba 13. divizije od 22. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o postignutim rezultatima u borbama od 20. juna do 20. jula i o organizaciji i formaciji Divizije377
66.Izvještaj Štaba 20. divizije od 22. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu384
67.Izvještaj Štaba 26. divizije od 23. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica391
68.Izvještaj Štaba 4. korpusa od 24. jula 1944. Glavnom štabu NOV 1 PO Hrvatske o izvedenim borbama i diverzijama u aprilu, maju i junu, o postignutim uspjesima i vlastitim gubicima395
69.Izvještaj Štaba 8. divizije od 24. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 10. do 16. jula398
70.Zapovijest Štaba 12. divizije NOVJ od 24. jula 1944. podređenim jedinicama da obezbijede prebacivanje žita iz Slavonije u Baniju404
71.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 35. divizije od 24. jula 1944. godine408
72.Izvještaj Štaba 9. brigade od 24. jula 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o protjerivanju ustaša i četnika iz sela Koljane, Garjak, Ježević, Vinalić, Kosore i Civljane410
73.Izvještaj Štaba 2. diverzantskog bataljona od 24. jula 1944. o izvršenim diverzijama od 9. juna do 23. jula414
74.Pregled brojnog stanja oficira i podoficira 8. divizije NOVJ 25. jula 1944. godine422
75.Izvještaj Štaba 19. divizije od 25. jula 1944. štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima i stanju u jedinicama u vremenu od 15. juna do 15. jula426
76.Pismo Štaba 33. divizije NOVJ od 25. jula 1944. štabovima brigade o nekim nedostacima pri napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću432
77.Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu436
78.Izvještaj Štaba 7. divizije od 26. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u Baniji, o organizacionom stanju i radu jedinica464
79.Izvještaj Štaba 13. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Gomirja, Tuževića i Drežnice467
80.Izvještaj Štaba 34. divizije od 26. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 10. do 17. jula471
81.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija475
82.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o razmještaju neprijateljskih snaga u Lici i o organizacionom stanju i radu Divizije480
83.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na Cudin klanac. Gornji i Donji Babin Potok, Crnu Vlast i Vrhovine485
84.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na ustaše na liniji Bilaj - Ribnik - Lički Osik - Široka Kula - Perušić - Janjče490
85.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Srdari - Ljubovo - Bunić - Debelo Brdo - Kuzmanovača - Krbavica496
86.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na komunikaciji Ramljane - željeznička stanica Lešće, Prijeboj - Plitvički Leskovac i Crna Vlast - Vrhovine500
87.Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Široka Kula - Ljubovo - Bunić i Široka Kula - Jagodnje - Podlapac503
88.Naređenje Štaba 4. korpusa od 27. jula 1944. štabovima 7, 8. i 34. divizije u vezi sa formiranjem jedinica507
89.Izvještaj Štaba 8. divizije od 27. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama prilikom prelaza divizije i ranjenika iz Slovenije na Kordun508
90.Izvještaj političkog komesara 8. divizije od 27. jula 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u Diviziji i na Kordunu, u Žumberku, Pokuplju i jednom dijelu Bele Krajine511
91.Izvještaj Štaba 8. divizije od 27. jula 1944. Štabu 4. korpusa o radu i stanju u Diviziji od 15. juna do 27. jula515
92.Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu u drugoj polovini jula na Bilo-gori i Moslavini520
93.Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 28. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Kostajničkom Majuru526
94.Izvještaj Štaba 13. divizije od 28. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o problemu ishrane i pripremi za naredna dejstva529
95.Izvještaj političkog komesara 19. divizije od 28. jula 1944. političkom komesaru 8. korpusa NOVJ o radu i stanju u Diviziji i na terenu531
96.Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o dejstvima od 5. do 20. jula537
97.Izvještaj Štaba 34. divizije od 28. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima neprijateljskih snaga u Žumberku i stanju u Diviziji545
98.Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Fužina548
99.Izvještaj Štaba 33. divizije od 29. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću554
100.Izvještaj Štaba Unske grupe od 29. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Skokova i Pećigrada od 19. do 24. jula558
101.Izvještaj Štaba 9. brigade od 29. jula 1944. Štabu 20. divizije NOVJ o napadu na četnike na liniji Topolje - Biskupija - Orlić562
102.Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Badljevini564
103.Taktička uputstva Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. Štabu 40. divizije u vezi sa napadom na Badljevinu569
104.Naredba Štaba 1. divizije narodne odbrane od 30. jula 1944. o formiranju i zadacima Divizije575
105.Izvještaj Štaba 12. divizije od 30. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbi protiv Nijemaca i ustaša na pruzi kod Lipovljana prilikom prebacivanja žita iz Slavonije u Baniju578
106.Izvještaj Štaba 9. divizije od 30. jula 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o napadu na Nijemce na putu Golubić - Strmica582
107.Izvod iz knjiga predatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 31. jula 1944. godine587
108.Pregled brojnog stanja, naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava Štaba 6. korpusa NOVJ i potčinjenih mu jedinica u julu 1944. godine - 630631
109.Izvještaj Štaba 6. korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama u julu 1944. godine631
110.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi na komunikaciji Tounj - Generalski Stol652
111.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Stubljanima i Gornjem Hrastovcu654
112.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u selu Prijeboj656
113.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljska osiguranja na pruzi Sunja - Sisak659
114.Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Kostajničkom Majuru661
115.Izvještaj političkog komesara 12. divizije od 31. jula 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu u Diviziji od 20. juna do 10. jula664
116.Izvještaj Štaba 3. brigade od 31. jula 1944. Štabu 9. divizije NOVJ o borbama u drugoj polovini jula670
II - Ustaško-domobranski dokumenti
117.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića675
118.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Koprivnice i Sinja, o napadima savezničkih aviona i diverzijama na komunikacijama680
119.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu683
120.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu686
121.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca690
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ na Novi Marof, Novigrad Podravski i Livno i o borbama na Kalniku, kod Varaždina, Đakova, Jastrebarskog i Ogulina694
123.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Đakova, Ogulina, kod Ličkog Petrovog Sela i južno od komunikacije Benkovac - Bribirske Mostine698
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Varaždinskih Toplica, Ogulina i Sinja701
125.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli704
126.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina708
127.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli711
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac714
129.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Velike Gorice, Slavonske Požege, na Kalniku i u Žumberku i Lici718
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, u Žumberku, Lici, na Ižu i kod Primoštena722
131.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku i Bilo-gori, kod Daruvara, Pleternice, u Žumberku i Lici725
132.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Grubišno Polje, Prijeboj, Drežnicu, Tužević i o borbama na Kalniku, Bilo-gori i u Zumberku, Lici i kod Šibenika729
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama na Bilo-gori i u Žumberku, kod Slavonske Požege, Ogulina i u Lici732
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, u Žumberku, Lici, kod Šibenika i Primoštena737
135.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Metlike, Vinkovaca, Bunića, Prijeboja i Sunje741
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine744
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića748
138.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ramljane i iuporišta kod Vrlike i Zagreba i o borbama kod Ogulina, Gospića i Srba752
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb755
140.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, Vrhovine i na uporišta kod Sinja, i o borbama kod Prijeboja i Makarske758
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu761
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Petrinje, Cazina, Vrhovina, Vrlike i Knina765
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Vrliku i o borbama kod Nove Gradiške, Babinog Potoka, Pećigrada i u sjevernoj Dalmaciji768
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ogulina, na Bukovici, južno od Knina i na Mljetu772
145.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na kolonu kod Ogulina, na uporišta kod Knina i o borbama kod Otočca i Gračaca775
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina779
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na uporište kod Siska i Podravske Slatine i na željezničke komunikacije782
Registar*
BIBLIOTEKA