ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 28 - lipanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim dejstvima podređenih jedinaca od 1. do 15. maja7
2.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Vinkovci - Banova Jaruga10
3.Naredba Štaba Šestog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. kojom se potčinjene jedinice pohvaljuju i nagrađuju za uspješno izvedene akcije14
4.Pregled brojnog stanja i nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva Desetog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. godine18
5.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda20
6.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o prelasku Dvanaeste brigade iz Bosne u Slavoniju25
7.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa povodom nekih grešaka u sprovođenju partizanske taktike ratovanja28
8.Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizacionom stanju jedinica u maju33
9.Pregled gubitaka jedinica Jedanaestog korpusa NOVJ od 27. marta do 2 . juna 1944.43
10.Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 3. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Dugoj Resi i Belaju44
11.Izvještaj Štaba Osme divizije od 3. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na Kordunu od 26. do 28. juna47
12.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 3. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama izvršenim od 28. aprila do 31. maja51
13.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 4. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo53
14.Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 4. juna 1944. štabovima brigada za napad na neprijatelja u Korenici56
15.Zapovijest Štaba Sedme divizije od 5. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Komarevu59
16.Izvještaj, Štaba Trideset četvrte divizije od 5. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Ponikve62
17.Izvještaj Štabu Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Glina - Petrinja od 24. do 30. maja55
18.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama oko Starog Sela, Kamenskog Mosta i Katinovca69
19.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Cemernice72
20.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 6. juna 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Nova Kapela-Batrina - Vrpolje74
21.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 6. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbatna od 18. do 31. maja79
22.Zapovijest Štaba Trideset pete divizije od 6. juna 1944. podređenim jedinicama da napadnu i unište neprijatelja na Cudinom klancu89
23.Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač92
24.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač95
25.Izvještaj Štaba Druge brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač97
26.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 7. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o predstojećim dejstvima na području Pokuplja i Žumberka104
27.Izvještaj Štaba omladinske brigade "Joža Vlahović" od 8. juna 1944. Štabu Sedme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Komarevu106
28.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 9. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Osme divizije na cesti Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvice - Saborski i kod Primišlja109
29.Naredba Štaba Dvanaeste divizije od 9. juna 1944. kojom se Četvrti bataljon Dvanaeste brigade pohvaljuje za uspješno izvedenu diverziju i napad u Sapcima111
30.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 9. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na Kulu Atlagića i Polaču112
31.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 9. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o desantu na otok Brač116
32.Izvještaj Štaba Prve zagorske brigade od 9. juna 1944. Štabu Zapadne grupe NOPO Hrvatske o borbama u Hrvatskom zagorju od 23. maja do 8. juna122
33.Izvještaj Štaba artiljerije Dvadeset šeste divizije od 9. juna 1944. Štabu divizije o radu artiljerije prilikom desanta na Šoltu i Brač127
34.Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 10. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Velikom Grđevcu i Severinu129
35.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa iz prve polovine juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim borbama i radu od 2. aprila do 31. maja133
36.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na dijelove Prve kozačke konjičke divizije u Komarevu139
37.Izvještaj Štaba Osme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na prostoriji Katinovac - Vrginmost - Cemernica144
38.Izvještaj Štaba Osme divizije od 10. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Dugu Resu i Belaj149
39.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o nedostatku oružja i municije i o neprijateljskim kolonama koje se kreću pravcem Sinj - Mostar154
40.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica157
41.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ iz prve polovine juna 1944. o dejstvima podređenih jedinica od 26. aprila do 11. juna163
42.Izvještaj Štaba Devete divizije od 11. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 25. maja do 10. juna180
43.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 11. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Velikom Grđevcu190
44.Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Jugoslavije od 11. juna 1944. o formiranju Druge istarske brigade i postavljenju rukovodilaca196
45.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 11. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Bužima i Skokova o d 22. d o 24. maja199
46.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 11. juna 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi protiv Nijemaca i ustaša kod Plešivice202
47.Naredba Štaba Sedme NOU divizije od 12. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Treće brigade, Drugog i Trećeg bataljona omladinske brigade "Joža Vlahović" i Drugog bataljona Četvrte brigade za pokazanu hrabrost, vještinu, požrtvovanje i postignute uspjehe u borbama kod Katinovca, Cemernice, Vojnića i Komareva206
48.Zapovijest Štaba Osme NOU divizije od 12. juna 1944. štabovima brigada za napad na ustašku posadu u Buševcu208
49.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima od 28. aprila do 31. maja214
50.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 13. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o izvedenim akcijama i postignutim uspjesima u toku maja238
51.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 14. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Baniji i Kordunu od 22. d o 30. maja240
52.Izvještaj Štaba Prve brigade od 14. juna 1944. Štabu Devete divizije o borbama od 1. do 31. maja247
53.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama da obezbijede napad Osamnaeste brigade na neprijateljsku posadu u Bizovcu250
54.Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Bizovcu254
55.Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama da obezbijede napad Osamnaeste brigade na neprijateljsku posadu u Bizovcu258
56.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju ustaško-domobranske posade u Aržanu282
57.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 16. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica266
58.Zapovijest Štaba Osme NOU divizije od 16. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske jedinice u Blatnici i Rečici273
59.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU divizije od 17. juna 1944. podređenim jedinicama da postave zasjede i spriječe prodiranje neprijatelja na oslobođenu teritoriju277
60.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 17. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverziji na pruzi Nova Kapela-Batrina - Vrpolje279
61.Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 17. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Prve brigade "Vladimir Gortan" za uspjehe postignute prilikom napada na Pićan, Gradišće, Sumbreg i Svetu Nedelju283
62.Izvještaj Štaba Desetog korpusa od 18. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21. maja do 13. juna284
63.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 2. do 9. juna294
64.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 18. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 10. do 13. juna301
65.Naredba Štabu Dvadesete NOU brigade od 18. juna 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Prve i Druge čete Trećeg bataljona za uspješno izvedenu diverziju kod sela Andrijevaca307
66.Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 18. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o napadu na Veliki Grdevac308
67.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 19. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na četnike u Kuli Atlagića i na ustaše u Korlatu313
68.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 19. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Severina318
69.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na Podgorač324
70.Izvještaj Štaba Sedamnaeste brigade od 19. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama s neprijateljem koji je pošao u pomoć napadnutoj posadi u Velikom Grđevcu329
71.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 20. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 15. maja do 16. juna331
72.Izvještaj Štaba Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda od 20. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i diverzijama od 18. maja do 15. juna351
73.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Benkovca od 6. do 9. juna358
74.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Polači365
75.Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 22. juna 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Dvanaeste i Osječke brigade za pokazano junaštvo, odlučnost i samoinicijativu prilikom napada na Podgorač i u borbi kod Bračevca368
76.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju divizije369
77.Izvještaj Štaba Treće brigade od 22. juna 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na pravcu Široka Kula - Bunić378
78.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 22. juna 1944. o izvršenim diverzijama i borbama od 20. maja do 19. juna380
79.Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Buševcu384
80.Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Blatnicu i Rečicu390
81.Izvještaj Štaba Treće brigade od 23. juna 1944. Štabu Dvadesete NOU divizije o borbama od 20. maja do 20. juna393
82.Izvještaj Štaba brigade "Franjo Ogulinac Seljo" od 23. juna 1944. Štabu Trideset četvrte NO divizije o napadu na ustaše u Blatnici398
83.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama koje su vođene od 29. aprila do 31. maja401
84.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva Trideset pete divizije o d 24. juna 1944.406
85.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru ustaša u Korenicu i drugim borbama408
86.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša iz Korenice411
87.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 24. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi u Homoljačkom klancu i napadu na Cudin klanac i Gornji Babin Potok415
88.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa od 25. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 8. aprila do 11. juna419
89.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 25. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu476
90.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 25. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o mobilizaciji novih boraca i o stanju u Diviziji480
91.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o razmještaju i pokretima neprijateljskih jedinica i o dejstvima i stanju sopstvenih jedinica483
92.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o formacijskom stanju i naoružanju Divizije487
93.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama kod Đakova, Krndije i Našica494
94.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Podgoraču496
95.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi na pravcu Razbojište - Bračevci502
96.Zapovijest Štaba Treće brigade Dvadesete divizije od 27. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Trilju505
97.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg508
98.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 29. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama i borbama od 23. do 28. juna510
99.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 29. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o mogućnostima uspostavljanja čvrste veze i obezbjeđenju saobraćaja između Banije i Slavonije512
100.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 29. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. juna515
101.Direktivna zapovijest Štaba Trideset pete NO divizije od 29. juna 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Like524
102.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane527
103.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću529
104.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji532
105.Izvještaj Štaba Neretvanskog NOP odreda od 29. juna 1944. Grupi južnodalmatinskih NOP odreda o diverzijama izvršenim od 23. februara do 23. juna535
106.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu jedinica od 1. do 30. juna 1944. godine539
107.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 30. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prelasku jedinica Osme i Trideset četvrte divizije iz Pokuplja na Žumberak, o diverziji na pruzi Zagreb - Karlovac i o borbama na području Plešivice572
108.Izvještaj Štaba Šestog korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama koje su izvedene u junu 1944.574
109.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na vijadukt na pruzi Kostajnica - Bosanski Novi600
110.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Graduse i Mečenčana602
111.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Mošćenice i Komareva604
112.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Črtvrtog korpusa NOVJ o borbi na pruzi Sunja - Kostajnica607
113.Izvještaj Štaba Treće brigade od 30. juna 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Trilju609
II - Ustaško-domobranski dokumenti
114.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika615
115.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića619
116.Izvještaj Novačkog sklopa PTS od 2. juna 1944. Zapovjedništvu poglavnikovih tjelesnih zdrugova o dejstvima u operaciji "Sah"623
117.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca627
118.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i Vrbovec i o iskrcavanju Nijemaca na Dugi Otok, Kornat, Molat, Olib i Silbu630
119.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog634
120.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac637
121.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Belaj, Dugu Resu, Korenicu i otok Brač640
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, o borbama kod Klanjca, Križevaca, Slavonske Požege, Karlovca i na otoku Braću645
123.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na komunikacije i o borbama na Žumberku, kod Korenice i na Braču649
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komarevo, Donje Stative i o diverzijama na komunikacijama653
125.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Cudin klanac, o borbama na Ljubovu, kod Sinja i na otoku Braču657
126.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. juna 1944. o napadima jedinica NOV i POJ na Cudin klanac i o borbama kod Samobora659
127.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kašine, Donjeg Miholjca, na Žumberku i na otoku Braču661
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Benkovca i o diverzijama na prugama664
129.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Veliki Grdevac i o borbama kod Benkovca i Metkovića666
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Turopolje, Mraclin, Veliki Grdevac, Polaču, na vijadukt kod Kostajnice i o borbama kod Daruvara, Velikih Zdenaca i Cazina669
131.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bizovac, Polaču, na ustašku posadu zapadno od Bunića i o borbama kod Mraclina, Bjelovara, Turjanskog i Benkovca673
132.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Turopolja, Buševca, Velikog Grđevca, Daruvara, Pakraca, Bunića, Sinja i Omiša677
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Blatnicu i Rečicu i o borbama na području Bjelovara, kod Vrhovina, Bunića, Benkovca., Šibenika i Sinja680
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca684
135.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Sunje, Karlovca, Nebljuha i Sinja688
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin690
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Đakovo, Zdenčinu i Babin Potok693
138.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. juna 1944. o pojačanim napadima jedinica NOV i POJ na komunikacije i borbama kod Bjelovara, Sinja, Drniša i na Korčuli696
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Đakova, Siska, Crikvenice i na otoku Braču699
140.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera dcffnobranstva od 26. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Zabok, Nerežišće i Novigrad i o borbama kod Samobora, Bjelovara i Generalskog Stola702
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Bjelovara, Daruvara, Grubišnog Polja i Sinja705
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Čazmu i Krndiju i o borbama kod Bjelovara, Osijeka i Omiša709
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Moslavini, kod Našica, Đakova, Karlovca, Sinja i Metkovića712
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. juna 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Koprivnice, Đakova i Jastrebačkog715
Registar*
BIBLIOTEKA