ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 27 - svibanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Pregled brojnog stanja i naoružanja Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 1. maja 1944 godine7
2.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 2. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme NOU divizije od 6. do 26 aprila7
3.Priznanje Vrhovnog komandanta NOV i POJ jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarici NOVJ za junačko držanje i upornost prilikom uništenja njemačkih posada na Mljetu i Korčuli21
4.Naredba Štaba Dvadeset šeste divizije od 2. maja 1944. o formiranju Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda22
5.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa23
6.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca29
7.Zapovijest Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 2. maja 1944. podređenim jedinicama za uništenje ustaške posade u Donjem Orešju30
8.Izvještaj Štaba Osmog korpusa od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica33
9.Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 28. marta do 28. aprila46
10.Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica67
11.Zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 3. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Dumanu80
12.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 22. aprila do 2. maja84
13.Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 3. maja 1944. podređenim jedinicama o čestitki koju je komandant savezničkih snaga za Sredozemlje uputio Vrhovnom komandantu NOVJ povodom uništenja njemačkih garnizona na Mljetu i Korčuli92
14.Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 3. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo93
15.Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 3. maja 1944. podređenim jedinicama za utvrđenje i odbranu otoka Visa95
16.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 3. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i o stanju u odredima97
17.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod Babinog Potoka i Čudinog Klanca102
18.Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 3. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Huma107
19.Izvještaj Štaba Prve brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na području Turjanskog109
20.Izvještaj Štaba Druge brigade od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Babin Potok113
21.Izveštaj Štaba Četvrtog korpusa od 4. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu Drugog diverzantskog bataljona od 22. marta do 22. aprila117
22.Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemački garnizon na otoku Šolti122
23.Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše na Liscu, Oštrom Griču i Dumanu128
24.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 4. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Gackoj dolini od 25. aprila do 4. maja133
25.Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 4. maja 1944. Štabu divizije o obezbjeđenju napada na ustašku posadu u Donjem Orešju138
26.Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama prilikom osiguranja napada na Bosiljevo140
27.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 5. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi kod Tisovca i Prgomelja144
28.Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 5. maja 1944. za napad na ustaško-domobransku posadu u Rovišću147
29.Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Dvadeset šeste divizije od 5. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemačku posadu na Šolti151
30.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 6. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Donjem Orešju158
31.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7. maja 1944. Štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga na pravcu Ličko Petrovo Selo - Prijeboj - Plitvički Leskovac, Vrhovine - Plitvički Leskovac i Babin Potok - Brezovac160
32.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 7. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i pokretima neprijateljskih snaga163
33.Izvještaj Štaba Zumberačkog NOP odreda od 7. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi kod Dragonoša i Hrženika165
34.Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine168
35.Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije170
36.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Osme divizije da odbaci neprijatelja i zatvori komunikacije Prijeboj - Plitvička Jezera i Plitvički Leskovac - Plitvička Jezera - Poljanak171
37.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Ramljane173
38.Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama i pokretima od 27. aprila do 6. maja176
39.Izvještaj Štaba Prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na ustaše na Dumanu181
40.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 9. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Lišanima i Vrani187
41.Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 9. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Hercegovcu190
42.Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 9. maja 1944. Štabu divizije i Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Ivanca195
43.Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 9. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o prodoru neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Pokuplja199
44.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 9. maja 1944. o diverzijama na prugama Zagreb - Banova Jaruga i Dugo Selo - Križevci od 25. aprila do 9. maja202
45.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 10. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica204
46.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 10. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o protjerivanju ustaša i legionara koji su pokušali prodrijeti na oslobođenu teritoriju Banije206
47.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 10. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih jedinica209
48.Izvještaj Štaba Treće brigade od 10. maja 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama od 1. do 10. maja211
49.Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na Mihovljan i Mače214
50.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da ispita jačinu i sastav neprijatelja i onemogući mu kretanje cestama Bjelo Polje - Gorica i Gorica - Debelo Brdo218
51.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za razmještaj i dejstvo jedinica220
52.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Druge brigade Trideset pete divizije da dejstvuje na prostoriji Gorica - Padališta - Duboko223
53.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Prve brigade Trideset pete divizije da izvrši marš pravcem Ponor - Mihaljevac - Korenička Kapela - Uvalica i dejstvuje u pozadini neprijatelja225
54.Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo226
55.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu sopstvenih jedinica i o pravcima nastupanja neprijateljskih snaga228
56.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 11. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga prema Ljubovu - Kozjanu i Šalamuniću i u Laudanov Gaj i o zadatku sopstvenih jedinica230
57.Izvještaj Štaba Druge brigade od 11. maja 1944. Štabu Devete divizije o napadu na ustašku miliciju u selima Bila i Grborezi232
58.Izvještaj Štaba Neretvanskog NOP odreda od 11. maja 1944. Štabu Grupe južnodalmatinskih NOP odreda o dejstvu od 10. aprila do 10. maja234
59.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 12. maja 1944. štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice237
60.Pismo Štaba Dvadeset šeste divizije od 12. maja 1944. komandantu savezničkih snaga na Visu poslije desantnog prepada na Šoltu242
61.Naređenje Štaba Trideset pete divizije od 12. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo247
62.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 12 maja 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama i o uništenju njemačke posade na Šolti252
63.Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 12. maja na pravcima Babin Potok - Homoljac i Ličko Petrovo Seia - Korenica258
64.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 12. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu261
65.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 13. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica263
66.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 13. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Hercegovcu265
67.Izvještaj Štaba Cehoslovačke NO brigade "Jan Žiška" od 13. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 22. aprila do 13. maja268
68.Izvještaj Štaba Žumberačkog NOP odreda od 13. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 17. aprila do 12. maja273
69.Izvještaj Vojne oblasti Četvrtog korpusa NOVJ od 14. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa o stanju u Pokuplju276
70.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja279
71.Zapovijest Štaba Četvrte divizije od 14. maja 1944. Žumberačkoj i Karlovačkoj brigadi i Žumberačkom NOP odredu za napad na njemačku posadu u Gornjem i Donjem Izimju287
72.Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive291
73.Naredba Štaba Šestog korpusa NOVJ od 15. maja 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Daruvarskog NOP odreda za primjernu aktivnost i postignute uspjehe u toku neprijateljske ofanzive298
74.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 15. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na liniji Trnovac - Kozjan - Ljubovo301
75.Izvještaj Štaba brodske NO brigade od 15. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu304
76.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Podravske Slatine306
77.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno319
78.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Pecane321
79.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 16. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Gorice i Pecana322
80.Izvještaj Štaba Treće brigade od 16. maja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o borbi kod Bruvna325
81.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 17. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na ustaške posade u Feričancima i Durđenovcu329
82.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 17. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 10. do 30. aprila334
83.Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvima od 23. marta do 11. maja347
84.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na njemačku posadu u Gornjem i Donjem Izimju355
85.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg i Donjeg Prekrižja359
86.Izvještaj Štaba Prve brigade od 17. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama kod Gorice i Pećana362
87.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 17. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću365
88.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. zamjeniku komandanta Korpusa da ispita mogućnost prebacivanja ranjenika na otoke367
89.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 18. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da pristupi uništenju neprijateljskih snaga na komunikaciji Bunić - Pišać - Podlapača370
90.Izvještaj Štaba Osme divizije od 18. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Zalužnica - Vrhovine - Babin Potok od 26. aprila do 2. maja371
91.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja i razmještaju i dejstvu vlastitih jedinica377
92.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga i o rasporedu i dejstvu vlastitih jedinica380
93.Izvještaj Štaba Osječke brigade od 18. maja 1944. Štabu Dvanaeste divizije NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 12. do 18. maja383
94.Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 18. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Bruvna, Smrekovače, Vučjaka i Plane387
95.Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o situaciji na području Vrebac - Mogorić - Podlapača390
96.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina392
97.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina395
98.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da prikupi jedinice i napadne neprijatelja na liniji Bunić - Korenica - Vrelo396
99.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 19. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Prijeboju i o rasporedu i stanju vlastitih jedinica397
100.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvu jedinica i stanju u njima399
101.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 19. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvima od 8. do 16. maja405
102.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19. maja 1944. Štabu Osme divizije o borbama u Lici od 5. do 18. maja409
103.Pismo Štaba Šestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda o nekim iskustvima i o slabostima u radu jedinica u toku neprijateljske ofanzive416
104.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20. maja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i o radu korpusne vojne oblasti426
105.Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu korpusa o pokretima neprijatelja, rasporedu sopstvenih jedinica i stanju ranjenika441
106.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 20. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo445
107.Izvještaj Štaba Osme divizije od 20. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Ramljana447
108.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 20. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima neprijatelja , borbi kod Ljubova i stanju u jedinicama451
109.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o napadu na ustašku posadu u Mihovljanu454
110.Izvještaj Štaba Prve brigade od 21. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 18. do 21. maja457
111.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 5. do 18. maja_460
112.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih jedinica i o borbama Treće brigade na pravcima Lapac - Udbina i Lapac - Mazin - Bruvno466
113.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu468
114.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 22. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvu jedinica i stanju u njima od 1. do 20. maja473
115.Izvještaj Štaba Treće brigade Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Svetom Roku, rasporedu jedinica, stanju u sjevernoj Dalmaciji i mogućnostima za transportovanje ranjenika na otoke478
116.Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Narti i Velikom Trojstvu480
117.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj486
118.Izvještaj Štaba Osme divizije od 23. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Plitvice - Ličko Petrovo Selo488
119.Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljske posade u Narli i Velikom Trojstvu491
120.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 23. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pokretima i razmještaju neprijateljskih i vlastitih jedinica497
121.Izvještaj Štaba Druge brigade od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 7. do 20. maja500
122.Pismo Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 24. maja 1944. Štabu Šeste divizije u vezi s prebacivanjem ranjenika iz Like u Bosnu502
123.Direktivna zapovijest Štaba Sedme divizije od 24. maja 1944. za raspored i dejstvo jedinica u slučaju prodora neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Korduna503
124.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 24. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima Prve brigade na neprijateljske posade u Lišanima, Đevrskama i Bribiru506
125.Izvještaj operativnog oficira Štaba Trideset pete divizije od 24. maja 1944. Štabu divizije o napadu na ustaše u Mekinjaru i o rasporedu sopstvenih i neprijateljskih jedinica511
126.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o akcijama podređenih jedinica od 16. do 23. maja513
127.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 24. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o diverzijama izvršenim od 1. do 25. maja518
128.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Operativnom štabu Druge grupe brigada Trideset pete divizije za prodor zapadno od komunikacije Vrebac - Mekinjar - Bunić - Debelo Brdo521
129.Izvještaj Štaba Osme divizije od 25. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi na području Primišlja523
130.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Trideset pete divizije od 25. maja 1944.528
131.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 25. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama od 7. do 23. maja530
132.Izvještaj Drugog diverzantskog bataljona od 25. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o diverzijama od 24. aprila do 24. maja543
133.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće548
134.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Korenicu i za druga dejstva553
135.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Ramljanima554
136.Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga i o pripremama za napad na Čardak, Lisinu i Gradinu561
137.Direktiva Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 26. maja 1944. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji Vrebac - Podlapača563
138.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja565
139.Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina569
140.Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo573
141.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 27. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja577
142.Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine580
143.Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. podređenim jedinicama da protjeraju neprijatelja i posjednu liniju Široka Kula - Ostrovica - Vrebac583
144.Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 27. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Vrepca585
145.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 28. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije i Operativnom štabu Južne grupe brigada za raspored i dejstvo jedinica587
146.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst589
147.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana592
148.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja594
149.Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce koji od Bunića izvode ka Ramljanima i Širokoj Kuli596
150.Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o rasporedu, dejstvu i stanju jedinica598
151.Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije za raspored i dejstvo jedinica601
152.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. Štabu J edanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Končarovog Kraja i o rasporedu neprijateljskih i vlastitih snaga602
153.Direktiva Štaba Trideset pete divizije od 29. maja 1944. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo604
154.Izvještaj Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja na Golouri, Konjskom Vrhu i Velonju607
155.Naređenje Operativnog štaba Jugozapadnog sektora za Liku od 29. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da se povuče na prostoriju Breštane - Ledenice - Zrnić Poljana radi odmora i sređivanja jedinica609
156.Izvještaj Štaba Prve brigade od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na Veliku i Malu Lisinu i Čardak i na liniji Ljubovo - Bunić610
157.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima612
158.Izvještaj Štaba Druge brigade od 29. maja 1944. Štabu Dvadesete divizije o demonstrativnim napadima na Hrvače i Sinj i o drugim borbama615
159.Izvještaj Štaba Treće brigade od 29. maja 1944. Štabu Dvadesete divizije o uništenju ustaško-domobranske posade u Aržanu619
160.Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 30. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima neuspjeha prilikom napada na neprijateljsku posadu u Narti622
161.Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu624
162.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Korenici628
163.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30. maja 1944. Štabu Sedme NCU divizije o borbama kod Vojnića i Vrginmosta632
164.Izvod iz knjiga depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za maj 1944. godine636
165.Izvještaj Štaba Desetog korpusa NOVJ od 31. maja 1944. Glavnom štabu NOV i FO Hrvatske o borbama, diverzijama i o napadima na neprijateljske garnizone685
166.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 31. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama od 22. do 30. maja706
167.Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 31. maja 1944. podređenim jedinicama za desant na Brač708
168.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 31. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu715
169.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 31. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa o pokretima neprijatelja i o borbi kod Krbavice i Homoljca720
170.Izvještaj Štaba Treće brigade od 31. maja 1944. štabovima Devetnaeste i Trideset pete divizije o borbama od 27. do 30. maja723
II - Ustaško-domobranski dokumenti
171.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca731
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera.domobranstva od 2. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Goru i Viroviticu i o borbama na Papuku, Žumberku i kod Vrhovina734
173.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja737
174.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Sveti Ivan Zabno i Kip, o iskrcavanju na Pag i o borbama kod Garešnice, Dabra, Pirovca i na Papuku740
175.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada743
176.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori746
177.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Narte, Kutine, Jasenika i na Papuku749
178.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, kod Jasenika i Brđana752
179.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića754
180.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču757
181.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bedekovčinu, Draganiće i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Ivanca, Otočca i Sinja761
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama kod Petrinje, Karlovca, Ozlja i Otočca764
183.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Kravarskog, Korenice i Donjeg Lapca768
184.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Brezovicu i Mače i o borbama kod Velike Gorice, Komina, Hercegovca, Bučkog Kamenskog, Karlovca i Aržana772
185.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Mihovljane i Mače i o borbama kod Slatinskog Drenovca, Bunića, Korenice i Udbine776
186.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Pakraca, Bratine, Dubrovnika i na Krbavskom Polju779
187.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bujavice, Kobaša i na Krbavskom Polju781
188.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i Metković i o borbama u Hrvatskom Zagorju, na Papuku, Krbavskom Polju i kod Zadra785
189.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić-Grada, Pakraca, Ramljana i Gospića788
190.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika791
191.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Lici, Hrvatskom Zagorju, na Papuku, kod Karlovca, Drniša i Obrovca795
192.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Našica, Petrinje, Bihaća, Kistanja, na Krbavskom Polju i Biokovu798
193.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Požeškoj kotlini, kod Siska, Petrinje, Prologa i na Krbavskom Polju800
194.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. maja 1944. o iskrcavanju jedinica NOV i POJ na otok Ugljan i o borbama kod Bujavice i na Braču803
195.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, u Baniji, na Kordunu i Ugljanu805
196.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju808
197.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. maja 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i o borbama kod Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Metka, Zelova i u Baniji i na Kordunu811
198.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu814
199.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu816
200.Izvještaj komandanta Prvog lovačkog rezervnog puka od 29. maja 1944. o borbama ovog puka prilikom pothvata "Sah"820
201.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. maja 1944. o dejstvu protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Djevrsaka, u Baniji i na Kordunu826
202.Izvještaj Štaba Prvog bataljona 383. puka 373. legionarske divizije od 30. maja 1944. o borbama u toku pothvata "Šah"829
203.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na području Korduna i Drvara833
Registar*
BIBLIOTEKA