ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 26 - travanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 1 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica Osme divizije na neprijateljski kamion i borbi kod Plavca Drage7
2.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 1 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Sedme divizije od 14 do 27 marta8
3.Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini15
4.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini27
5.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 2 aprila 1944 Štabu Desetog ikorpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod Oborova34
6.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta38
7.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 2 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Mosoru i Kamešnici44
8.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u selu Keić50
9.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 2 aprila 1944 Štabu Devetnaeste divizije o rezultatu napada na neprijateljsku patrolu kod Gornjeg Lapca52
10.Direktiva Štaba Šestog korpusa NOVJ od 3 aprila 1944 za dejstvo jedinica Zapadne i Istočne grupe NOP odreda55
11.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 3 aprila 1944 podređenim jedinicama za rušenje pruge Sunja - Kostajnica59
12.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Brguda, Đevrske i Pristega61
13.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica dvadeset osme divizije od 3 aprila 1944 godine68
14.Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 3 aprila 1944 za napad na ustaše u Cvrljevu70
15.Izvještaj Štaba Treće brigade od 3 aprila 1944 Štabu Dvadesete divizije o borbama na Kamešnici74
16.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 4 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i na terenu79
17.Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 4 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Vukmaniću, na Škrtić Brdu i koti 15790
18.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 4 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u selima Potravlje, Hravce, Čitluk, Koljane, Garjak i Ježević93
19.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 5 aprila 1944 podređenim jedinicama da ostanu u Podravskoj Slatini i na položajima oko nje radi obezbjeđenja evakuacije plijena i ranjenika i uspostavljanja reda i sigurnosti u gradu98
20.Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Druge NOU brigade na prostoriji Mavrović - Donja Perjasica - Kestenjak - Keić100
21.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 5 aprila 1944 o napadu na Prozor i borbama protiv neprijateljskih snaga koje su prodirale ka Vrhovinama105
22.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 6 aprila 1944 Štabu Devete divizije da razvije aktivnost u pravcu Knina i Cetinske Doline112
23.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama na pruzi Sunja - Kostajnica i borbama na području Petrinje i Kostajnice114
24.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 6 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na ustaše u selu Ostrovičke Lišane120
25.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 6 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o inapadu na ustaše u Cvrljevu125
26.Zapovijest Štaba Devete divizije od 7 aprila 1944 podređenim jedinicama za dejstvo na prostoriji Plavno - Golubić - Uništa Livanjsko Polje128
27.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 7 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Dinarskog NOP odreda na Dinari133
28.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin137
29.Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Cazin141
30.Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da pojačaju pritisak na neprijateljska uporišta na liniji Sinj - Vrlika146
31.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 9 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Durđenovcu147
32.Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 9 aprila 1944 Štabu brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" da izvrši diverziju na pruzi Zagreb - Sisak150
33.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Grobniku151
34.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Prokike153
35.Naredba Operativnog Štaba za Istru od 10 aprila 1944 o formiranju Prve Istarske NO brigade "Vladimir Gortan" i NOP odreda "Učka" i o postavljanju rukovodilaca155
36.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta160
37.Naređenje Štaba Šestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 štabovima Istočne i Zapadne grupe NOP odreda da izvrše diverziju na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci165
38.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i organizacionom stanju jedinica167
39.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske snage u Đurđenovcu i Feričancima177
40.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 11 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Kamešnici180
41.Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini183
42.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica189
43.Zapovijest Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 11 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na ustaše u selu Novi Golubovec195
44.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 11 aprila 1944 Štabu Trideset pete divizije o borbama od 5 do 10 aprila200
45.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 11 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o izvršenim diverzijama od 25 marta do 10 aprila204
46.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 aprila 1944 o pohvali jedinica Šestog korpusa NOVJ za uspjehe postignute u martu i početkom aprila206
47.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 12 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Divuši209
48.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 12 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u selu Sučevići212
49.Dodatak zapovijesti Štaba Devetnaeste divizije od 12 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u Vučipolju216
50.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na Hrvače, Čitluk, Potravlje, Maljkovo i Ježević217
51.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom Zagorju od 28 marta do 10 aprila222
52.Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 13 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21 marta do 7 aprila230
53.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin242
54.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi kod Stare Jošave244
55.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 13 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju divizije, utvrđivanju otoka Visa i o pripremama za napad na Korčulu i Mljet247
56.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 13 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima jedinica od 10 marta do 10 aprila262
57.Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o rezultatima napada na ustaško domobransku posadu u Vukmaniću265
58.Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o dejstvima u martu i početkom aprila270
59.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 14 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljska uporišta Carska Kuća, Razvala i Vrh Kapele273
60.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na liniji Sinj - Vrlika278
61.Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Jože Vlahović" od 14 aprila 1944 Štabu Trideset četvrte divizije o borbi na liniji Plešivica - Prilipje282
62.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi kod sela Jošava285
63.Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca287
64.Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 16 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad i uništenje neprijateljske posade na Otoku Mljetu290
65.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Kravarskog298
66.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na Žumberački NOP odred308
67.Izvještaj Štaba Unske grupe od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama za Cazin311
68.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 17 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o rušenju pruge između Otoke i Ostrošca315
69.Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Doljana317
70.Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu320
71.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na ustaše u selu Novi Golubovec330
72.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama od 20 marta do 10 aprila -333
73.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 18 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 10 marta do 10 aprila344
74.Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Druge brigade na Strmicu i Golubić376
75.Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica od 19 marta do 18 aprila379
76.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac384
77.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 18 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama na Veterničkoj Gori i kod Lobora388
78.Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 19 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec390
79.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Keić Mosta395
80.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Cazin398
81.Izvještaj Štaba Devete divizije od 19 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Prve brigade u Cetinskoj Dolini405
82.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju u jedinicama od 10 do 19 aprila408
83.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 20 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi na prostoriji sela Hrašće - Breznik - Jugovac - Zaluka - Velika Paka i Pravutina414
84.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 za napad na neprijateljska uporišta Feričanci i Đurđenovac418
85.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Đurđenovac421
86.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac427
87.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama da napadaju manje neprijateljske garnizone, sprječavaju ispade neprijatelja na oslobođenu teritoriju i ometaju njegov saobraćaj na komunikacijama u sjevernoj Dalmaciji430
88.Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Korčulu436
89.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije Šestog Korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Feričancima i Đurđenovcu441
90.Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila446
91.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila443
92.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 20 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 7 do 20 aprila454
93.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 aprila 1944 Štabu Devetnaeste divizije o napadu na Vučipolje i borbama protiv Nijemaca i četnika od 12 do 19 aprila460
94.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 21 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Divuši466
95.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda od 21 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o dejstvima odreda od 1 do 15 aprila469
96.Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 21 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine476
97.Dopunska zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec479
98.Izvještaj Štaba Devete divizije od 22 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga u pravcu Vrdova i Vagnja480
99.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama na području Drežnice482
100.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 22 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine488
101.Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u selu Mirlovići493
102.Zapovijest Štaba Trinaeste divizije od 23 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Bosiljevu496
103.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu500
104.Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec519
105.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 23 aprila 1944 o izvršenim diverzijama od 22 marta do 22 aprila522
106.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa od 24 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 27 marta do 10 aprila -526
107.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Đurđenovac537
108.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca541
109.Obavještenje Štaba Trideset pete divizije od 24 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o pripremama za napad na Vrhovine i Zalužnicu542
110.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i izvršenim diverzijama od 16 do 24 aprila544
111.Izvještaj Štaba Treće brigade od 24 aprila 1944 Štabu Trinaeste divizije o borbama kod Babinog Potoka548
112.Izvještaj Štaba Treće brigade od 24 aprila 1944 Štabu Dvadesete divizije o borbama na Dinari561
113.Naredba Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 o pohvali jedinica, štabova i rukovodilaca za pokazano požrtvovanje, hrabrost i rukovođenje jedinicama u borbi kod Budinšćine i o napadu na ustaše u Ivancu556
114.Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 25 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na ustašku posadu u selu Belec557
115.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u selu Gore561
116.Izvještaj Štaba Devete divizije od 25 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga ka Vrdovu i Han Prologu564
117.Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 25 aprila 1944 komandantu savezničkih snaga na otoku Visu o rezultatima operacija na Mljetu i Korčuli566
118.Izvještaj Drugog diverzantskog bataljona od 25 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama od 22 marta do 22 aprila571
119.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Cazin572
120.Pismo komandanta savezničkih snaga na Visu od 26 aprila 1944 komandantu Dvadeset šeste divizije u vezi s napadom na Mljet i Korčulu580
121.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima obustavljanja napada na Zalužnicu, Vrhovine i Crnu Vlast583
122.Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade "Vladimir Gortan" za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica585
123.Izvještaj Štaba Druge brigade od 26 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na otok Mljet586
124.Izvještaj Štaba Osme divizije od 27 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski kamion kod Zavalja i borbi kod s. Popović Brdo593
125.Izvještaj Štaba Devete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Han Prologa594
126.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 27 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) iNOVJ o dejstvima Druge brigade od 5 do 20 aprila598
127.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica603
128.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići607
129.Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 19 do 24 aprila609
130.Izvještaj Štaba Prve brigade od 27 aprila 1944 Štabu Dvadesete divizije o borbama na Dinari612
131.Izvještaj Štaba Druge brigade od 27 aprila 1944 Štabu Dvadesete divizije o borbama na Dinari619
132.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o borbi na Korčuli623
133.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na ustaše u selu Gore632
134.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na otok Korčulu636
135.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu642
136.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kuzma - Lisičine Hum - Popovac i o razmeštaju jedinica i pripremama za napad na neprijatelja koji prodire na Papuk651
137.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadima neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Žumberka i o organizacionom stanju jedinica654
138.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Krašića659
139.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 29 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju u odredima od 19 do 29 aprila662
140.Izvještaj Štaba Treće brigade od 29 aprila 1944 Štabu Dvadesete divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Aržanu667
141.Izvod iz knjige poslanih depeša Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 1 do 30 aprila 1944 godine671
142.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na području Petrinje i Kostajnice723
143.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadima na ustaše u Divuši i borbama na liniji Petrinja - Kostajnica728
144.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 30 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 9 do 23 aprila736
145.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Dinari749
146.Izvod iz operacijskog dnevnika Trideset pete divizije o dejstvima u aprilu 1944 godine758
147.Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 30 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama kod Široke Kule, Perušića, Babinog Potoka i Bilaja768
148.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 30 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju u odredima od 20 do 30 aprila772
149.Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 30 aprila 1944 Štabu Trideset treće divizije o dejstvima od 6 do 30 aprila777
150.Izvještaj Komande Prve baterije Prvog brdskog diviziona od 30 aprila 1944 Štabu artiljerije Dvadeset šeste divizije o učešću u napadu na Korčulu787
II - Ustaško-domobranski dokumenti
151.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 aprila 1944 o postignutim rezultatima ustaško-domobranskih i njemačkih snaga u borbama protiv jedinica NOV i POJ u toku marta 1944 godine793
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica797
153.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru800
154.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori803
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru806
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca810
157.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, željezničku stanicu u Sunji i o borbama na Zumberku, kod Brinje, Kistanja i Dugog Polja813
158.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog816
159.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, i o borbama kod Velikog Trgovišta, Okučana, Kostajnice i Razvale819
Registar*
BIBLIOTEKA