ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 25 - ožujak 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 februara do 1 marta7
2.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta11
3.Izvještaj Štaba Desetog korpusa "Zagrebačkog" od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i organizacionom stanju jedinica u februaru16
4.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 22 februara do 2 marta32
5.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica39
6.Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Druge NO brigade za raspored jedinica i reorganizaciju odbrane na otoku Biševo43
7.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca44
8.Zapovijest Štaba Osme divizije od 3 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u selu Zdenčina47
9.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 3 marta 1944 god. podređenim jedinicama za prebacivanje preko Kupe52
10.Zapovijest Štaba Trideset četvrte divizije od 4 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na domobrane na željezničkoj stanici Horvati54
11.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Dvadesete divizije od 4 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Potravlju58
12.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 5 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Petrinja - Gore - Glina61
13.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pokretima neprijatelja, borbama i stanju u jedinicama u toku februara71
14.Zapovijest Štaba Treće NO brigade Dvadeset šeste divizije od 6 marta 1944 god. podredenim jedinicama za organizaciju odbrane otoka Visa74
15.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 marta 1944 god. o reorganizaciji štabova korpusa, postavljanju i unapređenju rukovodilaca84
16.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 7 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Karlovačkog NOP odreda kod Netretića i Hrašća89
17.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 7 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Široke Kule i napadu na neprijateljske kolone na komunikaciji Gornji Lapac - Srb93
18.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjede neprijatelju u selima Migalovci, Buk i kod šume Gornja Dolca97
19.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica i njihovim zadacima100
20.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 8 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na željezničku stanicu Horvati102
21.Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci106
22.Izvještaj Štaba NO brigade "Franjo Ogulinac - Seljo" od 8 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o pritisku na neprijateljska uporišta Goli Breg i Brezovica110
23.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju i stanju u jedinicama113
24.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama protiv četnika u sjevernoj Dalmaciji116
25.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu122
26.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja u selu Donja i Gornja Bačuga127
27.Pismo Operativnog štaba za Istru od 10 marta 1944 god. Štabu Devetog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju jedinica, njihovom dejstvu i stanju na području Istre131
28.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 10 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa o borbama i stanju u jedinicama od 1 do 10 marta134
29.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 10 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o vojno-političkom i organizacionom stanju jedinica140
30.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 11 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 18 januara do 10 marta145
31.Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare150
32.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije od 12 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica152
33.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije od 12 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju vojnopozadinske oblasti164
34.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 12 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod sela Vranovci173
35.Izvještaj Štaba Druge brigade od 12 marta 1944 god. Štabu Sedme NOU divizije o napadu na neprijatelja u selima Gornji Grabovac i Luščani176
36.Izvještaj Štaba Drugog NOP odreda od 12 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama u Plasama i kod Zlobina179
37.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelisku kolonu u selu Trnjani183
38.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju na komunikaciji Slavonski Brod - Vinkovci187
39.Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira190
40.Naredba Štaba Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije od 14 marta 1944 god. o formiranju Istočne grupe NOP odreda i postavljanju rukovodilaca198
41.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 1 do 11 marta201
42.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta208
43.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije o borbama i izvršenim diverzijama od 20 februara do 5 marta212
44.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 14 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 25 februara do 3 marta216
45.Izvještaj Štaba Karlovačke NO brigade od 14 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Ozlja222
46.Izvještaj Štaba Osme divizije iz prve polovine marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljsku posadu u Zdenčini225
47.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na vlak kod sela Sapci230
48.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu236
49.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 16 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na ustaše u Glinskom Novom Selu239
50.Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama protiv jedinica 392 legionarske divizije kod Tobolca242
51.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na komunikaciji Beograd - Zagreb248
52.Dopuna zapovijesti Štaba Dvadeset šeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za odbranu otoka Visa252
53.Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Donje Stajnice257
54.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica261
55.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta263
56.Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kamenicu, Bukovlje, Križpolje i Jelovicu270
57.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Jugoslavije od 18 marta 1944 god. podređanim jedinicama za napad na neprijateljski vlak na komunikaciji Sisak - Sunja274
58.Zapovijest Štaba Trideset četvrte divizije od 18 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u selu Draganići277
59.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 18 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Skradnika od 13 do 16 marta281
60.Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 18 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Gomirja291
61.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 18 marta 1944 god. Štabu Dosetog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 1 do 28 februara294
62.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 19 marta 1944 god. podređanim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Petrinja - Sisak, Sisak - Sunja - Dubica, Sunja - Kostajnica, Petrinja - Blinja, Sisak - Blinja i Kostajnica - Blinja296
63.Izvještaj Štaba Dsvete divizije od 19 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 15 februara do 19 marta300
64.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 19 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na vlak između Andrijevaca i Starog Topolja309
65.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Daruvar - Virovitica313
66.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 8 do 19 marta317
67.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o napadu na neprijatelja na Kamenici i Bukovcu322
68.Izvještaj Štaba Drugog NOP odreda od 19 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama i stanju u odredu od 1 do 18 marta325
69.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Banijskog NOP odreda od 26 februara do 14 marta331
70.Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 20 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu333
71.Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica342
72.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 15 februara do 18 marta346
73.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na liniji Carapovo Selo - Donja Stajnica - Sertići356
74.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod sela Lončari359
75.Naređenje Glavnos štaba NOV i PO Hrvatske od 21 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa za smještaj ranjenika i formiranje radnog bataljona361
76.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na prugu Sisak - Sunja, o borbi kod Borojevića i na cesti Kukuruzari - Knezovljani i Bijelnik - Blinja - Mošćenica365
77.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u sjevernoj Dalmaciji, toku mobilizacije i rasporedu jedinica370
78.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda od 21 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Kestenjaka373
79.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 21 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Peoelana - Pčelić376
80.Direktiva Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na željezničke komunikacije i neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku378
81.Izvještaj Štaba Osme divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Plaškog382
82.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 3 do 18 marta395
83.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja na liniji Jezerane - Brinje404
84.Izvještaj Štaba Druge brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na ustaše u Zupiću i Križu407
85.Izvještaj Štaba omladinske brigade "Jože Vlahović" od 22 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Draganićima409
86.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca413
87.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi kod Cazina i Skokova416
88.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Petrinje418
89.Izvještaj Štaba Devete divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prodoru neprijateljskih snaga na pravcu Livno - Prolog420
90.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prijedlogu Devete divizije za izvođenje operacija u Cetinskoj dolini422
91.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta427
92.Izvještaj Štaba Grune NOP odreda za srednju Dalmaciju od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 3 do 20 marta435
93.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 24 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Kordunaškog, Plaščanskog i Karlovačkog NOP odreda od 1 do 15 marta441
94.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 24 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju novih jedinica446
95.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 24 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u sjevernoj Dalmaciji i razmještaju jedinica450
96.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama da napadnu i protjeraju neprijatelja iz Velikih Bastaja i Dulaveca452
97.Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Starom Selu457
98.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plaškog461
99.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac - Dobropoljci - Bijelina i Devrske - Kistanje466
100.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta471
101.Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 25 marta 1944 god. Štabu NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" u vezi rušenja pruge Zagreb - Karlovac i konfiskacije koju će vršiti Okružni NOO Pokuplje na području Zdenčine477
102.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Starom Selu479
103.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica482
104.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 4 do 24 marta486
105.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju pruge Beograd - Zagreb493
106.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva499
107.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 24 februara do 26 marta504
108.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 27 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Kordunaškog NOP odreda kod Kestenjaka i Donjih Dubrava508
109.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 27 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Drugog diverzantskog bataljona od 25 februara do 20 marta511
110.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 27 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama kod Tounjskog Tržića514
111.Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 27 marta 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade "Jože Vlahović" da postavi zasjedu u selu Izimje516
112.Izvještaj Štaba Omladinske brigade "Jože Vlahović" od 27 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 29 februara do 25 marta518
113.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama za otok Hvar522
114.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 28 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Omladinske NO brigade "Jože Vlahović" i Turopoljskog NOP odreda na liniji Brlenić - Bresarić - Krašić i kod Gornje Kupčine526
115.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju u jedinicama u toku marta530
116.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Brinja535
117.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Draganiće i borbama kod Izimja i Gornje Kupčine537
118.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 28 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 18 do 28 marta546
119.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 29 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Karlovačkog NOP odreda i Karlovačke NO brigade od 10 decembra 1943 do 12 marta 1944 godine550
120.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljsku posadu u Komarevu i borbama kod Mlinoge i Velike Graduse557
121.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 29 marta 1944 god. podređenim jedinicama za marš na područje Podravske Slatine565
122.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica568
123.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 30 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenoj diverziji na komunikaciji Beograd - Zagreb576
124.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 30 marta 1944 sod. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 do 30 marta580
125.Izvještaj Ši.aba Omladinske brigade "Jože Vlahović" od 30 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi na liniji Hrženik - Hutin - Strmac - Donji Pribić - Gornja Kupčina586
126.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 30 marta 1944 god. Štabu Dva Jesate divizije o borbama kod Aržana i Kamešnice590
127.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama i radu od 1 do 31 marta 1944 godine596
128.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 31 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Podravsku Slatinu653
129.Izvještaj Štaba Dosetog korpusa "Zagrebačkog" od 31 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica660
130.Izvještaj Štaba Dasatog korpusa od 31 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 13 februara do 23 marta668
131.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 31 marta 1944 god. Štabu Dosetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije o borbama od 12 do 26 marta679
132.Izvod iz Operaciskog dnevnika Trideset pete divizije NOV Jugoslavije o borbama od 26 do 31 marta 1944 godine684
II - Ustaško-domobranski dokumenti
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 marta 1944 god. o rezultatima koje su postigle ustaško-domobranske i njemačke snage u borbama protiv jedinica NOV od novembra 1943 do februara 1944 godine695
135.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 marta 1944 god. รถ borbama protiv jedinica NOV i PO na području Fetrinje, Zagreba, Križevaca, Bjelovara i Perušića702
136.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Repinec i Livno i o borbama na području Plješevice, Petrinje, Karlovca i Novske705
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Samobora, Daruvara, Brinja i Livna709
138.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Križevaca, Virovitice, Omiša i Livna711
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca714
140.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja718
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega, Slavonske Požege i Senja720
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 marta 1914 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zdenčinu i borbama kod Petrinje, Ogulina i na otoku Pagu722
143.Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda725
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču727
145.Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina730
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 marta 1944 god. o borbama nrotiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područiu Zagreba, Daruvara, Broda, Plaškog, Sinja i Livna733
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića736
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mariju Bistricu i o borbama na području Zlatara, Ogulina, Sinja i Livna739
149.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Našica, Broda, Petrinje, Otočca, Sinja i Splita742
150.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Graberje, mostove kod Plaškog i njemačku kolonu kod Josipdola746
151.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na rudnik Tušnica i diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd748
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca751
153.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Hrvatskog Zagorja, Slavonije i Banije754
154.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posadu u Mariji Bistrici, Novom Selištu i Stativama i borbama na području Križevaca i na Bilo Gori757
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Poznanovcu, Đulavecu, Pivnici i uništenju njemačke posade na Šolti760
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od ,23 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Bjelovara, Daruvara i Omiša764
157.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu767
158.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina771
159.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru774
160.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru777
161.Izvještaj Ministarstva za oslobođene krajeve NDH od 27 marta 1944 god. njemačkom opunomoćenom ministru o paljenju sela i evakuaciji stanovništva sa Biokova779
162.Izvod iz bojne relacije Prvog zbornog područja od 27 marta 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Četvrtu gorsku pukovniju na liniji Bastaji - Đulavec - Pivnica781
163.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru789
164.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Krapini, Komarevu, Blinjskom Kutu i drugim borbama792
165.Izvještaj stožera Dvadeset sedme ustaške bojne od 29 marta 1944 god. Stožeru ustaške vojnice u Zagrebu o pokolju koji su izvršile njemačke jedinice na području Sinja796
166.Izvještaj posade Han od 29 marta 1944 god. Pothvatnom zapovjedništvu u Sinju o zvjerstvima koja su počinile njemačke jedinice u selu Otok798
167.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Komarevu, kod Grobnika i na komunikaciji Novska - Slavonski Brod801
168.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Krapine, Podravske Slatine, Broda, Siska, Splita i Livna804
Registar*
BIBLIOTEKA