ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 24 - veljača 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Dokumenti NDH
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
1.Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada "Braća Radić" i "Matija Gubec"7
2.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o koncentraciji i pokretima neprijatelja i o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji9
3.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selima: Gljev, Ruda i Voštane13
4.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovecu15
5.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 1 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama u januaru 1944 godine18
6.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 2 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama potčinjenih jedinica od 15 do 31 januara22
7.Naređenje Štaba Dobrovoljačkog bataljona od 2 februara 1944 god. komandama četa o razmještaju i potčinjenosti jedinicama Dvadeset šeste divizije34
8.Raspis Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 3 februara 1944 god. podređenim jedinicama o pojavi "trupova" i o mjerama za suzbijanje njihovih dejstava na oslobođenoj teritoriji39
9.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja - Knin41
10.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Dvadeset osme divizije od 3 februara 1944 godine42
11.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 3 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama oko Perušića44
12.Zapovijest Štaba Osme dalmatinske NO brigade Dvadesete divizije od 3 februara 1944 god. za odbranu na liniji Lećevica - Vrsno - Bristivica - Sratok53
13.Obavještenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 4 februara 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o prolazu neprijateljskih snaga kroz Dalmaciju i mjerama koje u vezi s tim treba preduzeti57
14.Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca59
15.Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja62
16.Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Zlatar65
17.Obavještenje Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 5 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pretstojećem napadu na Bilaj70
18.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane71
19.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu potčinjenih jedinica74
20.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije 06 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji77
21.Zapovijest Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 6 februara 1944 god. za napad na Vel. Zdence81
22.Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama, rasporedu i stanju podređenih jedinica u decembru 1943 i januaru 1944 godine83
23.Direktivna zapovijest Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 7 februara 1944 god. za raspored i dejstvo podređenih jedinica102
24.Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 7 februara 1944 god. podređenim jedinicama za organizaciju odbrane na pravcima koji iz Petrinje izvode ka slobodnoj teritoriji Banije105
25.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava108
26.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 7 februara 1944 god. štabovima bataljona za napad na Bučje i Jakovce111
27.Zapovijest Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 7 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Saranč i Kozice113
28.Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice115
29.Izvještaj Štaba Devete divizije od 8 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvu Prve NO brigade i o situaciji kod Devetnaeste divizije u sjevernoj Dalmaciji124
30.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 9 februara 1944 god. Štabu Osme divizije da pojača dejstva127
31.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za raspored i naredna dejstva128
32.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okruženja na Bukovici i o prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku133
33.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 9 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu jedinica od 1 do 9 februara141
34.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica148
35.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilije Gaćeša" od 9 februara 1944 god. Štabu Sedme divizije o borbama u Ivanjskom Boku i o prebacivanju Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška" preko Save158
36.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 9 februara 1944 god. za napad na Trojvrh i Vain Vrh161
37.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 10 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica od 1 do 10 februara163
38.Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara173
39.Naređenje Štaba Devete divizije od 10 februara 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu položaj i organizuju odbranu na pravcu Knin - Bosansko Grahovo180
40.Izvještaj Štaba Treće brigade od 10 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o rasporedu i borbama jedinica od 30 januara do 7 februara182
41.Izvještaj Štaba Druge NO brigade (Devete dalmatinske) od 10 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Hrvača, Koljana i Zasioka187
42.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine196
43.Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 11 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama da izvrše diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb kod St. Petrovog Sela i Vrbove207
44.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 11 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi potčinjenih jedinica kod sela: Španovica, Branežci, Ožegovci i Bučje212
45.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica217
46.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na Saranč i Kozice219
47.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 12 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica od 20 decembra 1943 do 31 januara 1944 godine223
48.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovaca241
49.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8 do 10 februara242
50.Izvještaj Čehoslovačke NO brigade od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama prilikom prebacivanja preko Save248
51.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o situaciji na terenu, borbama i rasporedu jedinica254
52.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 februara 1944 god. štabovima korpusa za naredna dejstva, uz analizu nedostataka u borbama u januaru i februaru 1944 godine259
53.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 14 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge brigade Osme divizije kod Bosiljeva i Tounja263
54.Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 14 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb265
55.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica268
56.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade "Matija Gubec" kod Velikog Poganca271
57.Izvještaj Štaba Devete divizije od 15 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga iz Bos. Grahova i o rasporedu sopstvenih jedinica273
58.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za formiranje Pontonirskog bataljona276
59.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac - Srb277
60.Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15 februara 1944 god. za raspored i naredna dejstva jedinica281
61.Izvještaj Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Hrvatskog Zagorja i Kalnika286
62.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb296
63.Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb300
64.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju potčinjenih jedinica302
65.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreške Vinograde304
66.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i narednim zadacima potčinjenih jedinica306
67.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 18 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Četvrte NO brigade kod sela Gore313
68.Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama podređenih jedinica od 1 do 14 februara316
69.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog328
70.Izvještaj Štaba Devete divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu potčinjenih jedinica335
71.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 20 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i rasporedu potčinjenih jedinica338
72.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Četvrtog korpusa NOVJ od 20 februara 1944 god. Štabu korpusa o borbama podređenih jedinica kod Tržića343
73.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 20 februara1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama od 20 januara do 14 februara347
74.Izvještaj Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Bilaj i borbama oko Perušića349
75.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Blinje i Moštanice354
76.Izvještaj Štaba Dvadeset osme-udarne divizije od 21 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb i o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica357
77.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske io borbama i rasporedu potčinjenih jedinica od 19 januara do 20 februara362
78.Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 21 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za odbranu otoka Visa370
79.Zapovijest Štaba Trideset pete divizije NOVJ od 21 februara 1944 god. podređenim jedinicama za raspored i naredna dejstva386
80.Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s pretstojećim zadacima390
81.Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 22 februara 1944 god. 0 proglašenju otoka Visa ratnim garnizonom, o mobilizaciji i o načinu zbrinjavanja stanovništva395
82.Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 22 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za strogu pripravnost odbrane otoka Visa397
83.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Osijek - Đakovo400
84.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg402
85.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Omladinske brigade "Joža Vlahović" kod Krašića i Hrženiika405
86.Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara409
87.Izvještaj Štaba Unskog operativnog sektora od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o razoružanju žandarma kod Cazina413
88.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona inžinjerskog otsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o diverzijama od 1 do 22 februara415
89.Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 24 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Donju Lomnicu413
90.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOVJ od 25 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama potčinjenih jedinica od 10 do 20 februara424
91.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 25 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod sela Gore434
92.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 25 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 4 do 20 februara438
93.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac442
94.Zapovijest Štaba Devete divizije od 26 februara 1944 god. podređenim jedinicama o zatvaranju pravaca Knin - Bos. Grahovo i Livno - Bos. Grahovo445
95.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod sela Subotice450
96.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga452
97.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica454
98.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 godine460
99.Izvještaj Štaba Drugog NOP odreda od 26 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama odreda kod Gornjeg Jelenja i Zlobina462
100.Naredba Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 27 februara 1944 god. za formiranje Unske operativne grupe, Prve muslimanske brigade, Karlovačke NO brigade, Bihaćkog područja i za postavljanje rukovodilaca u tim jedinicama406
101.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" na Savi 10 februara471
102.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac - Srb i Gračac - Gospić476
103.Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci484
104.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i rasporedu podređenih jedinica486
105.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za februar 1944 godine496
106.Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju i dejstvima potčinjenih jedinica u februaru534
107.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o stanju službe veze od 25 januara do 25 februara538
108.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 29 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane slobodne teritorije Bukovice541
109.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici544
110.Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 29 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Repinec546
111.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilije Gaćeša" od 29 februara 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o borbi kod sela G. Mlinoge i Deanovića552
112.Izvještaj Štaba Prve NO udarne brigade "Vasilije Gaćeša" od 29 februara 1944 god. Štabu Sedme NOU divizije o borbama kod Blinje, Pastuše i Jošavice554
113.Izvještaj Štaba Karlovačke NO brigade od 29 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o radu, razmještaju i dejstvu brigade od 10 do 20 februara557
114.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice562
II Ustaško-domobranska i njemačka dokumenta
115.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 februara 1944 god. o borbama kod Zlatara, Jastrebarskog, Perušića i o rušenju željezničkih pruga: Beograd - Zagreb, Zagreb - Karlovac i Križevci - Bjelovar567
116.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca571
117.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Varaždina, Križevaca, Perušića i Šibenika574
118.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Plaškog, Senja, Zadra i o rušenju komunikacija579
119.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Daruvara, Krašića i Ogulina i o napadima na komunikacije583
120.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 6 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na Odru, i o borbama oko Daruvara i Ogulina586
121.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Turopolju, kod Dabra, Drežnice, Livna i Kistanja589
122.Zapovijest Pothvatnog sdruga "Dubrovnik" od 7 februara 1944 god. za napad na jedinice Desetog korpusa NOVJ593
123.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 8 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Bučja, Špišić Bukovice, Jastrebarskog i Pađana595
124.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 februara 1944 god. o borbama protiv snaga NOV i POJ kod Kamenskog, Zdenaca, Otočca i Knina598
125.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 10 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varažbina, Bučja, Pakraca i Gospića i o rušenju željezničkih pruga601
126.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Bjelovara, Bučja, Našica i Plaškog, i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Brod i Zagreb - Karlovac605
127.Izvještaj Četvrtog gorskog sdruga od 11 februara 1944 god. o napadu na slobodnu teritoriju Slavonije pravcem Pakrac - Bučko Kamensko608
128.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale613
129.Izvještaj Pothvatnog zdruga "Dubrovnik" od 12 februara 1944 god. Zapovjedništvu poglavnikovih tjelesnih sdrugova - PTS o smrti bojnika Krune Devčića i o ishodu operacije "Dubrovnik 2"616
130.Izvještaj Četvrtog gorskog sdruga od 12 februara 1944 god. Zapovjedništvu Prvog zbornog područja o napadu jedinica NOVJ na V. Zdence617
131.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Sisak, Zagreb - Novska - Brod620
132.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zagreba, Ludbrega, Nove Gradiške i Knina, i o diverzijama na željezničkim prugama622
133.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 15 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Pleternice, Tuževića i D. Lapca625
134.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 16 februara 1944 god. o zauzeću Koprivnice i o borbama kod Daruvara i na Plešivici627
135.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca629
136.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 18 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku prugu Beograd - Zagreb i o borbama kod Otočca, Globočeca i Kalnika632
137.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 19 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Našica, Netretića i Zadvarja635
138.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika637
139.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 21 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zaboka, Daruvara, Petrinje i Rogoznice641
140.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 22 februara 1944 god. o pokretima i borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Daruvara, Otočca i Ražanca i o događajima na željezničkim prugama643
141.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 23 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zagreba i o diverziji na željezničkoj pruzi Zagreb - Sisak645
142.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 24 februara 1944 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Slavoniji, Baniji, Lici i Dalmaciji647
143.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 25 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Lomnice, Zaboka i Srba650
144.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 26 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na Dubravice, Ilovac, Podgorač i o rušenju željezničkih pruga653
145.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zlatara, Daruvara, Slav. Požege i o događajima na željezničkim prugama656
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja659
147.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama662
148.Izvještaj Štaba njemačke Prve brdske divizije Štabu Petnaestog brdskog armiskog korpusa o situaciji u sjevernoj Dalmaciji i o poteškoćama u borbi protiv jedinica NOV i POJ666
BIBLIOTEKA