ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 23 - siječanj 1944.
BIBLIOTEKA

* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Dokumenti NDH
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
1.Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Glamoč i u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji 7
2.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci 14
3.Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva 16
4.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina 19
5.Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce 23
6.Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa 25
7.Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč 28
8.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška 30
9.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju 33
10.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja 35
11.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama 37
12.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine 44
13.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u jedinicama i dejstvima neprijatelja 46
14.Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak 51
15.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Liku od 4 siječnja 1944 godine 54
16.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac 36
17.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja južno od Gline 60
18.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Okučane 63
19.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1944 god. Štabu Kaliničkog NOP odreda za dejtsvo poslije ulaska neprijateljskih snaga u Varaždinske Toplice 65
20.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Staru Gradišku, Novi Varoš i Vojnović salaš 67
21.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1944 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Turopoljsko-posavskog NOP odreda i Trećeg diverzantskog bataljona za uspješan napad na slagalište eksploziva u Sopnici i o formiranju nove ličke brigade 70
22.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 6 siječnja 1944 god. Zapadnoj grupi NOP odreda da vrši diverzije na komunikacijama Zagreb-Beograd i Banova Jaruga-Lipik 72
23.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije cd 6 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju u diviziji od 20 prosinca 1943 do 5 siječnja 1944 godine 74
24.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije cd 6 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli od 22 do 25 prosinca 77
25.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 7 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Kihalcu i Prekopi 86
26.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 8 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Šagovine 88
27.Izvještaj Štaba Osme udarne divizije od 9 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pripremama za napad na Oštarije i dolasku dijelova 392 legionarske divizije u Karlovac 90
28.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu 92
29.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o jačini neprijateljskih garnizona, rasporedu sopstvenih jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji 96
30.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 9 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o napadu na Glcbornićki most i drugim borbama 101
31.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica od 1 do 10 siječnja 107
32.Zapovijest Štaba Osma udarne divizije od 10 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Oštarijama 121
33.Direktiva Štaba Devetnaesta divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 10 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici 126
34.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 siječnja 1944 god. Štabu Osmog kcrpusa NOV Jugoslavije o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika 132
35.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine 138
36.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica i formiranju bataljona 145
37.Politički izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju na terenu i u jedinicama 148
38.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 10 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima podređenih jedinica od 1 do 10 siječnja 156
39.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 11 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Prekopu, Kihalac, Novo Selo, Pračno i Mošćenicu 164
40.Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 11 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše pritisak na Livno 169
41.Izvještaj Štaba Istcčne grupe NOP odreda od 11 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima od 1 do 10 siječnja 172
42.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 11 siječnja 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o prelasku brigade iz Turopolja u Podravinu 177
43.Izvještaj Štaba Devete divizije od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o pokretima neprijateljskih snaga na liniji Šujica-Livno-Sinj 179
44.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvače-Satrić i Bili Brig-Bitelić i pripremi napada na Hrvače 182
45.Izvještaj Opsrativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Gospić- Perušić-Otočac 184
46.Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja na pravcu Gospić-Perušić-Otočac 188
47.Naredba Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 12 siječnja 1944 god. o formiranju NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" i postavljanju rukovodilaca 191
48.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima i toku napada na Oštarije193
49.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 13 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Gore 196
50.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 13 siječnja 1944 god. za napad na komunikaciju Beograd-Zagreb 199
51.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Šagovine, Bijele Stijene i diverzijama na komunikaciji Beograd-Zagreb 202
52.Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač 205
53.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 14 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije da svim raspoloživim snagama energično dejstvuje prema Tounju 206
54.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju ranjenika na otoke 208
55.Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1944 god. o formiranju Četvrtog bataljona i postavljenju rukovodilaca 210
56.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici 212
57.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16 do 31 prosinca 1943 230
58.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 15 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 9 prosinca 1943 do 14 siječnja 1944 godine 242
59.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 16 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin, Poreč i Kulu 243
60.Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o radu jedinica veze u borbama od 7 do 15 siječnja 253
61.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 16 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da postave neprijatelju zasjede između sela Vranovci i Trnjani i na komunikaciji Beograd-Zagreb 261
62.Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 16 siječnja 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade "Jože Vlahović" da uništi komunikaciju Zagreb-Karlovac 235
63.Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Globornički most i Tounj 267
64.Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 17 siječnja 1944 god. o formiranju Trećeg bataljona i postavljanju rukovodilaca 274
65.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 18 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbi između sela Vranovci i Trnjani 275
66.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 18 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin 277
67.Naredba Štaba Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. o formiranju Korpusa, Trideset treće divizije i Zapadne grupe NOP odreda 287
68.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Oštarije 292
69.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na transportni vlak na pruzi Beograd-Zagreb 296
70.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 19 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu 299
71.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju Štaba grupe, reorganizaciji odreda i njihovim zadacima 305
72.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama potčinjenih jedinica od 1 prosinca 1943 do 18 siječnja 1944 godine 308
73.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o dejstvima na liniji Petrinja- Sunja-Kostajnica 310
74.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja 314
75.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Čaglin 321
76.Zapovijest Štaba Devete NO brigade Dvadesete (dalmatinske) divizije od 20 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Hrvače 330
77.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 20 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama od 1 do 15 siječnja 335
78.Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje Cetinske i Kosovske doline i Promine od ustaša i četnika 338
79.Naređenje Štaba Desetog (Zagrebačkog) korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. štabu Prve divizije za raspored i dejstvo jedinica 353
80.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Gore i borbama na području Petrinja-Sunja-Kostajnica 354
81.Izvještaj Štaba Osme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Generalski Stol-Tounj 359
82.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenoj diverziji na komunikaciji Beograd-Zagreb 363
83.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 21 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugosavije o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu 365
84.Izvještaj Štaba Prvog haubičkog diviziona Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 21 siječnja 1944 god. o učešću u napadu na Oštarije 372
85.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 22 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica Sedme divizije na Majur, Panjane i Graboštane 374
86.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Poreč i Kulu 377
87.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 godine 373
88.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Poreč i Kulu 381
89.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb 385
90.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč 395
91.Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor ustaša na oslobođenu teritoriju Like 399
92.Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj 403
93.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana 406
94.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine 411
95.Izvještaj Štaba Devete divizije od 24 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o odlasku neprijateljskih snaga iz Grkovaca i dolasku četnika sa područja Knina u Livanjsko Polje 421
96.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 24 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o borbi na Pločanskom Klancu 423
97.Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 25 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše marš i razmjeste se u selima zapadnog dijela Požeške kotline 428
98.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 25 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o berbama u Hrvatskom Zagorju 431
99.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić 435
100.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za marš i razmještaj na području Orahovica- Našice 441
101.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 26 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama s neprijateljskim snagama koje su prodrle na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja 443
102.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić-Otočac od 1 do 23 siječnja 450
103.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać-Lapac 460
104.Izvještaj Štaba Zumberačko-posavskog sektora od 26 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plešivica-Okić-Sveta Jana 466
105.Izvještaj Štaba Osmog korpusa od 27 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u Dalmaciji, rasporedu i organizacionom stanju jedinica 471
106.Naređenje Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 27 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da preduzmu mjere obezbjeđenja na pravcu Livno-Bosansko Grahovo 477
107.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 27 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu Artiljeriskog diviziona prilikom borbi kod Gospića, Široke Kule i Otočca 480
108.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 28 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oštarije 483
109.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 28 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Generalski Stol- Tounj 488
110.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja 491
111.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 28 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive 495
112.Dodatak direktivi Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1944 god. za dejstvo podređenih jedinica 501
113.Zapovijest Štaba Treće NO brigade od 28 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga u Gacku dolinu 504
114.Izvještaj Štaba Devete divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin 507
115.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o berbama prilikom napada na Čaglin, Kulu i Poreč 510
116.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Promini i prebacivanju ratnog materijala sa Visa u sjevernu Dalmaciju 513
117.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oklaj, Mokro Polje, Rupe, Roški Slap i Mratovo 517
118.Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 29 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Perušiću i Ličkom Osiku 525
119.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju na terenu i u jedinicama 529
120.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 30 prosinca 1943 do 29 siječnja 1944 godine 534
121.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u selu Horvati 538
122.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske od 29 siječnja 1944 godine 541
123.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški 541
124.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Bosiljeva od 20 do 26 siječnja547
125.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja 552
126.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 siječnja 1944 god. o formiranju Desetog i Jedanaestog korpusa NOV Jugoslavije, reorganizaciji jedinica i postavljanju rukovodilaca 554
127.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 30 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive na području Bukovice 559
128.Dodatak Operativnom izvještaju Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Caglinu i Milan Lugu 584
129.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Čaglin, Poreč i Kulu 567
130.Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o prodoru jakih neprijateljskih snaga u Hrvatsko Zagorje, rasporedu sopstvenih jedinica i njihovim daljim zadacima 575
131.Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 30 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da pristupe rušenju komunikacije Bjelovar-Sveti Ivan Zabno 578
132.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju u jedinicama i na terenu 581
133.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 17 do 27 siječnja 588
134.Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški 590
135.Izvještaj Štaba Devete divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Livno-Glamoč 596
136.Izvještaj Štaba Devete divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu brigada i pokretima neprijateljskih jedinica 614
137.Naredba Štaba Dvadeset šeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 31 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za raspored i odbranu otoka Visa 616
138.Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 31 siječnja 618
139.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 31 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu i u jedinicama 624
140.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 31 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 do 30 siječnja 628
141.Izvještaj Štaba Dinge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Karlovac-Ogulin 634
142.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Donje Dubrave-Tounj 636
143.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić 638
144.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvače 642
II Ustaško-domobranska dokumenta
145.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pavučnjak, Martinsku Ves i borbama na području Livna i Vrlike 647
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna 649
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada 651
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Okučane, Bogićevce i Breganu i na komunikacije Beograd- Zagreb i Zagreb-Karlovac 653
149.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 4 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciju Zagreb-Karlovac 655
150.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 siječnja 1944 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novsku i Brestaču i borbama na Varaždinbregu, kod Vrlike i Sinja 659
151.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Netretić i Stative i o borbama kod Varaždinskih Toplica, Zlatara, Borovca i Sinja 662
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 siječnja 1944 gcd. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i borbama kod Levske, Cabune, Generalskog Stola, Lovinca i Sinja 665
153.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira 667
154.Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8 siječnja 1944 god. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica 670
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar, Brestaču, Globornički most i Komin i na komunikacije 671
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mcšćenicu, Pračno, Novo Selo i na komunikacije Zagreb- Novska i Zagreb-Karlovac 674
157.Izvještaj Zapovjedinštva Glavnog stožera domobranstva cd 11 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Generalski Stol i o borbama kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Ilovca i Gline 677
158.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i njihovom ulasku u Glinu 631
159.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i o borbama kod Šagovine, Karlovca i Gline 683
160.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina 686
161.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina 689
162.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču 692
163.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika 695
164.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara i Siska i o borbama kod Varaždinbrega, Gospića, Donjeg Lapca, Zlobina i Šibenika 698
165.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 18 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vodovod u Borlinu, municijski magazin u Gornjem Dubovcu i na dijelove 392 legionarske divizije u Draganićima 701
166.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Križevaca, Slavonske Požege i Donjeg Miholjca 703
167.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale 706
168.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Otočca i Livna 709
169.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna 712
170.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Obrovac, njihovom iskrcavanju na otok Ugljan i borbama kod Varaždinbrega, Otočca, Knina i Sinja 715
171.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Huma, Bosiljeva, Kokinca, Daruvara i Knina 718
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i Oštarije i borbama kod Huma, Daruvara, Karlovca, Lekenika, Žute Lokve i Primoštena 722
173.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac za 25 siječanj 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ilovac, Leskovac i na Kozake u Izimju 728
174.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Čaglina i Otočca 730
175.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac za 26 siječanj 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobrane i ustaše na željezničkoj stanici Horvati 733
176.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja 735
177.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Čaglina, Brinja, Drežnice i Knina 738
178.Izvještaj Župske redarstvene obasti Karlovac za 28 siječanj 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kozake kod Zdečine i autokolonu kod Donjih Dubrava 741
179.Izvještaj Četvrtog gorskog zdruga od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara 743
180.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kozake kod Kupinca, na autokolonu kod Donjih Dubrava i o borbama na području Daruvara, Čaglina, Sinja, Drežnice i Josipdola 746
181.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina 750
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara 752
BIBLIOTEKA