ZBORNIK NOR-a. tom V – BORBE U HRVATSKOJ – knjiga 22. – prosinac
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
* * *
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I
DOKUMENTI JEDINICA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
1.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 1 prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju podređenih jedinica u Moslavini i Hrvatskom Zagorju7
2.Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje11
3.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano16
4.Pismo Štaba Zapadne grupe NOP odreda Slavonije od 2. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama o zadacima samostalnih četa18
5.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 2. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za predislokaciju i uređenje prihvatnih položaja na podnožju Velebita22
6.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja24
7.Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Čačinaca28
8.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona Inžinjeriskog otsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2. prosinca 1943. god. o rušenju pruga u vremenu od 1. do 30. studenog 1943. godine35
9.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 3. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa za upućivanje slušalaca na kurs PAO u s. Podlapac40
10.Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 3. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Medak43
11.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 3. prosinca 1943. god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i staniu podređenih jedinica od 22. studenog do 3. prosinca 1943. godine46
12.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 3. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone tsuV i PO Hrvatske o napaau na Cazinu54
13.Izvještaj istaba Zagorskog NOP odreda od 3. prosinca 1943. god. btabu uruge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u Hrvatskom Zagorju i borbi na Cerju60
14.Izvještaj Staba Četvrtog Korpusa od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu i s. Hrastovicu62
15.Naređenje Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade NOV Jugoslavije od 4. prosinca 1943. god. za marš iz Moslavine u Turopolje70
16.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama73
17.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Glina–Petrinja74
18.Izvještaj Štaba Četvrte NO dalmatinske brigade od 5. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu s. Studenci – s. Aržano78
19.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica u Istri82
20.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 6. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije za upućivanje Druge NO brigade u Liku84
21.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Jugoslavije od 6. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za organizaciju odbrane slobodne teritorije na Baniji86
22.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac89
23.Izvještaj Štaba partizanskog odreda Banije od 6. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica kod Kostajnice, Dvora i s. Hađer91
24.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte93
25.Izvještaj Karlovačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na Kupi kod Mahična95
26.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 7. prosinca 1943. god. za izvršenje nastupnog marša na Pl. Dilj96
27.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 7. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Čazmi99
28.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 8. prosinca 1943. god. Načelniku štaba za dejstvo Druge NOU udarne brigade Osme divizije i Kordunaškog NOP odreda106
29.Izvještaj Štaba Osme divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpuisa NOV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vojnić, Sjeničak i o koncentraciji neprijatelja u Petrinji, Sunji i Dvoru108
30.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima: Sinj–Vaganj–Livno i Vrlika — s. Koljane — Dinara112
31.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na komunikaciji Gospić Gračac i o napadu na Medak115
32.izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice120
33.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od devetog prosinca 1943. god. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin–Grahovo124
34.Izvještaj Štaba Osme divizije od 9. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica oko Vojnića i Skakavca126
35.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 9. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za sadejstvo Zagorskom NOP odredu u razbijanju neprijateljske ofanzive u Zagorju128
36.Izvještaj Štaba Plaščanskog NOP odreda od 9. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljsku kolonu na Slušnici i o mobilizaciji u Plaščanskoj dolini129
37.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 10. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Kordun i borbama kod Tržića131
38.Obavještenje Štaba Četvrtog korpusa NOV i PO Jugoslavije komandantu Četvrtog korpusa o situaciji na Kordunu, Baniji i Turopolju133
39.Pregled borbenih dejstava jedinica Šestog korpusa NOV Jugoslavije u vremenu od 1. do 10. prosinca 1943. godine134
40.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 10. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i rasporedu neprijatelja na sektoru Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara140
41.Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 10. prosinca 1943. god. za formiranje brigade »Matija Gubec« i postavljanje na nove dužnosti rukovodilaca u podređenim jedinicama146
42.Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju151
43.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 11. prosinca 1943. god. Štabu Sedme divizije da pojača dejstvo u pravcu neprijateljskih uporišta154
44.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoriji Vojnića156
45.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske od 11. prosinca 1943. god. za izvršenje nastupnog marša u pravcu Đakova157
46.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Cazinskog NOP odreda da spriječi prodor neprijatelju prema Bublenu i Magarčevcu158
47.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 12. prosinca 1943. god. o borbama, rasporedu, stanju i zadacima potčinjenih jedinica za period od 21. studenog do 12. prosinca 1943. godine160
48.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 12. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Đakovo167
49.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji180
50.Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj–Vaganj–Livno i o momentalnom rasporedu jedinica185
51.Zapovijest Štaba Zumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske od 12. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Zagreb–Karlovac187
52.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 12. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o rušenju željezničke pruge Zagreb — Banova Jaruga190
53.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o greškama i propustima u borbama oko Cazina i Gline191
54.Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 13 prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Livno195
55.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o koncentraciji neprijatelja u Dvoru, Bos. Novom i borbama podređenih jedinica oko Petrinje, Majura i Zirovca201
56.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Osme divizije od 13. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u vremenu od 7 do 10 prosinca na pravcu Tržić–Slunj205
57.Zapovijest Štaba Devete divizije NOV Jugoslavije od 14. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno211
58.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 14. prosinca 1943. godine216
59.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Pete NO brigade na pravcu Knin — Bosansko Grahovo218
60.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 15. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za otstupanje iz borbi kod Đakova220
61.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u s. Strmici222
62.Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama za Đakovo223
63.Izvještaj Štaba Četvrte NO brigade Sedme udarne divizije od 15. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pokretu bataljona i upadu neprijatelja u Žirovac228
64.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama oko Narte i diverzijama na pruzi Zagreb–Beograd kod Popovače229
65.Izvještaj Operativnog štaba jedinica Čehoslovačke NO brigade i Osječkog NOP odreda od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama potčinjenih jedinica oko Đakova234
66.Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama za Đakovo236
67.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 16. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na s. Gorjani237
68.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o organizaciji i sistemu odbrane Otoka244
69.Izvještaj Štaba Prve udarne NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama vođenim u periodu od 7. do 16. prosinca 1943. god. na pravcima Vojnić–Tušilović i Vojnić–Vrginmost247
70.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na liniji Medak–Počitelj254
71.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama oko Đakova259
72.Zapoviiest Štaba Brodske NO brigade od 16. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na s. Gorjani261
73.Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 16. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Komin i rušenju komunikacije Sv. Ivan Zelina — Varaždin265
74.Dopis Štaba Dvadeset osme diviziie NOV Jugoslavije od 17. prosinca 1943. god. Štabu Omladinske brigade »Jože Vlahović« o borbama Diviziie u Moslavini i Turopolju267
75.Izvještaj Štaba Dvadesete diviziie od 17. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Sini–Livno270
76.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete diviziie NOV Jugoslavije o borbama i pokretu brigade od 28 studenog do 15. prosinca 1943. godine272
77.Izvještaj Štaba Bilogorskog odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Zapadne grupe NOP odreda Slavonije o borbama od 7. do 16. prosinca275
78.Izvještaj Štaba Karlovačkoe NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o razoružanju domobrana u Jamadolu279
79.Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić281
80.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama NOP odreda u vremenu od 20. listopada do 5. prosinca 1943. godine283
81.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Sedme divizije na pravcu Glina–Petrinja292
82.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o čišćenju Cazinske Krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića295
83.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za otstupanje od od s. Gorjani297
84.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine299
85.Izvještaj politkomesara Devetnaeste divizije od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji na pravcu Knin – Bos. Grahovo301
86.Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Vojnića i V. Kladuše303
87.Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini306
88.Izvještaj Štaba Bjelovarskog NOP odreda od 18. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o diverziji na pruzi Zagreb–Bjelovar310
89.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Prolog–Vaganj–Livno312
90.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Tounj–Slunj i Karlovac–Vojnić u vremenu od 7. do 15. prosinca 1943. godine316
91.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 19. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za marš u Paku, Levanjsku Varoš i Slobodnu Vlast331
92.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica332
93.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu Kalničkog NOP odreda za napad na neprijateljske objekte pravcem Novi Marof – Varaždin334
94.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Baškim Oštarijama i Karlobagu335
95.Zapovijest Štaba Prve udarne NO brigade Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 19. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Zlobin337
96.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 19. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o napadu na s. Gorjani340
97.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u periodu od 10. do 20. prosinca 1943. god. kao i nekim ranijim borbama342
98.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 20. prosinca 1943. godine354
99.Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu podređenih jedinica na Livno356
100.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 20 prosinca 1943. god. o podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini363
101.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića368
102.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini369
103.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 21. prosinca 1943. god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica za period od 10 dana372
104.Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića379
105.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 22. prosinca 1943. god. za napad na s. Gromačnik i diverziju na pruzi Beograd–Zagreb383
106.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 22. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na V. Goricu i Sopnicu388
107.Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 22. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za rušenje pruge Zagreb–Beograd i obezbjeđenje napada na Gromačnik393
108.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. Štabu Devete divizije da sa podređenim jedinicama zatvori pravce Livno–Bos. Grahovo, Livno–Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima396
109.Dopis Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije Štabu Devetnaeste divizije – politkomesaru o situaciji u rejonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima398
110.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Pećigrad399
111.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. za dislokaciju podređenih jedinica402
112.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 23. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama potčinjenih jedinica na Jadovnom, Počitelju i Ribniku405
113.Zapovijest Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 23. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Gromačnik i Sibinj411
114.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za ofanzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica Korpusa416
115.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u selima Panjani i Majur419
116.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta422
117.Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za prebacivanje iz Turopolja za Moslavinu427
118.Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih Kotara i obezbjeđenje od Knina429
119.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 26. prosinca 1943. god. o napadima na Gromačnik i Sibinj i diverziji na pruzi Beograd–Zagreb434
120.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na s. Đevrske i s. Karin437
121.Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade od 26. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama u s. Gromačnik i s. Sibinj438
122.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 27. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na Baniji443
123.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 28. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Kordun u vremenu od 6. do 15. prosinca 1943. godine465
124.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin – Srbski Klanac480
125.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije za period od 1. do 28. prosinca 1943. godine482
126.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o oslobođenju Vrlike i okoline491
127.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 28. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica u Moslavini, Kalniku i Zagorju495
128.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu odreda u vremenu od 1. do 27. prosinca 1943. godine505
129.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije NOV Jugoslavije od 29. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju pojedinih neprijateljskih garnizona i borbama podređenih jedinica na sektoru Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje509
130.Godišnji izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske516
131.Izvještaj Štaba Osme divizije od 30. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Cazinskoj krajini u vremenu od 22. do 27. prosinca 1943. godine520
132.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije od 30. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Okučane529
133.Izvod iz knjige posla tih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za prosinac 1943. godine534
134.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 31. prosinca 1943. god. o borbama podređenih jedinica u Dalmaciji, Bos. Krajini i Lici u vremenu od početka listopada do 31. prosinca 1943. godine584
135.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOV Jugoslavije od 31. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 31. listopada do 31. prosinca 1943. god. u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, Bos. Krajini i Lici631
136.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 31. prosinca 1943. god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica667
137.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 31. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica kroz prosinac 1943. godine674
138.Dopis općinskog NOO Rakovice od 31. prosinca 1943. god. Štabu Plaščanskog NOP odreda za upućivanje jedinica na teren ove općine radi zaštite naroda678
II
USTAŠKO-DOMOBRANSKI I NJEMAČKI DOKUMENTI
139.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od l prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Galgovo, Nijemce, Glinu i Pelješac685
140.Zapovijest Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za operaciju »Panter«688
141.Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 1. prosinca 1943. god. Glavnom zapovjedništvu oružništva o rasporedu Prve konjičke divizije690
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vel. Goricu, Čazmu i Vrbovsko694
143.Radiogram Komande Druge tenkovske armije od 2. prosinca 1943. god. Komandi Petnaestog brdskog korpusa za operaciju »Panter«697
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovec, Bokšić, Glinu, Vrbovsko i Vrliku698
145.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lug, Rakitno i o borbama kod Topuskog i Gospića701
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Čazme, bombardovanju Splita i pljačci Nijemaca u okolici Petrinje703
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Oborova, Luga, Vel. Gorice, Ivaneca, Vrbovskog i Kistanja705
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Breganu, Novsku, Vrbovsko i Glinu708
149.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. prosinca 1943. god. o napadu, jedinica NOV i PO Hrvatske na G. Jesenje, Gradište i o borbama oko Vrlike, Bos. Grahova i Omiša711
150.Zapovijest Štaba 373 (hrvatske) pješadiske divizije od 7 prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za operaciju »Panter«714
151.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca721
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zdenčinu, Vel. Goricu, Šandrovac i o borbama na Kordunu i oko Zadra723
153.Zapovijest 670. njemačkog Grenadirskog puka od 9. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za odbranu na prostoriji Ogulin, Oštarije, Slunj726
154.Izvještaj Zapovjedništva petrinjskog otsjeka od 9. prosinca 1943. god. Podhvatnom zapovjedništvu — Sisak o pljačci dijelova Prve kozačke divizije u Hrastovici731
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Markuševac i o borbama kod Nove Kapele, Vrlike i Vrbovskog733
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na s. Brdo Bednjansko, Grđevac, Uljanik te o borbama na Kordunu i oko Livna735
157.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše738
158.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Štefanje, Tounj, Gljev i o borbama na Kordunu740
159.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mraclin, Vrbovsko i Kostajnicu742
160.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đakovo, Petrijanec, Nartu i Gračac744
161.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đakovo, Sopot, Majur i Vrbovsko747
162.Izvještaj Velike Župe Gora od 16. prosinca 1943. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Panjane, Majur i Stubljane750
163.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Novake, Ždalu, Podgorač, Vrbovsko i Skradin752
164.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Golu, Đakovo, Lipovac, Ribnik i Strmicu755
165.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sopnicu, Vrbovsko i Ogulin757
166.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec, Sopnicu, Đakovo i o gubicima od bombardovanja u Splitu, Šibeniku i Makarskoj760
167.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. prosinca 1943. god. o rezultatima borbe protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Sopnici, Kurilovcu, Počitelju i Lovči763
168.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. prosinca 1943. god. o nanesenim gubicima jedinicama NOV i PO Hrvatske u borbama kod V. Bune, Netretića, Primoštena i Dugog Rata766
169.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na predgrađa Zagreba, Lug, Gorjane i Drvenik769
170.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u V. Bami, Gorjanima, Vrbovskom, Počitelju, Peći-gradu i na otoku Korčuli771
171.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Goljak, Gromačnik, Vrbovsko i o njemačkom desantu na otok Korčulu774
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Omanovac, Gromačnik, Sibinj i o borbama na otoku Korčuli776
173.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Sibinju, na Samarici i na otoku Korčuli778
174.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Širinec, Sibinj i Gromačnik, te o borbama na otoku Korčuli780
175.Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne njemačke armije od 28 prosinca 1943. god. o borbama na otoku Korčuli782
176.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. prosinca 1943. god. o vođenim borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Prekrižja, Cerja, Kupinca, Lasinje, Vrlike i Trogira783
177.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. prosinca 1943. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju, Kutini, Vrlici i na otoku Korčuli786
178.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinski Breg, Krapinu, Zdenčac, Raduč i Vrliku788
Registar791
SADRŽAJ807
BIBLIOTEKA