ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 21 - studeni 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Osme divizije od 1 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama od 21 do 27 listopada7
2.Pregled dejstava jedinica Devetnaeste divizije NOV i PO Hrvatske na području sjeverne Dalmacije od 4 listopada do 1 studenog 1943 godine11
3.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Lici i sjevernoj Dalmaciji od 23 listopada do 1 studenog16
4.Pismo Štaba Druge operativne zone od 1 studenog 1943 god. načelniku Štaba zone o raspodjeli oružja jedinicama i pokretu Moslavačke NO brigade radi učešća u napadu na Koprivnicu26
5.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 1 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Rašenicu i Brezik28
6.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 1 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Kostajnički Majur30
7.Naređenje Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije od 1 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe pokrete neprijatelja na pravcu Gospić - Gračac32
8.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 1 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na cesti Josipdol - Modruš34
9.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 1 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 23 rujna do 31 studenog36
10.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" da određeni broj rukovodećeg kadra stavi na raspoloženje Štabu Žumberačko-posavskog sektora44
11.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da formiraju izviđačke čete, vodove i desetine46
12.Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu52
13.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 2 studenog 1943 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama protiv Nijemaca u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 7 do 29 listopada55
14.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20 do 31 listopada68
15.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 2 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 14 listopada do 1 studenog74
16.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 2 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbi kod Jabukovca80
17.Zapovijest Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Martinsku Ves81
18.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 3 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 6 do 29 listopada84
19.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Donji Lapac97
20.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Majur i drugim borbama99
21.Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Imotski - Posušje105
22.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 3 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu111
23.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 3 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV Hrvatske o napadu na Belaj118
24.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona od 3 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 28 rujna do 28 listopada122
25.Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Modruša, Košara i Radošića125
26.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu129
27.Izvještaj Štaba NOU brigade "Braće Radić" od 4 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbi na području Varaždin - Ludbreg139
28.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom140
29.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku142
30.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu143
31.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 4 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Dvor - Kostajnica149
32.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše pokret i da se razmjeste po selima na lijevoj obali Une150
33.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u napadu na Koprivnicu152
34.Dopuna zapovijesti Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu154
35.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Medak - Raduč156
36.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Oštarije - Tounj161
37.Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 5 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Martinsku Ves i drugim borbama162
38.Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 6 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića166
39.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" da se kamionima prebaci iz Plavca Drage na područje Udbine169
40.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 6 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na lijevoj obali Une170
41.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 6 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Zagorju, Kalniku, Bilo Gori i Moslavini od 15 do 30 listopada173
42.Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj184
43.Izvještaj Štaba karlovačkog NOP odreda od 7 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 20 do 31 listopada187
44.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da nastave sa čišćenjem muslimanske milicije Huske Miljkovića na pravcu Cazin - Bihać192
45.Zapovijest Štaba Šeste divizije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše marš na prostoriju Srb - Kunovac193
46.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o napadu na Otoku196
47.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Gospić - Perušić200
48.Pismo Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 9 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Kravice, Gorjane, Gašince, Viroviticu i drugim borbama203
49.Naređenje Štaba Šeste divizije od 9 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za marš na prostoriju Srb - Kunovac208
50.Izvještaj Štaba Sedme udame divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Otoku i željezničku prugu Bosanska Krupa - Drenova Glavica210
51.Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Belaj214
52.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za borbu protiv neprijateljskih motorizovanih jedinica i preduzimanju mjera bezbjednosti prilikom kantonovanja219
53.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću222
54.Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška" od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama224
55.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10 studenog 1943 god. svim podređenim jedinicama i ustanovama u vezi uvođenja oficirskih i podoficirskih činova i polaganja zakletve228
56.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 10 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i napad na Strugu236
57.Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV' Jugoslavije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Oštarije - Tounj237
58.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva dvanaeste divizije NOV Hrvatske od 10 studenog 1943 godine240
59.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč241
60.Naredba Štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje i uspješno rukovođenje u borbi za oslobođenje Koprivnice242
61.Naredba Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade"Rade Končar" od 10 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i proleterskom bataljonu Slavonije za pokret prema Udbini i ulasku u sastav Prve proleterske divizije244
62.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu246
63.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gašince i obezbjeđenju napada na Viroviticu251
64.Izvještaj Prvog diverzantskog bataljona od 10 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 13 listopada do 5 studenog255
65.Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka258
66.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanovo Selo, Gornju Rašenicu i dijelove razbijene neprijateljske posade u Virovitici259
67.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 11 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu, dejstvima i stanju u jedinicama264
68.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 11 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Strugu272
69.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije öd 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da upotpune blokadu Gospića i onemoguće izlazak neprijatelju iz grada274
70.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše i gestapovce u Virovitici277
71.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 13 studenog 1943 god. Štabu. Devetnaeste divizije da dostavi izvještaj o stanju u sjevernoj Dalmaciji i posveti pažnju odbrani jadranske obale279
72.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 13 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i jedinicama ojačanja za napad na Cazin281
73.Izvještaj Štaba Osme divizije od 13 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Belaj286
74.Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadnu neprijatelja u selima Studenci, Lovreč, Provo i Čista i na cesti Grabovac - Šestanovac289
75.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cazin293
76.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 14 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim diverzijama i borbama od 20 listopada do 10 studenog297
77.Obavještenje Informativnog otsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 studenog 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o sadržini zaplijenjenih pisama njemačkih vojnika i podoficira302
78.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica u Lici, Baniji i Kordunu od 26 listopada do 7 studenog307
79.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 1 do 15 studenog316
80.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice319
81.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Viroviticu, Rašenicu i Ivanovo Selo326
82.Izvještaj Štaba Prvog karlovačkog NOP odreda od 16 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 1 do 10 studenog331
83.Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 16 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim diverzijama i napadu na gestapovce na cesti Sesvete - Sveti Ivan Zelina338
84.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin340
85.Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na prostoriji Pećigrad - Todorovo - Bužim - Skokovi343
86.Izvještaj Štaba Osme Divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju četnika u selu Tounjski Tržić i napadu na Nijemce kod željezničke stanice Košare345
87.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja346
88.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 17 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Đurđevac i Čazmu347
89.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 17 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske349
90.Pismo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 18 studenog 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU. brigade o borbama u Dalmaciji i o značaju zajedničkih dejstava na pravcu Mostar - Metković351
91.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske brodove353
92.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca357
93.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 18 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima Posavskog NOP odreda358
94.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge NOU brigade Osme divizije da se usiljenim maršem prebaci na područje Topuskog360
95.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 19 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Glinu361
96.Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 19 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV Hrvatske o borbama u Istri363
97.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 19 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o borbi na Čungar Brdu365
98.Izvještaj Štaba NOU brigade "Braće Radića" od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama kod Ludbrega367
99.Avizo zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu372
100.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Virovitica - Našice374
101.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 20 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i dejstvima podređenih jedinica u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i Lici376
102.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 studenog 1943 godine383
103.Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice383
104.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 31 listopada do 13 studenog388
105.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin i Strugu390
106.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Glinu396
107.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira398
108.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 21 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na cesti Selce - Kondrić400
109.Avizo zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu401
110.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljske posade u Glini i donesenoj odluci da se ovaj garnizon napadne i uništi404
111.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o koncentraciji jedinica za napad na Glinu407
112.Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Crikvenicu408
113.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO' Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Baške Oštarije410
114.Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu i Goru413
115.Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u toku napada na Glinu i Goru417
116.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu419
117.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi "Braće Radića" i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica423
118.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 23 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Crikvenicu425
119.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu427
120.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 23 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dopremljenom oružju iz Glavnog štaba Hrvatske, formiranju novih bataljona i postavljenju rukovodilaca430
121.Pismo Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 24 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama jedinica Osme divizije na liniji Gora - Glina433
122.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o toku borbe za Glinu434
123.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pripremi za ponovni napad na Glinu435
124.Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na području Cazina436
125.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni438
126.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Hana i napadu na Koljane440
127.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na pruzi Našice - Osijek i napadu na neprijateljsku autokolonu kod Podgorača441
128.Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na liniji Glina - Petrinja445
129.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu446
130.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Čazmu449
131.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 25 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na ustaše u Jakšiću454
132.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 studenog 1943 god. operativnom Štabu za Liku o stanju na liniji Baške Oštarije - Brušane456
133.Pismo Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama Osme divizije kod Hrastovice458
134.Pismo Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade o slabostima i greškama koje su ispoljili štabovi i jedinice u ranijim borbama459
135.Izvještaj Operativnog šteba za Liku od 26 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu i stanju u jedinicama469
136.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade "Vasilj Gaćeša" od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu473
137.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu475
138.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone od 26 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Čazmu479
139.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić481
140.Zapovijest Štaba Dvadeset prve NO brigade od 26 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Čazmu482
141.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 26 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i na terenu487
142.Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 26 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica od 2 do 26 studenog492
143.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 27 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na čačince496
144.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na otoke i obalni pojas i stanju na terenu i u jedinicama500
145.Naređenje Operativnog štaba za Liku od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge NO brigade Trinaeste divizije da prikupi podatke o neprijateljskim snagama u Ribniku i Bilaju506
146.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na vlak na pruzi Bjelovar - Grubišno Polje508
147.Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničku stanicu Vrbovec510
148.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 29 listopada do 20 studenog513
149.Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu516
150.Izvještai Štaba Sedme udarne divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Glinu518
151.Pregled brojnog stanja i naoružanja Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 28 studenog 1943 godine523
152.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje523
153.Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac531
154.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 28 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hrastovicu i borbama na liniji Petrinja - Gora533
155.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac535
156.Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Glina - Petrinja i napadu na Hrastovicu537
157.Naredba Štaba Trinaeste divizije od 29 studenog 1943 god. o formiranju i radu škole nižih oficira543
158.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 studenog 1$43 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Glina - Petrinja od 17 do 28 studenog545
159.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 29 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dejstvima i stanju u odredu u drugoj polovini studenog553
160.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima partizanskih odreda od 15 do 30 studenog 1943 godine557
161.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru563
162.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod sela Hrvače i u Muću570
163.Pismo Štaba Druge operativne zone od 30 studenog 1943 god. štabovima NOU brigade "Braće Radića" i Kalničkog NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba preduzeti u vezi pretstojeće neprijateljske ofanzive572
164.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 30 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih jedinica i napadima na iste575
165.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad576
166.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 30 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima od 20 do 30 studenog580
167.Izvještaj Štaba Prvo? diverzantskog bataliona od 30 studenog 1943 god. Štabu Šesto? korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 25 listopada do 22 studenog582
168.Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 30 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama od 1 kolovoza do 28 studenog583
169.Izvještaj Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 30 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na čačince i drugim borbama587
170.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 30 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića590
II - Ustaško-domobranski dokumenti
172.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 1 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Pušća Bistra, Sesvete i na Imotski597
173.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 2 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Gašince i borbama kod Gospića, Perkovića i na Pelješcu599
174.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 3 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bilaj i borbama kod Gospića, Donjeg Lapca i na Pelješcu602
175.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu605
176.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 5 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na stražarska odjeljenja i pretstražne položaje u Sesvetama i na periferiji Bjelovara i Daruvara608
177.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu610
178.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola613
179.Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu616
180.Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika619
181.Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu622
182.Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu624
183.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 10 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kijevo i Vrliku627
184.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji629
185.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu632
186.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 12 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrvače i borbi kod Karakašice634
187.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 13 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Vrlike i na liniji, Zadvarje - Šestanovac639
188.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča641
189.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 15 studenog 1943 god. o borbama kod Grubišnog Polja, Virovitice i Zadvarja644
190.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 16 studenog 1943 god. o borbama kod Zadvarja i na Pelješcu646
191.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 17 studenog 1943 god. o gubicima Nijemaca i ustaša u Virovitici i borbama kod Gospića i Zadvarja648
192.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 18 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Desinec i Sela i borbama kod Velike i Gospića650
193.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 19 studenog 1943 god. o borbama kod Gospića, Sinja i na liniji Imotski - Studenci - Provo652
194.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog654
195.Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar od 20 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vlakove na pruzi Bjelovar - Garešnica i Bjelovar - Križevci656
196.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 21 studenog 1943 god. o napadu jedinica Osme NO brigade Dvadesete divizije na Obrovac - Han i prikupljanju jedinica Druge operativne zone na području Bjelovara659
197.Izvještai Zaooviedništva glavnog stožera domobranstva od 22 studenog 1943 eod. o nanadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vinicu i Rakarje i borbama na području Biokova661
198.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 23 studenog 1943 god. o borbama na Biokovu663
199.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 24 studenog 1943 god. o stanju na području Gline i borbi kod Baških Oštarija666
200.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića668
201.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 26 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu671
202.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca675
203.Izvještaj Velike Župe Bilogora od 27 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pitomaču i Kloštar Podravski678
204.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 28 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO na Gromačnik i ustašku autokolonu kod Drniša680
205.Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku682
206.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 29 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod na Sutli, Gromačnik i Hrastovicu i borbama kod Čađavice, Đakova, Gline i Knina685
207.Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29 studenog 1943 god. o napadu na Nijemce na cesti Trogir - Split689
208.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29 studenog 1943 god. o napadu jedinica Osme NO brigade Dvadesete divizije na Nijemce u selu Hrvače690
209.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29 studenog 1943 god. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš - Sinj692
210.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 30 studenog 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novo čiče, Pitomaču, Čazmu i Vrbovsko i borbama kod Zlatara i Gline694
211.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar od 30 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čazmu i Nartu698
Registar703
BIBLIOTEKA