ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 20 - listopad 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i njemački dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 1 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornje Dubrave, Globornički most, Oštarije i Sveti Petar7
2.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe odreda za raspored i dejstvo jedinica8
3.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 godine10
4.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 1 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji poslije kapitulacije Italije12
5.Izvještaj Štaba Desete divizije od 1 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice i rudnik Glogovac17
6.Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Karlobag22
7.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ludbreg30
8.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 1 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Varaždinske Toplice36
9.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Vrbovec i Đurđišće39
10.Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Perušić i Marinu Glavu42
11.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rezultatima napada na Gornje Dubrave i Globornički most45
12.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Hrvatske o borbi u Kutjevu46
13.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cačince49
14.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 2 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Ogulin i okolna uporišta52
15.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 2 listopada 1943 god. Štabu Zapadne grupe odreda da stavi pod svoju komandu Čehoslovačku NO brigadu i Posavski bataljon54
16.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina55
17.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica od 16 do 27 listopada57
18.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Ogulina67
19.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 3 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornje Dubrave, Generalski Stol i Globornički most68
20.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 3 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 21 rujna do 3 listopada72
21.Izvještaj oficira Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 3 listopada 1943 god. Štabu Brigade o diverzijama Minerskog voda88
22.Izvještaj Štaba Šibenskog sektora od 3 listopada 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama od 23 rujna do 2 listopada90
23.Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 4 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Ogulina94
24.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 4 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu jedinica Sedme divizije na vlak kod Kinjačke i borbi između Komareva i Novog Sela96
25.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 4 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oštarije i prodoru neprijateljskih snaga u Oštarije i Generalski Stol97
26.Izvještaj štaba Devete divizije od 4 listopada 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o mjerama koje su preduzete radi sprečavanja neprijateljskog prodora u pravcu Vagnja i Sinja98
27.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 4 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica u Drugoj polovini rujna100
28.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom napada na Ludbreg108
29.Izvještaj Štaba Biokovske NO brigade od 4 listopada 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama od 12 rujna do 1 listopada110
30.Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničke stanice Gornja Stubica i Zlatar-Bistrica115
31.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 listopada 1943 god. o formiranju Devetnaeste sjevernodalmatinske divizije117
32.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa za raspored jedinica i dejstvo na Baniji, Kordunu i Lici120
33.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag, Sušanj i Brušane123
34.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri125
35.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 29 rujna do 4 listopada130
36.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom blokade Ogulina135
37.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ogulina137
38.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Desete divizije o napadu na Ludbreg141
39.Zapovijest Štaba Druge grupe sjevernodalmatinskih bataljona od 5 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja u Biograd144
40.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" u vezi zadatka koji je dobila za dejstvo na pruzi Zagreb - Karlovac149
41.Izvještaj Štaba Treće proleterske krajiške brigade od 6 listopada 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o pokretima i borbama od 1 do 30 rujna150
42.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 6 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Generalski Stol, Gornje Dubrave, Globornički most i Zvečaj155
43.Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV Hrvatske o borbama na području Veljun - Treskavac i Tounj - Zdenac162
44.Naređenje Štaba Desete divizije od 6 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i podjelu zaplijenjenog oružja163
45.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 6 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu na Gromačnik i diverziji na pruzi Beograd - Zagreb167
46.Izvještaj Štaba Prvog brdskog diviziona od 6 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu u toku napada na Ogulin i Oštarije168
47.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije u vezi prodora neprijateljskih snaga u Hrvatsko Primorje171
48.Izvještaj Štaba Desete divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o rezultatima napada na Ludbreg174
49.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Dilju i kod Kutjeva178
50.Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 8 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda za napad na željezničke komunikacije Đurđenovac - Našice - Osijek i Beograd - Zagreb184
51.Prepis naredbe Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 8 listopada 1943 god. o formiranju Osmog korpusa i postavljenju rukovodilaca187
52.Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske od 8 listopada 1943 god. borcima i rukovodiocima u vezi oslobođenja Đulaveca i Cačinaca189
53.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i borbi kod Benkovca192
54.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice, Ludbreg i druga neprijateljska uporišta194
55.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i stanju na Žumberku201
56.Izvještaj Štaba Južnodalmatinske NO brigade od 8 listopada 1943 god. Štabu Četvrte zone o formiranju Brigade i njenim dejstvima204
57.Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 8 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Mariju Bistricu207
58.Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac208
59.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV Jugoslavije od 9 listopada 1943 god. Štabu Prvog diverzantskog bataljona da sa jedinicama Istočne grupe odreda ruši komunikaciju Beograd - Zagreb211
60.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 9 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi u Kukunjevcu212
61.Izvještaj Štaba Devete divizije od 9 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o pokretima neprijatelja prema Sinju i razoružanju seoske milicije u Celebiću i Rujanima214
62.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 9 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u Hrvatskom Primorju i Istri215
63.Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 9 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gašince218
64.Izvještaj Štaba Desete divizije od 10 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg221
65.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 10 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac225
66.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" iz prve polovine listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Stojdragu i Plešivicu231
67.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 10 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama prilikom obezbjeđenja napada na Ludbreg234
68.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 listopada 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dejstvima i rasporedu jedinica i situaciji na području Hrvatske poslije kapitulacije Italije237
69.Prepis naredbe Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 11 listopada 1943 god. o postavljanju komandnog kadra u brigadama250
70.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih tenkova u Josipdol i Skradnik253
71.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 11 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu na gestapovce na cesti Drenje - Mandičevac254
72.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na komunikacijama Zadar - Obrovac, Donji Lapac - Dnopolje i Nebljusi - Donji Lapac257
73.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama NOP odreda "Plavi Jadran" na komunikaciji Zadar - Obrovac261
74.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Baške Oštarije, Takalice, Perušić i Marinu Glavu263
75.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 listopada 1943 god. da se u korpusima i divizijama formiraju čete telefonista273
76.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da podnese detaljan izvještaj o borbama na području Ogulin - Karlovac275
77.Izvještaj Štaba Devete divizije od 13 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Posušje i stanju na području Imotskog277
78.Prijedlog Štaba Devetnaeste divizije od 13 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za postavljenje rukovodećeg kadra u Diviziji i bragadama279
79.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za pokret u Hrvatsko Zagorje281
80.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci283
81.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Zagrebačkom NOP odredu za dejstvo na komunikacijama Zagreb - Novska i Zagreb - Varaždin284
82.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o dejstvima i stanju podređenih jedinica285
83.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku292
84.Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 14 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč294
85.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 14 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu Bilogorskog odreda na vlak na pruzi Kloštar - Bjelovar296
86.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored jedinica i dejstvo298
87.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča i Metka300
88.Izvještaj Štaba Devete NOU divizije od 15 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na prostoriji Studenci - Cista - Lovreč304
89.Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored, dejstvo i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara306
90.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o obezbjeđenju napada na Pakrac309
91.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Brinja312
92.Izvještaj referenta za vezu Štaba Četvrtog korpusa od 16 listopada 1943 god. Sekciji za vezu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu i stanju jedinica veze314
93.Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadima na Oštarije i borbama na području Ogulina318
94.Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu331
95.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 16 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima i stanju podređenih jedinica334
96.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Gornji Lapac - Gračac345
97.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje i prenos ranjenika351
98.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na liniji Ogulin - Modruš352
99.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Izimje, Ceglje, Guče, Zdihovo i Goli Vrh354
100.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za borbu protiv neprijateljskih motorizovanih kolona357
101.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. o formiranju Osmog korpusa NOV Jugoslavije, postavljenju rukovodilaca i promjeni naziva Prvog i Drugog korpusa NOV Hrvatske361
102.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da razruši cestu Ogulin - Jezerane i spriječi prodor neprijatelja na pravcu Ogulin - Jezerane i Ogulin - Josipdol - Plaški364
103.Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 17 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverzije na željezničkim komunikacijama Beograd - Zagreb i Zagreb - Osijek366
104.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 17 listopada 1943 god. o formiranju artiljeriskog diviziona367
105.Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade da pristupi evakuaciji i smještaju ranjenika369
106.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 17 listopada 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica370
107.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 18 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa za raspored i dejstvo jedinica375
108.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 18 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Generalskog Stola377
109.Naredba Štaba Druge operativne zone od 18 listopada 1943 god. o formiranju Komande Žumberačkog područja i Zagorskog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca380
110.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 18 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Posavskog NOP odreda383
111.Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda386
112.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 18 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec388
113.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da utvrde za odbranu Brinjski Klanac391
114.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 19 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade i postavljenju rukovodilaca392
115.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 19 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina394
116.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 19 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Gorskog Kotara397
117.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 19 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo399
118.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina408
119.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o povlačenju neprijateljskih snaga iz Gorskog Kotara414
120.Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 20 listopada 1943 god. Štabu Sedme divizije u vezi uspostavljanja jačeg dodira sa slavonskim jedinicama415
121.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 20 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Šeste divizije od 26 rujna do 8 listopada416
122.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 20 listopada 1943 god. o pohvali podređenih jedinica za pokazanu hrabrost, požrtvovanje i izdržljivost prilikom napada na Pakrac425
123.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Cačince i Pakrac426
124.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda432
125.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 20 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone kod Donjeg Lapca434
126.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu435
127.Izvještaj Štaba Bjelovarskog NOP odreda od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Gudovac - Jelav437
128.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama438
129.Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 21 listopada 1943 god. o upućivanju boraca u sastav Prve proleterske divizije440
130.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Otoku442
131.Izvještaj Štaba Osme divizije od 21 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama od 9 do 20 listopada446
132.Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar455
133.Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko460
134.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 21 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa o borbama podređenih jedinica od 6 do 16 listopada463
135.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o rušenju željezničke komunikacije Nova Gradiška - Nova Kapela-Batrina474
136.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 21 listopada 1943 god. Operativnom štabu za Žumberak o napadu na Goli Vrh i borbi kod sela Rude476
137.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar477
138.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 22 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Majur, Brđane i Blinjski Kut481
139.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 22 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Boraje i Grebaštice484
140.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o odbijanju neprijateljskog napada kod Bilaja488
141.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Ogulin i okolna uporišta489
142.Izvještaj Štaba Osme divizije od 23 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV o borbama na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Prijeboj i Tounj - Košare501
143.Izvještaj Štaba Osme divizije od 23 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o organizaciji veze u toku borbi od 9 do 20 listopada505
144.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 23 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji od 4 do 23 listopada511
145.Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije od 23 listopada 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Sedamnaeste NOU brigade za herojsko držanje prilikom napada na Zlatar530
146.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Istočne grupe NOP odreda od 23 listopada 1943 godine531
147.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 23 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima podređenih jedinica od 10 do 20 listopada532
148.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 23 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u toku neprijateljske ofanzive537
149.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 listopada 1943 god. Glavnom štabu o rezultatima diverzantskih dejstava u Slavoniji od 1 lipnja do 15 listopada540
150.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 listopada 1943 god. Glavnom štabu o izvršenim diverzijama na prugama Beograd - Zagreb i Bjelovar - Kloštar541
151.Naredba Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 24 listopada 1943 god. o formiranju Ličkog NOP odreda, Haubičkog diviziona i postavljenju rukovodilaca542
152.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Bilaja546
153.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 24 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše zaprečavanje i miniranje na cesti Musulinski Potok - Gomirje548
154.Izvještaj Štaba Karlovačkog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV Hrvatske o borbama od 11 do 20 listopada549
155.Izvještaj Štaba Zagorskog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Klanjec i željezničke stanice Ključ i Luka656
156.Izvještaj Štaba Karlovačkog NOP odreda od 24 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama na komunikaciji Karlovac - Sušak i Karlovac - Ozalj562
157.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 25 listopada 1943 god. Štabu Devetnaeste divizije da odabere borce za Prvu proletersku diviziju564
158.Izvještaj Štaba Devete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Posušja i upućivanju Prve NOU brigade na Biokovo565
159.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Muća568
160.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na Smiljanskom Polju, kod Ličkog Novog i Oštre572
161.Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca574
162.Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 25 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gorjane577
163.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru od 6 do 17 listopada580
164.Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 26 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica od 27 rujna do 21 listopada584
165.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 26 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška"594
166.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Gračac i borbama kod Bilaja595
167.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Glina - Petrinja600
168.Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču602
169.Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje606
170.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i uništavanju i miniranju cesta608
171.Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 27 listopada 1943 god. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da uništi komunikaciju Banova Jaruga - Pakrac610
172.Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 27 listopada 1943 god. o reorganizaciji i popuni Dvanaeste divizije i stavljanju Dvanaeste NOU i Omladinske brigade "Joža Vlahović" pod neposrednu komandu Korpusa611
173.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 6 do 27 listopada612
174.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Modruš - Josipdol615
175.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Modruša i Josipdola618
176.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju čete od bivših pripadnika talijanske vojske620
177.Pismo Štaba Druge operativne zone od 28 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o postignutim uspjesima u Hrvatskom Zagorju621
178.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa da prouči greške i propuste koji su se ispoljili u operacijama nekih jedinica622
179.Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 29 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverziju na pruzi Nova Gradiška - Vinkovci629
180.Pregled Štaba Sedme udarne divizije od 29 listopada 1943 god. o stanju odjeće i obuće u podređenim jedinicama630
181.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 29 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća632
182.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 29 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama u toku neprijateljskog prodora u Žumberak634
183.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 30 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Majur, Brđane i Blinjski Kut639
184.Pismo Štaba Druge operativne zone od 30 listopada 1943 god. načelniku Štaba zone o upućivanju boraca za Prvu proletersku diviziju, sređivanju stanja u Moslavini i odlasku Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" sa Žumberka644
185.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 30 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima podređenih jedinica od 20 do 30 listopada646
186.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak653
187.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 30 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 27 listopada654
188.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 30 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o izvršenim diverzijama od 2 do 24 listopada657
189.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31 listopada 1943 god. o proglašenju NO brigade "Braće Radića" udarnom658
190.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać - Gračac660
191.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća i rasporedu jedinica668
192.Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin670
193.Izvještaj Štaba NO brigade "Braće Radića" od 31 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama u Hrvatskom Zagorju od 20 do 28 listopada680
194.Izvještaj Štaba Drugog diverzantskog bataljona iz listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama od 30 kolovoza do 25 rujna682
II - Ustaško-domobranski dokumenti
195.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 listopada 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Stojdragu, Kutjevo, D. Stative i Oštarije689
196.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Osme divizije na Oštarije i dijelova Trinaeste i Šeste NO divizije na komunikaciju Karlobag - Gospić693
197.Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Bilogorskog NOP odreda na željezničku prugu kod Virja692
198.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj698
199.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 listopada 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Cačinaca, Ogulina i Perušića702
200.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 4 listopada 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Plešivicu i Karlovačkog NOP odreda na most u D. Stativama705
201.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 listopada 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Ogulina, Karlobaga, Gospića i Perušića707
202.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 5 listopada 1943 god. o napadu Karlovačkog NOP odreda na most u D. Stativama i borbi kod s. Belaj711
203.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca712
204.Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 6 listopada 1943 god. o stanju i borbama na području Karlobaga i Gospića716
205.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 listopada 1943 god. o borbama jedinica Šeste i Trinaeste NO divizije oko Gospića i borbama na području Zadra i Splita721
206.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu i predaji domobrana iz Otoke725
207.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 listopada 1943 god. o napadima, dijelova Šeste NO divizije na Gospić i dislokaciji jedinica Dvanaeste NO divizije728
208.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i prodoru njemačkih jedinica u Gospić731
209.Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica od 10 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu734
210.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Ogulina i Gospića735
211.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvadesete NO divizije na Pakrac i Brodske NO brigade na Gašince737
212.Izvještaj Velike župe Bilo Gora od 12 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na rudnik uglja "Mirna" u Glogovcu740
213.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Daruvara i Ogulina741
214.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NO divizije na Pakrac i borbama kod Bilaja, Posušja i s. Rakitno744
215.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog748
216.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 15 listopada 1943 god. o borbi dijelova Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" na području Samobora751
217.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 listopada 1943 god. o stanju sjeverno od r. Save i na području Šibenika i Imotskog752
218.Izvještaj Kotarske oblasti u Pakracu od 16 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Pakrac756
219.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade "Braće Radića" na Ivanec i Lepoglavu760
220.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 listopada 1943 god. o borbama kod Lepoglave, Ogulina i na području Sinja763
221.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 listopada 1943 god. o borbama na području Zagorja i Jastrebarskog i napadu Brodske NO brigade na PA bateriju u Brodu765
222.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Karlovac od 19 listopada 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Zdihovo i Jastrebarsko770
223.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Knina, Omiša i Imotskog771
224.Izvještaj Kotarske oblasti u Bjelovaru od 20 listopada 1943 god. o napadu Bilogorskog NOP odreda na Gudovac i Jelavu773
225.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade "Braće Radića" na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina775
226.Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Slavonski Brod od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Gromačnik777
227.Izvještaj oružničke postaje Sibinj od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Sibinj779
228.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 listopada 1943 god. o napadu Brodske NO brigade na Gromačnik i stanju na području Karlovca, Knina i Sinja783
229.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Zlatar i stanju na području Zadar - Knin - Imotski786
230.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 listopada 1943 god. o borbi kod Zlatara, Gudovca, Broda, Gospića i Posušja788
231.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca792
232.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca796
233.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca799
234.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Gospića, Zadra i Petrinje802
235.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Siska i diverzijama na prugama Zagreb - Sisak i Zagreb - Varaždin804
236.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 listopada 1943 god. o stanju na području Siska, Križevaca i napadu Jedanaeste dalmatinske NO brigade na Slivno806
237.Izvještaj Kotarske oblasti Split od 30 listopada 1943 god. o dejstvu Mosorskog NOP odreda na području Omiša810
238.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 listopada 1943 god. o napadu Osječkog NOP odreda na Gašince i borbama Dvadeset šeste dalmatinske divizije sa Nijemcima na poluotoku Pelješcu812
Registar*
BIBLIOTEKA