ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 2 - studeni-prosinac 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naredba br. 5 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 2 studenog 1941 god. o mobilizaciji sposobnog ljudstva za vojsku7
2.Izvještaj sekretara Kotarskog komiteta KPH Veljun od 2 studenog 1941 god. o radu partijske organizacije i stanju u odredu Skrad8
3.Izvještaj Ljubovskog odreda od 3 studenog 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Kotar Korenicu o dolasku grupe Talijana i ustaša u Podlapac9
4.Naredba br. 2 komande Drugog bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 4 studenog 1941 god. o radu i redu u bataljonu10
5.Naredba br. 6 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 5 studenog 1941 god. o zabrani pregovaranja s neprijateljskim predstavnicima11
6.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPH od 10 studenog 1941 god. sekretaru Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH o akcijama i situaciji u Splitu i okolici13
7.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od studenoga 1941 god. komandi Drugog bataljona za izvršenje akcija na putevima i produženje oktobarskog takmičenja17
8.Uputstvo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 12 studenog 1941 god. za rad partijskih organizacija i njihovih sekretara17
9.Direktiva Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije21
10.Otvoreno pismo Centralnog komiteta KPH od 16 studenog 1941 god. članovima Partije u Dalmaciji povodom neuspjeha partizanskih odreda i nezdravih pojava u partijskim redovima24
11.Naredba br. 7 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 16 studenog 1941 godine27
12.Naredba br. 1 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. o imenovanju Glavnog štaba i održavanju veza s potčinjenim jedinicama28
13.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941. god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za bolje organiziranja veza sa Glavnim štabom i dostavljanje kancelarijskog materijala32
14.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. komandi Primorsko-goranskog NOP odreda za organizaciju veza33
15.Prijedlog Glavnog štaba Hrvatske od 17 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Kocduna i Banije za organizaciju međusobnih veza34
16.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 17 studenog 1941 god. potčinjenim komandantima i komandirima za rad i organizaciono učvršćenje jedinica35
17.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 studenog 1941 god. komandantu Drugog bataljona za strogu pripravnost jedinica37
18.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 studenog 1941 god. o akciji partizana u Karlovcu38
19.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji42
20.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 23 studenog 1941 god. komandantima bataljona za čuvanje službenih dokumenata i postupak sa zarobljenim i uhapšenim licima48
21.Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 25 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o borbama i akcijama partizana Hrvatske u listopadu i studenom 1941 godine49
22.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1 do 15 studenog i akcijama u Splitu54
23.Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih partizana u drugoj polovici studenog 1941 godine58
24.Izvještaj političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama prema izvještajima na konferenciji štabova bataljona60
25.Članak Edvarda Kardelja od konca studenog 1941 god. o opredjeljivanju hrvatskih masa za NOP63
26.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za hitno prebacivanje pošte i dostavljanje kopija važnijih dokumenata64
27.Pohvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske za izvršenu akciju u Karlovcu i naredba Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o organizaciji vojno-stručnih kurseva i izradi operativnih planova65
28.Pismo političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o zaključcima druge konferencije štabova bataljona i zadaćama političkih komesara66
29.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju i radu odreda60
30.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. za provođenje zaključaka druge konferencije štabova bataljona70
31.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije koncem studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u toku mjeseca studenog72
32.Uputstvo Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH koncem studenog 1941 god. partijskim i vojnim rukovodstvima za vođenje i razvijanje Narodnooslobodilačke borbe80
33.Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda o stanju bataljona i izvršenim akcijama tokom studenog 1941 godine84
34.Obavještenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izdaji Draže Mihailovića i potrebi pojačanja budnosti86
35.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku od 1 prosinca 1941 god: komandantu ličke grupe NOP odreda za bolje organizovanje veza i ispravljanje grešaka u pitanju narodnooslobodilačkih odbora89
36.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije91
37.Pohvala Komande NOP odreda Korduna i Banije od 2 prosinca 1941 god. pojedinim borcima i jedinicama za isticanje i uspjeh u borbi tokom oktobarskog natjecanja93
38.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 3 prosinca 1941 god. komandi Drugog bataljona za rušenje puta Vojnić - Krstinja97
39.Odlomci iz dnevnika političkog delegata partizanskog odreda "Matija Gubec" o akcijama i borbama odreda u listopadu, studenom i prosincu 1941 godine98
40.Uputstvo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 prosinca 1941 god. štabu Prvog bataljona za rad boraca i rukovodilaca104
41.Pismo Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko Primorje od 5 prosinca 1941 god. o zadacima partizanske čete u Ledenicama107
42.Okružnica br. 4 Centralnog komiteta KPH od 6 prosinca 1941 godine109
43.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj116
44.Izvještaj br. 1 Štaba NOP odreda za Hrvatsko Primorje i Gorski Kotar od 6 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o stanju i akcijama bataljona117
45.Izvještaj komande Drugog bataljona komandantu NOP odreda Korduna i Banije o izvršenim akcijama od 1 do 7 prosinca 1941 godine128
46.Izvještaj komande Trećeg bataljona od 7 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije o izvršenim akcijama krajem studenog i početkom prosinca130
47.Brojno stanje jedinica Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 7 prosinca 1941 godine132
48.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije o borbama od 30 studenog do 8 prosinca 1941 godine135
49.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9 prosinca 1941 god. za dolazak na konferenciju vojnih predstavnika Like i Korduna138
50.Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH prvom polovicom prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama u sjevernoj Hrvatskoj139
51.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 10 prosinca 1941 god. komandi Drugog bataljona za organiziranje jurišnih desetina i plan akcija za Drugi bataljon141
52.Pismo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 11 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje142
53.Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 prosinca 1941 god. komandi Drežničke čete o ovlašćenju delegate Glavnog štaba za rješavanje pitanja ishrane i organizacije veza145
54.Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 prosinca 1941 god. Operativnom partijskom rukovodstvu CK KPH o savjetovanju vojnih predstavnika Like i Korduna, formiranju partizanskog odreda i Okružnog komiteta KPH za Baniju146
55.Brojno stanje NOP odreda Hrvatske od 13 prosinca 1941 godine147
56.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih, kordunaških i banijskih partizana od 1 do 8 prosinca 1941 godine148
57.Pismo političkog komesara Drugog bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 14 prosinca 1941 god. političkim komesarima četa i vodova u vezi sa zaključcima prve konferencije političkih rukovodilaca u bataljonu150
58.Pravilnik o organizaciji i radu narodnooslobodilačkih odbora u kotaru Kirinsko-sjeničarskom od 14 prosinca 1941 godine152
59.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji iznijetoj na savjetovanju sa predstavnicima štabova odreda157
60.Naredba br. 2 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. o imenovanju novog političkog komesara Glavnog štaba i dostavljanju izvještaja166
61.Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj168
62.Izvještaj delegata Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Brinje171
63.Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i problemima odreda178
64.Pismo komande Drugog bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 15 prosinca 1941 god. o zadacima političkih komesara u vezi jesenje sjetve i razmatranja borbenog raspoloženja po odredima i selima179
65.Izvještaj štaba Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 15 prosinca 1941 god. komandantu odreda o izvedenim akcijama u prvoj polovici prosinca180
66.Brojno stanje jedinica Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije polovicom prosinca 1941 godine182
67.Proglas Mjesnog komiteta KPH Osijek sredinom prosinca 1941 godine183
68.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 prosinca 1941 god. komandantu Primorsko-goranskog odreda za bolju organizaciju štabova186
69.Izvještaj br. 2 štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju jedinica187
70.Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji na području odreda192
71.Pismo političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 prosinca 1941 god. političkim komesarima bataljona o provođenju sabirne akcije za partizanske jedinice i bolnice195
72.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o situaciji u okrugu i radu partijske organizacije196
73.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 prosinca 1941 god. o saradnji i dužnostima političkih komesara, komandanata i komandira199
74.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 prosinca 1941 god. za rad operativnih oficira bataljona202
75.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 prosinca 1941 god. o nastupnom maršu i osiguranju204
76.Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku koncem prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju partizanskih jedinica po kotarevima i izvedenim akcijama od 11 studenog do 17 prosinca206
77.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o rezultatima rada u prvim mjesecima borbe i uzrocima neuspjeha prvih partizanskih odreda212
78.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju partizanskih odreda i političkoj situaciji u Dalmaciji218
79.Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda225
80.Proglas Mjesnog komiteta KPH Zagreb od 20 prosinca 1941 .god. stanovništvu Zagreba232
81.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 20 prosinca 1941 god. za izvođenje vojne obuke četa i pojačanje aktivnosti uoči nove godine238
82.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju od 20 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o situaciji na terenu i radu partijske organizacije241
83.Izvještaj komande Trećeg bataljona od 21 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije o izvedenim akcijama245
84.Brojno stanje Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije od 21 prosinca 1941 godine246
85.Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 23 prosinca 1941 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o reorganizaciji jedinica i pripremama za čišćenje terena od okupatora i izdajnika247
86.Izvještaj komandira odreda "Sloga" koncem prosinca 1941 god. o akciji u Prečcu245
87.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Baniju o potrebi mladih i sposobnih rukovodilaca za oficire štaba249
88.Naredba br. 3 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. o potrebi stalnosti rukovodećeg kadra, uvođenju službenog pozdrava i organizaciji prebacivanja pošte250
89.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za redovno dostavljanje izvještaja i organiziranje diverzantskih grupa252
90.Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uslovima za borbu i potrebama odreda253
91.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama kod Vojnića, Veljura i Perjasice251
92.Izvještaj komande Drugog bataljona od 24 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije o brojnom stanju ljudstva, naoružanju i opremi258
93.Pismo Glavnog štaba NOP odredi Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. o slabostima u radu političkih komesara259
94.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. za organizaciju obavještajne službe263
95.Poziv Komande NOP odreda Korduna i Banije od 25 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP odreda za Liku na jednomjesečno borbeno takmičenje266
96.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 25 prosinca 1941 god. komandi Drugog bataljona za opsjedanje Veljuna i Perjasice266
97.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. o radu i zadacima operativnih oficira267
98.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. štabovima partizanskih odreda za prilagođavanje akcija i rada zimskom vremenu i uslovima271
99.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o operativnom planu i zadacima partizanskih odreda Korduna, Banije i Like272
100.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH274
101.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP cdreda za Liku za raspored upućenih drugova i dostavljanje izvještaja277
102.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. štabu Primorsko-goranskog odreda za bolje održavanje veza i dostavljanje izvještaja278
103.Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH279
104.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u Kninskom i Drniškom kraju285
105.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica grupe NOP odreda za Liku od 27 prosinca 1941 godine289
106.Naredba br. 11 Komande NOP odreda Korduna i Banije koncem prosinca 1941 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Prvog i Četvrtog bataljona290
107.Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 28 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o pripremama za čišćenje terena i akcijama bataljona "Ognjen Priča"293
108.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 prosinca 1941 god. komandi Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije za upućivanje dva stražara i političkog komesara u Glavni štab295
109.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 prosinca 1941 god. o popuni jedinica novim ljudstvom, načinu vođenja borbe i održavanju veza296
110.Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 prosinca 1941 god. na izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca299
111.Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 29 prosinca 1941 god. o borbi protiv Talijana u Bjelom Polju300
112.Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 prosinca 1941 god. štabovima odreda o pripremanju potrebnih podataka za referiranje na savjetovanju u Glavnom štabu301
113.Operativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona303
114.Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Hrvatskom Primorju307
115.Informativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i aktivnosti neprijateljskih posada u Gorskom Kotaru i Primorju309
116.Saopćenje partizanske izvještajne službe kotara Korenica od 30 prosinca 1941 god. o opkoljavanju neprijatelja u Korenici313
117.Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o akcijama odreda314
118.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda317
119.Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu319
120.Uputstvo Centralnog komiteta KPH od 31 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac za rad komiteta i partijskih organizacija321
121.Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu324
122.Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama u drugoj polovici prosinca i namjerama komande327
II - Talijanski i ustaško-domobranski dokumenti
123.Izvještaj operacijskog odjeljenja Petog armijskog korpusa od 4 studenog 1941 god. o akcijama protiv partizana u Gorskom Kotaru333
124.Raspored i brojno stanje talijanskih jedinica u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju koncem 1941 godine334
125.Izvještaj komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku o političkoj situaciji i atentatima na talijanska vojna lica u vremenu od 27 listopada do 5 studenog 1941 godine340
126.Izvještaj političkog istražnog odjeljenja 107 legije od 12 studenog 1941 god. o sukobu talijanske patrole sa naoružanim licima u Splitu343
127.Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 13 studenog 1941 god. o diverziji partizana na željezničkoj pruzi kod Okučana342
128.Uputstvo zapovjedništva Treće pješačke pukovnije od 15 studenog 1941 god. za preduzimanje mjera predostrožnosti kod seoskih straža i posada zbog iznenadnih napada partizana344
129.Izvještaj kotarske oblasti Kraljevica od 18 studenog 1941 god. o borbi Talijana protiv partizana kod Hreljina346
130.Izvještaj o političkoj situaciji i akcijama komunista u Zadarskom i Šibenskom kotaru u vremenu od 1 srpnja do 20 studenog 1941 godine349
131.Naređenje vojskovođe od 22 studenog 1941 god. za postupak na terenu prilikom izvođenja akcija protiv partizana353
132.Izvještaj komande granične straže od 24 studenog 1941 god. o akciji čišćenja terena od partizana u okolici Sušaka355
133.Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941 god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici357
134.Izvještaj zapovjedništva Prve pješačke divizije od 2 prosinca 1941 god. o prepadu partizana na općinsku zgradu Podravski Novi Grad364
135.Izvještaj glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 prosinca 1941 god. o napadu partizana na domobransku stražu u Bačugi367
136.Izvještaj oružničke postaje Pisarovina od 8 prosinca 1941 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Pisarovina363
137.Izvještaj oružničkog krila u Ogulinu od 9 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj369
138.Izvještaj Pomorsko-redarstvenog odjela hrvatske mornarice od 10 prosinca 1941 god. o postupcima Talijana prema narodu i ustašama u Hrvatskom Primorju370
139.Izvještaj Prvog domobranskog zbora od 12 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Kordunu376
140.Izvještaj glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 12 prosinca 1941 god. o teškom moralno-političkom stanju u domobranskim pukovnijama377
141.Izvještaj kotarske oblasti u Podravskoj Slatini od 13 prosinca 1941 god. o napadu partizana na Slat. Drenovac385
142.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku od 14 prosinca 1941 god. o akcijama partizana na pruzi Petrinja - Glina389
143.Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 15 prosinca 1941 god. o napadu partizana na talijansku stražaru u Latinu391
144.Uputstvo zapovjedništva Druge pješačke pukovnije u Zagrebu od 16 prosinca 1941 god. za borbu protiv partizana392
145.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva u Zagrebu od 18 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Bjelovara i Veljuna407
146.Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Ogulinu od 19 prosinca 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Fužine - Lokve409
147.Izvještaj kotarske oblasti Novi od 19 prosinca 1941 god. o napadu partizana na talijanski vojni odred u Brezama410
148.Telefonski izvještaj od 22 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Vojnića414
149.Telefonski izvještaj velikog župana u Omišu od 22 prosinca 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj415
150.Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 23 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana kod Jasenka416
151.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Lasinja od 24 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Lasinje418
152.Izvještaj stožera Treće pješačke pukovnije od 26 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u okolici Vojnića419
153.Zapisnik o saslušanju Karla Martina od 29 studenog 1941 god. o borbama ustaša protiv partizana na planini Psunj421
154.Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec prosinac 1941 god. o političkoj situaciji i akcijama komunista426
155.Izvještaj velike župe Livac - Zapolje - Nova Gradiška o akcijama partizana u Slavoniji u vremenu od 6 kolovoza do 31 prosinca 1941 godine433
156.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku o borbama i akcijama izvršenim od 6 do 31 prosinca 1941 godine441
Registar449
BIBLIOTEKA