ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 19 - rujan 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 rujna 1943 god. o formiranju Istočne i Zapadne Grupe NOP odreda i postavljenju rukovodilaca7
2.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 1 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikaciji Boričevac - Mazin - Bruvno8
3.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 2 ruina 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama u srpnju i kolovozu11
4.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 2 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Suleševica - Kulen Vakuf i Mazin - Bruvno - Gračac21
5.Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču28
6.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. Štabu Desete divizije za pokret i dejstva u Moslavini, Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju30
7.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospića od 18 do 23 kolovoza36
8.Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo protiv neprijatelja na komunikacijama Bihać - Lapac - Mazin i Gospić - Gračac41
9.Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje45
10.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 3 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Perušića i o drugim akcijama48
11.Naredba Štaba Druge operativne zone od 4 rujna 1943 god. o formiraniu Drugp NO brigade i postavljanju rukovodilaca54
12.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikaciji Gornji Lapac - Mazin - Bruvno56
13.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu neprijatelju na cesti Kostajnica - Divuša58
14.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 4 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele60
15.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 4 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Trnave65
16.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i za sprečavanje neprijateljskog prodora između komunikacija Lapac - Mazin - Bruvno - Gračac i Lapac - Srb - Otrić66
17.Direktiva Štaba Druge operativne zone od 5 rujna 1943 god. političkim komesarima o spremanju hrane za zimu68
18.Pismo Štaba Druge operativne zone od 5 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku Desete divizije u Moslavinu70
19.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kozibroda i Draškovca71
20.Direktiva Štaba Druge operativne zone od 6 rujna 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo u Hrvatskom Zagorju73
21.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da sprečavaju prodor njemačkih snaga u Dalmaciju75
22.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 8 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Dragalić80
23.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 8 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zrin85
24.Zapovijest Operativnog štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar" i Žumberačkog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. za napad na Gorenju Vas i Novo Selo89
25.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu92
26.Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda96
27.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 9 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Drenovači i na komunikacijama Bihać - Vrtoče i Kulen Vakuf - Gornji Lapac98
28.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o osiguranju napada na Dragalić i o diverziji na komunikaciji Okučani - Rajić104
29.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbi kod Svibovca107
30.Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju109
31.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10 rujna 1943 god. Štabu Kninskog sektora za dejstvo i za iskorišćavanje situacije nastale poslije kapitulacije Italije111
32.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 10 rujna 1943 god. podređenim jedinicama o nekim iskustvima iz ranijih borbi115
33.Obavještenje Štaba Druge operativne zone od 10 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku Desete divizije u Moslavinu i o stanju ranjenika na Kalniku121
34.Uputstvo Štaba Druge operativne zone od 10 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" za dejstvo u vezi s kapitulacijom Italije124
35.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 10 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Suješevici125
36.Izvještaj Štaba Karlovačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o razoružanju neprijateljskih posada u Zvečaju, Belavićima, Bubnjarcima, Jurjevskom Brodu i Kamanju127
37.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Trnjani - Vranovci131
38.Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. o diverzijama na komunikaciji Zagreb - Beograd vršenim od 18 lipnja do 2 rujna132
39.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da ubrza evakuaciju ratnog materijala iz primorskih gradova i zatvori pravac Ogulin - Jasenak134
40.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga prema Ogulinu136
41.Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Hercegovac137
42.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 11 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Dragane, diverziji na pruzi Rajić - Nova Gradiška i borbi kod Sagovine141
43.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 11 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornju Vas i Novo Selo146
44.Zapovijest Operativnog štaba Druge NO brigade operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 11 rujna 1943 god. za rušenje komunikacije Koprivnica - Križevci i napad na rudnik Glogovac150
45.Depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju jadranske obale od Novog do Sušaka i o zaplijenjenom ratnom materijalu151
46.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. šefu Glavne intendanture u vezi evakuacije zaplijenjenog ratnog materijala152
47.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Staro Petrovo Selo, Vrbovu i Bili Brig155
48.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 12 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Zrinj160
49.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 12 rujna 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hercegovac163
50.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju na području Ogulina i u Dalmaciji167
51.Naređenje Štaba Druge operativne zone cd 13 rujna 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda da uputi borce za Prvu proletersku diviziju168
52.Pismo Štaba Druge operativne zone od 13 rujna 1943 god. vršiocu dužnosti načelnika Štaba zone o napadu na Hercegovac i formiranju novih jedinica170
53.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 13 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivansku173
54.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 13 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Splita i razoružanju talijanskih jedinica176
55.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Staro Petrovo Selo, Vrbovu i Bili Brig179
56.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak u Perkovcima i drugim dejstvima182
57.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije da napada neprijateljske transporte i ruši komunikacije Bihać - Gornji Lapac - Gračac184
58.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Grupe primorsko-goranskih NOP odreda za evakuaciju trofejnog materijala i za razmještaj i dejstvo jedinica188
59.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga u Hrvatsko Primorje191
60.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa da Cazinski NOP odred stavi pod svoju komandu194
61.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o značaju formiranja odreda, njegovoj ulozi i zadacima195
62.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Široke Kule196
63.Izvještaj Štaba Devete divizije od 14 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbi kod Klisa198
64.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 14 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području sjeverne Dalmacije200
65.Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac203
66.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama205
67.Depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijateljskih snaga u Rijeku, razbijanju četnika kod Gomirja i borbama na području Ogulina209
68.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavncg štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Glavnom štabu o izvršenim diverzijama na komunikaciji Ogulin - Sušak210
69.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za pokret i razmještaj na prostoriji Splita211
70.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za pokret i razmještaj na području Aržano213
71.Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljske transporte na komunikaciji Bihać - Gornji Lapac - Gračac215
72.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 15 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Staro Petrovo Selo, Vrbovu, Zapolje i Bili Brig220
73.Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 rujna 1943 god. komandantu Bjelovarskog NOP odreda o formiranju i zadacima odreda223
74.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju225
75.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cesti Kulen Vakuf - Gornji Lapac228
76.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb230
77.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 15 rujna 1943 godine233
78.Izvještaj Operativnog štaba Druge NO brigade i Kalničkog NOP odreda od 15 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 9 do 15 rujna233
79.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 16 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikacije Kostajnica - Dvor i Kostajnica - Sunja238
80.Naređenje Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi formiranja novih jedinica i njihovom brojnom stanju240
81.Dokumenat od 16 rujna 1943 god. o formalnoj predaji cijelokupnog naoružanja divizije "Bergamo" jedinicama NOV i PO Jugoslavije242
82.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba o formiranju novih i popuni postojećih jedinica na području Gorskog Kotara, Hrvatskog " Primorja i Istre245
83.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o evakuaciji, naoružanju i zbrinjavanju interniraca sa otoka Raba249
84.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. Štabu Kninskog sektora da formira nove brigade i dejstvuje na području sjeverne Dalmacije251
85.Naređenje Štaba Devete NOU divizije od 17 rujna 1943 god. načelniku Štaba divizije da artiljerijskom vatrom tuče neprijateljske položaje u Klisu254
86.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Đulavec257
87.Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 17 rujna 1943 god. Štabu zone o pregovorima sa domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof262
88.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 17 rujna 1943 god. Štabu Četvrte (Krajiške) NOU divizije da je divizija, u cilju izvođenja zajedničkih operacija u Dalmaciji, stavljena pod komandu Prve proleterske divizije265
89.Direktiva Štaba Kninskog sektora od 17 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo268
90.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o razbijanju četnika na području Drežnice i o drugim akcijama270
91.Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Donji Kosinj i o drugim akcijama274
92.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac278
93.Izvještaj Štaba Šibensko-trogirskog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o razoružanju talijanskih posada u Movaru, Rogoznici, Zečevu i Primoštenu280
94.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi kod Zvečanja i o stanju na području Sinja284
95.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da dejstvuje na pravcu Imotski i pripremi napad na Omiš287
96.Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske divizije od 18 rujna 1943 god. komandantu divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Sinj289
97.Izvještaj Štaba Devete divizije od 18 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama u Dicmu i napadu na Klis292
98.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 18 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Đulavec296
99.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda od 18 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja kod Bujavice i Smrtića300
100.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 19 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da dio novomobilisanog ljudstva uputi u sastav Šeste divizije303
101.Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 rujna 1943 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda za raspored jedinica i dejstvo na području Karlovca305
102.Naredba Štaba Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19 rujna 1943 god. o formiranju komande artiljerije tenkovskog bataljona i Štaba obalske komande307
103.Naređenje Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za napad na Sinj310
104.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabovima brigada Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj313
105.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 19 rujna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa NOV Jugoslavije o pokretu u Dalmaciji316
106.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 20 do 31 kolovoza317
107.Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 rujna 1943 god. Stubu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 1 do 15 rujna322
108.Izvještaj Štaba Desete divizije od 19 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku u Moslavinu i o napadu na Hercegovac i Ivansku332
109.Zapovijest Štaba Četvrte operativne zone od 20 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj339
110.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 20 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 26 kolovoza do 20 rujna345
111.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 20 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji362
112.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 20 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Eilaj368
113.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 20 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama od 6 do 20 rujna371
114.Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 20 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama od 4 do 15 rujna374
115.Dopuna zapovijesti Štaba Četvrte operativne zone od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj378
116.Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 21 rujna 1943 god. komandantu divizije o pripremama za napad na Dicmo i Sinj380
117.Pismo Štaba Četvrte NOU divizije Drugog bosanskog korpusa NOV 1 PO Jugoslavije od 21 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o dolasku Četvrte divizije u Cetinsku dolinu382
118.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored u vezi s napadom na Sinj383
119.Izvještaj Načelnika Štaba Druge operativne zone od 21 rujna 1943 god. Štabu Zone o stanju u jedinicama i o prelasku domobranske satnije iz Varaždina na stranu NOV385
120.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag387
121.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec389
122.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar" od 21 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatščanskog NOP odreda393
123.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 22 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Kordunaškog i Plašćanskog NOP odreda398
124.Naređenje Četvrte operativne zone od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj i sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Split400
125.Pismo Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije u vezi s napadom na Sinj i prodorom Nijemaca na pravcu Imotski - Sinj - Split403
126.Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. komandantu divizije o borbama kod Dicma i pripremama za napad na Sinj405
127.Izvještaj Štaba Prve proletrske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Dicmo i raspored jedinica za napad na Sinj409
128.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 22 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec i o drugim akcijama411
129.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za odlazak na Dilj416
130.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 22 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele418
131.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na most kod Trošmarije421
132.Izvještaj Štaba istočne Grupe NOP odreda od 22 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama od 10 do 21 rujna423
133.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. Štabu Kninskog sektora za dejstvo na liniji Zadar - Benkovac - Bribirske Mostine - Kistanje - Skradin430
134.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 23 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama jedinica Osme divizije433
135.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" da onesposobi za saobraćaj železničku prugu - Zagreb - Karlovac439
136.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. o stavljanju čete "Ernest Telman" pod komandu Daruvarskog NOP odreda440
137.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 23 rujna 1943 god. Štabu Četvrte (krajiške) divizije za raspored jedinica u vezi s prodorom neprijateljskih snaga na pravcu Imotski - Split441
138.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 23 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Sinj443
139.Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 23 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo445
140.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 23 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag447
141.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 23 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Bruvno - Derin Gaj448
142.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko primorje i Istru i Tonkovskog bataljona i Autobataljona Glavnog štaba449
143.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 24 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske udarne divizije o posjedanju ceste Vrlika - Sinj i Sinj - Muć452
144.Naređenje Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 24 rujna 1943 god. Štabu Četvrte (krajiške) NOU divizije da zatvori pravac Sinj - Muć i Sinj - Hrvače453
145.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 24 rujna 1913 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o pokretu neprijateljskih snaga na pravcu Vrlika - Sinj i Obrovac - Han454
146.Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Prve i Druge istarske NO brigade i Prvog i Drugog NOP odreda i postavljenja rukovodilaca455
147.Naređenje Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo458
148.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Moslavačke NO brigade i Zagrebačkog i Bjelovarskog NOP odreda461
149.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 24 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o borbama na liniji Lovreč - Cista i Aržano - Buško Blato465
150.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju neprijatelja na cesti Bihać - Donji Lapac467
151.Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta473
152.Zapovijest za vezu Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta479
153.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije od 25 rujna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da pronađe, pripremi i obezbijedi prelaz preko Cetine481
154.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 25 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o boibi na cesti Vrlika - Hrvače i rasporedu jedinica482
155.Pregled stanja odjeće i obuće Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 godine484
156.Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 25 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak kod sela Kinjačke486
157.Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama od 15 do 23 rujna487
158.Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na otok Lošinj491
159.Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju u Istri, formiranju jedinica i njihovom rasporedu i dejstvu494
160.Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama jedinica i naroda protiv Nijemaca u Istri498
161.Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Varaždinske Toplice502
162.Pregled diverzantskih akcija Drugog diverzantskog bataljona Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 godine505
163.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 rujna 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da zatvori pravac Hrvače - Zelovo508
164.Izvještaj Štaba Četvrte NOU diviziie od 26 ruina 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na području Hrvače - Zelovo509
165.Izvještaj Štaba Osme divizije od 26 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Generalski Stol511
166.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin512
167.Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 27 rujna 1943 god. za napad na Generalski Stol i Zvečaj i zatvaranje pravaca Ogulin - Karlovac521
168.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 27 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da upute ljudstvo i oružje za formiranje Brodske NO brigade527
169.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 27 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama i stanju u sjevernoj Dalmaciji528
170.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o spriječavanju neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Sinj - Split532
171.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na Suleševici534
172.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cenkova, Sibokovca i Darkovca586
173.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Vrbovec i Đurđišće538
174.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 27 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama od 11 do 27 rujna540
175.Izvještaj Štaba Druge grupe sjevernodalmatinskih bataljona od 27 rujna 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o razoružanju talijanskog garnizona u Zemuniku541
176.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 rujna 1943 god. Štabu Cehoslovačkog bataljona "Jan Žiška" u vezi formiranja Čehoslovačke NO Brigade i postavljenju rukovodilaca544
177.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 rujna 1943 god. o stavljanju bataljona "Petefi Šandor" pod komandu Štaba istočne Grupe NOP odreda546
178.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 28 rujna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima divizije u Dalmaciji547
179.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću jedinica Mornarice u napadu na Lošinj549
180.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u sjevernoj Dalmaciji553
181.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 28 rujna 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda da postavi zasjedu prema Ludbregu i Rasinji556
182.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dejstvima Desete divizije u Moslavini, izvršenim akcijama i razvoju NOB u Slavoniji557
183.Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 29 rujna 1913 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o borbama i stanju u dolini rijeke Cetine562
184.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 29 rujna 1943 god. Štabu Devete dalmatinske udarne divizije da izvrši pokret na prostoriju Vrdovo - Vaganj radi zatvaranja pravca Sinj - Livno564
185.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o situaciji na području Hrvatske, vjerovatnim namjerama neprijatelja i zadacima naših jedinica565
186.Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 rujna 1943 god. o formiranju Brodske NO brigade i postavljenju rukovodilaca571
187.Akcije NOP odreda Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 10 do 30 rujna 1943 godine573
188.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 30 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Takalice, Baške Oštarije, Perušić i Marinu Glavu578
189.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 30 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Čačince582
190.Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zaplijeni broda "Istra"586
191.Izvještaj Štaba Prve proleterske brigade od 30 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije o borbama od 22 do 28 rujna589
192.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 30 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga na Žumberak591
193.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade krajem rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na četnike kod Metka594
II - Ustaško-domobranski dokumenti
194.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 rujna 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području sjeverno i južno od rijeke Save i Kupe597
195.Izvještaj talijanskog poručnika Bisiacco od 1 rujna 1943 god. Komandi talijanskog Petog armijskog korpusa o gubicima jedinica NOV i PO Hrvatske prilikom borbi na području Pazarište - Klanac 29 rujna 1943 godine600
196.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 rujna 1943 god. o dejstvima i pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od rijeke Save i Kupe i gubicima u borbi kod s. Klanac601
197.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 rujna 1943 god. o napadu dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP Odreda na talijansku jedinicu na putu Obrovac - Zegar604
198.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu606
199.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 rujna 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda na tvornicu "Danica" i uporište Čazmu609
200.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP odreda sa Talijanima na putu Obrovac - Zegar612
201.Izvještaj Komande talijanskog osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi sa dijelovima sjeverno-dalmatinskog NOP odreda kod Bogatnika614
202.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o dejstvu dijelova divizije "Macerata"616
203.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 rujna 1943 god. o borbi kod Čazme i zvjerstvima četnika u selima Stari i Novi Lazi i selu Dobra618
204.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 6 rujna 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Novoselec i Križ620
205.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 6 rujna 1943 god. o sukobima sa jedinicama NOV i PO Hrvatske u zoni Šibenik - Novi Grad622
206.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 rujna 1943 god. o dejstvima njemačko-ustaško-domobranskih snaga oko Ludbrega i napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Križ i Gromačnik i bjekstvu domobranskog oficira i vojnika iz konjičke čete u Varaždinu623
207.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 7 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica627
208.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 rujna 1943 god. o borbama oko Varaždinskih Toplica i koncentraciji dijelova Dvanaeste NO divizije na području Našica628
209.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na G. Vas i razoružanju Talijana u Karlovcu631
210.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 9 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić633
211.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Gornju Vas, Zvečaj, Oštarije, Lorkovac i razoružavanju talijanskih jedinica635
212.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić i predaji talijanskih jedinica u Dubrovniku638
213.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i prikupljanju dijelova Osme NO divizije u okolini Primišlja640
214.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 12 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hercegovac645
215.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 12 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Hercegovac i Garešnicu646
216.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 12 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega649
217.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 rujna 1913 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Ozalj651
218.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Draganiće i Ozalj i napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac653
219.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Ozalj656
220.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14 rujna 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske u Gorskom Kotaru i Primorju poslije kapitulacije Italije658
221.Izvještaj Zapovjedništva Gla'vnog stožera domobranstva od 15 rujna 1943 god. o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na području Jastrebarskog i razoružanju talijanskih jedinica u Dubrovniku i Šibeniku659
222.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 15 rujna 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Moslavini663
223.Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 15 rujna 1943 god. o odnosima Nijemaca prema Talijanima i Hrvatima u Zadru poslije kapitulacije Italije664
224.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Ozalj i borbama u reonu Splita667
225.Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 16 rujna 1943 god. o stanju u Sinju670
226.Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 16 rujna 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske u Lici i predaji Senja jedinicama NOV i PO Hrvatske od strane Talijana671
227.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade "Braće Radić" na Novi Marof i Dvadeset prve NO brigade na Novsku i o borbama u Dalmaciji673
228.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 17 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hercegovac677
229.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 rujna 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke pruge sjeverno i iužno od rijeke Save i Kupe kao i borbama na području Splita678
230.Izvještaj Zapovjedništva prvog zbornog područja od 18 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ivansku682
231.Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 18 ruina 1943 god. o nokretu njemačke kolone iz Sinja prema Splitu i borbi kod Dicma684
232.Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 18 rujna 1943 god. o stanju kod Ozlia i neuspjelom njemačkom prodoru prema Krašiću685
233.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 rujna 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Ivansku i stanju oko Omiša, Makarske i Vrgorca686
234.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 19 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec689
235.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec, Hercegovac, Lički Osik, Perušić i Sinj695
236.Izvještaj Zapovjedništva podhvatnog područja Varaždin od 20 rujna 1943 god. o dejstvu Drage NO brigade "Braće Radić" na području Varaždin695
237.Izvještaj Zapovjedništva Gl. stožera domobranstva od 21 rujna 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeke Save i Kupe697
238.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 21 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec700
239.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 rujna 1943 god. o dejstvima Druge NO brigade "Braće Radića" u reonu Varaždin - Ludbreg i napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije na uporište Trošmarija701
240.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 22 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg703
241.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije i brigade "Braće Radića" na Ludbreg i dijelova Dvanaeste NO divizije na Đulavec704
242.Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 23 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pazarište, Budak, Lički Osik i Karlobag708
243.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i napadu Dvadeset prve NO brigade na Sv. Ivan Zabno i napadu Treće NOU krajiške brigade na Sinj709
244.Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 24 rujna 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme NO divizije na Generalski Stol715
245.Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 24 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Generalski Stol716
246.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag717
247.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 rujna 1943 god. o dejstvu njemačko-ustaško-domobranskih jedinica na području Broda i stanju u zoni Zadar - Knin - Sinj - Split700
248.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 26 rujna 1943 god. o dislokaciji jedinica NOV i PO Hrvatske na području Varaždina724
249.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 rujna 1943 god. o dejstvu dijelova Desete NO divizije na Kalniku i borbama na području Knin - Sinj - Solit726
250.Izvještaj ustaškog ministra Bulata od 27 rujna 1943 god. o represalijama Nijemaca protiv hrvatskog stanovništva728
251.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 27 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice729
252.Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 27 rujna 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga na području Jastrebarskog732
253.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade "Braće Radića" na Varaždinske Toplice i Vrbovec i borbama na području Šibenik - Knin - Sinj - Split733
254.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 rujna 1943 god. o napadu Druge NO brigade "Braće Radića" na Varaždinske Toplice i stanju na području Split - Sinj737
255.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 29 rujna 1943 god. o zauzeću Varaždinskih Toplica od strane jedinica NOV i PO Hrvatske741
256.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na području Kalnika i Hrv. Zagorja i borbama dijelova Sedme NO divizije u reonu Karlovca i Ogulina, kao i stanju na području Sinj - Split742
257.Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 30 rujna 1943 god. o borbama njemačkih i ustaško-domobranskih oklopljenih skupina sa jedinicama NOV i PO Hrvatske u reonu Generalskog Stola745
Registar*
BIBLIOTEKA