ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 18 - kolovoz 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 1 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za čišćenje područja Male Kapele od četnika7
2.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 2 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama o čuvanju vojne tajne11
3.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stavljanju Omladinske NO brigade "Joža Vlahović" pod komandu Zone13
4.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju16
5.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 kolovoza 1943 god. štabovima brigada da formiraju regrutne čete22
6.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Globornički most23
7.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Globornički most30
8.Izvještaj komandanta Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničke stanice Lekenik i Greda32
9.Zapovijest Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Prvom bataljonu da postavi zasjedu na cesti Gornja Vas - Samobor36
10.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Suhopolje37
11.Pismo Štaba Druge operativne zone od 4 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvima Dvanaeste divizije na Kalniku i Hrvatskom Zagorju40
12.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 kolovoza 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije za dejstvo na području Cetinska dolina - Knin - Vrlika - Drniš42
13.Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željeznički most kod Gornjih Dubrava45
14.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa o napadu na Suhopolje i o akciji u Virju49
15.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskog Mosta51
16.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 6 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Kruševo52
17.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 6 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 15 do 31 srpnja55
18.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 6 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i borbama od 11 do 31 srpnja68
19.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone u vezi s napadima neprijateljskih aviona na štabove i pozadinske ustanove74
20.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s formiranjem mađarskog bataljona "Šandor Petefi"75
21.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju u vezi pretstojeće kapitulacije Italije76
22.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Bilaja i na Drenovači83
23.Naređenje Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 8 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da unište četnike na području Mala Kapela84
24.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele87
25.Pismo Štaba Kninskog sektora od 9 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Kozjak - Vršina - Pleševica89
26.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Lužane91
27.Naredba Štaba Moslavačkog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. o formiranju Udarnog bataljona i postavljanju rukovodilaca92
28.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za Pokupje o izvršenim akcijama od 8 srpnja do 2 kolovoza94
29.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 10 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da izvode obuku i izučavaju vojnu teoriju96
30.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju jedinica i stanju na području Drenovače104
31.Pismo Štaba Druge operativne zone od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o naređenju Omladinskoj brigadi "Joža Vlahović" da krene u Moslavinu107
32.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Omladinske brigade "Joža Vlahović" da izvrši pokret u Moslavinu108
33.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 10 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Lekenik i Gredu110
34.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovce, željezničku stanicu Vrba Donja i drugim akcijama112
35.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj114
36.Izvještaj Štaba Drugog proleterskog bataljona od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o borbama kod Kravarskog117
37.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 11 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskog Mosta121
38.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije u vezi s uvođenjem činova u NOV i PO Jugoslavije122
39.Izvještaj Štaba Desete divizije od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama od 15 lipnja do 10 kolovoza125
40.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljski kamion na cesti Vaganac - Drežnik i o drugim akcijama135
41.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Markovca137
42.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 12 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Vrliku139
43.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o pripremi napada na Male Bastaje145
44.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i dejstvima jedinica od 1 do 8 kolovoza146
45.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 13 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o stanju na Kalniku i Moslavini148
46.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" u vezi s mobilizacijom i formiranjem novih jedinica151
47.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o akciji u Virju i o stanju u Brigadi154
48.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljskog prodiranja u pravcu Dalmacije156
49.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 14 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi kod Ribnika i Drenovače158
50.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije za napad na Male Bastaje159
51.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 14 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da formiraju čete za vezu160
52.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi na području Kostajnice163
53.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 14 kolovoza 1943 godine164
54.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o stanju u Odredu166
55.Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. o formiranju mađarskog bataljona "Šandor Petefi"169
56.Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama i ustanovama o formiranju njemačke čete "Ernest Telman"170
57.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Podravskog NOP odreda o stavljanju mađarskog bataljona "Šandor Petefi" i njemačke čete "Ernest Telman" pod komandu Odreda172
58.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Strmicu, Kijevo i Vrliku174
59.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i planu dejstva185
60.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Unske operativne grupe da ispita mogućnost napada na Topolovac187
61.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 15 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Hrastovicu188
62.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja kod Donjeg Vaganca194
63.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Male Bastaje196
64.Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Male Bastaje202
65.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 17 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Hrastovicu204
66.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 17 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Male Bastaje210
67.Izvještaj Štaba Drugog korpusa od 18 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razmještaju i moralnom stanju neprijateljskih jedinica214
68.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Diljskog i Posavskog NOP odreda da formiraju Osječku i Novogradišku četu219
69.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 18 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog garnizona Mali Bastaji220
70.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za evakuisanje plijena i povlačenje poslije napada na Male Bastaje222
71.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 18 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Prekopu i Crni Lug224
72.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 18 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o neprijateljskoj ofanzivi na području Bukovice i o nekim organizacionim pitanjima228
73.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Knina, Drenovače i Kulen Vakufa231
74.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Šeste divizije od 19 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi na Marinoj Glavi235
75.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvima Brigade od 10 do 20 kolovoza236
76.Izvještaj Štaba Prvog proleterskog bataljona od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na Remetinec240
77.Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 kolovoza 1943 god. o akcijama Diverzantskog bataljona od 5 srpnja do 10 kolovoza243
78.Uputstvo političkog komesara Druge operativne zone od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" za popunu jedinica, raspored novopridošlog ljudstva i formiranje novih jedinica246
79.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Žumberačko-pokupskog NOP odreda u vezi s formiranjem Turopoljsko-posavskog NOP odreda i rasporedom novomobilisanog ljudstva250
80.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Prekopu i Crni Lug252
81.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 20 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o formiranju Grupe bataljona sjeverne Dalmacije i o borbi kod Benkovca255
82.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama, prilivu novih boraca i formiranju Turopoljsko-posavskog NOP odreda258
83.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sikirevce260
84.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 21 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gospića i napadu na Hrastovicu264
85.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. štabovima Desete i Dvanaeste divizije da pošalju ljudstvo za formiranje Protivčetničkog bataljona267
86.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Male Bastaje i o stanju u Diviziji268
87.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac - Suhopolje275
88.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Kninskog sektora da dejstvuje u pravcu Knina279
89.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o stavljanju Žumberačko-pokupskog NOP odreda pod komandu Štaba Brigade280
90.Izvještaj Operativnog štaba dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" i Žumberačko-pokupskog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 21 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju u Pokupju282
91.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 21 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 1 do 15 kolovoza286
92.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Đakovačke Breznice i o drugim akcijama291
93.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 22 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone povodom operacija koje će izvoditi Deseta divizija na području Moslavine, Bilo Gore, Kalnika i Hrvatskog Zagorja293
94.Naredba Štaba Druge operativne zone od 22 kolovoza 1943 god. o formiranju Komande Moslavačkog područja, postavljanju rukovodilaca i pohvali podređenih jedinica296
95.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Dabra298
96.Izvještaj Štaba Bataljona protiv pete kolone od 22 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi protiv četnika u šumi Umu301
97.Izvještaj Štaba Desete divizije od 23 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Velike i odlasku Divizije na područje Dilja303
98.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 23 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Goru305
99.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 23 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na posadu koja obezbjeđuje most kod Omanovca308
100.Izvještaj Treće čete Drugog diverzantskog bataljona od 23 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o diverzijama izvršenim od 1 svibnja do 23 kolovoza313
101.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Prve NOU brigade da se stavi pod komandu Trinaeste divizije u cilju izvođenja operacija na području Pazarište - Perušić - Gospić315
102.Čestitke političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske i Prvog korpusa od 24 kolovoza 1943 god. borcima i rukovodiocima Sedme divizije na herojskim podvizima i pobjedama u toku Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive316
103.Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stavljanju Desete divizije pod komandu Zone318
104.Izvještaj Štaba Biokovskog NOP odreda od 24 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o napadu na Dubce i Zadvarje320
105.Izvještaj Štaba Prvog ličkog hrvatskog bataljona "Matija Gubec" od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvu Bataljona324
106.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 25 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Goru327
107.Izvještaj Operativnog štaba dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" i Žumberačko-pokupskog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Kupčinu328
108.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 25 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Drenjski Slatnik i Drenje332
109.Izvještaj Štaba Grupe primorsko-goranskih NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 25 srpnja do 22 kolovoza336
110.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Stari Mikanovci339
111.Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatnik, Drenje i Pridvorje340
112.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Knina od 21 do 24 kolovoza342
113.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju posade i mosta kod Omanovca345
114.Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 27 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Krndiju350
115.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 27 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Goru354
116.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 27 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o prilivu novih boraca i brojnom stanju jedinica357
117.Izvještaj Štaba Diverzantskog bataljona od 27 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o diverzijama od 12 do 24 kolovoza359
118.Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama o postupku sa zarobljenim domobranima361
119.Izvještaj Štaba Drugog korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama NOP odreda Slovenije od 11 do 28 kolovoza 1943 godine362
120.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s formiranjem diverzantskih četa i vodova u operativnim jedinicama368
121.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da unište komunikacije kojima se služi neprijatelj370
122.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 kolovoza 1943 god. podređenim štabovima da formiraju kurseve za desetare i vodnike372
123.Izvještaj Štaba Desete divizije od 28 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Krndiju374
124.Pismo Štaba Druge operativne zone od 28 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku mobilizacije u Moslavini i na Kalniku i o formiranju Brigade377
125.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji i o razmještaju jedinica378
126.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 28 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama, povratku Sedme divizije i stanju na Baniji384
127.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 28 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o borbi kod Kistanja387
128.Naređenje Štaba Kninskog sektora od 29 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo392
129.Zapovijest Operativnog štaba Trinaeste proleterske NOU brigade i Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 29 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu kod Kravarskog399
130.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo radi sprečavanja neprijateljskog prodora na pravcu Bihać - Gornji Lapac - Knin401
131.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. o pohvali Treće NOU brigade Šeste divizije za uspjehe postignute u borbama kod Gorijevaca407
132.Izvještaj šefa Operativnog otsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu o povratku Sedme divizije na Baniju i o stanju u njoj408
133.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da obustavi ofanzivne operacije na sektoru Perušić - Pazarište411
134.Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bukovicu413
135.Pregled akcija i operacija Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 do 31 kolovoza 1943 godine415
136.Izvještaj Štaba Drugog korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama u Slavoniji u toku kolovoza 1943 godine434
137.Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Ličke Jesenice i Dabra441
138.Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Velika Kladuša - Cazin445
139.Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko451
140.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju komunikacija Pakrac - Suhopolje i Virovitica - Cačinci454
141.Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Podravska Slatina - Mikleuš461
142.Pregled brojnog stanja i naoružanja Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 godine463
143.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cesti Jukinac - Prekopa464
144.Naređenje Štaba Kninskog sektora od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe neprijateljski prodor sa pravca Bruvno - Gračac466
145.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o stanju u Odredu469
146.Naredba o formiranju Šibensko-trogirskog NOP odreda od 31 kolovoza 1943 godine472
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
147.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 kolovoza 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte i dejstvu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na Biokovu477
148.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na s. Križ480
149.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču482
150.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 kolovoza 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte sjeverno od Save i Kupe, o dislokaciji brigada NOV i PO Hrvatske u Bilo Gori i o nastavku neprijateljske ofanzive na Biokovu483
151.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 3 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Lekenik i akcijama Žumberačko-pokupskog i Kalničkog NOP odreda486
152.Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lekenik, Gredu, Popovaču, Lipovljane i Bilajski most488
153.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Grupe primorsko-goranskih NOP odreda na talijansku autokolonu kod Badanjskog mosta492
154.Izvještaj Komande talijanske Druge armije od 4 kolovoza 1943 god. o zarobljavanju talijanskih vojnika i o pasivnom držanju Prve čete Sedamnaestog ustaškog bataljona497
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 kolovoza 1943 god. o povratku Sedamnaeste NOU brigade sa Banije u Slavoniju i napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Božjakovinu i Novsku498
156.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 5 kolovoza 1943 god. o neprijateljskoj akciji "Grün" na prostoriji r. Sava i r. Kupa - Pokupsko - Kravarsko - Turopolje - D. Kuće500
157.Izvještaj o događajima na prugama od 5 kolovoza 1943 godine502
158.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg gorskog zdruga od 5 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Unske operativne grupe na dijelove Sedme gorske pukovnije kod Starog Sela503
159.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 kolovoza 1943 god. o početku talijansko-četničke akcije u zoni Šibenik - Knin504
160.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu505
161.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 kolovoza 1943 god. o neprijateljskoj akciji "Grün II", o dislokaciji brigada NOV i PO Hrvatske u Bilo Gori i o gubicima u borbi kod mosta preko r. Globornice506
162.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 7 kolovoza 1943 god. o pritisku jedinica NOV i PO Hrvatske na Vrliku i o akciji istočno od Knina509
163.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 kolovoza 1943 god. o akciji "Grün II" i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela511
164.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod Moravice514
165.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 8 kolovoza 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni Golubića i o talijansko-četničkoj akciji na Vrliku516
166.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 kolovoza 1943 god. o akciji "Grün II" i o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice, Daruvar i Sisak518
167.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 9 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod Moravice521
168.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 kolovoza 1943 god. o akciji na Vrliku i o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte na prugama Zagreb - Koprivnica i Zagreb - Beograd523
169.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 11 kolovoza 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni Šibenik - Split - Knin i o napadu Ličkog NOP odreda na Vrpolje525
170.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 11 kolovoza 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni i o akciji u zoni Knina527
171.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO na željezničke objekte na prugama Banova Jaruga - Daruvar i Zagreb - Ogulin i o gubicima u borbi kod Bulinca529
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču i o dejstvima na području Knin - Vrlika531
173.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte sjeverno i južno od Save i Kupe534
174.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni Splita i o prelasku domobrana jedinicama NOV i POJ536
175.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1943 god. o zarobljavanju talijanskih vojnika kod Zlobina od strane jednog voda Trećeg bataljona Prvog odreda Grupe primorsko-goranskih NOP odreda540
176.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od Save i Kupe542
177.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 16 kolovoza 1943 god. o dejstvu protiv partizana južno od Dubrava i o borbi jedinica NOV i PO Hrvatske protiv četnika na Kosovu kod Knina544
178.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 16 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Unske operativne grupe na Hrastovicu i dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko546
179.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko i o gubicima kod Hrastovice549
180.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od Save i Kupe552
181.Izvještaj Zapovjedništva Drugog sektora od 18 kolovoza 1943 god. o događajima oko Sinja i o prelasku satnika na stranu jedinica NOV555
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Remetinec, Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaškodomobranskih jedinica kod Ličkog Osika i Perušića556
183.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hromec, Remetinec, Đulavec, Pleternicu, Glinu i Prekopu 1 o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Ličkom Osiku i Perušiću562
184.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 20 kolovoza 1943 god. o otkazivanju izvršenja zapovijesti za preseljenje od strane jedne bojne iz Zadvarja566
185.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 kolovoza 1943 god. o pokretima jedinica Desete i Dvanaeste NO divizije poslije napada na Bastaje i Đulavec i o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Perušiću567
186.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 kolovoza 1943 god. o dejstvima NOV i PO Hrvatske sjeverno od Save i Kupe i o završetku dejstava ustaško-domobranskih jedinica prema Ličkom Osiku i Perušiću570
187.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o dejstvima na otoku Braču i o strijeljanju talaca na otoku Visu573
188.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o napadu Biokovskog NOP odreda na Zadvarje i o dejstvu talijanskih jedinica u zoni između Knina, Drniša i Vrlike575
189.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kupčinu, Glinu i Zadvarje577
190.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 kolovoza 1943 god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin - Drniš - Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Zadvarja581
191.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Desinić i na vijadukt kod Daruvara i o borbi kod Majskih Poljana582
192.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 kolovoza 1943 god. o koncentraciji ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica u Bihaću586
193.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24 kolovoza 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika588
194.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču, vijadukt kod Daruvara i Hrastovicu i o dejstvima talijanskih jedinica u rejonu Knin - Vrlika589
195.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 25 kolovoza 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u Pakračkoj Gori i njemačkih na Bilo Gori592
196.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1943 god. o dejstvu talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika594
197.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 kolovoza 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pakračkoj Gori, Bilo Gori i zoni Knin - Vrlika - Drniš596
198.Izvještaj Zapovjednika Prvog zbornog područja od 26 kolovoza 1943 god. o gubicima u borbi kod Gore i o pojavi brigade NOV i PO Hrvatske u okolini Gline599
199.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27 kolovoza 1943 god. o završetku dejstava u zoni Knin - Drniš - Vrlika601
200.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od Save i Kupe, o gubicima u borbi kod Gore i o akciji talijanskih jedinica u zoni Knin - Vrlika - Drniš603
201.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 kolovoza 1943 god. o spuštanju protivavionskih topova od strane engleskih aviona jedinicama NOV i PO Hrvatske na sektoru Žute Lokve605
202.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 27 kolovoza 1943 god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na Bilo Goru607
203.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 kolovoza 1943 god. o nastavku dejstava njemačkih i ustaškodomobranskih jedinica na Bilo Goru i talijanskih u zoni Knin - Drniš - Vrlika608
204.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 kolovoza 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni Knina i o talijanskoj akciji na Hrvače614
205.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 28 kolovoza 1943 god. o dejstvima ustaško-domobranskih jedinica u Bilo Gori616
206.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 kolovoza 1943 god. o pojavi Druge NOU brigade Osme divizije u zoni Kosinja617
207.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 kolovoza 1943 god. o dejstvu Kalničkog NOP odreda u Zagorju, o završetku dejstava njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na Bilo Gori i talijanskih jedinica i četnika u zoni Knin - Vrlika - Drniš618
208.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske u zoni Krakar - Trbovići - Tomić i o borbama sa Drugom NOU brigadom Osme divizije u zoni Gospića622
209.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje624
210.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte i o borbi Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske između Ličkog Osika i Budaka626
211.Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na području Klanca628
212.Izvještaj Zapovjedništva Četvrtog gorskog zdruga od 30 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lipik, Pakrac i Salaš629
213.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 kolovoza 1943 god. o gubicima u borbi u zoni Pazarište - Klanac630
214.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Klanac i Perušić632
215.Izvještaj Ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 3l kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Osme NO divizije Hrvatske na Klanac i Pazarište635
216.Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 31 kolovoza 1943 god. o prelasku Kalničkog NOP odreda preko Drave636
217.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 kolovoza 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Klanca i Pazarišta639
Registar*
BIBLIOTEKA