ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 17 - srpanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 1 srpnja 1943 god. o pohvali Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" za pokazano junaštvo prilikom razbijanja neprijateljske ofanzive na Žumberak7
2.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 1 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu10
3.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 1 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o borbama u toku neprijateljske ofanzive na Žumberak17
4.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 1 srpnja 1943 god. o postignutim rezultatima u borbama od ožujka do srpnja21
5.Pregled ljudstva, mehaničkih vozila i naoružanja tenkovske čete Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 srpnja 1943 godine25
6.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 2 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Smiljan, Oteš. i Klanac26
7.Pregled ranjenih boraca i rukovodilaca Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 srpnja 1943 godine31
8.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 2 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive na Žumberak35
9.Pismo načelnika Štaba Druge operativne zone od 3 srpnja 1943 god. Štabu Zone o dolasku Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na područje Kalnika41
10.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Lipik - Banova Jaruga43
11.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6 srpnja 1943 god. za formiranje Druge NO brigade Unske operativne grupe46
12.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 6 srpnja 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Smiljan i Pazarište48
13.Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Banova Jaruga - Lipik51
14.Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Barilovića53
15.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Druge NO brigade54
16.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu56
17.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Blinjski Kut60
18.Zapovjednik Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 srpnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na Lasinju i Skakavac62
19.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikacije Beograd - Zagreb i Lipik - Banova Jaruga68
20.Naredba Štaba Osme divizije, NOV i PO Hrvatske od 7 srpnja 1943 god. o pohvali jedinica i formiranju protivavionskih mitraljeskih vodova72
21.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije za napad na neprijatelja koji nastupa od Trenkova76
22.Naređenje Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog odreda od 8 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i pokret78
23.Izvještaj Štaba Šeste divizije cd 8 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Lipovo Polje82
24.Naređenje Štaba Dragog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 srpnja 1943 god. zamjeniku komandanta Desete divizije da sa snagama divizije uništi neprijatelja koji se povlači prema Trenkovu84
25.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 9 srpnja 1943 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na području Knina86
26.Izvještaj Štaba Druge brigade Osme divizije od 9 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o zasjedama i borbama na području Velika Kladuša - Topusko92
27.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu Prve NOU brigade na Lipovo Polje95
28.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 10 srpnja 1943 god. o akcijama i borbama podređenih jedinica od 20 lipnja do 10 srpnja99
29.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 11 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i jačini nekih neprijateljskih garnizona101
30.Zapovijest Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u toku neprijateljske ofanzive108
31.Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu110
32.Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 12 srpnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi sa izborom akcija115
33.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu117
34.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12 srpnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji121
35.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 13 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Štaba Zone u Moslavinu125
36.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Martince i Brodski Varoš127
37.Pismo Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 14 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama o uzrocima neuspjeha u nekim akcijama128
38.Naredba Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 14 srpnja 1943 god. o postavljenju rukovodilaca i formiranju bataljona "Matija Gubec"133
39.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 14 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na . komunikaciju Sisak - Sunja135
40.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Knina139
41.Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 5 do 12 srpnja154
42.Naređenje Štaba Moslavačkog NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij157
43.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 16 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na komunikaciji Sisak - Sunja159
44.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 16 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o rasporedu i dejstvu podređenih jedinica od 28 lipnja do 14 srpnja162
45.Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Lasinju i Skakavac166
46.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Lasinju172
47.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 17 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Prekopu177
48.Izvještaj Štaba Desete divizije od 18 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i dejstvima jedinica u toku neprijateljske ofanzive181
49.Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 18 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji184
50.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 18 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju na Žumberku185
51.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 18 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 1 do 14 srpnja188
52.Izvještaj Štaba Drugog proleterskog bataljona od 18 srpnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na Lekenik193
53.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 19 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama druge NO brigade Šeste divizije na području Knina195
54.Naredba Štaba Druge operativne zone od 19 srpnja 1943 god. o postavljenju rukovodilaca Moslavačkog NOP odreda203
55.Izvještaj Štaba sjevernodalmatinskog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije o napadu na Kruševo205
56.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama od 12 lipnja do 17 srpnja207
57.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama i komandama područja za dejstvo u toku žetve209
58.Izvještaj Štaba Drugog proleterskog bataljona od 20 srpnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na Zažinu213
59.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 21 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Prekopu215
60.Pismo načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 srpnja 1943 god. Štabu korpusa o stanju na području Gospića218
61.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu za napad na Dubravu i Čazmu220
62.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Strmicu221
63.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 22 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Remetinec229
64.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Mrkoplja230
65.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Ilijinoj Gredi232
66.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 23 srpnja 1943 god. G'avnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Lasiniu i Skakavac236
67.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV Hrvatske od 23 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Prekopu239
68.Naredba od 24 srpnja 1943 god. o formiranju Operativnog štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" i Prvog Žumberačko-pokupskog NOP odreda241
69.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade osme divizije od 25 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijateljsku bojnu kod Krstinje242
70.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 26 smnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na komunikaciji Sisak - Sunja244
71.Pismo Štaba Druge operativne zone od 26 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o potrebi ostanka divizije na području Moslavine i Kalnika246
72.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 26 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Prekopu248
73.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 26 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama od 10 do 25 srpnja251
74.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Prvcg korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 srpnja 1943 godine253
75.Pismo Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o daljim dejstvima Dvanaeste divizije na području Bilo Gore i Moslavine256
76.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV Hrvatske od 27 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na komunikaciji Caprag - Sunja258
77.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 27 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Biokovo262
78.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog brdskog diviz.ona Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 srpnja 1943 god.266
79.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 28 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Globornički most268
80.Izvještaj Prvog proleterskog bataljona od 28 srpnia 1943 god. Štabu Trinaeste NOU brigade o borbama i akcijama od 15 do 27 srpnja273
81.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 srpnia 1943 god. političkom komesaru Kninskog sektora o događajima u Italiji i o zadacima u vezi s tim275
82.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske cd 29 srpnja 1943 god. Štabu Unske operativne grupe da prebaci svoje snage na Kordun277
83.Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. borcima i rukovodiocima o uspjesima divizije u borbama na Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju278
84.Pismo Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o uzrocima povlačenja divizije sa Kalnika282
85.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 29 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u Moslavini, Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju284
86.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama289
87.Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 29 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Globornički most294
88.Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 29 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Globornički most301
89.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 29 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovec303
90.Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije za izvođenje obuke i izučavanje vojne teorije307
91.Pregled brojnog stanja i naoružanja Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 30 srpnja 1943 godine312
92.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 30 srpnja 1943 god. Štabu Moslavačkog NOP odreda da formira udarni bataljon314
93.Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama podređenih jedinica od 11 do 27 srpnja316
94.Izvještaj operativnog oficira Kalničkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama319
95.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu327
96.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 31 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zajedničkim akcijama Dvanaeste divizije i Kalničkog NOP odreda na Kalniku i u Hrvatskom Zagorju329
97.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 31 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na pruzi Caprag - Sunja333
98.Naređenje Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 31 srpnja 1943 gcd. podređenim jedinicama o formiranju Grupe udarnih bataljona335
99.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 31 srpnja 1943 godine339
100.Pregled akcija i operacija jedinica Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 do 31 srpnja 1943 godine340
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
101.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 srpnja 1943 god. o pokretu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske iz Bilo Gore u pravcu Kalnika, prikupljanju Sedamnaeste NO brigade u području Pakraca i borbama sjeverozapadno od Gospića357
102.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 1 srpnja 1943 god. o završetku akcije "Zagorje na Kalniku"360
103.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 srpnja 1943 god. o rezultatu borbe u zoni Krčmar - Bogdanić i prisutnosti snaga Osme divizije NOV i PO Hrvatske u zoni Cerovnika362
104.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije "Zagorje" na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište364
105.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO u rejonu B. Dubice i u Baniji367
106.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije "Ciryll"369
107.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog korpusa od 3 srpnja 1943 god. o dislokaciji Šeste divizije NOV i PO Hrvatske i nastavku akcije sjeverno od Knina372
108.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih i četničkih formacija na području Brod Moravice - Simatovo376
109.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Virje i dijelova Sedamnaeste NO brigade na vlak kod željezničke stanice Rajić i o nastavljanju akcije, ustaškodomobranskih jedinica sjeverozapadno od Gospića377
110.Izvještaj oficira za vezu kod Sto četrnaeste njemačke lovačke divizije od 4 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Unske operativne grupe na Blinjski Kut380
111.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-talijanske akcije kod Omiša, o akciji čišćenja na Zadarskim ostrvima i o nastavku akcije sjeverno od Knina382
112.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske oko Pakraca i Grubišnog Polja i o akcijama talijanskih, ustaških i četničkih jedinica u rejonu Ogulina, Gospića, Knina i Omiša384
113.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 5 srpnja 1943 god. o početku ustaško-domobranske ofanzive na području Moslavačke Gore386
114.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 6 srpnja 1943 god. o akciji talijana i četnika na području Omiša, zadarskih ostrva i Knina387
115.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 srpnja 1943 god. o dejstvu u Moslavini, borbi kod Barilovića i akciji sjeverozapadno od Knina389
116.Izvještaj oficira za vezu kod Sto četrnaeste njemačke lovačke divizije cd 6 srpnja 1943 god. o pokretu jedinica NOV i PO Hrvatske jugozapadno od Kostajnice391
117.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 6 srpnja 1943 god. o dislokaciji jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i o završetku talijansko-četničke akcije sjeverno od Knina393
118.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 srpnja 1943 god. o dejstvu u Moslavačkoj Gori i dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske, borbi kod Barilovića i akciji Talijana i četnika na područiu Knin - Zrmanja395
119.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 srpnja 1943 god. o akciji u zoni Kuželi398
120.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec, dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske i borbi dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Kruškice400
121.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 srpnja 1943 god. o prekidu pruge između ž. stanice Lokve i Vrata402
122.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec i završetku ofanzive na Moslavačkoj Gori i na području Knin - Zrmanja404
123.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 10 srpnja 1943 god. o borbi talijanskih jedinica sa dijelovima Cetinskog NOP odreda kod Zrnovnice407
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 srpnja 1943 god. o borbi kod s. Ključ i napada dijelova Prve NOU brigade na Lasinju409
125.Izvještaj oficira za vezu kod Sto četrnaeste njemačke lovačke divizije od 10 srpnja 1943 god. o dislokaciji jedinica Unske operativne grupe na Baniji412
126.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku i u rejonu Jastrebarskog i Karlovca i o akcijama Talijana i četnika na području Knin - Zrmanja i Zrmanja - Zagar413
127.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku417
128.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu419
129.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 12 srpnja 1943 god. o dislokaciji snaga Unske operativne grupe421
130.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 srpnja 1943 god. o borbama protiv dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" kod Barilovića, Plešivice i Lasinje424
131.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 srpnja 1943 god. o zauzimanju Bosiljeva425
132.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo426
133.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 srpnja 1943 god. o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku i Ivanšćici protiv Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije i o rezultatima borbe kod Plešivice428
134.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 13 srpnja 1943 god. o pripremama za ofanzivu na Biokovo431
135.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 srpnja 1943 god o akciji talijanskih jedinica u rejonu Vrbovsko - Trošmarija432
136.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 srpnja 1943 god. o ofanzivi Talijana i ustaško-domobranskih jedinica na Biokovo434
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo Gori i o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovu436
138.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 14 srpnja 1943 god. o pokretu talijanskih divizija radi ofanzive na Biokovo440
139.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 14 srpnja 1943 god. o akciji u rejonu Bosiljeva441
140.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 14 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i akciji u zoni Vodica442
141.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 srpnja 1943 god. o ustaško-domobranskoj akciji u Zagorju i akciji njemačkih jedinica na području Psunja i Papuka446
142.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-četničkoj akciji na području Zrmanje i talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo449
143.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 srpnja 1943 god. o njemačko-ustaško-domobranskoj akciji na Ivanšćicu i napadu dijelova Unske operativne grupe na talijanski transportni vlak kod Brđana450
144.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 15 srpnja 1943 god. o deistvu jedinica ovog zdruga u mjesecu lipnju452
145.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i talijanskoj akciji u zoni Zirje465
146.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 srpnja 1943 god. o njemačko-ustaško-domobranskoj akciji u Zagorju i talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo467
147.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 16 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec471
148.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i talijansko-četničkoj akciji u rezonu Zirja475
149.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 srpnja 1943 god. o nemačko-ustaško-domobranskoj akciji u Zagorju i na području Psunj - Papuk i o talijanskoustaškoj ofanzivi na Rokovo477
150.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 17 srpnja 1943 god o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo481
151.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 17 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Lekenik482
152.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo484
153.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 srpnja 1943 god. o akciji u Zagorju, o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na Lekenik i talijansko-ustaško-domobranskoj ofanzivi na Biokovo486
154.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i napadu dijelova sjevernodalmatinskog NOP odreda na D. Karin490
155.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 srpnja 1943 gcd. o borbama Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske u Zagorju i talijansko-ustaškoj ofanživi na Biokovo493
156.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 srpnja 1943 god. o borbama na području Ivanšćice486
157.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo498
158.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo499
159.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 19 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo501
160.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 srpnja 1943 god. o operaciji njemačkih i hrvatskih jedinca u Zagorju i ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo502
161.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 20 srpnja 1943 god. o djelatnosti četnika na području Knina i ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo506
162.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 srpnja 1943 god. o akciji u Zagorju, rezultatima akcije na području Psunj - Papuk i djelatnosti četnika oko Knina i Bos. Grahova507
163.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačkotalijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo510
164.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 srpnja 1943 god. o ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo512
165.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 srpnja 1943 god. o djelatnosti njemačko-hrvatskih jedinica u Zagorju, napadu dijelova Unske operativne grupe na Prekopu i ofanzivi njemačko-talijanskih i hrvatskih jedinica na Biokovo514
166.Izvještaj Zapovjedništva Šeste divizije od 22 srpnia 1943 god. o nasilju talijanskih jedinica nad življem na području Biokova u toku ofanzive518
167.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog kcrpusa od 22 srpnja 1943 god. o završetku prve faze ofanzive na Biokovo522
168.Izvještaj Zapovjedništva Šeste divizije od 23 srpnja 1943 god. o nasiljima njemačko-talijanskih jedinica nad življem za vrijeme Biokovske ofanzive524
169.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 srpnja 1943 god. o dejstvima u Zagorju i Kalniku i o napadu dijelova Žumberačko-pokupskog NOP odreda na Ve1. Goricu528
170.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 24 srpnja 1943 god. o ofanzivi na Biokovo532
171.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica na području Šibenika, Makarske i Novigrada533
172.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 srpnja 1943 god. o ofanzivi na Biokovo535
173.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 srpnja 1943 god. o dejstvu na Kalniku i Bilo Gori i ofanzivi na Biokovo537
174.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 srpnja 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku540
175.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25 srpnja 1943 god. o odnosima Talijana prema hrvatskom življu i vojsci na teritoriji Dalmacije542
176.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 srpnja 1943 god. o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku, Bilo Gori i Ravnoj Gori548
177.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 srpnja 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na oružničku školu u Dubravi, o akciji neprijateljskih jedinica na Kalniku i Bilo Gori i akciji "GrĂ¼n"550
178.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 jula 1943 god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i o ofanzivi na Biokovo553
179.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 srpnja 1943 god. o akciji na Zumberku i na području Siska i Velike Gorice555
180.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o akciji Talijana na području Trilja i ofanzivi na Biokovo557
181.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i talijanskoj akciji "Aurea" u rejonu Trilja561
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 srpnja 1943 god. o delatnosti na Žumberku i ofanzivi na Biokovo564
183.Izvještaj nadstojnika železničke stanice iz Ozlja od 28 srpnja 1943 god. o pljački koju vrše talijanski vojnici567
184.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Treće NOU brigade na ustašku patrolu u zoni Bilaja568
185.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica u zoni Trilja i borbama protiv dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske na sektoru Knin - Split570
186.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 srpnja 1943 god. o talijanskoj akciji "Aurea" na sektoru Trilj - Split572
187.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 srpnja 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Save i Kupe i o nastavku ofanzive na Biokovo574
188.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 29 srpnja 1943 god. o ofanzivi na Biokovo578
189.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskoj korpusa od 29 srpnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica na sektoru Ogulina i Sušaka579
190.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 srpnja 1943 god. o akciji na području Žumberka i ofanzivi na Biokovo580
191.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 30 srpnja 1943 god. o ofanzivi na Biokovo584
192.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 30 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Globornički most586
193.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Globornički most587
194.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Bilo Gore i napadu dijelova Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Globornički most589
195.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 srpnja 1943 god. o stanju poslije napada Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Globornički most591
Registar593
BIBLIOTEKA