ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 15 - svibanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 1 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gospić7
2.Izvještaj Štaba Osme divizije od 1 svibnja 1943 godine Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o pripremama za napad na Gospić13
3.Zapovijest Štaba Četvrte NOU brigade od 2 svibnja 1943 god. za napad na Gospić15
4.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 2 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi u Javornju18
5.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 svibnja 1943 god. Šestoj i Osmoj diviziji za razmještaj i daljnja dejstva22
6.Naređenje Štaba Treće operativne zone od 3 svibnja 1943 god. o formiranju Čehoslovačkog bataljona23
7.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 3 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica u ožujku i travnju27
8.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 4 svibnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić34
9.Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić i borbama na području Plaškog36
10.Izvještaj Druge brdske baterije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Brušane, Lički Novi, Oštru i Gospić39
11.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 4 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Trinaeste primorsko-goranske divizije na Žumberak i o drugim pitanjima41
12.Naredba Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 svibnja 1943 god. o formiranju Štaba Kninskog sektora i Unske operativne grupe43
13.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u diviziji i planu formiranja novih brigada, divizije i korpusa45
14.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 5 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin55
15.Izvještaj Prve brdske baterije od 6 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o gađanju neprijateljskih objekata u Gospiću62
16.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin64
17.Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin68
18.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 svibnja 1943 god. za napad na Voćin73
19.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive79
20.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 svibnja 1943 god. Štabu Kninskog sektora za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive81
21.Pismo političkog komesara Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 svibnja 1943 god. političkim komesarima Šeste i Osme divizije o postignutim uspjesima i mjerama za povećanje brojnog stanja jedinica83
22.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Smiljanskog Polja87
23.Izvještaj Štaba Četvrte Banijske NO brigade od 7 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlakove na pruzi Sisak - Sunja88
24.Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić91
25.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić97
26.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama da nastave borbu za uništenje neprijateljske posade u Voćinu103
27.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na liniji Slunj - Topusko104
28.Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog108
29.Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 10 svibnja 1943 godine112
30.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrte Banijske NO brigade114
31.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 10 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" u Sloveniji115
32.Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive117
33.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 11 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Gospiću121
34.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin125
35.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 12 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Kordunaškog NOP odreda od 9 do 17 svibnja128
36.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na Voćin130
37.Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive133
38.Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i sprječavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij137
39.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje Druge NOU brigade142
40.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje druge i Devete NOU brigade143
41.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi mobilizacije u Gackoj Dolini144
42.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 13 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju na Kalniku i izvršenim akcijama od 13 travnja do 11 svibnja145
43.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora iz Karlobaga i Gospića152
44.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 14 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin153
45.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 14 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Staro Selo156
46.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin162
47.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 16 svibnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda za pojačanje aktivnosti na željezničkoj pruzi Zagreb - Koprivnica166
48.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 16 sVibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju bataljona u Slavoniju167
49.Naređenje načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Operativnog štaba Gacka169
50.Izvještaj načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. Štabu korpusa o formiranju "Operativnog štaba Gacka"170
51.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 17 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospića172
52.Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Dvadeset prve NO brigade173
53.Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Desete divizije174
54.Naredbu Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju korpusa176
55.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 svibnja 1943 god. načelniku štaba korpusa o formiranju "Operativnog štaba Gacka"177
56.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Topusko - Velika Kladuša - Cetingrad179
57.Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 svibnja 1943 god. o formiranju baterije182
58.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag183
59.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama podređenih jedinica184
60.Zapovijest Štaba Četvrte NOU brigade od 20 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i odbranu Gacke Doline188
61.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 21 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin i o stanju u diviziji193
62.Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade Osme divizije od 21 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi između Izačića i Vaganca200
63.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 21 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu201
64.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbi Petnaeste NO brigade na sektoru Prijeboja204
65.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 22 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Gospića205
66.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 23 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bućicu207
67.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 23 travnja do 12 svibnja211
68.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 23 svibnja 1943 god. Štabu Devete divizije NOV i PO Hrvatske o stanju na području Dalmacije217
69.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za napad na prugu kod Gomirja219
70.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 svibnja 1943 god. Štabu Šeste divizije da Drugu NOU brigadu uputi na sektor Knina220
71.Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju jedinica i o borbi kod Vaganca222
72.Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Unske operativne grupe na Bučicu i koncentraciji neprijateljskih snaga u Ogulinu226
73.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag228
74.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na području Gorskog Kotara230
75.Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 24 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Daruvar - Đulavec232
76.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. Štabu šeste divizije za raspored jedinica Druge NOU brigade235
77.Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo236
78.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 25 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gospića239
79.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na oklopni vlak na pruzi Daruvar - Đulavec242
80.Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade245
81.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za upućivanje boraca radi formiranja bataljona protiv Pete kolone247
82.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za raspored i dejstvo Šeste NOU i Četrnaeste NO brigade248
83.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 26 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama kod Vaganca i Gospića250
84.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kaptol253
85.Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo256
86.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo259
87.Pismo Štaba Druge operativne zone od 27 svibnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku načelnika Štaba zone na području Moslavine264
88.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 27 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Svetu Nedelju265
89.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 14 do 26 svibnja i stanju u odredu267
90.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo Gore i Podravine270
91.Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 28 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razmještaju jedinica u neprijateljskoj ofanzivi275
92.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 23 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Bučicu276
93.Načelnik Operativnog štaba za sektor Gospić od 28 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za blokadu Gospića280
94.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 28 svibnja 1943 god. Operativnom štabu Gacka o borbama na području Žute Lokve284
95.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije da formiraju mitraljeske čete pri bataljonima289
96.Pismo Štaba Prvog Slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije o toku borbe za Kutjevo290
97.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 29 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i stanju u Gospiću292
98.Naređenje glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za preuzimanje komande na sektoru Senj - Žuta Lokva - Otočac - Brinje294
99.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić - Karlobag295
100.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Gospić za napad na Trnovac297
101.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga iz Gospića i Karlobaga298
102.Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Plaškog300
103.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospića302
104.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko304
105.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Petnaeste NO brigade za povlačenje na područje Plaškog308
106.Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega309
107.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 godine310
108.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 31 svibnja 1943 god. Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji312
109.Pregled akcija i operacija Šeste i Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 do 31 svibnja 1943 godine315
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
110.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 1 svibnja 1943 god. o stanju u rejonu Vrata i prebacivanju ustaško-domobranskih jedinica na Pag324
111.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog korpusa od 1 svibnja 1943 god. o akcijama čišćenja u zoni Srednja, Sitno i Žrnovnica326
112.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste divizije na Klanac Vrata328
113.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 2 svibnja 1943 god. o akciji u rejonu Kalnika i o gubicima Slovenskog zdruga u borbi od 16 travnja330
114.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Splitskog NOP odreda na stražu za zaštitu pruge kod Klisa334
115.Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić336
116.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 svibnja 1943 god. o akciji na Kalniku i o početku napada na Gospić337
117.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 svibnja 1943 god. o akciji na Kalniku338
118.Izvještaj ustaško-domobranskog Zapovjedništva za Operativno područje Lika od 3 svibnja 1943 god. o napadu snaga Šeste i Osme divizije na Gospić340
119.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 3 svibnja 1943 god. o prebacivanju hrvatskih četa na Pag i formiranju paškog zdruga341
120.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 3 svibnja 1943 god. o čišćenju u zoni Srednja kod Omiša343
121.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 svibnja 1943 god. o akciji na području Kalnika i napadima dijelova Šeste i Osme NO divizije na Gospić344
122.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 4 svibnja 1943 god. o akciji na području Kalnika i završetku akcije na Bilo Gori347
123.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Banijskog NOP odreda u rejonu Javoranj - Glavičani349
124.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu351
125.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 5 svibnja 1943 god. o dejstvu dijelova Prve NOU brigade u zoni Sušanj353
126.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 6 svibnja 1943 god. o završenoj akciji na Bilo Gori i napadu dijelova Cetinskog NOP odreda na s. Cistu357
127.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 6 svibnja 1943 god. o završetku ofanzive na Kalnik359
128.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 6 svibnja 1943 god. o kretanju dijelova Četvrte banijske NO brigade i borbi protiv njenog Trećeg bataljona361
129.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 svibnja 1943 god. o jačini ustaško-domobranskih jedinica na Pagu363
130.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu365
131.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 7 svibnja 1943 god. o pokretu talijanskih snaga iz Karlobaga prema Baškim Oštarijama367
132.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 7 svibnja 1943 god. o akciji talijanskih snaga u zoni Cista368
133.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 svibnja 1943 god. o talijanskoj akciji u zoni Ogulina i Karlovca370
134.Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 8 svibnja 1943 god. o stanju kod Gospića372
135.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o napadu Četvrte divizije na Voćin375
136.Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalničkom i Moslavačkom području i o napadu dijelova Četvrte divizije na Voćin376
137.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda379
138.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina381
139.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina382
140.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 svibnja 1943 god. o pojavi dijelova Kalničkog NOP odreda kod Novog Morofa i o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku383
141.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina385
142.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina387
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina389
144.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina390
145.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 svibnja 1943 god. o borbama na sektoru Krivog Puta i Sušnja393
146.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 12 svibnja 1943 god. o predviđenoj akciji na sektoru Karlobag - Oštarije - Gospić395
147.Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 13 svibnja o događajima od 1 do 11 svibnja 1943 godine397
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin398
149.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 svibnja 1943 god. 0 prikupljanju Unske operativne grupe oko Gline i Topuskog i napadu na Staro Selo401
150.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica oko Voćina i borbi kod Starog Sela403
151.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 14 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Cetinskog NOP odreda na Rudnik Košute405
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo406
153.Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke divizije od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Starog Sela410
154.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 svibnja 1943 god. o borbama kod Starog Sela i napadu dijelova Cetinskog NOP odreda na Rudnik Košute412
155.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 svibnja 1943 god. o otporu dijelova Šeste NOU brigade u zoni Zavid - Iličići i o zračnoj aktivnosti414
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog416
157.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 17 svibnja 1943 god. o ulasku dijelova Prvog NOP odreda Unske operativne grupe u Cetin- grad i o akciji ustaško-domobranskih jedinica418
158.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Šeste NOU brigade na sektoru Krivi Put i Vratnik420
159.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 svibnja 1943 god. o sukobu sa dijelovima Splitskog NOP odreda u zoni Pribude i Milešina i o naklonjenosti stanovnika prema Narodno-oslobodilačkoj vojsci422
160.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulina i Ogulinskog Hreljina i dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj Hrvatskoj424
161.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 19 svibnja 1943 god. o napadu jedinica NOV na četnike u zoni Jelino Polje429
162.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulinskog Hreljina i Gomirja430
163.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina433
164.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na osiguranje želj. stanice Hercegovac435
165.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 21 svibnja 1943 god. o pretstojećoj akciji za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić437
166.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Vrbovsko-Ogulin i borbi kod Ličkog Petrovog Sela439
167.Izvještaj Komande Talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 svibnja 1943 god. o borbi kod Mrkoplja442
168.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu444
169.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica duž željezničke pruge Brod Moravice - Vrbovsko - Ogulin447
170.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 svibnja 1943 god. o akcijama dijelova Zumberačko-pokupskog i Kalničkog NOP odreda449
171.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica u trokutu Banova Jaruga - Okučani - Lipik452
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu453
173.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu455
174.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 24 svibnja 1943 god. o napadu Unske operativne grupe na Bučicu456
175.Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 24 svibnja 1943 god. o akciji talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica prema Bosiljevu458
176.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 svibnja 1943 god. o akciji jedinica divizije "RE" na Žutu Lokvu i o napadu dijelova Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Gomirje459
177.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 svibnja 1943 god. o pokretu jedinica NOV iz zone Livna prema Mosoru i o napadu na Unešić463
178.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Unske operativne grupe na Bučicu465
179.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o početku akcije grupa Kuraja i Karlobag469
180.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o akciji ka Žutoj Lokvi i u zoni Bosiljevo470
181.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 svibnja 1943 god. o borbi protiv Četvrte NOU brigade u zoni Senj - Vratnik471
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 svibnja 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO u sjevernoj Hrvatskoj i napadu Unske operativne grupe na Bučicu473
183.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na oklopni vlak između želj. postaja Bastaji i Đulavec475
184.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četvrte NOU brigade na Goljak i o uznemiravanju jedinica divizije "Macerata"477
185.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 28 svibnja 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO u sjevernoj Hrvatskoj i o napadu dijelova Žumberačko-pokupskog NOP odreda na Erdetski Lekenik479
186.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 28 svibnja 1943 god. o otporu dijelova Četvrte NOU brigade duž puta Vratnik - Žuta Lokva481
187.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 svibnja 1943 god. o napadu Žumberačko-pokupskog NOP odreda na Lekenik482
188.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 svibnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na carinsku stražu u Perkoviću i na selo Neorić484
189.Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 29 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji486
190.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 svibnja 1943 god. o napadu Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" na jedriličarsku školu u Sv. Nedelji i o dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj i južnoj Hrvatskoj489
191.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 29 svibnja 1943 god. o akcijama za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić493
192.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 29 svibnja 1943 god. o ugroženosti pruge Sisak - Zagreb i o napadu dijelova Banijskog NOP odreda na pratnju zapovjednika Prvog domobranskog zbora generala Brozovića494
193.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 svibnja 1943 god. o prelasku kolone Kuraja sa Paga u Lukovo Šugarje i bombardovanju Prokika i Žute Lokve496
194.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 30 svibnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bulinac498
195.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo499
196.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo502
197.Izvještaj Ustaško-domobranskog operativnog zapovjedništva za Liku od 30 svibnja 1943 god. o borbama duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić503
198.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 31 svibnja 1943 god. o napadu Žumberačko-pokupskog NOP odreda na signalnu stanicu u Sv. Klari504
199.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1943 god. o borbi duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić506
200.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 31 svibnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Neorić509
Registar*
BIBLIOTEKA