ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 14 - travanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 1 travnja 1943 god. Štabu Pvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Brušane7
2.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 1 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 13 do 28 ožujka10
3.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 1 travnja 1943 godine14
4.Pismo komandanta Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 travnja 1943 god. političkom komesaru korpusa o napadu na Brlog i Kompolje16
5.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 2 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Brlog i Kompolje18
6.Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 2 travnja 1943 god. Operativnom štabu Gacke o zauzeću Sinca23
7.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 2 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše pripreme za odbijanje eventualnog neprijateljskog napada24
8.Pismo komandanta Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 travnja 1943 god. političkom komesaru korpusa o likvidaciji neprijateljske posade u Kompolju i o borbama u Brlogu26
9.Pismo Štaba Druge operativne zone od 3 travnja 1943 god. Moslavačkom NOP odredu o dolasku većih jedinica NOV na područje Moslavine i Kalnika27
10.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 travnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone da izvrši pripreme za formiranje divizije29
11.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 4 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na. željezničke stanice Lešće, Ramljane i Janjče i o drugim akcijama30
12.Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 4 travnja 1943 god. o napadu na Sinac37
13.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 4 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu ustaša na dijelove brigade u Vukovoj Gorici39
14.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda da rušenjem pruge ometa evakuaciju neprijatelja iz Vrhovina42
15.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o zauzeću Vrhovina i o stanju na području Otočca43
16.Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Vrhovina i Rudopolja44
17.Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca i da zauzmu Otočac45
18.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru korpusa o zauzeću Prozora i Švice i o pripremanju napada na Otočac48
19.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. Štabu Devete NO brigade da dostavi izvještaj o rasporedu i dejstvu svojih jedinica50
20.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Brinja i o likvidaciji četničkog uporišta u Prokikama51
21.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 6 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju na području Brinja52
22.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 6 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i neprijateljskoj ofanzivi na Zumberku55
23.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 6 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Kordunaškog i Banijskog NOP odreda od 18 do 27 ožujka 1943 godine60
24.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 6 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Pavlovca i Mačkovog Sela61
25.Naređenje Operativnog štaba za Slavoniju od 6 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske položaje kod Bučkog Kamenskog i Amatovaca68
26.Izvještaj Prvog tenkovskog voda od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina75
27.Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac79
28.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o gonjenju neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina80
29.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 travnia 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca81
30.Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca86
31.Uputstvo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 7 travnja 1943 god. o izradi plana rada sa jedinicama83
32.Zapovijest Štaba Šeste NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe nadiranje neprijatelja sa pravca Perušić i Plaški90
33.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca93
34.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Velika Popina - Zrmanja - Plavno od 9 ožujka do 4 travnja 1943 godine95
35.Naređenje Operativnog štaba za Slavoniju od 8 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Bučje101
36.Naređenje Operativnog štaba za Slavoniju od 8 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da se povuku sa položaja oko Bučja104
37.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da izvrši pripreme za ulazak u Otočac108
38.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. komandiru Tenkovske čete da se stavi pod komandu Pete NOU brigade110
39.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da bude spreman za ulazak u Otočac111
40.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 9 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama odreda od 30 ožujka do 7 travnja 1943 godine112
41.Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine115
42.Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca118
43.Izvještaj "Operativnog štaba Gacka" od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničke stanice Sinac, Ramljane, Janjče i Lešće i o drugim akcijama120
44.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Gračaca124
45.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10 travnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone da pripremi Četrnaestu NO brigadu za odlazak u Zumberak i Sloveniju126
46.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na padručju Otočca127
47.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o zauzeću Brloga i Kompolja129
48.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o povlačenju Talijana iz Brinja133
49.Pregled stanja odjeće i obuće jedinica Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 travnja 1943 godine140
50.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive142
51.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo147
52.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive149
53.Izvještaj Tenkovske čete od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja koji se povlačio iz Otočca155
54.Izvještaj Štaba Osme divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Brinja156
55.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu157
56.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 12 travnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive162
57.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege165
58.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše pokret i zauzmu nove položaje167
59.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 13 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive170
60.Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive od 20 ožujka do 1 travnja173
61.Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca177
62.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 14 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstva178
63.Izvještaj Štaba Ličkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u Selu Vujanići181
64.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama185
65.Izvještaj Štaba Osme divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac189
66.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom neprijateljskog povlačenja iz Otočca198
67.Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 travnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda o uslovima za prerastanje odreda u brigadu204
68.Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 15 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Sjevernodalmatinskog, Splitskog i Cetinskog NOP odreda207
69.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 15 travnja 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o izvršnim akcijama od 16 ožujka do 15 travnja209
70.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 15 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju i naoružanju nekih jedinica na području Dalmacije212
71.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 15 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na Bučju i Budićima215
72.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste brigade za napad na Slavonski zdrug217
73.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade za napad na Slavonski zdrug218
74.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da izvrše obuhvat i uništenje Slavonskog zdruga220
75.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 15 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama podređenih jedinica od 1 ožujka do 15 travnja222
76.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 16 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na položaje Slavonskog zdruga u rejonu sela Kamenski šušnjari233
77.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 16 travnja 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade da spriječi prodor neprijatelja u pravcu sela Vučjaka237
78.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 17 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskih Šušnjara239
79.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 17 travnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o razbijanju Slavonskog zdruga241
80.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 17 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac242
81.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Široku Kulu250
82.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 19 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na području Kalnika, Moslavine i Zumberka254
83.Izvještaj Moslavačkog odreda od 19 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofanzivi u Moslavini257
84.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 19 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o spremnosti Četrnaeste NO brigade za odlazak na Zumberak260
85.Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 god. Štabu Devete NOU brigade u vezi s napadom na Široku Kulu262
86.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Široku Kulu263
87.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Vetovo264
88.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV j PO Hrvatske o napadu na Bučje266
89.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Široke Kule269
90.Pregled brojnog stanja i naoružanja Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 godine269
91.Izvještaj Tenkovske čete od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu270
92.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije da dijelom svojih snaga izvrši napad na Bilaj271
93.Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac272
94.Izvještaj Štaba Ličkog NOP odreda od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o čišćenju Velebita od četnika274
95.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 21 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Caprag - Sunja276
96.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Zrmanja da uputi Prvu NOU brigadu Šeste divizije u Lovinac278
97.Pohvala podređenih jedinica od strane Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. za pokazanu hrabrost, požrtvovanje i druželjublje u toku neprijateljske ofanzive279
98.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 travnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone da formira Drugi NOP odred281
99.Izvještaj Druge brdske baterije od 24 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu283
100.Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na Bilaj, Ribnik i Medak284
101.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napuštanju Perušića i Ličkog Osika od strane neprijateljskih snaga288
102.Pripremna zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić289
103.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije u vezi s blokadom Gospića296
104.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stečenim iskustvima u toku neprijateljske ofanzive298
105.Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za blokadu Gospića300
106.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na spoljnu odbranu Gospića303
107.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskih šušnjara309
108.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stanju u brigadi poslije neprijateljske ofanzive314
109.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 27 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu, Bilaj, Ribnik, Medak i o drugim akcijama317
110.Zapovijest Štaba Prve NOU brigade od 28 travnja 1943 god. za razmještaj i odmor podređenih jedinica327
111.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 29 travnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lički Novi i Oštru329
112.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 30 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Široku Kulu, Bilaj, Ribnik, Medak i o drugim akcijama jedinica Šeste divizije333
113.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Lički Novi i Oštru337
114.Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 travnja 1943 god. Štabu Šeste i Osme divizije za napad na Gospić341
115.Pregled akcija i operacija jedinica Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 do 30 travnja 1943 godine348
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
116.Izvještaj Ustaškog vrhovnog zapovjedništva oružništva od 1 travnja 1943 god. o borbi Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" kod s. Prilišća i Vukove Gorice371
117.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 1 travnja 1943 god. o dislokaciji ustaško-domobranskih jedinica u Lici372
118.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 travnja 1943 god. o napadu Četrnaeste NO brigade na Klanac374
119.Izvještaj Komande taljinskog Osamnaestog armijskog korpusa od 1 travnja 1943 god. o završenom čišćenju u zoni Nevest - Cera - Visoka376
120.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 travnja 1943 god. o napadu Šeste i Devete NOU brigade na Sinac i Lešće378
121.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 3 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Novi Marof380
122.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 travnja 1943 god. o napadu Četvrte NOU brigade na Brlog381
123.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 travnja 1943 god. o napadu Četvrte NOU brigade na Brlog383
124.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 5 travnja 1943 god. o završetku ofanzive na području Moslavine385
125.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5 travnja 1943 god. o čišćenju zone južno od Muća i zone Slivno386
126.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 5 travnja 1943 god. o borbama oko Otočca388
127.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 travnja 1943 god. o završenom čišćenju u zoni Muć390
128.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 travnja 1943 god. o borbama kod Brloga392
129.Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 7 travnja 1943 god. o pripremi akcije za deblokiranje Otočca394
130.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina396
131.Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice393
132.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 travnja 1943 god. o napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč400
133.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 travnja 1943 god. o borbi oko Buča401
134.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na rudnik Ladanje403
135.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 travnja 1943 god. o zauzimanju Plaškog od strane dijelova Šeste NOU brigade i Prvog kordunaškog NOP odreda406
136.Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba od 9 travnja 1943 god. o operacijama i akcijama na području grada Zagreba410
137.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizi.ie od 9 travnja 1943 god. o stanju kod Buča418
138.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 travnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč420
139.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu424
140.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu425
141.Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 10 travnja 1943 god. o napuštanju Plaškog427
142.Izvještaj Velike župe Prigorje od 10 travnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na želj. stanicu Voloder429
143.Izvještaj Zapovjedništva skupine Jug od 10 travnja 1943 god. o dejstvu u vremenu od 20 ožujka do 7 travnja 1943 godine430
144.Izvještaj Zapovjedništva skupine "Sjever" od 10 travnja 1943 god. o dejstvu u vremenu od 20 ožujka do 1 travnja 1943 godine439
145.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 travnja 1943 god. o akciji divizije "Re"443
146.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 travnja 1943 god. o akciji na Buč445
147.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napuštanju Otočca od strane Ustaškodomobranskih jedinica i Talijana446
148.Naređenje Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 12 travnja 1943 god. za odbranu Gospića i napuštanje Otočca447
149.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 travnja 1943 god. o borbi kod Kompolja449
150.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na putnički vlak između Bjelovara i Kloštara451
151.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 travnja 1943 god. o borbi kod Prokika453
152.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 travnja 1943 god. o ponovnom čišćenju na području Zvečevo - Buč - Bučko Kamensko i u sjeverozapadnom dijelu Požeške Kotline457
153.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14 travnja 1943 god. o akcijama Banijskog. Kalničkog i Moslavačkog NOP odreda460
154.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 14 travnja 1943 god. o borbama oko Bučkog Kamenskog463
155.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora Karlovac od 14 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kordunaškog NOP odreda na s. Rečicu465
156.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 travnja 1943 god. o akciji "Ostern-15"466
157.Izvještaj Zapovjedništva Slavonskog zdruga od 15 travnja 1943 god. o borba-ma ustaško-domobranskih jedinica od 1 - 18 ožujka 1943 godine468
158.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 travnja 1943 god. o akciji divizije "He"471
159.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 travnja 1943 god. o akciji dijelova Ličkog NOP odreda u zoni Vujanići473
160.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 travnja 1943 god. o akciji na području: Sisak - Vel. Svinjičko - Sunja - Kukuruzari - Jošavica - Sisak477
161.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 travnja 1943 god. o borbi kod Kamenskih Šušnjara480
162.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 17 travnja 1943 god. o borbi kod Kamenskih Šušnjara482
163.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina485
164.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 18 travnja 1943 god. o borbi kod Kamenskih Šušnjara487
165.Izvještaj ustaškog glavnog ravnatelja za javni red i sigurnost od 19 travnja 1943 god. o rezultatu napada Banijskog NOP odreda na vlak kod Blinjskog Kuta489
166.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 travnja 1943 god. o završetku akcije "Ostern-15"490
167.Izvještaj Zapovjedništva Slavonskog zdruga od 20 travnja 1943 god. o borbi kod Kamenskih Šušnjara493
168.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 20 travnja 1943 god. o paljenju sela Vujanići i Bribirske Mostine500
169.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu502
170.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na želj. prugu kod Velike Mučne504
171.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 23 travnja 1943 god. o stanju Četvrtog stajaćeg zdruga ustaške vojnice505
172.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 23 travnja 1943 god. o borbi kod s. Bilaj506
173.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 24 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića508
174.Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 25 travnja 1943 god. o napadu Sinjskog bataljona na s. Donji Bitelić i s. Neorić509
175.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Sv. Ivana Zelinu511
176.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 27 travnja 1943 god. o predviđenoj akciji na području Kalnika513
177.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 28 travnja 1943 god. o borbama oko Gospića515
178.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 28 travnja 1943 god. o borbi kod Brušana516
179.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 29 travnja 1943 god. o borbama oko Gospića518
180.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 29 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića519
181.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30 travnja 1943 god. o padu s. Brušana i opkoljavanju Gospića od strane Šeste i Osme divizije523
182.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o borbama kod Gospića524
183.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o ugroženosti Gospića526
184.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o stanju kod Gospića527
185.Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 30 travnja 1943 god. o stanju u Gospiću531
186.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 travnja 1943 god. o zauzeću Oštarija od strane dijelova Druge NOU brigade532
Registar535
BIBLIOTEKA