ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 13 - ožujak 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj vršioca dužnosti načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 1 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa o nekim akcijama Četvrte NOU brigade i stanju na području Korduna i Banije7
2.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama u drugoj polovini veljače11
3.Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste NOU brigade Pete operativne zone Hrvatske od 2 ožujka 1943 godine16
4.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Mogorića18
5.Izvještaj Štaba Ličkog NOP odreda od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku Četvrte neprijateljske ofanzive22
6.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 3 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku Četvrte neprijateljske ofanzive33
7.Pregled brojnog stanja Dvanaeste NOU brigade od 3 ožujka 1943 godine40
8.Uputstvo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama o nekim nedostacima i o načinu izvođenja obuke sa borcima42
9.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. Štabu Banijskog NOP odreda o dostavljanju izvještaja o postignutim uspjesima jedinica Korpusa u toku Četvrte neprijateljske ofanzive46
10.Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 5 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na četnike u Donjem Babinom Potoku i u Crnoj Vlasti48
11.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 5 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Male Trnovitice i Pavlovca55
12.Pismo Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 ožujka 1943 god. starješinama podređenih jedinica o nekim nedostacima i stečenim iskustvima u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi56
13.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama u vezi s formiranjem čehoslovačkog bataljona i njemačke desetine65
14.Obavještenje Štaba Treće operativne zone od 6 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvat o stavljanju Osamnaeste NO brigade pod komandu divizije69
15.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa o formiranju Tenkovske čete i postavljanju rukovodilaca70
16.Naredba Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 god. o pohvali Kordunaškog NOP odreda za postignute uspjehe u toku Četvrte neprijateljske ofanzive71
17.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 sod. Štabu Šeste divizije da uputi Prvi bataljon Prve NOU brigade na područje Gračaca72
18.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 7 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i o izvršenim akcijama od 12 veljače do 7 ožujka74
19.Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast81
20.Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast82
21.Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 ožujka 1943 gcd. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Gornji Babin Potok i Crnu Vlast84
22.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 8 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na vak kod Delnica i o koncentraciji talijanskih snaga na području Gorskog Kotara85
23.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama da postave obezbjeđenja na pravcima Podravska Slatina, Đulavec, Borki88
24.Uputstvo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. Štabu Osamnaeste NO brigade u vezi s pripremama za napad na Veliku i ostala neprijateljska uporišta u Požeškoj kotlini89
25.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 9 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama podređenih jedinica na području Moslavine, Kalnika i Zumberka91
26.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 9 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 1 do 9 ožujka99
27.Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 10 ožujka 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Ljeskovicu102
28.Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji107
29.Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 11 ožujka 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o ulasku Prvog Kalničkog bataljona u sastav brigade109
30.Izvještaj Komande mjesta Ličko Petrovo Selo od 11 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zločinima Nijemaca i ustaša na području Ličkog Petrovog Sela111
31.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 12 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u diviziji i o izvršenim akcijama na području Slavonije, Moslavine i Bilo Gore116
32.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 12 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sunju132
33.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Svetom Roku i Raduču137
34.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. Operativnom štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade da spriječi prodor neprijatelja na Ravnu Goru141
35.Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 13 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Brigade od 7 siječnja do 6 ožujka144
36.Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 ožujka 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" da sruši prugu Zagreb - Karlovac153
37.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 13 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Plavču Dragu155
38.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na Baniji157
39.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama159
40.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o neuspjehu Četvrte neprijateljske ofanzive i o nekim akcijama podređenih jedinica163
41.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 14 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvacke o pravcima nastupanja i načinu dejstva neprijatelja u toku Četvrte neprijateljske ofanzive165
42.Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornji Babin Potok i Crnu Vlast170
43.Izvještaj Štaba Osme divizije od 14 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Zumberku i Kordunu od 25 prosinca 1942 do 26 veljače 1943 godine179
44.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 14 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku192
45.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Druge operativna zone od 14 ožujka 1943 god. o napadu na Stojdragu197
46.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 14 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku200
47.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 15 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije da uputi Četvrtu NOU brigade prema Dabru204
48.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 15 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Borojevića napadu na Sunju i željezničku stanicu Blinjski Kut205
49.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Bender od 15 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Plavno i vijadukt Bender210
50.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 16 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Like u toku Četvrte neprijateljske ofanzive211
51.Pregled brojnog stelja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 16 ožujka 1943 god.254
52.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 16 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica256
53.Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Četvrte NOU brigade na Plavča Dragu i Saborski266
54.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 ožujka 1943 god. Štabu Pete operativne zone da svojim snagama vrši pritisak u pravcu Brinja270
55.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 17 ožujka 1943 godine272
56.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 17 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku274
57.Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 17 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku280
58.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 18 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Vetovo283
59.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 18 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lovinac289
60.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender292
61.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 18 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o rušenju komunikacije Zagreb - Karlovac i električnog voda Ozalj - Zagreb297
62.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 ožujka 1943 god.299
63.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 19 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo299
64.Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 19 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Lešća303
65.Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 19 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak između Gornjih i Donjih Dubrava i o stanju na Kordunu poslije Četvrte neprijateljske ofanzive307
66.Izvještaj Štaba Osme divizije od 20 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku prugu Ogulin - Dubrave309
67.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 20 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja koji je prodro na oslobođeni teritorij Slavonije311
68.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u toku talijanskočetničke ofanzive u Gorskom Kotaru313
69.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Ličkog NOP odreda i bataljona "Marko Orešković" od 7 do 17 ožujka323
70.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Četničke položaje u dolini Zrmanje326
71.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u toku neprijateljske ofanzive330
72.Naređenje Operativnog štaba za Slavoniju od 21 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo u toku neprijateljske ofanzive333
73.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 21 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 10 do 19 ožujka338
74.Izvještaj Komande haubičke baterije od 21 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Medak - Lovinac341
75.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 22 ožujka 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o nekim borbama i dostavljanju izvještaja343
76.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 23 ožujka 1943 god za raspored jedinica i sprečavanje neprijateljskog prodora na oslobođeni teritorij Zumberka346
77.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 23 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama na Bilo Gori i Kalniku348
78.Izvještaj Komande Tenkovske čete od 23 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o učešću čete u borbi za Crnu Vlast354
79.Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Crnu Vlast i o drugim akcijama356
80.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Zumberku368
81.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno - Prljevo369
82.Predlog Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 ožujka 1943 god. Štabu Pete operativne zone da izvrši napad na Brlog371
83.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 25 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Zrmanje372
84.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije o uočenim nedostacima prilikom napada na Crnu Vlast377
85.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Javornik - Rudopolje379
86.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama na području Like od 10 do 24 ožujka383
87.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gračaca404
88.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Saš i o drugim akcijama406
89.Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 ožujka 1943 god. Ope-ativnom štabu sektora Zrmanja o načinu dejstva protiv četnika na području Zrmanje412
90.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 29 ožujka 1943 god Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Brirjski Klanac414
91.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina417
92.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 30 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim borbama i akcijama na područiu Like od 3 do 24 ožujka418
93.Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama za likvidaciju neprijateljskih uporišta u Gackoj dolini425
94.Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje430
95.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 30 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i izvršenim akcijama od 19 do 30 ožujka433
96.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 31 ožujka 1943 god podređenim jedinicama za napad na Zalužnicu436
97.Izvještaj Štiba Pete operativne zone od 31 ožuika 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o mogućnostima napada na Brlog i o stanju na području Brinja441
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
98.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 1 ožujka 1943 god. o borbama sjeverno cd Save i Kupe na Baniji445
99.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 1 ožujka 1943 god. o stanju na području sjeverno od Save i na Baniji448
100.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 1 ožujka 1943 god. o borbama na Baniji i na području Križevaca i Čazme450
101.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 ožujka 1943 god o akciji na selo Mogorić i Vrebac452
102.Izvještaj ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Ludbreg i o vojno-političkoj situaciji na Kalniku455
103.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 2 ožujka 1943 god. o dejstvima ustaško-domobranskih jedinica u mjesecu veljači459
104.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 ožujka 1943 god. o napadu na Pakrac465
105.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 2 ožujka 1943 god. o borbama sjeverno od Save i Kupe i na Baniji466
106.Izvještaj Ustaškog Ministarstva unutrašnjih poslova od 3 ožujka 1943 god. o napadu na posade u Habjanovcima i Velikoj469
107.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 ožujka 1943 god. o borbama u Lici471
108.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 ožujka 1943 god. o akciji protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku i Bilo Gori i o borbama na Baniji473
109.Dnevni izvještaj ustaškog Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 5 ožujka 1943 god. o akcijama partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Kordunu476
110.Dnevni Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 ožujka 1943 god. o akciji protiv partizana na području Kalnik - Bilo Gora i o borbama na Baniji478
111.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 5 ožujka 1943 god. o ukupnim gubicima divizije ,,Re" u akciji na području sela Mogorić i Vrebac480
112.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 5 ožujka 1943 god. o napadu partizana na Hercegovac i Palešnik483
113.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 5 ožujka 1943 god. o operaciji čišćenja u zoni Vojnovac484
114.Izvještaj Zapovjedništva Samoborskog otsjeka od 6 ožujka 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u drugoj polovini veljače486
115.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 6 ožujka 1943 god. o borbama na Kalniku, Bilo Gori i Moslavini u toku veljača488
116.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 ožujka 1943 god. o napadu jedinica Treće operativne zone na s. Ljeskovicu, Moslavinu i Čađavicu496
117.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 ožujka 1943 god. o napadu Druge NOU, Šeste NO i Petnaeste NO brigade na četničke garnizone Crna Vlast i Babin Potok498
118.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 ožujka 1943 god. o napadu Petnaeste NO brigade na četnike u Donjem Babinom Potoku500
119.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 8 ožujka 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na s. Ljeskovicu502
120.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa cd 8 ožujka 1943 god. o dejstvu potčinjenih jedinica na području Dalmacije u toku druge faze operacije Weiss504
121.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 9 ožujka 1943 god. o napadu na dvije ustaške satnije kod Kamenskog Mosta i na domobransku satniju kod Hajtića506
122.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 ožujka 1943 god. o borbama u Lici i Gorskom Kotaru508
123.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 9 ožujka 1943 god. o napadu njenih dviju bojni na sela Bijela i Borki510
124.Pregled gubitaka divizije "Sassari" i jedinica za pojačanje od 9 ožujka 1943 god. u periodu od 13 siječnja do 22 veljače 1943 godine512
125.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 10 ožujka 1943 god. o rezultatima akcije "Mirko" i o prediskolaciji jedinica513
126.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 ožujka 1943 god. o napadu na Vrhovine i Crnu Vlast515
127.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 10 ožujka 1943 god. o dejstvu potčinjenih jedinica na području Dalmacije u toku druge faze operacije "Weiss 1"518
128.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješ. divizije od 11 ožujka 1943 god. o akciji protiv snaga Banijskog NOP odreda na području Mečenčani - Komogovina i o napadu ovog Odreda na Sunju520
129.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 ožujka 1943 god. o zauzimanju četničkih garnizona Plavča i Draga od strane Četvrte NOU brigade i dijelova Kordunaškog NOP odreda524
130.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 11 ožujka 1943 god. o dejstvu potčinjenih jedinica na području Dalmacije527
131.Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 12 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Sunju i o drugim akcijama529
132.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 ožujka 1943 god. o akciji na Jasenak531
133.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 12 ožujka 1943 god. o borbama na području Dalmacije533
134.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 ožujka 1943 god. o čišćenju trokuta Banova Jaruga - Okučani - Lipik535
135.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o dejstvu Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke divizije537
136.Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o akciji "Mirko" u Kalniku i Bilo Gori od 27 veljače do 8 ožujka539
137.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 ožujka 1943 god. o oslobođenju Gračaca i Saborskog od strane naših jedinica i ponovnom zauzimanju Plavče Drage od strane Talijana i četnika554
138.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji556
139.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 ožujka 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica560
140.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 ožujka 1943 god. o prodoru Talijana u Drežnicu i o borbama u Lici562
141.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 ožujka 1943 god. o akciji u zoni Vodice565
142.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 ožujka 1943 god. o akciji iz Pakraca u pravcu s. Bijela i Borki567
143.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" za 16 ožujak 1943 god. o borbama 14 i 15 ožujka568
144.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 ožujka 1943 god. o borbama na Kninskom sektoru570
145.Izvještaj komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 ožujka 1943 god. o gubicima u operaciji na S. Drežnicu571
146.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 17 ožujka 1943 god. o akcijama u Požeškoj kotlini573
147.Ustaški izvještaj iz Požege od 17 ožujka 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na s. Veliku575
148.Izvještaj Zapovjedništva Slavonskog zdruga od 17 ožujka 1943 god. o akcijama ustaško-domobranskih jedinica od 21 do 26 veljače 1943 godine578
149.Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 17 ožujka 1943 god. o napadu Banijskog NOP odreda na Blinjski Kut i drugim akcijama584
150.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 17 ožujka 1943 god. o završetku operacije u zoni Vodice587
151.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 ožujka 1943 god. o borbama u Gorskom Kotaru i Lici589
152.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 18 ožujka 1943 god. o borbama u Lici i Gorskom Kotaru592
153.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 ožujka 1943 god. o čišćenju u zoni Brezno i o rezultatima napada na talijanski željeznički transport kod Oštarija595
154.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji599
155.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 ožujka 1943 god. o borbama na području Korpusa601
156.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji603
157.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 ožujka 1943 gcd. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije605
158.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 21 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun607
159.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 21 ožujka 1943 god. o akciji u Požeškoj kotlini609
160.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 ožujka 1943 god. o napadu jedinica Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Crnu Vlast611
161.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 ožujka 1943 god. o zauzimanju s. Muć616
162.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 22 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije618
163.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 ožujka 1943 god. o berbama u Lici620
164.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 23 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji622
165.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 23 ožujka 1943 god. o ofanzivi na području Papuka, Psunja i Požeške kotline625
166.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 ožujka 1943 god. o borbama na sektoru Vrhovine627
167.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 ožujka 1943 god. o ponovnoj akciji u zoni Vodice629
168.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji631
169.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 24 ožujka 1943 god. o ofanzivi na Papuku, Psunju i u Požeškoj kotlini635
170.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 ožujka 1943 god. o borbama u Lici637
171.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji639
172.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25 ožujka 1943 god. o napadu na Kloštar Ivanić, Vetovo i Kutjevo641
173.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji643
174.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji645
175.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 ožujka 1943 god. o napadu Četvrte NOU brigade na Letinac646
176.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji648
177.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 26 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije na Baniji650
178.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 ožujka 1943 god. o izvršenom čišćenju zone Muć652
179.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 27 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji653
180.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 27 ožujka 1943 god. o napadu na Sunju i Šaš656
181.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 ožujka 1943 god. o ofanzivi na području Papuka, Psunja i Požeške kotline i o borbama u Kordunu, Lici i Dalmaciji658
182.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji662
183.Izvještaj Zapovjedništva operativnog područja Like od 27 ožujka 1943 god. o napadu na Brušane i Letinac664
184.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 28 ožujka 1943 god. o toku ofanzive na području Papuka, Psunja i Požeške kotline665
185.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji667
186.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 29 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji669
187.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 ožujka 1943 god. o toku ofanzive na području Papuka, Psunja, Požeške kotline i o borbama u Lici671
188.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji675
189.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 ožujka 1943 god. o napadu na garnizone Brušane i Križpolje677
190.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji679
191.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 30 ožujka 1943 god. o napadu na jednu njemačku četu kod s. Lukač681
192.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun682
193.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 30 ožujka 1943 god. o ofanzivi na području Papuka, Psunja i Požeške kotline i o drugim borbama u Slavoniji683
194.Izvještaj Pozadinskog odjela Drugog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o napadu na Sibinj686
195.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o napadu na želj. prugu Carevdar - Majurec687
196.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 30 ožujka 1943 god. o borbama u Dalmaciji689
197.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 31 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun691
198.Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 31 ožujka 1943 god. o stanju kod Otočca i Gospića695
199.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 31 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji697
Registar699
BIBLIOTEKA