ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 12 - veljača 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Naređenje štaba Dvanaeste brigade NOV i PO Hrvatske od 1 veljače 1943 god. za napad na Pakrac7
2.Izvještaj štaba Osme divizije od 2 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV I PO Hrvatske o situaciji na području Drenovače11
3.Izvještaj štaba Osme divizije od 2 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskom napadu na položaje Sedme divizije i stanju na sektoru Plješevice13
4.Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 2 veljače 1943 god. za raspored jedinica i postavljanje zasjeda neprijatelju15
5.Naređenje štaba Treće operativne zone od 2 veljače 1943 god. štabu Prvog NOP odreda u vezi formiranja Osamnaeste NO brigade17
6.Izvještaj štaba Dvanaeste NO brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac18
7.Uputstvo štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 3 veljače 1943 god. podređenim jedinicama o organizaciji sadejstva i obezbjeđenju od iznenadnih neprijateljskih napada22
8.Izvještaj štaba Osme divizije od 3 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Lohovo - Ripač25
9.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Pogledalu28
10.Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac32
11.Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac37
12.Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 4 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofanzive na Zumberak39
13.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 4 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Plješevica o stanju na području Krbavice45
14.Pismo komande Zumberačko-pokupskog područja od 4 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o upućivanju u Brigadu pripadnika talijanske vojske koji su dobrovoljno stupili u NOV48
15.Izvještaj političkog komesara Druge operativne zone od 5 veljače 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama na području Zumberka od 16 siječnja do 5 veljače49
16.Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 6 veljače 1943 godine60
17.Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na sektoru Udbina - Lapac62
18.Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Mazin - Lapac64
19.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 6 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama na području Bunić, Homoljački Klanac, Krbavica66
20.Izvještaj štaba Osme divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Gradini, Drenovači i Buku69
21.Dopunski izvještaj Osme divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Gradini i Drenovači71
22.Pismo štaba Šesnaeste NO brigade od 7 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora dolinom Une i povlačenju kordunaških i ličkih jedinica u Bosnu75
23.Pismo štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 veljače 1943 god. borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima o razlozima povlačenja sa Korduna77
24.Izvještaj štaba Pete NO brigade od 8 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači79
25.Izvještaj štaba Osme divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači82
26.Izvještaj štaba Šeste divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zatvaranju pravca Kulen Vakuf - Drvar i stanju na sektoru Udbina - Lapac83
27.Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 8 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju na Kordunu u toku Četvrte neprijateljske ofanzive85
28.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 9 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i postavljanju zasjede na Ljubovu90
29.Zapovijest Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 9 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Draganiće93
30.Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 9 veljače 1943 god. za napad na Draganiće96
31.Izvještaj štaba Šeste divizije od 10 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama kod Vagana, Srednje Gore i na području Malo i Veliko Očijevo98
32.Izvještaj Komande haubičke baterije od 10 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rasporedu oruđa i utrošku municije u borbama kod Mazina i na Drenovači99
33.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih snaga100
34.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama kod Salamunića i Bunića103
35.Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 10 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac i borbi kod Donjeg Caglića107
36.Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 10 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu111
37.Zapovijest štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu116
38.Zapovijest štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu i Spišić Bukovicu120
39.Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 11 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na području Bjelopolja i o rasporedu jedinica124
40.Izvještaj štaba Šeste divizije od 11 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Mazinskoj Planini128
41.Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 veljače 1943 godine130
42.Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama da nastave borbe za oslobođenje Virovitice132
43.Izvještaj štaba Pete NO brigade od 12 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 12 veljače135
44.Izvještaj štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 12 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće142
45.Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 12 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u Odredu147
46.Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu152
47.Izvještaj Komande biokovskog područja od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte operativne zone o nasilju i pljački talijanskih jedinica na području Biokova157
48.Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 13 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Kalnika158
49.Izvještaj štaba Ličkog NOP odreda od 13 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 20 siječnja do 13 veljače161
50.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 14 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica od 17 siječnja do 9 veljače162
51.Izvještaj štaba Prvog Kordunaškog NOP odreda od 14 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na području Korduna i Banije od 8 do 14 veljače166
52.Uputstvo štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 veljače 1943 god. podređenim jedinicama o odbrani od neprijateljskih aviona168
53.Pregled brojnog stanja Dvanaeste NOU brigade Hrvatske od 16 veljače 1943 godine172
54.Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu174
55.Naređenje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 16 veljače 1943 god. štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" za raspored jedinica i obezbjeđenje sa pravaca Stojdraga i Kostanjevica177
56.Zapovijest štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Gornji Lapac180
57.Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 17 veljače 1943 god. podređenim jedinicama da formiraju pionirske vodove184
58.Izvještaj komandanta Pete operativne zone od 17 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u Plašćanskoj dolini185
59.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 17 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji Talijana za ofanzivu na Drežnicu186
60.Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu187
61.Izvještaj štaba Devete NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gornjeg Lapca190
62.Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 19 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Pisanicu192
63.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 19 veljače 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom narastanju jedinica i nedostatku oružja198
64.Izvještaj štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 19 veljače 1943 god štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 14 do 19 veljače199
65.Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 20 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca205
66.Izvještaj štaba Moslavačkog NOP odreda od 20 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Moslavine207
67.Lista boraca i rukovodilaca Šeste divizije NOV i PO Hrvatske ranjenih od 16 do 21 veljače 1943 godine210
68.Naređenje štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. štabu Osme divizije za napad na Boričevac226
69.Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 21 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Pisanicu227
70.Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Pisanicu -230
71.Pismo štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god štabu Druge operativne zone o dolasku Divizije na područje Moslavine234
72.Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Garešnicu235
73.Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Garešnicu236
74.Izvještaj štaba Drugog NOP odreda od 22 veljače 1943 god. štabu Treće operativne zone o izvršenim akcijama od 12 do 22 veljače245
75.Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 23 veljače 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Garešnice249
76.Izvještaj štaba Četvrte NOU brigade od 23 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o povratku Brigade na Kordun251
77.Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 24 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu253
78.Izvještaj štaba Banijskog NOP odreda od 24 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o povratku Odreda na Baniju255
79.Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu257
80.Izvještaj štaba Drugog slavonskog NOP odreda od 25 veljače 1943 god. štabu Treće operativne zone o napadu na željezničku stanicu Mikleuš i na sela Habjanovci i Bizovac263
81.Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 26 veljače 1943 god štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca i Gornjeg Lapca264
82.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 26 veljače 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama i zaplijenjenom oružju na području Dalmacije268
83.Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 26 veljače 1943 god. za napad na Stojdragu269
84.Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu271
85.Naređenje Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 27 veljače 1943 god. o podređenim jedinicama za napad na Stojdragu274
86.Izvještaj Osamnaeste NO brigade od 28 veljače 1943 god. štabu Treće operativne zone o napadu na Levanjsku Varoš, Drenje i Pridvorje276
87.Izvještaj štaba Pete operativne zone od 28 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o reorganizaciji Četrnaeste NO brigade i dolasku novih boraca sa područja Istre281
88.Izvještaj štaba NOP odreda Banije od 28 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na domobransku posadu u Hajtiću282
89.Izvještaj štaba Prvog korpusa od 28 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Šeste divizije od 20 siječnja do 23 veljače286
90.Izvještaj štaba Osme divizije od 28 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 28 veljače302
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
91.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 1 veljače 1943 god. o borbama kod Cujića Krčevine i u rejonu Turjanski u toku operacije Weiss325
92.Zahtjev Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj od 1 veljače 1943 god. za angažovanjem talijanskih jedinica na području Bihać - Kulen Vakuf329
93.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog korpusa od 1 veljače 1943 god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske, borbi kod Male Ciste i napadu na talijansku posadu u Bruvnu331
94.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 1 veljače 1943 god. o borbama kod G. Caglića333
95.Izvještaj zapovjedništva Operativnog područja Lika od 1 veljače 1943 god. o rasporedu i dostignutim linijama podređenih jedinica u operaciji "Weiss" na području Like335
96.Izvještaj Ustaškog stožera Pokupje od 1 veljače 1943 god. o borbama na području Zumberka u toku druge polovine siječnja 1943 godine336
97.Dnevni izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na dan 1 veljače342
98.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 veljače 1943 god. o preduzimanju napada na Korenicu, deblokiranju Strmice i traženju da njemačke vazdušne snage ne dejstvuju na području zapadno od linije Prijeboj - Udbina - Kulen Vakuf345
99.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like347
100.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV, borbama u rejonu Mazina i akciji čišćenja na području Šibenika350
101.Izvještaj Vojnog povjereništva NDH pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 veljače 1943 god. o dejstvima talijanskih i ustaško-domobranskih snaga na području Like u toku operacije Weiss352
102.Odgovor Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2 veljače 1943 god. u vezi sa zahtjevom Komande njemačkih trupa u NDH da se talijanske snage angažuju u pravcu Bihaća353
103.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac357
104.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 2 veljače 1943 god. 0 rezultatima borbe za Pakrac, o borbi u rejonu D. Caglić i o diverzijama u Slavoniji358
105.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like u toku 2 i 3 veljače360
106.Izvještaj Ustaške nadzorne službe za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje od 3 veljače 1943 god. o napadu talijanskih jedinica na Zumberak363
107.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3 veljače 1943 god. o rezultatima borbe na Zumberku i Gorjancima366
108.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine367
109.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac368
110.Izvadak iz izvještaja Velike župe Modruš od 3 veljače 1943 god. o situaciji na području Župe372
111.Zahtjev Komande jugoistoka od 3 veljače 1943 god da talijanske jedinice posjednu teritoriju južno od demarkacione linije na kojoj je završena operacija Weiss374
112.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 veljače 1943 god. za akciju čišćenja na području Slunja376
113.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi sa sporom oko učešća talijanskih jedinica pri napadu na Bihać377
114.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 4 veljače 1943 god. o napadu na posadu Cukovec i akciji čišćenja na Baniji379
115.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. o torbama na području Like u toku Četvrte ofanzive381
116.Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 veljače 1943 god. u vezi s predviđenom akcijom za "čišćenje" Like384
117.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 veljače 1943 god. o odvođenju stanovništva iz sela sjeverno od pruge Novska - Nova Gradiška386
118.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4 veljače 1943 god. o sporu u vezi sa sadejstvom sa njemačkim snagama na području Bihaća387
119.Dnevni izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 5 veljače 1943 god. o pripremi za napad na jedinice NOV na području Požeške Gore389
120.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 5 veljače 1943 god. o dislokaciji dijelova divizija "Sassari" i "Bergamo" na području južne Like391
121.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 5 veljače 1943 god. o borbama na Zumberku i Kalniku392
122.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Gorskog Kotara394
123.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se "čisti" Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj397
124.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o sastavu i rasporedu jedinica pod komandom divizije "Sassari"399
125.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 6 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO na Strmicu, Klinča Selo, Zdenčinu i na njemačke kolone kod Karlovca i o četničkoj akciji u pravcu Vrlike400
126.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o borbama kod Krbavice, Bruvna i G. Lapca i dejstvu potčinjenog vazduhoplovstva na području Like402
127.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i dejstvima potčinjenih jedinica i pridatog vazduhoolovstva na području Like405
128.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 8 veljače 1943 god. potčinjenim jedinicama za izvođenje "operacija čišćenja" na području Like408
129.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 9 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica u toku 8 i 9 veljače410
130.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 veljače 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na području Voćina, rezultatima akcije čišćenja na području Požeške Gore i napadu na posade Toranj i Ledinci412
131.Izvještaj Glavne domobranske bolnice od 9 veljače 1943 god. o toku napada na domobransku posadu u Skradu414
132.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 10 veljače 1943 god. o borbama u Lici, diverzijama u Gorskom Kotaru i bombardovanju Mogorića i Srednje Gore416
133.Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 10 veljače 1943 god. o diverziji na pruzi Zagreb - Karlovac419
134.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 veljače 1943 god. o napadu na posade u rejonu s. Draganići420
135.Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 11 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Draganićima i okolnim naseljima421
136.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 11 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Sarampovu. osiguranju Gojila i uputstvu njemačkih jedinica o postupku prema sumnjivim osobama422
137.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like426
138.Dnevni izvještaj talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na pravcu Otrić - Srb i Strmica - Tiškovac430
139.Izvještaj oružničkog voda iz Virovitice od 12 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Virovitici433
140.Obavještenje Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 12 veljače 1943 god. o upadu jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske u Viroviticu434
141.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske diyizije od 12 veljače 1943 god. o slanju pojačanja napadnutoj posadi u Virovitici437
142.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 veljače 1943 god. o napadu na Viroviticu, akciji čišćenja na Baniji i preduzimanju vojne nadležnosti na području Glina - Petrinja od njemačkih jedinica438
143.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 12 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na Moslavini i borbama za Viroviticu441
144.Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 12 veljače 1943 god. o napadu na njemačku kolonu kod Slunja i o zahtjevu da se pojača posada u Slunju442
145.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o dejstvima podređenih jedinica i vazduhoplovstva na području Like i Gorskog Kotara444
146.Obavještenje zapovjedništva Slavonskog zdruga od 13 veljače 1943 god. o borbama u Virovitici i zahtjevu da se upute pojačanja447
147.Izvještaj Talijanske vojne misije u Zagrebu od 13 veljače 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica 10 i 11 veljače 1943 godine448
148.Izvještaj Ustaškog stožera iz Osijeka od 13 veljače 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na uporište u Viroviticu450
149.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 veljače 1943 god. o borbama duž komunikacije Mazin - G. Lapac453
150.Obavještenje Više komande oružanih snaga "SIovenija-Dalmacija" od 13 veljače 1943 god. o rasporedu divizija "Re" i "Sassari" po završetku prve faze operacije Weiss455
151.Uputstvo Više komande oružanih snaga "SIovenija-Dalmacija" od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije "Sassari" iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika456
152.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 14 veljače 1943 god. o prodoru dijelova divizije "Sassari" u Kulen Vakuf457
153.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 veljače 1943 god. o prodoru podređenih jedinica u Kulen Vakuf459
154.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14 veljače 1943 god o diverzijama i akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Kordunu, Zumberku, Kalniku i Slavoniji na dan 12 i 13 veljače464
155.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji G. Lapac - Kulen Vakuf i Visuć - D. Lapac466
156.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca471
157.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o borbama u rejonu G. Lapca i Boričevca i o napadu na kolonu kod Vodica474
158.Obavještenje Hrvatskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 16 veljače 1943 god. o završetku prve faze operacije Weiss i pripremi talijanskih snaga za operaciju na području Kapele476
159.Zapovijest Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. za ofanzivu na slobodni teritorij Gorskog Kotara477
160.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 17 veljače 1943 god. o borbi kod Velike Mučne na pruzi Koprivnica - Križevci481
161.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o borbama na komunikaciji Ostrvica - Boričevac482
162.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Boričevca u toku 15 i 16 veljače485
163.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 veljače 1943 god. o napadu na Pakrac i zahtjev da se bombarduje područje s. Đakovac487
164.Izvještaj Operativnog područja Karlovac od 18 veljače 1943 god. 0 napadu na željezničku stražu na pruzi Karlovac - Generalski Stol, prekidu pruge Karlovac - Draganići i dislokaciji jedinica NOV na Zumberku491
165.Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 18 veljače 1943 god. o akcijama kod Carevdara i u Velikom Trojstvu i o formiranju zapovjedništva otsjeka Kalnik i Bilo Gora492
166.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 18 veljače 1943 god o napadu jedinica NOV na kolone kod Visuća i na cesti G. Lapac - Mazin494
167.Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora Karlovac od 19 veljače 1943 god. o rušenju pruge Karlovac - Zagreb, napadu na kolonu kod Krnjaka i prebacivanju jedinica NOV sa Zumberka na Kordun496
168.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 veljače 1943 god. o borbama i o slanju pojačanja opkoljenim snagama u rejonu G. Lapac498
169.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 19 veljače 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO na području Dalmacije i borbama u rejonu G. Lapca, Srba i Trubara503
170.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 20 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Velikoj Pisanici505
171.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora 20 veljače 1943 god. o prebacivanju jedinica NOV i PO Hrvatske sa Bilo Gore na Moslavinu i o borbi kod Bulinca506
172.Obavještenje Talijanske vojne misije u Zagrebu od 20 veljače 1943 god. o odobrenju talijanske Vrhovne komande za upotrebu četnika u borbama u dolini Neretve za vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive508
173.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 veljače 1943 god. o opkoljavanju dijelova divizije "Sassari" u rejonu G. Lapca i upućivanju pojačanja u cilju njihovog deblokiranja509
174.Izvještaj Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 20 veljače 1943 god. o sporu oko sadejstva jedinica Osamnaestog i Šestog armijskog korpusa sa njemačkim jedinicama u drugoj fazi operacije Weiss512
175.Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 veljače 1943 god. o rasporedu opkoljenih podređenih jedinica na području G. Lapca514
176.Izvještaj Hrvatskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 21 veljače 1943 god. o rasporedu ustaško-domobranskih snaga u Lici i borbama na komunikaciji Mazin - G. Lapac - Kulen Vakuf515
177.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 veljače 1943 god. o deblokiranju potčinjenih jedinica u rejonu G. Lapca -516
178.Dnevni izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 21 veljače 1943 god. o borbama u rejonu s. Levanjska Varoš518
179.Izvještaj zapovjednika Operativnog područja Karlovac od 21 veljače 1943 god. o napadu na kolonu kod Krnjaka i o vojnoj situaciji južno od Karlovca520
180.Izvještaj zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 veljače 1943 god. o prebacivanju Banijskog NOP odreda iz Bos. Krajine u Baniju521
181.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 veljače 1943 god. o probijanju jedinica divizije "Sassari " iz G. Lapca u Mazin523
182.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Garešnici i o slanju pojačanja napadnutoj posadi526
183.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o primjećivanju jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciji Banova Jaruga - Garešnica527
184.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 veljače 1943 god. o napadu na Garešnicu529
185.Dnevni izvještaj Ministarstva domobranstva NDH od 23 veljače 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Slavonije, Moslavine, Kalnika i Bilo Gore531
186.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 veljače 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara534
187.Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova NDH od 23 veljače 1943 god. o naredbi četničke komande za mobilizaciju537
188.Zapovijest "Skupine Istok" Drugog domobranskog zbora od 24 veljače 1943 god. za ofanzivu na području Slavonije539
189.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Garešnice546
190.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 24 veljače 1943 god. o borbama na Kalniku i Bilo Gori i dejstvima podređenih jedinica na području Banije548
191.Izvještaj domobranske posade iz Koprivnice od 24 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Ludbregu551
192.Izvještaj pukovnika Košaka od 25 veljače 1943 god. o rezultatima napada na Ludbreg552
193.Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda552
194.Izvještaj Prve zrakoplovne skupine od 25 veljače 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti zrakoplovstva na Kalniku i Moslavini i o paljenju sela Moslavine od strane domobrana555
195.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije "Sassari" u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije "Bergamo"557
196.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 veljače 1943 god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Karlovac i napadu na posadu u Plavča Dragi559
197.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 veljače 1943 god. o pripremi za napad na područje duž pruge Koprivnica - Križevci i o borbi kod Krstinje561
198.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 veljače 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i o gubicima jedinica pod komandom divizije "Sassari" od 13 siječnja do 22 veljače 1943 godine564
199.Izvještaj zapovjedništva. Operativnog područja Like od 27 veljače 1943 god. o dislokaciji podređenih jedinica koje su učestvovale u operaciji "Weiss" na području Like569
200.Izvještaj izaslanika redarstva iz Samobora od 27 veljače 1943 god. o borbama kod Stojdrage570
201.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 veljače 1943 god. o napadu na vlak kod Plaškog i na osiguranja željezničke pruge kod Ličkog Osika i Skrada571
202.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 27 veljače 1943 god. o napadu na jednu satniju Petog zdruga kod Gline573
203.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog575
204.Izvještaj zapovjedništva Treće bojne Petrinjskog zdruga od 27 veljače 1943 god. o napadu na posadu u s. Hajtići577
205.Dnevni izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 27 veljače 1943 god. o otpočinjanju napada na području Dilja i Krndije578
206.Izvještaj zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o ofanzivi "Zelen"579
207.Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 28 veljače 1943 god. o toku napada na područje duž pruge Križevci - Koprivnica582
Registar585
BIBLIOTEKA