ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 11 - siječanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 1 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za naped na Krašić7
2.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih jedinica duž komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica12
3.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 2 siječnja 1943 god. Štabu Drugog proleterskog bataljona u vezi s napadom na Krašić13
4.Pismo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 2 siječnja 1943 god. Štabu Trećeg proleterskog bataljona o početku napada na Krašić14
5.Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar'' od 2 siječnja 1943 god. za razmještaj jedinica i obezbjeđenje poslije napada na Krašić15
6.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 3 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na domobransku posadu u Kuzmici17
7.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica od 15 prosinca 1942 do 1 siječnja 1943 godine19
8.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča, Metka i Lovinca krajem prosinca 1942 godine23
9.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942 i početkom siječnja 1943 godine30
10.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 godine44
11.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin47
12.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Saborski50
13.Neređenje Štaba Treće operativne zone od 4 siječnja 1943 god. podređenim komandama o postupku sa zarobljenicima i izgradnji zarobljeničkih logora54
14.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 4 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prebacivanju podređenih joj jedinica na područje Plaškog57
15.Pismo Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o potrebi čvrste međusobne saradnje57
16.Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvaiske od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin59
17.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar" od 6 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice61
18.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin67
19.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Voćina68
20.Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin61
21.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 siječnja 1943 god. Stpbu Treće divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice i ustanove na području Dalmacije71
22.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak kod Blinjskog Kuta73
23.Izvještaj Štaba Osme divizije od 7 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korousa NOV i PO Hrvatske o napadu na Saborski78
24.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Lisičina82
25.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina83
26.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina84
27.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina85
28.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin87
29.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin89
30.Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin91
31.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 8 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kostajnički Majur i na vlak kod Blinjskog Kuta93
32.Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju željezničke pruge Blata - Javornik97
33.Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec100
34.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 8 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na pruzi Ogulin - Sušak102
35.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica o toku borbe za Voćin108
36.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu110
37.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 9 siječnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu111
38.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor117
39.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone za dejstvo na području Plaškog120
40.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije za dejstvo Šeste, Sedme i Osme divizije u slučaju neprijateljske ofanzive121
41.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe za Voćin122
42.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 12 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pripremi napada na Gračac123
43.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 13 siječnja 1943 god. za raspored određenih jedinica u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju Žumberka124
44.Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin125
45.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin129
46.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 13 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Rovine133
47.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 13 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju Četvrte dalmatinske NO brigade i stanju na području Biokova135
48.Izvještaj Štaba Ličkog NOP odreda od 13 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi sa četnicima kod Tiškovca141
49.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin144
50.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 14 siječnja 1943 god. za raspored jedinica u slučaju neprijateljske ofanzive na Žumberak145
51.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 15 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac147
52.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor148
53.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za pokret na nove akcije152
54.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 16 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Blinju i Bijelnik154
55.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 16 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica157
56.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 17 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Blinju i Bijelnik164
57.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 18 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Poljanu167
58.Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 18 siječnja 1943 god. za forsiranje rijeke Kupe i rušenje željezničke pruge Karlovac - Metlika170
59.Pismo komesara Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 18 siječnja 1943 god. komesaru Druge operativne zone o privremenom ostanku Četvrte NOU brigade na području Žumberka172
60.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i partiske pripadnosti boraca i rukovodilaca Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 siječnja 1943 godine174
61.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 siječnja 1943 god. Štabu Prvog kordunaškog NOP odreda da svoje jedinice koncentriše na prostoriji između Korane i Mrežnice176
62.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 20 siječnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone za dejstvo u toku Četvrte neprijateljske ofanzive177
63.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 20 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih snaga oko Žumberka i napadu na vlak kod Kamanja178
64.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte NOU brigade za dejstva u toku Četvrte neprijateljske ofanzive180
65.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikaciju Beograd - Zagreb182
66.Pismo Štaba Sedme divizije NOV i PO Hrvatske od 21 siječnja 1943 god. borcima i rukovodiocima o početku Četvrte neprijateljske ofanzive i odlasku divizije sa Banije187
67.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o početku Četvrte neprijateljske ofanzive i borbi kod Balinca190
68.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih snaga za ofanzivu na Kordun191
69.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na području Like početkom Četvrte neprijateljske ofanzive192
70.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom Kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica193
71.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Perjasice197
72.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Rajić i komunikaciju Beograd - Zagreb199
73.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 23 siječnja 1943 god. Operativnom štabu Četvrte i Trinaeste brigade o borbi kod Petrovine i rasporedu jedinica za napad na Volavje205
74.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Osme divizije da povuče svoje jedinice u pravcu Velike Kladuše i Slunja206
75.Zapovijest Štaba Druge proleterske udarne divizije NOV i PO Jugoslavije od 23 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Strmicu, Plavno i Golubić207
76.Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku napada na Okučane i komunikaciju Beograd - Zagreb213
77.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 23 siječnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb214
78.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku borbe na komunikaciji Beograd - Zagreb215
79.Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb216
80.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 23 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Voćin i stanju u jedinicama poslije formiranja divizije219
81.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 24 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za pokret na Kordun225
82.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 24 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za razbijanje neprijateljske koncentracije oko Žumberka227
83.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama Treće dalmatinske NOU brigade i Sjevernodalmatinskog bataljona230
84.Obavještenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije o povlačenju Osme divizije sa Korduna i zadacima Kordunaškog i Banijskog NOP odreda u toku neprijateljske ofanzive233
85.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Okučane234
86.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb238
87.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 24 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica od 26 prosinca 1942 do 24 siječnja 1943211
88.Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. za formiranje operativnog štaba za Kordun251
89.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun da uputi izvidnice u pravcu Slunja i ustanovi koje položaje drži neprijatelj252
90.Izvještaj Operativnog štaba za Kordun od 25 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama izviđanja na području Slunja253
91.Obavještenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije o stanju na Kordunu i pokretima neprijateljskih jedinica254
92.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 25 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Draganiće i rušenje komunikacije Zagreb - Karlovac255
93.Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. sekretaru CK KPH o rezultatima napada na komunikaciju Beograd - Zagreb257
94.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za rušenje komunikacije Beograd - Zagreb260
95.Izvještaj Štaba Petnaeste NO brigade od 26 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun o uspješnom jurišu na neprijatelja i gonjenju istog prema Furjanu i Lađevcu261
96.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Petnaeste brigade da izvrši napad na Mašvinu i Furjan262
97.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Pete NO brigade da sa jednim bataljonom posjedne položaj prema Furjanu263
98.Zapovijest Operativnog štaba Četvrte NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 26 siječnja 1943 god. za napad na Ceglje i Novake264
99.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama Četvrte dalmatinske NOU brigade296
100.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikaciju Beograd - Zagreb268
101.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 27 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone za protivnapad na neprijatelja koji nastupa u pravcu Prijeboja271
102.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac272
103.Pismo Operativnog štaba za sektor Ljubovo od 28 siječnja 1943 god. Štabu Druge NOU brigade o borbama kod Ljubova275
104.Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 28 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Smrtić276
105.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena278
106.Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28 siječnja 1943 god. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša280
107.Obavještenje Štaba Treće dalmatinske brigade od 28 siječnja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o prodiranju četnika na Vršinu281
108.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 29 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb - Karlovac283
109.Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29 siječnja 1943 god. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno289
110.Prijedlog Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 29 siječnja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije NOV i POJ za sadejstvo u sprečavanju četničkog prodora u Strmicu290
111.Pismo Štaba Pete dalmatinske NO brigade od 30 siječnja 1943 god. Komandi mjesta Bosansko Grahovo o stanju na području Strmice291
112.Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 30 siječnja 1943 god. Štabu Pete dalmatinske NO brigade o sadejstvu u borbi protiv četnika na području Strmice292
113.Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Veliki Skočaj294
114.Prijedlog Štaba Druge ličke NOU brigade od 30 siječnja 1943 god. Operativnom štabu područja Korenička Kapela za napad na Cudin Klanac296
115.Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o upućivanju Petnaeste NO brigade u Donji Lapac i stanju na području Skočaja298
116.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa da zatvori pravac Bunić - Korenica i spriječi nastupanje neprijatelja prema Udbini300
117.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 31 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim borbama podređenih jedinica u toku Četvrte neprijateljske ofanzive301
118.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 31 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima napada na komunikaciju Beograd - Zagreb305
119.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Pakrac308
120.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Pakrac313
121.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 31 siječnja 1943 god. Štabu Prve dalmatinske NO brigade o stanju na području Dalmacije319
122.Izvještaj Štaba Šeste NOU brigade od 31 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone o borbama kod Veljuna321
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
123.Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 1 siječnja 1943 god. o sporazumu četnika i ustaško-domobranskih vlasti u Otočcu za borbu protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije325
124.Obavještenje Operativnog područja Karlovac od 2 siječnja 1943 god. o zauzimanju Krašića i pokušaju talijansko-ustaških snaga da ga povrate329
125.Izvještaj Zapovjedništva drugog domobranskog zbora od 2 siječnja 1943 god. o borbama u Slavoniji330
126.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Krašića i na području Gorskog Kotara334
127.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o rezultatima borbi na području Raduč - Lovinac - Ričice u toku 27 i 28 prosinca 1942 godine337
128.Izvještaj Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 3 siječnja 1943 god. o zauzimanju Krašića, Kostanjevca i Željezna od strane jedinica NOV i PO Hrvatske338
129.Potsjetnik pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 6 siječnja 1943 god. o stanju jedinica određenih za Četvrtu ofanzivu340
130.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju "Weiss"344
131.Izvještaj Osme pješačke pukovnije od 6 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Slav. Požege346
132.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 6 siječnja 1943 god. o napadu na vojni vlak kod Blinjskog Kuta348
133.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 siječnja 1P43 god. o napadu na njemačko-domobransku motorizovanu kolonu kod s. Huma351
134.Obavještenje talijanske misije pri vladi NDH od 7 siječnja 1943 god. o dolasku njemačke SS divizije "Prinz Eugen" na područje Pokuplja u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom353
135.Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala L├╝tersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom354
136.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu356
137.Obavještenje Stožera Prve gorske divizije od 9 siječnja 1943 god. o sastavu, polaznim položajima i pravcu protunapada ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica za deblokiranje posade Voćin360
138.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na prugu Desinec - Jastrebarsko361
139.Izvještaj Komande talijanske divizije "Re" od 10 siječnja 1943 god. o borbama na području Raduč - Lovinac - Ričice363
140.Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 11 siječnja 1943 god. o nesporazumu sa načelnikom Štaba Petog armijskog korpusa u vezi s pripremama za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu374
141.Izvještaj Prve gorske divizije od 11 siječnja 1943 god. o, borbama na liniji Lisičina - Hum - Veveričina376
142.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12 siječnja 1943 god. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru378
143.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 siječnja 1943 god. o grupisanju jedinica NOV i PO Hrvatske u rejonu Saborski i rezultatima borbe za Ličku Jesenicu380
144.Obavještajni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 siječnja 1943 god. o brojnom stanju, organizaciji i karakteru dejstva jedinica NOV i PO Hrvatske382
145.Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci387
146.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14 siječnja 1943 god. o napadu na vojni vlak na pruzi Split - Sinj kod s. Mravince389
147.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 14 siječnja 1943 god. o upadu jedinica NOV i PO Hrvatske u Samobor390
148.Izvještaj Intendanture Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 14 siječnja 1943 god. o pripremama za obrazovanje koncentracionih logora na području Italije392
149.Zahtjev Ureda njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 14 siječnja 1943 god. da Prva gorska divizija osigurava iseljavanje njemačke nacionalne manjine sa područja Voćina393
150.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 14 siječnja 1943 god. o napadu na Repušnicu i dejstvima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Banije394
151.Zapovijest Komande Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. za izvođenje operacije "Weiss"396
152.Uputstvo Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 15 siječnja 1943 god. o budnosti podređenih jedinica, o načinu dejstva jedinica NOV i PO Jugoslavije i o odnosima sa njemačkim trupama u toku pretstojeće operacije "Weiss"401
153.Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 15 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Voćin404
154.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu Talijana na Saborski i rezultatima borbe kod Josipdola406
155.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 siječnja 1943 god. o napadu na vojni transport kod Kamanja i borbama kod Ličke Jesenice408
156.Izvještaj Prve gorske divizije od 17 siječnja 1943 god. o bijegu grupe domobranskih podoficira iz Daruvara i o napadu na Pakračku Poljanu410
157.Izvještaj Komande kr. karabinjera iz Šibenika od 17 siječnja 1943 god. o borbi kod Zatona412
158.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 siječnja 1943 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Poljani414
159.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici415
160.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac419
161.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice421
162.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, napadu na vlak kod Kamanja i borbama kod ž. st. Lička Jesenica423
163.Obavještenje Općeg vojničkog povjereništva NDH kod Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 19 siječnja 1943 god. o rasporedu i pravcima napada talijanskih i ustaško- domobranskih jedinica u vezi s Četvrtom ofanzivom425
164.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 20 siječnja 1943 god. o otpočinjanju dejstva podređenih jedinica u operaciji "Weiss"426
165.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 21 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih i njemačkih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna427
166.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 21 siječnja 1943 god. o borbama za Krašić432
167.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 siječnja 1943 god. o borbama na području Like, Korduna i Žumberka 19, 20 i 21 siječnja435
168.Izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 22 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Korduna, Banije, Slavonije i Bosne439
169.Izvještaj Općeg vojnog povjereništva NDH pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 22 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i ustaško-domobranskih snaga na području Like i Korduna na dan 21 siječnja442
170.Izvještaj Operativnog područja Karlovac od 22 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih jedinica u s. Moravci i s. Vukmanić444
171.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica u toku operacije "Weiss" na području Like. Korduna i Gorskog Kotara na dan 21 i 22 siječnja 1943 godine445
172.Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Kordunu i Baniji449
173.Dnevni izvještaj opunomoćenog njemačkog generala u Hrvatskoj od 23 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Slavonije i o napadu na prugu Beograd - Zagreb450
174.Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o napadu na komunikaciju Novska - Nova Gradiška452
175.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima sopstvenih i njemačkih jedinica u operaciji "Weiss" 22 i 23 siječnja453
176.Analiza rada divizija "Lombardia", "Re" i "Sassari" u operaciji "Weiss" za period od 20 do 23 siječnja 1943 god. izvršena od strane Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" 23 siječnja 1943 godine458
177.Izvještaj talijanske vojne misije u Zagrebu od 23 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije461
178.Izvještaj Operativnog područja Karlovac cd 23 siječnja 1943 god. o zločinima Nijemaca u s. Popović Brdu463
179.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Baltića Brda i Balinca464
180.Razgovor načelnika Štaba Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" s Komandom Petog armijskog korpusa od 23 siječnja 1943 god. u vezi s dejstvom jedinica divizije ,,Re" i "Lombardia"465
181.Izvještaj Komande Drugog korpusa od 23 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška467
182.Obavještenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih jedinica na području Korduna i Banije na dan 22 siječnja468
183.Naređenje Komande talijanskog Petog armijskog korpusa cd 24 siječnja 1943 god. za dalja dejstva podređenih jedinica na području Like i Korduna469
184.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih i njemačkih snaga protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Like i Korduna na dan 22, 23 i 24 siječnja471
185.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška475
186.Izvještaj Komande Drugog korpusa od 24 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Okučani - N. Gradiška477
187.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe duž pruge Novska - Nova Gradiška479
188.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 siječnja 1943 god. o zauzimanju Bruvna480
189.Naređenje Zapovjedništva Drugog sektora od 25 siječnja 1943 god. o organizaciji i razgraničenju sektora481
190.Izvještaj Operativnog područja Karlovac od 25 siječnja 1943 god. o napadu na Draganiće487
191.Izvještaj Operativnog područja za Liku od 25 siječnja 1943 god. o borbama u Lici488
192.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 siječnja 1943 god. o dejstvima ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica na području Banije489
193.Izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 25 siječnja 1943 god. o borbama u Kordunu i Baniji491
194.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna 24 i 25 siječnja 1943 godine493
195.Izvještaj zapovjednika Prvog sektora od 26 siječnja 1943 god. o napadu na ustaško-domobranske snage u rejonu s. Draganići496
196.Izvještaj Zapovjedništva ustaško-domobranske Prve pješačke divizije od 26 siječnja 1943 god. o napadu na posadu u Mučnoj Rijeci i Carevdaru498
197.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like i Gorskog Kotara 25 i 26 siječnja 1943 godine499
198.Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 26 siječnja 1943 god. o dejstvima njemačkih i ustaško-domobranskih snaga503
199.Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o dislokaciji jedinica za zaštitu pruge Karlovac - Metlika i za napad na Žumberak505
200.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o borbama na području Dalmacije u toku 25 siječnja 1943 godine507
201.Dnevni izvještaj Komande Drugog korpusa od 26 siječnja 1943 god. o namjerama jedinica NOV i PO Hrvatske na području Slavonije i o borbama kod Smrtića509
202.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Novska - Nova Gradiška511
203.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 26 siječnja 1943 god. o reakciji ustaško-domobranskih i talijanskih snaga u vezi s napadom na Draganiće514
204.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 siječnja 1943 god. o borbama na području Knina i Bruvna515
205.Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Gračac - Gospić 28, 29 i 30 prosinca 1943 godine517
206.Dnevni izvještaj opunomoćenog njemačkog generala u Hrvatskoj od 27 siječnja 1943 god. o borbama na području Slavonije519
207.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like, Korduna i Gorskog Kotara521
208.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 28 siječnja 1943 god. 0 napadu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga u pravcu Krašića527
209.Izvještaj Kotarske oblasti iz Sinja od 28 siječnja 1943 god. o četničkim zločinima na području Vrlike528
210.Izvještaj Operativnog područja Lika od 28 siječnja 1943 god. o borbama na području Like u toku operacije "Weiss" na dan 27 siječnja530
211.Izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 28 siječnja 1943 god. o napadima na prugu Novska - Okučani i Karlovac - Zagreb532
212.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 siječnja 1943 god. o borbama na području Like i Korduna u toku 27 i 28 siječnja538
213.Izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 29 siječnja 1943 god. o napadu na Smrtić i Bogičevce i o mjerama podređenih jedinica542
214.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 29 siječnja 1943 god. za posjedanje linije Lapac - Kulen Vakuf i čišćenja sjevernog dijela Like544
215.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o ulasku njemačkih trupa u Bihać i o borbama na području Like546
216.Izvještaj Općeg vojničkog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 30 siječnja 1943 god. o dejstvima talijanskih, njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na dan 29 siječnja 1943 godine550
217.Izvještaj talijanske Grupe za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o sporu oko upotrebe četnika u akcijama zapadno od Slunja552
218.Dnevni izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o kretanju jedinica Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske i dovlačenju pojačanja na prugu Novska - N. Gradiška555
219.Izvještaj Komande talijanske divizije "Lombardia" od 30 siječnja 1943 god. o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na jedinice NOV i PO Hrvatske u Žumberku558
220.Izvještaj Zapovjedništva Ustaške pripreme iz Nove Gradiške od 30 siječnja 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na ustaško-domobranske posade duž pruge Okučani - Nova Gradiška u drugoj polovini siječnja560
221.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 30 siječnja 1943 god. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Dalmacije i južne Like563
222.Uputstva komandanta Superslode od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima talijansko-njemačkih snaga, zatvaranju pravca Bos. Petrovac - Kulen Vakuf - G. Lapac i zadacima Petog i Osamnaestog korpusa u vezi s tim565
223.Naređenje Komande talijanskog Jedanaestog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. za napad dijelova divizije "Lombardia" u cilju pružanja pomoći opkoljenim dijelovima divizije "Isonzo" na području Vivodine567
224.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima potčinjenih jedinica na području Like568
Registar*
BIBLIOTEKA