ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 10 - prosinac 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 1 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama podređenih jedinica7
2.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 1 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Novo Selo i Stojdragu i o drugim akcijama podređenih jedinica16
3.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 1 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i kretanju neprijateljskih snaga, o nekim akcijama odreda i o stanju u odredu18
4.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cemernicu, Topusko-kolodvor, Dvor i druga neprijateljska uporišta22
5.Izvještaj Štaba Druge operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 3 prosinca 1942 god. o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkog NOP odreda26
6.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 3 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o učešću brigade u napadu na Dvor i Bos. Novi33
7.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda36
8.Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste kordunaške NO brigade i prijedlog za napad na neprijateljska uporišta Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju38
9.Izvještaj Štaba Pete operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica u toku mjeseca studenog40
10.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 prosinca 1942 god. Štabu Pete operativne zone o pokretima talijanskih jedinica46
11.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog kordunaškog NOP odreda od 4 prosinca 1942 godine48
12.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 4 prosinca 1942 god. o akcijama podređenih jedinica50
13.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 5 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju podređenih jedinica i o njihovim zadacima51
14.Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu56
15.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 5 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akciji na vlak kod Voćina57
16.Izvještaj Štaba Osme divizije od 6 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Petnaeste NO brigade i postavljenju rukovodilaca58
17.Izvještaj Štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 6 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda59
18.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama potčinjenih jedinica u drugoj polovini listopada i studenom65
19.Pismo Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 prosinca 1942 god. borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima podređenih jedinica u vezi s napadom na Skakavac i Banski Kovačevac85
20.Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 prosinca 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na Skakavac i Banski Kovačevac88
21.Pismo Marka Belinića Ivi Marinkoviću od 8 prosinca 1942 godine92
22.Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca94
23.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 8 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu odreda i o likvidaciji žandarmerijske stanice u Crkvenom Boku97
24.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 9 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Prevršca i Babine Rijeke100
25.Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin102
26.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju talijanskih jedinica iz Trilja, Blata na Cetini i Šestanovca110
27.Naredba br. 30 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 prosinca 1942 god. o proglašenju Trinaeste NOU brigade proleterskom i formiranju Četrnaeste i Petnaeste NO brigade Hrvatske111
28.Izvještaj Četvrte operativne zone od 11 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima podređenih jedinica113
29.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 11 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda118
30.Izvještaj Štaba Osme divizije od 12 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Skakavac, Banski Kovačevac i Lasinju121
31.Izvještaj Štaba Sedme divizije od 12 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o jačini neprijateljskih posada na području Banije125
32.Izvještaj Štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 12 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda129
33.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o potrebi jače aktivnosti podređenih joj jedinica u cilju razbijanja koncentracije ustaša na sektoru Like, Korduna i Banije134
34.Obavještenje Štaba Druge operativne zone od 13 prosinca 1942 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o formiranju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić136
35.Zapovijest Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na Cemernicu137
36.Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske komunikacije i za pripremu napada na Gračac141
37.Zapovijest Operativnog štaba Hrvatske i slovenskih udarnih brigade od 13 prosinca 1942 god. potčinjenim jedinicama za napad na Krašić143
38.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 13 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju neprijateljskih jedinica145
39.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 14 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama Sedme divizije i o njenom organizacionom stanju147
40.Izvještaj Štaba NOP odreda Banije od 15 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Mošćenica151
41.Pregled brojnog stanja Prvog i Drugog slavonskog NOP odreda od 16 prosinca 1942 godine154
42.Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cemernicu156
43.Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin157
44.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama o radu vojnih sudova u brigadama i kod pozadinskih vojnih vlasti162
45.Pismo sekretara CK KP Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju na području Treće operativne zone164
46.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 17 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dosadašnjim uspjesima, o stanju u jedinicama i o daljem razvoju partizanskog pokreta u Slavoniji168
47.Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 17 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica176
48.Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 17 prosinca 1942 god. za napad na Orahovicu180
49.Naredba Štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. o postavljanju rukovodilaca u Četvrtoj NOU brigadi i formiranju čete za vezu u diviziji187
50.Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade "Josip Kraš" Štabu Druge operativne zone od 17 prosinca 1942 god. o napadu na Krašić i drugim akcijama189
51.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. o akcijama Drugog bataljona u toku studenog i početkom prosinca194
52.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 18 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o učešću divizije u napadu na Dvor196
53.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 18 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica od 11 studenog do 18 prosinca201
54.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 18 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Ravne Gore206
55.Izvještaj Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 18 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama odreda208
56.Izvještaj Glavnog štaba NOV 1 PO Hrvatske od 19 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretima neprijateljskih jedinica i stanju u nekim neprijateljskim garnizonima210
57.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 19 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Skakavac, Banski Kovačevac, Lasinju, Cemernicu i druga neprijateljska uporišta213
58.Pregled brojnog stanja i naoružanja Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 prosinca 1942 godine220
59.Saopćenje Štaba Druge operativne zone od 19 prosinca 1942 god. o borbama za Krašić222
60.Izvještaj Štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 19 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o bijegu ustaša iz Udbine i o nekim akcijama odreda224
61.Pregled akcija i operacija Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 studenog do 20 prosinca 1942 godine230
62.Naredba br. 32 Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 prosinca 1942 god. o osnivanju Ekonomskog otsjeka i njegovim zadacima243
63.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 prosinca 1942 god. o načinu sprovođenja mobilizacije247
64.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 21 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko-kolodvor, Rovine, Volinju i vijadukt na pruzi kod Volinje249
65.Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 21 prosinca 1942 godine252
66.Naređenje Štaba Treće operativne zone od 21 prosinca 1942 god. Štabu Prvog slavonskog NOP odreda da uputi dio svojih snaga u sastav Četvrte divizije koja se formira253
67.Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 21 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o akcijama izvršenim od 14 do 21 prosinca255
68.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja258
69.Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o vojno-političkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu236
70.Pismo političkog komesara Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. političkim komesarima Šeste, Sedme i Osme divizije o nekim propustima u akcijama i u radu s jedinicama274
71.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 22 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Četvrte kordunaške NOU brigade na područje Žumberka i o nekim organizacionim pitanjima277
72.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. o dejstvima Biokovskog bataljona i Trogirske čete282
73.Zapovijest Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 prosinca 1942 god. za napad na Lovinac, Smokrić, Ričice i željezničku stanicu Raduč284
74.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama Šeste divizije289
75.Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama i organizacionom stanju odreda292
76.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama u Zagorju, bombardovanju Žumberka i uspostavljanju veze sa Glavnim štabom296
77.Izvještaj Treće operativne zone od 23 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica297
78.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama potčinjenih jedinica300
79.Naređenje Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 24 prosinca 1942 god. Štabu Četvrte kordunaške NOU brigade da spriječi prodor ustaša na oslobođenu teritoriju301
80.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 24 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o akcijama na Orahovicu302
81.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 24 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na Orljavac304
82.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju postaja Ratne mornarice310
83.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobranske posade u Majuru311
84.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 25 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama povodom represalija talijanske okupatorske vojske312
85.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 26 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Zagreb - Beograd313
86.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 28 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o uništenju neprijateljskih snaga u Orljavcu316
87.Naredba Štaba Druge operativne zone od 28 prosinca 1942 god. o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar"319
88.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 28 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama podređenih jedinica321
89.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28 prosinca 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o formiranju Sekcije za Ratnu mornaricu i mornaričkih jedinica i njihovim zadacima324
90.Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini posada nekih neprijateljskih garnizona327
91.Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama da posjednu nove položaje i spriječe prodor neprijatelja na oslobođenu teritoriju Like330
92.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 29 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na ustaške položaje na Begovom Brdu i Prekrižju333
93.Naredba Štaba Dvanaeste slavonske NOU brigade od 29 prosinca 1942 god. o postavljanju rukovodilaca u vezi s reorganizacijom brigade339
94.Operativni izvještaj Štaba bataijona "Vid Mihaljević" od 29 prosinca 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone341
95.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 prosinca 1942 god. Štabu Druge operativne zone o borbi protiv Mačekove politike čekanja313
96.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 30 prosinca 1942 god. Štabu Trećeg bataijona da stupi u sastav Šesnaeste NO brigade i obavještenje o borbama na Javorniku i Skupiduši345
97.Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 30 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gomirje i ostalim akcijama jedinica ove zone u toku mjeseca prosinca346
98.Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 30 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o forsiranju rijeke Kupe u vezi odlaska na Žumberak353
99.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 31 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Četvrte NOU brigade na Žumberak i pripremama za napad na neprijateljsku posadu u Krašiću355
100.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 prosinca 1942 god. Štabu Šesnaeste NO brigade za razmještaj jedinica358
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
101.Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke pukovnije od 1 prosinca 1942 god. o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnik361
102.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od početka prosinca 1942 god. o borbama na području Prve, Treće i Četvrte oružničke pukovnije362
103.Izvještaj Ustaške nadzorne službe od 2 prosinca 1942 god. o borbama kod sela Sošica378
104.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 3 prosinca 1942 god. o akcijama partizana u Velikom i Malom Trojstvu i o napadu na željezničku stanicu Pavlovac-Dražica379
105.Obavještenje Kr. prefekture Split od 4 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Korčuli381
106.Izvještaj Kr. prefekture Split od 5 prosinca 1942 god. o napadu na talijansku kolonu na otoku Korčuli382
107.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku383
108.Izvještaj Komande čete Kraljevskih karabinjera Trogir od 6 prosinca 1942 god. o borbi kod Donjeg Segeta384
109.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 6 prosinca 1942 god. o borbi kod Velikog Trgovišta388
110.Izvještaj Komande Sto sedme legije crnih košulja od 7 prosinca 1942 god. o represalijama u s. Donji Seget389
111.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 prosinca 1942 god. o napadu na posadu u Podravskoj Slatini390
112.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera od 8 prosinca 1942 god. o napadu na dva talijanska kamiona na cesti Omiš - Split392
113.Izvještaj šefa Talijanske vojne misije od 8 prosinca 1942 god. o napadu na talijansku kolonu kod Omiša395
114.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 8 prosinca 1942 god. o borbama na području Podravske Slatine397
115.Izvještaj Generalnog inspektorata policije za ratnu službu od 9 prosinca 1942 god. o borbama na području Dalmacije398
116.Izvještaj željezničke mreže Lika od 9 prosinca 1942 god. o napadu na željezničku stražu kod Gornjih Dubrava400
117.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 9 prosinca 1942 god. o borbama kod Smuđa i Macuta401
118.Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10 prosinca 1942 god. o akcijama partizana u Zagorju402
119.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani404
120.Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani405
121.Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama u selu Ivanec i pripremama ustaškodomobranskih snaga za napad na Kalnik406
122.Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama na Kalniku i Bilo Gori408
123.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu s. Bučice410
124.Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 prosinca 1942 god. o borbama na području Korduna, Žumberka i Pokuplja411
125.Izvadak iz izvještaja Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 13 prosinca 1942 god. o borbama za Voćin414
126.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 14 prosinca 1942 god. o napadu na Topusko-kolodvor i Cemernicu i borbama na području Bučica - Skakavac415
127.Izvještaj ustaške radio-službe od 14 prosinca 1942 god. o situaciji na području Žumberka417
128.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15 prosinca 1942 god. o napadu na posadu željezničke stanice Bulinac418
129.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 prosinca 1942 god. o napadu jedinica NOV Hrvatske na neprijateljske posade u Cemernici i Topuskom420
130.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15 prosinca 1942 god. o uličnim borbama u Livnu i o slanju ustaško-domobranskih pojačanja u tom pravcu421
131.Izvještaj Mjesnog zapovjedništva u Karlovcu od 15 prosinca 1942 god. o napadu na Krašić422
132.Izvještaj Operativnog područja Karlovac od 15 prosinca 1942 god. o zauzimanju Krašića od strane jedinica NOV i o pripremi protunapada ustaško-domobranskih i talijanskih snaga423
133.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 15 prosinca 1942 god. o napadu na talijansku kolonu i o talijanskim represalijama nad stanovništvom sela Podstrane427
134.Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 15 prosinca 1942 god. o situaciji i borbama na području pukovnije430
135.Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja445
136.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 16 prosinca 1942 god. o zauzimanju Livna od strane jedinica NOV i PO Jugoslavije448
137.Izvještaj Zapovjedništva Drage pješačke pukovnije od 16 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu Gline, Topuskog i Cemernice449
138.Izvadak iz izvještaja Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe od 16 prosinca 1942 god. o borbama za Krašić i o situaciji na području Župe Pokupje431
139.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 17 prosinca 1942 god. o situaciji na njegovoj teritoriji453
140.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18 prosinca 1942 god. o pojavi partizana kod Ludbrega456
141.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Volinja459
142.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču462
143.Referat načelnika Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 18 prosinca 1942 god. o poduzimaju novih mjera u vezi s padom Ravne Gore465
144.Cirkular Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 18 prosinca 1942 god. o mjerama obezbjeđenja za vrijeme kretanja jedinica467
145.Prilog dnevnom izvještaju Trećeg domobranskog zbora od 21 prosinca 1942 god. o rezultatima borbe za Livno i o sastavu ustaško-domobranske posade u Livnu475
146.Odobrenje Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 21 prosinca 1942 god. za prebacivanje dijelova divizije "Re" i "Sassari"477
147.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 21 prosinca 1942 god. o borbama za Livno478
148.Izvještaj Zapovjednika Petog ustaškog stajaćeg zdruga od 22 prosinca 1942 god. o borbama za Livno480
149.Petnaestodnevni pregled pretrpljenih i nanijetih gubitaka Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 22 prosinca 1942 god. za period od 1 - 15 prosinca483
150.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 22 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Sunja486
151.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 22 prosinca 1942 god. o dizanju u zrak vlaka sa njemačkim vojnicima kod Dragalića487
152.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar488
153.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Duvno - Posušje - Imotski491
154.Izvještaj Operativnog područja Karlovac od 26 prosinca 1942 god. o napuštanju položaja Kostanjevac - Prekrižje od strane Trideset treće pripremne bojne492
155.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 26 prosinca 1942 god. o zauzimanju Orljavca od strane jedinica NOV493
156.Izvještaj općeg vojnog povjerenika kod Više komande oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 26 prosinca 1942 god. o vojnoj situaciji na području Imotski - Zadvarje494
157.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 prosinca 1942 god. o napadu na stražarnicu kod Topuskog495
158.Izvještaj Zapovjedništva ustaške pripreme u Novoj Gradiški od 26 prosinca 1942 god. o napadu na Cernik496
159.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora ličke željezničke mreže od 27 prosinca 1942 god. o napadu na posadu u Lovincu i situaciji na drugim područjima Like499
160.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Požegi od 27 prosinca 1942 god. o borbama za Orljavac i okolna mjesta500
161.Izvještaj Zapovjednika Dvanaeste ustaške pripremne bojne od 27 prosinca 1942 god. o obaranju ustaškog aviona kod Močila506
162.Izvještaj Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe od 28 prosinca 1942 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske507
163.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 29 prosinca 1942 god. o rezultatima napada na uporište Majur510
164.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o borbama na području Lovinac - Raduč512
165.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 30 prosinca 1942 god. o napadu Šeste i Četrnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske na Gomirje513
166.Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 31 prosinca 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara i Like i o pripremama za prebacivanje talijanskih jedinica516
Registar518
BIBLIOTEKA