ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 1 - travanj-listopad 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
BORBE U HRVATSKOJ 1941 - travanj-listopad 1941.
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Proglas Centralnog komiteta KPJ narodima Jugoslavije od 15 travnja 1941 godine5
2.Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu8
3.Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika15
4.Proglas Centralnog komiteta KPH drugom polovinom lipnja 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez19
5.Poziv Centralnog komiteta KPH koncem srpnja 1941 god. na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu23
6.Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941 god. domobranskoj vojsci za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi26
7.Poziv privremenog glavnog štaba gerilskih odreda za Liku početkom kolovoza 1941 god. srpskom i hrvatskom narodu na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša29
8.Partizanske akcije krajem lipnja i tokom srpnja 1941 god.31
9."Vjesnik" br. 1 od 11 kolovoza 1941 god. o događajima iz borbe i stanju u NDH34
10.Naredba štaba Drvarske brigade od 16 kolovoza 1941 god. za reorganizaciju jedinica36
11.Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 kolovoza 1941 god. o zadaćama partijskih organizacija pri formiranju partizanskih odreda38
12.Naredba delegata Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 23 kolovoza 1911 god. o imenovanju štaba Bataljona gerilskih odreda za Liku41
13.Instrukcija Operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH Karlovac od 26 kolovoza 1941 god. o najvažnijim zadaćama partijskih organizacija i partijskih odreda45
14.Obavještenje štaba Bataljona gerilskih odreda za Liku od 27 kolovoza 1911 god. o pregovorima na Otrlču i Pađenima43
15.Borbe na području Hrvatske u prvoj polovini kolovoza 1911 godine49
16.Izveštaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH konccm kolovoza 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u Lici i Kordunu53
17.Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 2 rujna 1941 god. za poduzimanje strogih mjera protiv nasilnog oduzimanja i samovoljnog prisvajanja tuđe imovine56
18.Direktiva Operativnog komiteta KPH Karlovac od 3 rujna 1941 god. za prilagođavanje rada partijskih organizacija na terenu vojno-političkim zadacima58
19.Poziv Centralnog komiteta KPH od 5 rujna 1941 god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu62
20.Naredba štaba Drvarske brigade od 9 rujna 1941 god. povodom izdaje Zivka Brkovića i Brane Bogunovića65
21.Izvještaj terenskog radnika Milana Tankosića od 9 rujna 1941 god. komandantu Operativnog štaba za Zapadnu Bosnu i Liku o jačini neprijateljskih snaga, pripremanju akcija i političkom stanju u jugoistočnom dijelu Like67
22.Uputstvo delegata Centralnog komiteta KPH početkom rujna 1941 god o organizaciji i zadacima partizanskih odreda69
23.Tekst zakletve partizana u Hrvatskoj76
24.Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine77
25.Pismo partijskih aktivista iz Bunića od 11 rujna 1941 god. stanovnicima sela Čanak80
26.Borbe i akcije ličkih partizana objavljene u "Vjesniku" br. 4 od 15 rujna 1941 godine81
27.Naredba Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o zabrani prodaje namirnica okupatoru i suzbijanju njegove špijunaže84
28.Obavještenje Štaba gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu od 16 rujna 1941 god. o potrebi stvaranja odbora za narodnu ishranu i njihovim zadacima85
29.Pismo Štaba gerilskih odreda za Korenicu i okolinu od 17. rujna 1941 god. komandiru Gerilskog odreda Babin Potok83
30.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o Izvedenim akcijama u prvoj polovini rujna 1941 godine87
31.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodni teritorij, izvršenim akcijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji89
32.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta97
33.Izvještaj komandira Odreda za Kik i Babin Potok od 19 rujna 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenlcu i okolinu o stanju na svom području i naoružanju odreda "Ognjen Priča"99
34.Izvještaj od 19 rujna 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenlcu i okolinu o stanju zasjeda na položajima na Plješevici100
35.Zapisnik sa Konferencije delegata Narodnooslobodilačkog pokreta Korduna i Banije održane 19 - 20 rujna 1941 godine103
36.Rezolucija konferencije delegate narodnooslobodilačkog pokreta Korduna i Banije od 20 rujna 1941 godine117
37.Proglas sa Konferencije delegata Narodnooslobodilačkog pokreta Korduna i Banije održane 19 - 20 rujna 1941 godine120
38.Direktiva Centralnog komiteta KPH od 23 rujna 1941 god. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima122
39.Zapisnik sa Sastanka vojnih delegata Like od 21 rujna 1911 god.124
40.Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 ru;na 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana129
41.Izvještaj štaba bataljona "Velebit" koncem rujna 1911 god. štabu Grupe NOP odreda za Liku o borbama i izvršenoj općoj mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora i njegovih slugu130
42.Izvještaj Štaba gerilskih odreda za Liku koncem rujna 1941 god. štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji132
43.Proglas Štaba bataljona gerilskih odreda za Liku od 25 rujna 1941 godine136
44.Propisi Komande partizanskog odreda Šamarlca od 28 rujna 1941 god. o vršenju dužnosti u predstražama133
45.Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin140
46.Okružnica br. 3 Centralnog komiteta KPH od 30 rujna 1941 god.143
47.Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 1 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenlcu i okolinu o prvom sukobu s Talijanima154
48.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 2 listopada 1941 god. o provođenju direktiva Centralnog komiteta KPH i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta158
49.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 2 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u drugoj polovici rujna161
50.Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici163
51.Uputstvo političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 2 listopada 1941 god. za pravilno zauzimanje stava prema talijanskom okupatoru i tumačenje narodu osnovnih ciljeva i perspektiva Oslobodilačke borbe165
52.Izvještaj komande Drugog rajona od 3 listopada 1941 god. komandi NOP odreda Korduna i Banije o diverzijama na svom području167
53.Poziv Kotarskog komiteta KPH Delnice od 3 listopada 1941 god. narodu Gorskog Kotara za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi168
54.Uputstvo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 6 listopada 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za reorganizaciju partizanskih jedinica i rad partijskih organizacija u njima170
55.Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o formiranju Drežničkog bataljona174
56.Izvještaj Gerilskog odreda iz Ljubova od 7 listopada 1911 god. Štabu gerilskih odreda u Krbavici o sukobu s ustašama i riješenosti na borbu protiv talijanskih okupatora176
57.Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku početkom listopada 1941 god. Hrvatima i Srbima za zajedničku borbu protiv okupatora179
58.Poziv Okružnog komiteta KPH Karlovac od 9 listopada 1941 god. narodu Korduna i domobranskoj vojsci za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi181
59.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 10 listopada 1941 god Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i izvršenim akcijama183
60.Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca189
61.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvedenim akcijama i situaciji u okrugu Karlovac190
62.Pismo Okružnoj komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. komandantu NOP odreda Korduna i Banije o zadacima partijskih organizacija u partizanskim jedinicama192
63.Izvještaj političkog komesara partizanskog odreda u Šljivnjaku od 15 listopada 1941 god. političkom komesaru Drugog rajona o radu u odredu i situaciji na terenu195
64.Uputstvo političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 listopada 1941 god. za dostavljanje izvještaja o moralnopolitičkom stanju i kulturno-prosvjetnom radu i jedinicama196
65.Naredba br. 1 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 16 listopada o organizacionom ustrojstvu jedinica i zadacima komandi rajona197
66.Izvještaj komande Drugog rajona od 16 listopada 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije o razoružanju pljačkaškog odreda Kuzma - Poloj199
67.Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 17. listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i političkom radu199
68.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 17 listopada 1941 god. za rad političkih komesara rajona i odreda203
69.Izvještaj političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o vojno-političkoj situaciji poslije dolaska talijanskih trupa204
70.Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. o zadržavanju zarobljenih talijanskih vojnika za taoce kao uzvrat na okupatorsko uzimanje talaca208
71.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 19 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac208
72.Poziv Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 listopada 1941 god. na općenarodni ustanak protiv talijanskog okupatora211
73.Izvještaj kurira Psunjskog odreda drugom polovinom listopada 1911 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška o napadu ustaša na logor i izvršenim akcijama214
74.Izvještaj sekretara Centralnog komiteta KPH od 22 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju partijskih organizacija i partizanskih jedinica u Dalmaciji217
75.Naredba br. 2 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 22 listopada 1941 god. o takmičenju u čast Oktobarske revolucije, obučavanju za borbu protiv tenkova i osnivanju radionice za izradu i popravak oružja227
76.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju koncem listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i neprijateljskim represalijama229
77.Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije233
78.Borbe i akcije hrvatskih partizana u listopadu 1941 godine236
79.Demonstracija srednjoškolske omladine u Splitu 25 listopada 1941 godine237
80.Članak Edvarda Kardelja od konca listopada 1941 god. o političkoj situaciji u Hrvatskoj239
81.Uputstvo Komande NOP odreda Korduna i Banije od 29 listopada 1941 god. o dužnostima partizana241
82.Naredba br. 4 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 31 listopada 1941 god. za organiziranje i rad diverzantskih grupa, izveštavanje o neprijateljskim snagama i dostavljanje operativnih planova na odobrenje244
83.Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o borbama protiv Talijana u drugoj polovini listopada i hapšenjima u Karlovcu247
II - Talijanski i ustaško-domobranski dokumenti
1. Podaci o borbama
84.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 31 svibnja 1941 god. o strijeljanju Dušana Zelenbare zbog napada na ustašku patrolu253
85.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 27 lipnja 1941 god. o strijeljanju Mate Medaća zbog skrivanja oružja254
86.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 28 lipnja 1941 god. o strijeljanju zbog rasturanja letaka254
87.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 7 srpnja 1941 god. o strijeljanju Ivana Bučice255
88.Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 srpnja 1941 god. o strijeljanju Božidara Adžije, Ognjena Priče i još osam drugova256
89.Izvještaj zapovjedništva Posade Sisak od 11 srpnja 1941 god. o rasturanju antifašističkih letaka u Sisku i Capragu259
90.Izvještaj Zapovjedništva kopnene vojske u Zagrebu od 14 srpnja 1941 god. o bjegstvu grupe zatvorenika iz logora u Kerestinću260
91.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 17 srpnja 1941 god. o bjegstvu zatvorenika iz logora Kerestinec260
92.Izvještaj Zapovjedništva kopnene vojske u Zagrebu o unutrašnjoj i vanjskoj vojno-političkoj situaciji u vremenu od 10 do 23 srpnja 1941 godine263
93.Izvještaj zapovedništva Druge hrvatske oružničke pukovnije od 23 srpnja 1941 god. o rušenju željezničke pruge kod Kaštel Starog od strane partizana279
94.Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja u Zagrebu od 21 srpnja 1941 god. o rušenju željezničke pruge kod Mrzlog Polja280
95.Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Gospiću od 27 srpnja 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu manastir Rmanj283
96.Izvještaj zapovjednika posade u Karlovcu od 27 srpnja 1941 god. o diverziji partizana u okolini Karlovca234
97.Telefonski Izvještaj iz Otočca od 28 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u kotaru Srb285
98.Telefonski izvještaji od 29 srpnja 1941 god. o napadu partizana na ustaški automobil kod Donjeg Lapca i rušenju mosta kod Starog Sela236
99.Telegrafski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 1941 god. o prepadima partizana na pruzi Gračac - Knin287
100.Telefonski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 19-41 god. o zauzimanju Zrmanje, Malovana i Srba i napadu ustanika na Gračac283
101.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 29 srpnja 1941 god. o napadu ustanika na željezničku stanicu Zrmanja291
102.Uputstvo komande Šestog artiljerijskog korpusa 29 srpnja 1941 god. za borbu protiv ustanika292
103.Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 30 srpnja 1941 god. o prekidu željezničke pruge Gospić - Knin i napadu ustanika na ustaški automobil294
104.Telefonski izvještaj od 30 srpnja 1941 god. o borbama ustaša protiv partizana na padinama Petrove Gore295
105.Telefonski izvještaj od 30 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u Južnoj Lici296
106.Izvještaj željezničke stanice Gospić od 31 srpnja 1941 god. o diverziji ustanika na pruzi Zagreb - Gospić297
107.Telegrafski izvještaji od 31 srpnja 1941 god. o borbama protiv partizana kod Cerovca i Bosanskog Novog298
108.Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina299
109.Naredba komandanta talijanske divizije "Sassari" od 1 kolovoza 1941 god. stanovništvu Knina o predaji oružja i ograničenom kretanju300
110.Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 1 kolovoza 1941 o borbama protiv partizana oko Sinja i Glamoča301
111.Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 2 kolovoza 1941 god. o odnosima sa talijanskim vojnim vlastima i Sinjskoj Krajini303
112.Izvještaj čete kraljevskih karabinjera iz Zadra od 2 kolovoza 1941 god. o borbama ustanika protiv ustaša kod Obrovca305
113.Izjava stožernog pobočnika Baljkas Josipa od 2 kolovoza 1941 god. o razoružavanju domobrana od strane Talijana i borbama protiv partizana u selu Polači306
114.Izvještaj Kotarske oblasti u Udbini od 2 kolovoza 1941 god. o akcijama partizana u kotaru Udbina308
115.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 4 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 102 lica u Zagrebu zbog napada na stražu ustaške sveučilišne vojnice310
116.Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije o akcijama partizana u Južnoj Lici u vremenu od 27 srpnja do 4 kolovoza 1941 godine313
117.Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Sinja315
118.Izvještaj Operativnog odjeljenja komande Druge armije o diverzijama partizana u Sloveniji, Lici i Dalmaciji od 6 srpnja do 5 kolovoza 1911 godine317
119.Obavijest Ministarstva unutrašnjih poslova od 5 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 87 lica u vezi s napadom na stražu ustaške sveučilišne vojnice320
120.Izvještaj čete kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o napadu ustanika na žandarmerijsku stanicu Plavno321
121.Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o izvršenim strijeljanjima u Benkovcu322
122.Izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Karlovcu od 6 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na ustaške motocikliste u selu Kuplensko323
123.Telefonski izvještaj od 6 kolovoza 1941 god. o oslobođenju sela Metka i opkoljavanju sela Ploče od strane partizana324
124.Obavijest br. 1 Poglavnikovoga ureda od 7 kolovoza 1941 god. o bjegstvu zatvorenika iz logora Kerestinec, akcijama partizana na Kordunu i napadu na ustašku vojnicu u Zagrebu324
125.Izvještaj Velike župe Cetina od 9 kolovoza 1941 god. o diverzijama partizana u okolini Klisa327
126.Izvještaj splitskog prometnog kontrolora od 11 kolovoza 1941 god. i saslušanje vlakovođe Draglčević Rudolfa o uništenju talijanskog željezničkog transporta na pruzi Knin - Split329
127.Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Ogulinu od 11 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na ustaški kamion332
128.Izvještaj Oružničkog krila u Petrinji od 12 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na selo Bović333
129.Izvještaj Velikog župana iz Knina od 14 kolovoza 1941 god. o teškoj situaciji u Kninu poslije opkoljavanja grada od strane ustanika334
130.Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj Krajini335
131.Izvještaj vojnog oružničkog zapovjedništva u Sinju od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Splita i Sinja336
132.Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 16 kolovoza 1941 god. o zločinima ustaša i akcijama partizana u Kordunu339
133.Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu od 18 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Dicma i Drniša345
134.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 18 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na odjel oružnika i ustaša kod sela Markovca346
135.Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 19 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Šibenskom kotaru347
136.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 19 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na žandare kod sela Krstinje348
137.Izvještaj izaslanika župe Knin od 19 kolovoza 1941. god. o preuzimanju vlasti i razoružanju ustaša od strane Talijana i o aktivnosti ustanika u Kninskoj Krajini349
138.Pregled poginulih, ranjenih i nestalih domobranskih oficira, podoficira i vojnika u vremenu od 18 do 20 kolovoza 1941 godine353
139.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Petrinji od 22 kolovoza 1941 god. o prelazu ustanika preko Une u Kostajnicu354
140.Obavijest Velike župe Prigorje od 21 kolovoza 1941 god. o potjeri za grupom partizana koja je izvršila napad na žandarmerijsku patrolu kod Sesveta357
141.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Osijeku od 25 kolovoza 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Dalj - Osijek358
142.Izvještaj zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanju 400 zatvorenika u ustaškom koncentracionom logoru Slavonska Požega359
143.Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda359
144.Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 27 kolovoza 1941 god. o borbi protiv partizana kod Sinja361
145.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Brinje od 27 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi363
146.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 27 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Brinja364
147.Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 26 kolovoza 1941 god. o izvršenim strijeljanjima365
148.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Široka Kula od 28 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na selo Lički Osik368
149.Izvještaj oružničke postaje Brinje od 29 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi369
150.Izvještaj oružničke postaje Široka Kula od 29 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na selo Podovi371
151.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 29 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Primišlja372
152.Telefonski izvještaj od 2 i 3 rujna 1941 god. o napadu partizana na žandarmerijske stanice Bunić, Široka Kula i Podlapac373
153.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Široka Kula od 3 rujna 1941 god. o napadu partizana na oružničku postaju Bunić374
154.Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Gospiću od 3 rujna 1941 god. o akcijama partizana i odnosima između talijanskih i hrvatskih vojnih vlasti u Lici375
155.Izvještaj Kotarske oblasti Vrgin Most od 3 rujna 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na putu Vrgin Most - Vojnić379
156.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Brlog od 3 rujna 1941 god. o napadu partizana na oružničku postaju380
157.Izvještaj željezničke stanice Sibinj o diverziji partizana na pruzi Sibinj - Oriovac 5 rujna 1941 godine381
158.Izvještaj nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije od 6 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Južnoj Lici i okolini Bjelovara382
159.Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Velike župe Gospić od 6 rujna 1941 god. o širenju ustanka u Lici384
160.Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije o borbama protiv partizana u vremenu od 27 kolovoza do 6 rujna 1941 godine385
161.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj391
162.Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31 srpnja do 9 rujna 1941 godine392
163.Izvještaj Krilnog zapovjedništva Gospić od 10 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Sjevernoj Lici401
164.Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik403
165.Izvještaj željezničke stanice Caprag od 12 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Caprag - Blinjski Kut405
166.Izvještaj Grupe generala Lukića od 14 listopada 1941 god. o odnosima između talijanskih i ustaških vojnih vlasti i taktici partizana u borbi protiv njih406
167.Oglas Feldkomandanture u Zagrebu od 14 rujna 1941 god. o napadu na njemačke vojnike412
168.Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 15 rujna 1941 god. o atentatima na talijanske vojnike i karabinjere u Splitu416
169.Obavijest Ministarstva unutrašnjih poslova od 15 rujna 1941 god. o eksploziji u zgradi Ravnateljstva pošta417
170.Izvještaj Kotarske oblasti u Vrgin Mostu od 15 rujna 1941 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Vojnić418
171.Obavijest o presudi Prijekog suda u Osijeku od 16 rujna 1941 god.419
172.Oglas Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH od 17 rujna 1941 god. stanovništvu Zagreba povodom izvršene sabotaže na Glavnoj pošti420
173.Telegrafski izvještaj željezničke stanice Glina od 19 rujna 1941 god. o napadu partizana na domobransku patrolu421
174.Izvještaj vodnog oružničkog zapovjedništva u Sisku o opkoljavanju šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice od 19 do 21 rujna 1941 god. radi uništenja partizana422
175.Obavijest Ministarstva unutrašnjih poslova od 22 rujna 1941 god. o strijeljanju 50 lica povodom eksplozije u zgradi Ravnateljstva pošta426
176.Telegrafski izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 25. rujna 1941 god. o demonstracijama srednjoškolske omladine u Splitu429
177.Oglas Velike župe Prigorje od 25 rujna 1941 god. o dodjeljivanju nagrade za otkrivanje izvršioca diverzije u tvornici "Croatia""430
178.Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Ogulinu od 26 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Risjak - Kupjak431
179.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Petrinji od 27 rujna 1941 god. o napadu partizana na oružničke postaje Gornji Klasnič i Mali Gradac432
180.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova od 27 rujna 1941 god. o prekidu telefonsko-telegrafskih veza434
181.Izvještaj općeg Upravnog povjereništva u Sušaku od 28 rujna 1941 god. o napadima partizana na Talijane u Lici435
182.Telegrafski izvještaj komande Petog armijskog korpusa od 28 rujna 1941 god. o napadu partizana na talijanski kamion na putu Novi - Jasenak436
183.Izvještaj oružničke postaje Veljun od 29 rujna 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj437
184.Izvještaj Kotarske oblasti u Ogulinu od 30 rujna 1941 god. o prekidu telegrafske veze između Drežnice i Zrnića 19 rujna439
185.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Jasenak od 30 rujna 1941 god. o napadima partizana na Talijane u Gorskom Kotaru440
186.Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja od 1 listopada 1941 god. o atentatu na njemačke vojnike u Zagrebu441
187.Izvještaj generala Lukića od 2 listopada 1941 o akcijama partizana protiv Talijana na prostoriji Ogulin - Gospić442
188.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova od 2 listopada 1941 god. o prekidu telefonsko-telegrafskih veza443
189.Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 3 listopada 1941 god. o uništenju sela Koreničko Vrelo od strane Talijana445
190.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Vrgin Most od 2 listopada 1941 god o prekidu telefonsko-telegrafskih veza na putu Vojnić - Vrgin Most446
191.Izvještaj Velike župe Gora u Petrinji od 4 listopada 1941 god. o napadu partizana na oružničku postaju Gornji Klasnić447
192.Telegrafski izvještaji za 4 i 5 listopad 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Slavoniji448
193.Izvještaj generala Lukića o diverzijama partizana u Gorskom Kotaru u vremenu od 2 do 5 listopada 1941 godine450
194.Uputstvo komande Petog armijskog korpusa od 5 listopada 1941 god. o načinu kretanja trupa i transporta kroz pošumljene krajeve451
195.Telefonski izvještaj o akcijama partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju u vremenu od 30 rujna do 6 listopada 1941 godine452
196.Izvještaj Velike župe Cetina od 7 listopada 1941 god. o atentatu na izdajnika Luku Culića454
197.Izvještaj zapovjedništva mjesta Knin od 31 listopada 1941 god. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj - Knin455
198.Izvještaj oružničke postaje Cetingrad od 9 listopada 1941 god. o zauzimanju Krstinje od strane partizana458
199.Izvještaj stožera Četvrte bojne Treće pješačke pukovnije od 10 listopada 1941 god. o iznurenosti i nesposobnosti Bojne za dalje vođenje borbi459
200.Izvještaj oružničkog vodnog zapovjedništva u Slunju od 10 listopada 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na pruzi Slunj - Rakovica i napadu partizana na žandare461
201.Izvještaj oružničke postaje Brod Moravlce od 7 listopada 1941. god. o diverziji partizana na pruzi Sušak - Zagreb462
202.Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Vrgin Most od 13 listopada 1941 god. o partizanskim logorima u Petrovoj Gori463
203.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 14 listopada 1941 god. o napadu partizana na selo Glinicu465
204.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova o prekidu telefonsko-telegrafskih veza u vremenu od 11 do 14 listopada 1941 godine466
205.Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 15 listopada1941 god. o napadu partizana na Dabar468
206.Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi članovima SKOJ-a u Splitu470
207.Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi tridesetorici komunista u Splitu474
208.Saopćenje o presudi njemačkog ratnog suda u Zagrebu Nikoli Perkoviću od 14 listopada 1941 godine475
209.Obavijest ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 15 listopada 1941 god. o hapšenjima komunista i rodoljuba u Zagrebu477
210.Izvještaj Vanrednog suda za Dalmaciju od 20 listopada 1941 god. o držanju komunista na strijeljanju477
211.Izvještaj Poštanskog ureda Otočac od 21 listopada 1941 god. o napadu partizana na poštu Brlog479
212.Izvještaj oružničke postaje Vojnić od 22 listopada 1941 god. o borbama Talijana protiv partizana u kotaru Vojnić480
213.Izvještaj oružničke postaje Vrgin Most od 22 listopada 1941 god. o prepadu partizana na Talijane kod sela Podgorja481
214.Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24 listopada 1941 god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku482
215.Izvještaj Komande dobrovoljne milicije za nacionalnu sigurnost od 27 listopada 1941 god. o napadu partizana na talijanske vojnike kod Vodica484
216.Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Petrinji borbama protiv partizana u planini Samarici 21 i 22 listopada 1941 god.486
217.Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku489
218.Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja491
219.Izvještaj Ministarstva prometa i javnih radova od 31 listopada 1941 god. o prekidu telefonsko-telegrafskih veza492
2. Podaci o unutrašnjim prilikama i međusobnim odnosima Talijana, ustaša i domobrana
220.Proglasi Kvaternika i Mačeka povodom proglašenja NDH 10 travnja 1941 godine497
221.Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2 svibnja 1941 god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružavanju ustaških žandarmerijskih stanica498
222.Naredba stožera Savskog divizijskog područja od 3 svibnja 1941 god. za predaju oružja502
223.Novi list o saopćenju agencije "Havas" od 10 svibnja 1941 god. o prekidu diplomatskih odnosa SSSR-a sa jugoslavenskom izbjegličkom vladom503
224.Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o suradnji između NDH i fašističke Italije504
225.Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o određivanju granica između NDH i fašističke Italije506
226.Poziv Zapovjedništva vojske i Ministarstva domobranstva 24 lipnja 1941 god. za stupanje stanovništva u pograničnu službu507
227.Naređenje Velike župe Prigorje od 30 lipnja 1941 god. za predavanje oružja i municije508
228.Izmjene u Zakonu o prijekim sudovima NDH od 5 srpnja 1941 god.509
229.Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 15 srpnja 1941 god o zločinima ustaša u Lici511
230.Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 srpnja 1941 god. o zločinima ustaša u Lici513
231.Zapovijest zapovjednika Druge talijanske pješačke pukovnije RE od 4 rujna 1941 god. o dužnostima i pravima vojnih i građanskih vlasti NDH na dijelu Primorja i Like514
232.Zapisnik sa sastanka predstavnika Hrvatske seljačke stranke, Gospodarske sloge i drugih organizacija Općine busovačke od 7 rujna 1941 god. o pristupanju ustaškom pokretu515
233.Ustaški propis od 2 listopada 1941 god. o postupku u slučaju pogibije nekog lica kada se izvršilac ne pronađe518
Registar521
BIBLIOTEKA